Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навчальна та довідкова література

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи студентів

З навчальної дисципліни

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

 

 

 

Дніпропетровськ – 2014

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ

спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства

(за видами економічної діяльності)

спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства

(за видами економічної діяльності)

денної та заочної форми навчання

 

1.СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота являє собою пояснювальну записку, яка складається:

а) із титульної сторінки;

б) змісту;

в) вступу;

г) розділів основної частини;

д) висновків;

е) переліку посилань;

ж) додатків (обов’язково).

 

 

2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Вимоги до титульної сторінки

 

Титульна сторінка пояснювальної записки - перша сторінка контрольної роботи, яка містить відомості, подані в такій послідовності (додаток Б):

а) назва міністерства;

б) назва навчального закладу:

в) назва інституту/факультету;

г) назва кафедри;

д) назва виду роботи, що виконується (контрольна робота);

е) повна назва роботи українською мовою великими літерами;

ж) підпис студента, який виконав роботу;

з) підпис керівника роботи

і) рік написання роботи.

До захисту допускається робота за наявності всіх підписів на титульній сторінці.

 

Вимоги до змісту

 

Зміст пояснювальної записки контрольної роботи розташовують безпосередньо після титульної сторінки.

До змісту включають:

а) вступ;

б) послідовно перераховані назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини пояснювальної записки;

в) висновки;

г) перелік посилань;

д) назви додатків.

Напроти кожного структурного елементу, включеного до змісту, проставляють номери сторінок, які відповідають початку вказаного матеріалу.

 

Вимоги до вступу

 

Вступ пояснювальної записки містить програмно-цільові параметри контрольної роботи, які подають в такій послідовності:

а) проблема, сформульована в темі контрольної роботи;

б) мета та завдання контрольної роботи;

в) огляд використаної літератури;

г) структура пояснювальної записки контрольної роботи.

 

Вимоги до основної частини

 

Загальні вимоги до структури основної частини

 

Структурні елементи основної частини пояснювальної записки висвітлюють послідовність вирішення поставлених завдань, фіксують проміжні результати роботи (висновки).

Основна частина пояснювальної записки повинна обов’язково складатися з таких підрозділів:

а) характеристики об’єкта дослідження, на базі статистичних даних якого проводять економічну діагностику;

б) розрахункової частина пояснювальної записки;

в) заключної частина пояснювальної записки.

Тема контрольної модульної роботи „Діагностика фінансово-економічної діяльності суб’єкта господарювання”.

Контрольна робота виконують на базі реальних звітних даних підприємств України.

 

Вимоги до характеристики об’єкта дослідження

Характеризуючи об’єкт дослідження, слід висвітлити такі питання:

а) найменування підприємства;

б) організаційно-правова форма підприємства;

в) види діяльності підприємства;

г) організаційна структура підприємства;

д) продукція, що виготовляється на підприємстві;

е) основні ринки збуту;

ж) основні конкуренти;

з) виробничо-господарські процеси на підприємстві;

і) основні тенденції розвитку підприємства за минулі декілька років;

к) перспективи розвитку підприємства.

Виклад питань здійснюється у вільній формі.

 

 

Вимоги до розрахункового розділу

 

Загальні положення

У розрахунковому розділі описовоїчастини пояснювальної записки контрольної роботи проводять діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою методик, викладених у лекційному матеріалі та рекомендованій науково-методичній літературі. Економічну діагностику здійснюють за статистичним матеріалом показників господарчої діяльності підприємств України в динаміці не менш ніж за два періоди (квартали, півріччя, роки).

Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства включає такі етапи:

1) діагностику основного капіталу підприємства;

2) діагностику оборотного капіталу підприємства;

3) діагностику ефективності використання персоналу підприємства;

4) діагностику управління витратами на підприємстві;

5) фінансову діагностику підприємства:

- діагностику прибутковості господарчої діяльності підприємства;

- діагностику фінансового стану підприємства;

6) антикризову діагностику.

