Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зав. кафедри обліку і аудиту проф. О. І. Гадзевич

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит» державний іспит

Навчальний предмет Облік, аналіз і аудит

Екзаменаційний білет

Варіант № __

Вам пропонується дати відповідь на тестові завдання. За кожну правильну відповідь на запитання першого рівня складності нараховується 2 бали, другого рівня – 3 бали, а третього рівня – 5 балів. Максимально можлива кількість набраних балів – 100.

 

І рівень складності

1. Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації — це:

а) обліковий регістр;

б) план рахунків;

в) баланс;

г) звіт про фінансові результати;

д) все перелічене вище.

 

2. Списання суми накопиченої амортизації нематеріальних активів відображається бухгалтерською проводкою:

а) Дт 12 Кт 133;

б) Дт 133 Кт 12;

в) Дт 131 Кт 12;

г) Дт 132 Кт 12;

д) Дт 92 Кт 133.

 

3. Управлінський облік відрізняється від фінансового обліку;

а) деталізацією інформації;

б) спрямованістю у часі;

в) відкритістю даних;

г) усіма наведеними характеристиками.

 

4. Підприємство придбало верстат, договірна вартість якого 12000 грн. (в т. ч. ПДВ), крім того воно сплатило 200 грн. за транспортування та 500 грн. відсотків за банківський кредит, одержаний для купівлі верстата. Первісна вартість придбаного верстату складе:

а) 10200 грн.;

б) 12500 грн.;

в) 10500 грн.;

г) 12700 грн.;

д) 10000 грн.

 

5. Спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин – це:

а) дедукція;

б) індукція;

в) синтез;

г) аналіз.

д) порівняння

 

6. Визначення причинних зв’язків і залежностей показників – це:

а) підготовчий етап аналітичної роботи;

б) основний етап аналітичної роботи;

в) завершальний етап аналітичної роботи.

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді помилкові

 

7. Коефіцієнт ритмічності розраховують як відношення:

а) обсягу продукції, який зараховано у виконання плану, до планового випуску продукції;

б) обсягу продукції, який зараховано у виконання плану, до фактичного випуску продукції;

в) фактичного випуску продукції до планового;

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді помилкові

 

8. Аудиторські фірми можуть створюватись у таких організаційно-правових формах:

а) будь-яких, передбачених законодавством України;

б) будь-яких, крім закритих акціонерних товариств;

в) будь-яких, крім відкритих акціонерних товариств;

г) будь-яких, крім виробничих кооперативів.

 

9. Як поділяються аудиторські послуги щодо аудиту фінансової звітності:

а) сумісні та несумісні;

б) незалежні та обов'язкові;

в) супутні та несу путні;

г) дійові та інформаційні.

 

10. В історії розвитку комп’ютерних форм обліку виділяють:

а) два етапи;

б) три етапи;

в) чотири етапи;

г) п’ять етапів.

 

11. За функціональним спрямуванням АРМ бухгалтера класифікують на:

а) АРМ нижчого рівня, АРМ спеціаліста, АРМ керівника;

б) АРМ нижчого та середнього рівня, АРМ керівника;

в) АРМ технічного персоналу, АРМ спеціаліста, АРМ керівника;

г) АРМ технічного і допоміжного персоналу, АРМ середнього і вищого рівня.

ІІ рівень складності

1. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними?

а) найменування підприємства;

б) номер поточного рахунка підприємства;

в) порядковий номер документа;

г) дата складання документа;

д) немає правильної відповіді.

 

2. Процес постачання є сукупністю операцій з:

а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;

б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва;

в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям;

г) забезпечення підприємства необхідними для виробництва предметами праці;

д) сукупність операцій по продажу готової продукції споживачам.

 

3. Для виробничого підприємства прикладом витрат періоду будуть:

а) амортизація виробничого обладнання;

б) заробітна плата робітників відділу реалізації;

в) заробітна плата операторів машин;

г) страхування виробничого обладнання.

 

4. Введення об’єкта основних засобів в експлуатацію за первісною вартістю відображається такою кореспонденцією:

а) Дт 11 – Кт 153;

б) Дт 153 – Кт 11;

в) Дт 11 – Кт 13;

г) Дт 10 – Кт 152;

д) Дт 152 – Кт 22.