Джерела інформації для проведення діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства:

1) баланс підприємства, Ф.1;

2) звіт про фінансові результати, Ф.2;

3) звіт про рух грошових коштів, Ф.3;

4) звіт про власний капітал, Ф.4;

5) звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, Ф. №5-с;

6) звіт із праці, Ф. 2-ПВ;

7) звіт підприємства з продукції, Ф.1-п;

8) кількість окремих категорій працівників підприємства та підготовка кадрів, Ф.1-ПВ;

9) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), Ф.11-ОФ;

10) звіт про залишки та витрати матеріалів, Ф.3-МТП;

11) звіт про рух коштів у іноземній валюті, Ф.15-ЗЕЗ;

12) звіт про товарообіг, Ф.1-торг;

13) звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів, Ф.2-Б;

14) декларація про прибуток;

15) декларація про ПДВ;

16) бізнес-плани підприємства.

Діагностику фінансово-економічної діяльності підприємства проводять на основі розрахунку показників-індикаторів, які зіставляють з нормативними, плановими, середньогалузевими показниками. Технологія розрахунку основних показників системи діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства (з першого по п’ятий етапи) наведена в додатку А. Результати розрахунків занести до таблиці (додаток Б).

Антикризову діагностику фінансово-економічної діяльності підприємства здійснюють, застосовуючи інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства. Розрахунки проводяться на основі методик, запропонованих вітчизняними та зарубіжними економістами-дослідниками, а саме:

1) двофакторної моделі оцінки ймовірності банкрутства, аналіз застосування якої досліджений у роботах М.А.Федотової;

2) оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана;

3) оцінки ймовірності банкрутства Р.Ліса;

4) оцінки ймовірності банкрутства Р.Тафлера і Г.Тишоу;

5) оцінки ймовірності банкрутства за R-моделлю;

6) французька модель оцінки ймовірності банкрутства;

7) оцінки фінансового стану підприємства за показниками У.Бівера;

8) методу рейтингової оцінки фінансового стану підприємства Р.С.Сайфуліна, Г.Г.Кадикова;

9) оцінки фінансового стану підприємства за формулою Du Pont.

У заключній частині пояснювальної записки необхідно за результатами діагностичного дослідження розпізнати порушення та дисфункції в роботі функціонуючої виробничо-комерційної системи, встановити діагноз об’єкта аналізу з метою підвищення ефективності його діяльності та життєздатності в сучасних умовах господарювання.

 

Вимоги до висновків пояснювальної записки контрольної роботи

 

Висновки йдуть після розділів основної частини пояснювальної записки. У них викладають найбільш важливі результати контрольної роботи, фіксують повноту реалізації мети та виконання завдань дослідження.

 

Вимоги до переліку посилань пояснювальної записки

 

Перелік посилань пояснювальної записки розміщують після висновків.

До переліку посилань включають цитовану та згадувану в тексті пояснювальної записки літературу. Нумерація позицій у переліку посилань обов’язкова.

 

Вимоги до додатків пояснювальної записки

 

Додатки розміщують після переліку посилань у порядку згадування в тексті пояснювальної записки.

До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття контрольної роботи з метою спрощення основної частини пояснювальної записки, статистичні джерела бухгалтерської звітності.

 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

 

Пояснювальну записку пишуть державною (українською) мовою, оформлюють на аркушах формату А4 (210 297 мм), машинним або рукописним способом із одного боку аркуша білого паперу в одному примірнику. Контрольну роботу переплітають або подають у папці.

За умови машинного способу виконання пояснювальну записку набирають у редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman Cyr № 14 через півтора інтервали, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

За умови рукописного способу виконання пояснювальна записка оформлюється розбірливим почерком без виправлень.

Обсяг пояснювальної записки контрольної роботи, виконаної машинописним або машинним способом, становить 20-25 сторінок.

Основна частина пояснювальної записки може поділятися на розділи, підрозділи, пункти й підпункти. Розділи та підрозділи обов’язково повинні мати заголовки. Заголовки розділів розташовують посередині рядка й друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів методик починають з абзацу й друкують маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен дорівнювати п’яти знакам.

Сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації через увесь текст контрольної роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують.

Інші вимоги щодо оформлення пояснювальної записки наведені в ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

 


Додаток А

Технологія розрахунку основних показників системи діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства

Показник Технологія розрахунку Призначення
Показники ефективності використання ресурсного забезпечення підприємницької діяльності
Показники стану, ефективності відтворення та використання основного капіталу підприємства
Первісна вартість основних засобів (активів) Первісна вартість = (Вартість об’єкта основних засобів)+(Реєстраційні збори, державне мито та ін. збори)+(Сума непрямих податків)+(Витрати зі страхування ризиків доставки)+(Витрати на встановлення, монтаж і налагодження)+(Інші витрати, пов’язані з доведенням до робочого стану) Визначає первісну вартість основних засобів. У процесі експлуатації первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із його поліпшенням і може зменшуватися в результаті часткової ліквідації. Застосовується в подальших розрахунках
Залишкова вартість основних засобів Залишкова вартість = (Первісна вартість) -(Нагромаджений знос) Визначає залишкову вартість; суму, яку недоамортизовано за строк корисного використання основних засобів
Ліквідаційна вартість Ліквідаційна вартість = (Сума коштів (інших активів), отримана від реалізації об’єкта) -(Витрати на проведення операції) Сума коштів, на яку може розраховувати підприємство в разі проведення операції з ліквідації об’єкта основних засобів
Середньорічна вартість основних засобів підприємства (Вартість основних засобів на початок року) + + (Вартість введених в експлуатацію основних засобів, помножена на М1) - (Вартість виведених з експлуатації основних засобів, помножена на М2), де М1 – кількість місяців (днів) від дати введення в експлуатацію/12(360) М2 - кількість місяців (днів) від дати виведення з експлуатації/12(360) Показник потрібний для подальших розрахунків

 

Продовження додатку А

Коефіцієнт оновлення основних засобів (Вартість введених в експлуатацію основних засобів за певний період) / (Загальна вартість основних засобів на кінець періоду) Показує частку заново придбаних основних засобів у їх загальній кількості
Коефіцієнт вибуття основних засобів (Вартість виведених з експлуатації основних засобів за певний період) / (Загальна вартість основних засобів на початок періоду) Показує частку виведених з експлуатації основних засобів у їх загальній кількості
Видова структура основних фондів (Вартість певної групи основних засобів) / (Загальна вартість основних засобів на певну дату) Відображає частку окремих груп основних засобів у їх загальній кількості
Коефіцієнт економічного зносу (Сума накопиченої амортизації основних засобів) / (Вартість основних засобів, яка амортизується) Показує ступінь спрацьованості основних засобів
Коефіцієнт прогресивного оновлення основних засобів (Вартість уведених в експлуатацію протягом певного періоду прогресивних (у науково-технічному розумінні) основних засобів) / (Середньорічна вартість основних засобів за той самий період) Характеризує частку якісного оновлення основних засобів
Коефіцієнт інтенсивного оновлення основних засобів (Вартість виведених із експлуатації протягом певного періоду основних засобів) / (Вартість уведених в експлуатацію протягом певного періоду основних засобів) Відтворює інтенсивність руху основних засобів
Фондовіддача (Вартість виготовленої продукції) / (Середньорічна вартість основних засобів) Відображає ефективність використання основних засобів; показує, скільки гривень продукції підприємство отримує з кожної гривні вкладеної в основні засоби
Фондомісткість (Середньорічна вартість основних засобів) / (Вартість виготовленої продукції) Показник обернений фондовіддачі, характеризує скільки гривень основних засобів використало підприємство для виготовлення однієї гривні продукції

Продовження додатку А

Фондоозброєність (Середньорічна вартість основних засобів) / (Кількість працівників у найбільш завантажену зміну) Відображає вкладену в основні засоби суму капіталу підприємства, яка припадає на одного працівника
Рентабельність основного капіталу (Прибуток) / (Середньорічна вартість основних засобів) Показує скільки гривень прибутку отримало підприємство, викорис-товуючи одну гривню основних засобів
Показники ефективності використання оборотного капіталу
Норматив обігових коштів (активів) у виробничих запасах (Кількість продукції, що виготовляється за добу) * ( Норма витрати матеріалу на один виріб) * (Ціна матеріалу) * (Норма запасу в днях) Відображає суму капіталу підприємства, що має бути іммобілізована у виробничих запасах для забезпечення безперервного виробничого процесу
Норматив обігових коштів (активів) у незавершеному виробництві (Середньодобовий випуск продукції за її виробничою собівартістю) * (Середня тривалість виробничого циклу в днях) * (Коефіцієнт нарощування витрат у днях) Відображає суму капіталу підприємства, що має бути іммобілізована в незавершеному виробництві для забезпечення безперервного виробничого процесу
Коефіцієнт оборотності (Реалізована продукція) / (Середній залишок оборотних коштів) Показує, скільки разів кожна гривня, вкладена в оборотний капітал, обслуговувала господарський процес за звітний період
Коефіцієнт завантаження (Середній залишок оборотних коштів) / (Реалізована продукція) Відображає скільки використано оборотних коштів для виготовлення однієї гривні реалізованої продукції
Тривалість одного обороту (Тривалість періоду) / (Коефіцієнт оборотності) Показує швидкість обороту капіталу в днях
Рентабельність обігових коштів (активів) (Прибуток) / (Сума оборотних коштів (активів) підприємства) Характеризує рівень прибутковості оборотного капіталу

Продовження додатку А

Показники ефективності використання персоналу підприємства
Продуктивність праці (Вартість виготовленої продукції) / (Кількість працівників (в. налагоджуван чисельність працівників) Характеризує кількість продукції (у натуральному, трудовому або вартісному вираженні), яку виготовляє один робітник за певний період часу
Коефіцієнт плинності кадрів (Кількість звільнених із усіх причин) / (в. налагоджуван чисельність працівників) Відображає частку звільнених працівників за певний період у її в. налагоджуванн чисельності
Прибуток, що припадає на одного працівника (Прибуток) / (в. налагоджуван чисельність працівників) Характеризує ефективність викорис-тання персоналу підприємства
Прибуток на гривню заробітної плати (Прибуток) / ( Фонд заробітної плати за певний період часу) Характеризує ефективність викорис-тання коштів на оплату праці
Показники ефективності управління витратами на підприємстві
Витрати на гривню товарної (реалізованої) продукції (витратомісткість) (Загальна сума витрат на виробництво та реалізацію продукції) / (Вартість виготовленої (реалізованої) продукції) Показує, скільки необхідно витратити коштів для виробництва однієї гривні продукції
Витратовіддача (показник обернений витратомісткості) (Вартість виготовленої (реалізованої) продукції) / (Загальна сума витрат на виробництво та реалізацію продукції) Показує, скільки виготовляє продукції підприємство, викорис-товуючи одну гривню витрат.
Показники оцінки рівня організації виробництва
Коефіцієнт спеціалізації виробництва де ∑tn – тривалість усіх операцій з в. налагоджування обладнання, в. F – тривалість зміни, в. N – кількість обладнання, шт Характеризує рівень спеціалізації виробництва, обліковуючи втрати часу на переналагодження обладнання. Чим вищий рівень спеціалізації, тим менше часу втрачається на цей процес, а числове значення коефіцієнта зростає

Продовження додатку А

Коефіцієнт централізації допоміжних процесів , де Qр та Qт – обсяги (трудомісткість) централізовано виконаних ремонтних та транспортних операцій; Qзаг.р та Qзаг.т – загальні обсяги (трудомісткість) ремонтних та транспортних операцій Відображає частку централізовано виконаних допоміжних операцій у їх загальній кількості. Зростання коефіцієнта свідчить про поліпшення організації виробництва
Коефіцієнт прогресивності організації виробництва Відношення кількості прогресивних виробничих процесів до загальної кількості виробничих процесів підприємства Відображає частку прогресивних виробничих процесів у їх загальному обсязі. Зростання коефіцієнта свідчить про поліпшення організації виробництва
Коефіцієнт використання засобів праці Відношення кількості виготовлених деталей до нормативної продукції обладнання Відображає рівень використання можливостей обладнання. Зростання коефіцієнта свідчить про вдосконалення організації виробництва
Коефіцієнт завантаження обладнання Відношення тривалості простоїв обладнання до реального фонду робочого часу Характеризує рівень завантаження обладнання в часі. Зростання коефіцієнта свідчить про поліпшення організації виробництва
Показники оцінки ефективності організації структури підприємства
Середня автономність одного структурного підрозділу організаційної структури тобто відношення трудомісткості робіт, які виконуються підрозділом, до повної трудомісткості всіх робіт, що виконуються підприємством   Характеризує рівень автономності роботи структурного підрозділу

 

Продовження додатку А

Коефіцієнт контролю Відношення середньої кількості працівників, що працюють в організаційній структурі чи її підрозділі, до кількості керівників певного рівня Показує кількість підлеглих на одного керівника, що дає змогу зробити висновок щодо раціональності розподілу повноважень та функцій контролю
Показник кваліфікації управлінця Сума тривалості загальнотеоретичної підготовки, спеціального навчання за даною спеціальністю (фахом) та тривалості практичного досвіду роботи за даною спеціальністю Відображає реальну тривалість підготовки одного працівника для виконання певних функцій
Гнучкість організаційної структури Відношення чисельності працівників, що можуть виконувати не тільки безпосередні функції, а й суміжні, до загальної кількості працівників певного підрозділу організаційної структури Відображає здатність працівників організаційної системи змінювати в разі необхідності один одного Коефіцієнт не перевищує 1
Рівень фондоозброєності управлінського персоналу Відношення балансової вартості оргтехніки до кількості управлінців за певний період Показує рівень технічного обладнання управлінської праці
Коефіцієнт децентралізації структури Відношення кількості управлінців первинних ланок до кількості управлінців вищої ланки керівництва Відображає рівень децентралізації структури управління. Оптимальне значення коефіцієнта 5
Коефіцієнт еластичності структури Співвідношення кількості реорганізацій до кількості впроваджених нових стратегій Відтворює зв’язок між організаційною структурою управління та стратегічним розвитком підприємства. Значення коефіцієнта не повинно бути більше за одиницю
Коефіцієнт раціональності структури Відношення фактичної кількості управлінців до нормативної     Відображає рівень забезпеченості підприємства управлінським персоналом

Продовження додатку А

Показники прибутковості господарчої діяльності підприємства
Рентабельність активів (Прибуток (балансовий або чистий) / (Середньорічна вартість активів підприємства) Показує скільки отримано прибутку від використання однієї гривні активів підприємства
Рентабельність власних коштів (фінансова рентабельність) (Чистий прибуток) / (Власні кошти підприємства) Показує, скільки підприємство отримало чистого прибутку, використовуючи одну гривню власних коштів
Загальна рентабельність авансованих коштів (Балансовий прибуток) / (Основні засоби + Запаси та витрати) Показує, скільки підприємство отримало балансового прибутку від використання однієї гривні авансованих коштів
Рентабельність продажу (Прибуток (балансовий або чистий) / (Виручка від реалізації продукції) Показує отриманий прибуток від однієї гривні реалізованої продукції
Рентабельність виробництва (Прибуток (балансовий або чистий) / (Загальна сума витрат на виробництво та реалізацію продукції) Показує рівень отриманого прибутку від однієї гривні витрат на виробництво та реалізацію продукції, (окупність витрат)
Рентабельність капіталу (Прибуток (балансовий або чистий) / (Середньорічна вартість основного капіталу + Середньорічна вартість оборотного капіталу) Показує, скільки підприємство отримало прибутку, викорис-товуючи одну гривню капіталу підприємства
Рентабельність інвестицій (Доходи від цінних паперів + Доходи від пайової участі в СП) / (Середнє значення доходів від довгострокових та короткострокових інвестицій)   Показує успішність інвестиційної діяльності підприємства

Продовження додатку А

Показники фінансового стану підприємства: а) показники ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпот.лік.) (Обігові кошти (активи) / (Короткострокові зобов’язання) Відображає, чи достатньо в підприємства коштів для того, щоб погасити короткострокову забор-гованість (повинен бути > 2)
Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності, (окремий випадок коефіцієнту поточної ліквідності) (Кшв.лік.) (Грошові кошти + Цінні папери, що легко реалізуються + Рахунки до отримання – Сумнівні надходження) / (Короткострокові зобов’язання) Показує, чи достатньо в підприємства найбільш ліквідної частини оборотних коштів для погашення короткострокових .зобов’язань без реалізації матеріально-виробничих запасів (повинен бути > 1)
Коефіцієнт залежності підприємства від матеріально-виробничих запасів (Кзал.мз) (Матеріально-виробничі запаси) / (Короткострокові зобов’язання) Характеризує ступінь залежності підприємства від матеріально-виробничих запасів з погляду необхідності мобілізації грошових коштів для погашення короткострокових зобов’язань
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс. лік.) (Грошові кошти) / (Короткострокові забов’язання) Показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на певну дату (повинен бути не менший 0,2-0,3)
Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзаг.лік.) (Поточні активи) / (Короткострокові зобов’язання)     Відображає, чи достатньо в підприємства активів для того, щоб погасити короткострокову заборгованість (повинен бути > 2-3)

Продовження додатку А

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (Кман.фк) (Матеріально-виробничі запаси) / (Поточні активи – Короткострокові зобов’язання) Визначає частку функціонуючого капіталу, яка пов’язана з нереалізованими матеріально-виробничими запасами. Цей показник застосовується в економічно розвинутих державах. Чим він вищий та ближчий до 1, тим гірше, тому що це свідчить про більшу частину омертвленого в запасах капіталу в складі власних оборотних коштів
Період часу, протягом якого компанія може здійснювати поточну господарську діяльність на основі ліквідних коштів (Тлк) (Грошові кошти + Цінні папери, що легко реалізуються + Рахунки до отримання – Сумнівні надходження) / (Планові щоденні витрати – Витрати, що не потребують оплати грошових коштів) Відображає період часу, протягом якого компанія може здійснювати поточну господарську діяльність на основі ліквідних коштів, не використовуючи додаткові джерела надходжень
б) показники платоспроможності
Коефіцієнт автономії (Кавт.) (Власний капітал) / (Капітал підприємства) Характеризує співвідношення інтересів власників підприємства й власників акцій та кредиторів, відображає фінансову структуру коштів та інвестиційну привабливість підприємства, повинен бути >0,5-0,6
Коефіцієнт позикового капіталу (Кпк) (Позиковий капітал) / (Капітал підприємства)   Відображає структуру капіталу щодо частини позикового капіталу

Продовження додатку А

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів (Кп/в) (Позиковий капітал) / (Власний капітал підприємства) Характеризує залежність підприємства від зовнішньої позики, відображає співвідношення між активами, забезпеченими кредиторами, і сумою активів, забезпеченою акціонерами. У разі незначної швидкості обороту оборотних активів зростання Кпів недопустиме, це призводить до банкрутства, (при Кавт.=0,5, Кп/в не повинен перевищувати 1)
Коефіцієнт фінансової залежності (фінансування) (Кфз) (Власний капітал підприємства) / (Позиковий капітал) Показує яка частина сфер діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів, Кфз не повинен бути менший 1)
Коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом ( ) (Необоротні активи) / (Власний капітал) Відображають ступінь забезпеченості (покриття) необоротних активів власним капіталом, повинен бути вищий 0,1
Коефіцієнт покриття необоротних активів перманентним капіталом ( ) (Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокова заборгованість) Відображають ступінь забезпеченості (покриття) необоротних активів перманентним капіталом
Коефіцієнт покриття платежів за кредитами (Чистий прибуток + Витрати на виплату відсотків + Податки) / ( Витрати на виплату відсотків)     Відображає ступінь захисту кредиторів від того, що їм не будуть сплачені відсотки за надані підприємству позики, та вказує, скільки разів протягом року підприємство заробило кошти для сплати відсотків за кредитами

Продовження додатку А

Коефіцієнт вартості кредиту (Кв.кр.) (Витрати на виплату відсотків) / (Позиковий капітал) Характеризує як дорого коштують підприємству залучені позикові кошти
Коефіцієнт маневреності (Кман.) (Власні оборотні кошти) / (Власні кошти) Відображає мобільність власних коштів, повинен бути вищий 0,3-0,5.
Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфін.ст.) (Інші пасиви + Довгострокові позикові кошти) / ( Власні кошти) Відображає фінансову стійкість пасивів у довгостроковому періоді, не повинен перевищувати 1
Коефіцієнт покриття інвестицій (Кп.ін.) (Власні кошти + Довгострокові позикові кошти) / (Сума всіх активів) Відображає ступінь забезпеченості (покриття) інвестицій активами підприємства. Повинен бути вищий 0,75-0,9
Коефіцієнт покриття поточних активів (Кп.п.ак.) (Власні оборотні кошти) / (Запаси та витрати) Відображає ступінь забезпеченості (покриття) поточних активів запасами та витратами підприємства. Повинен перевищувати 0,1, бажано, щоб був вищий 0,5
в) показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів (Коб.ак.) (Обсяг реалізованої продукції) / ( Середньорічна вартість активів) Вказує на швидкість формування грошових потоків
Коефіцієнт оборотності запасів (Коб.зап.) (Собівартість реалізованої продукції) / (Середньорічна вартість матеріальних виробничих запасів) Показує оберненість запасів, тобто швидкість їх реалізації. Чим вищий цей показник, тим менше коштів є в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти    

Закінчення додатку А

Термін обороту матеріально-виробничих запасів (Тоб.зап.) (Період, за який здійснюється розрахунок) / ( Коб.зап.) Показник обернений Коб.зап., зважений на період часу, який аналізується, визначає, скільки необхідно днів для реалізації матеріальних виробничих запасів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Обсяг реалізованої продукції) / (Середньорічна вартість власного капіталу) Характеризує швидкість обороту власного капіталу: з комерційного боку він визначає або зайвий продаж, або його нестачу, з фінансового – швидкість обороту вкладеного акціонерного капіталу, з економічного – активність грошових коштів, якими ризикує акціонер

 

 

Додаток Б

 

Розрахунок показників для проведення діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства

 

№ п/п Показник Формула розрахунку Значення Відхилення

 

      На початок звітного періоду На кінець звітного періоду абсолютне відносне
. . .            

Навчальна та довідкова література

 

1. Ансофф И. Стратегическое управление : пер. с англ. / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия : пер. с англ. / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.

3. Антикризове фінансове управління підприємством : навч. посіб. / [С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. С. Я. Салиги. – К. : ЦНЛ, 2005. – 208 с.

4. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура : учеб.-практ. пособ. / Отв. ред. Г. А. Александров. – М. : БЕК, 2002. – 544 с.

5. Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 432 с.

6. Афанасьєв М.В. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посібник / М. В. Афанасьєв, Г. В. Білоконенко ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 295 с.

7. Баканов М. И. Теория экономического анализа : учебник / М. И. Баканов, А.Д. Шеремет – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 416 с.

8. Баринов В. А. Антикризисное управление : учеб. пособ. / В. А. Баринов. – М : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 520 с.

9. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия ; учеб. пособ. / Т. Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 215 с.

10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : у 2 т. / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. - 512 с.

11. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

12. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А.Бланк. – 3-е изд., перераб и доп. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.

13. Ван Хорн Основы финансового менеджмента / Ван Хорн, Джеймс К., Вахович мл. ; 11-е изд., пер. с англ. – М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. - 992 с.

14. Вартанов А. С. Экономическая диагностика предприятия: организация и методология / А. С. Вартанов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 80 с.

15. Васина А. А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А. А. Васина. – С.Пб. : ПРИОР, 2004. – 347 с.

16. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с.

17. Василенко В.А. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. А. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

18. Василенко В. А.Диагностика устойчивого развития предприятий / В. А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 142 с.

19. Воронин М. И. Экономический анализ и диагностика : учеб. пособ. / М. И. Воронин.–М. : Изд-во Гос. ун-та упр.,2004.-195 с.

20. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: монография / А. Э. Воронкова. – Луганск : Изд-во ВНУ, 2000. – 315 с.

21. Выборова Е. Н. Вопросы эволюции, методологи финансовой диагностики / Е. Н. Выборова. – Иркутск : ИГЭА, 2002. – 123 с.

22. Выборова Е. Н. Методология финансовой диагностики субъектов хозяйствования : науч. изд. / Е. Н. Выборова. – Иркурск : ИГЭА, 2002. – 140 с.

23. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово- господарської діяльності підприємств : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2004. – 180 с.

24. Гаврилова Е. В. Антикризисное управление в условиях макроэкономической нестабильности России / Е. В.Гаврилова.–М. :Высш. шк.,2001.–94 с.

25. Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К : ЦНЛ, 2007. – 307 с.

26. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование / [Самочкин В. Н., Пронин Ю. Б., Логачева Е. Н. и др.]; под ред. В. Н.Самочкина. – [2-е изд., доп.] – М. : Дело, 2002. — 376 с.

27. Глазов М. М. Функциональная диагностика – основа повышения качества планирования и управления промышленным предприятием в условиях рыночной экономики: учеб. пособ. / М. М. Глазов. – СПб. : СПб.ГУЭФ, 2002. – 295 с.

28. Глазов М. М.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособ. / М. М. Глазов. –СПб. :Изд-во РГГМУ,2004.–168 с.

29. Глазов М. М. Диагностика промышленного предприятия: новые решения / М. М. Глазов.–СПб.: Изд-во РГГМУ,2006.–479 с.

30. Егоров П. В. Диагностика управления финансовой деятельностью предприятия / П. В. Егоров, В. Г. Андреева – Донецк : ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 202 с.

31. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / [Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С. та ін.]. – К.:ЦУЛ, 2005. – 400 с.

32. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Ф. Косянчук [та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 449 с.

33. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Верхоглядова Н. І. [та ін.]. - Д. : Свідлер, 2011. - 331 с.

34. Економічний аналіз: навч. посіб. / [М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченька. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.

35. Забродский В. А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем / В. А. Забродский, Н. А.Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 107 с.

36. Зимин Н. Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Н. Е.Зимин. – М. : КолосС, 2004. – 238 с.

37. Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посіб. / С. М. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

38. Калмикова І. Ю. Посібник до вивчення курсу „Економічна діагностика” / І. Ю. Калмикова, Н. Є. Скрипник – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2006 – 76 с.

39. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / Кизим М. О., Забродський В. А., Зінченко В. А. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

40. Ковалёв А. П. Диагностика банкротства / А. П. Ковалёв. – М. : АО Финстатинформ, 1995. – 96 с.

41. Ковалёв В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В.Ковалёв. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 560. с.

42. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия / [Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н., Дробитько Н. А., Абрамова О. С. ]. - Х. : ХНЭУ, 2004. - 255 с.

43. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. – К. : ЦУЛ, 2005. – 168 с.

44. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : монографія / Л. А. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.

45. Крепкий Л. М. Экономическая диагностика предприятия / Л. М. Крепкий.-М. :Экономика,2006.-215 с.

46. Кривов'язюк І. В. Комплексна економічна діагностика підприємства [Текст] : монографія / І. В. Кривов'язюк, Т. В. Божидарнік ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. - 226 с.

47. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К. : Знання, 2012. - 298 с.

48. Куницын С. Ю. Основы финансовой диагностики / С. Ю. Куницын. - Иркутск : Изд-во „КОН”, 2003. – 187 с.

49. Макконелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Макконелл К., Брю Л.С. : в 2 т. : пер. с англ. 11-го изд. – М. : Республика, 1992. – Т.1. – 399 с.

50. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Равнєва.Х. : ВД”ІНЖЕК”, 2006. 496 с.

51. Рапопорт В. Ш. Диагностика управления / В. Ш. Рапопорт. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 244 с.

52. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учеб. / Г. В. Савицкая. – 9-е изд., испр. – М. : Новое знание, 2004. – 640 с.

53. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації [Текст] : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 281 с.

54. Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко, О.І.Олексюк. К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.

55. Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 344 с.

56. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.

57. Управление в условиях кризиса : пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 256 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.