 

5. Які показники використовуються для аналізу використання основних фондів:

а) робочий капітал;

б) фондовіддача;

в) коефіцієнт інтегрального використання обладнання;

г) коефіцієнт покриття.

 

6. На основному етапі економічного аналізу здійснюється:

а) контроль за виконанням пропозицій;

б) визначення виконавців аналітичної роботи;

в) аналітичне опрацювання економічної інформації;

г) виявлення величини впливу факторів на зміну показника.

 

7. До методів елімінування (факторного аналізу) відносять:

а) методи математичного програмування;

б) метод абсолютних різниць;

в) метод ланцюгових підстановок.

г) матричні методи.

 

8. Які з наведених нижче елементів не належать до структури внутрішнього контролю

а) ризик контролю;

б) контрольні процедури;

в) система бухгалтерського обліку;

г) контрольне середовище.

 

9. Залежно від джерел отримання аудиторські докази поділяються на:

а) матеріальні;

б) усні;

в) початкової стадії;

г) дослідної стадії;

д) первинні;

е) вторинні;

є) прямі;

ж) непрямі;

з) завершальної стадії

 

10. При роботі з довідниками в програмному продукті 1С: “Бухгалтерія 8.1” типової конфігурації для України “код елемента довідника”:

а) потребує введення з клавіатури;

б) вводиться автоматично, проте потребує змін залежно від умов ведення облікового процесу;

в) повинен бути унікальним та встановлюється автоматично;

г) вводиться автоматично, його можна змінювати за бажанням користувача;

д) не вводиться автоматично, проте повинен бути унікальним;

е) в основному, встановлюється автоматично, проте в певних випадках потребує введення з клавіатури;

ж) зміні не підлягає.

11. Натискання на кнопку при роботі в програмному продукті 1С: “Бухгалтерія 8.1” забезпечує:

а) вилучення документа (або запису в документі);

б) помітку на вилучення документа (або вилучає запис в документі);

в) дозволяє змінювати документ;

г) копіювання вже створеного документу (або запису в документі);

д) додавання нового документу (або його елементу);

е) вірної відповіді немає.

 

ІІІ рівень складності

1. Визначте фактичну собівартість виготовленої продукції виробів "А" та "В", якщо незавершене виробництво на початок по виробу "А" склало 15000 грн., по виробу "В" – 9800 грн., витрати по виробу "А" склали 65225,89 грн., по виробу "В" – 56900,71 грн. Незавершене виробництво на кінець: по виробу "А"- 13600 грн., по виробу "В"- 14700 грн.:

а) 69026,6;

б) 118626,6;

в) 122126,6;

г) 125626,6;

д) 175226,6.

 

2. Розрахуйте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), якщо ТЗВ на початок склали 10520 грн., надійшло за місяць – 46290 грн., запаси на початок місяця склали 164800 грн., надійшло за місяць – 689300 грн.:

а) 23,83;

б) 4,20;

в) 15,03;

г) 6,65;

д) 0,07.

 

3. Підприємство планує собівартість реалізованої продукції 2 000 000$, в тому числі постійні витрати 400 000$ і змінні – 75% від обсягу чистої реалізації. Який планується об’єм чистої реалізації ?

а) 2 133 333$;

б) 2 400 400 $;

в) 2 666 667$;

г) 3 200 000$.

 

4. Підприємство має на 2011 рік наступні залишки на рахунках:

Запаси На початок На кінець

Прямі матеріали 55 000$ 65 000$

Незавершене виробництво 96 000$ 80 000$

Готова продукція 50 000$ 85 000$

Протягом 2011 були такі витрати:

Куплено прямих матеріалів 400 000$

Прямі трудові витрати 220 000$

Загальновиробничі витрати 330 000$

Якою буде собівартість виготовленої продукції в 2012 році:

а) 921 000$;

б) 956 000$;

в) 966 000$;

г) 979 000$.

 

5. Підприємство споруджує будівлю цеху власними силами. При цьому були здійснені такі витрати : придбане будівельне обладнання на суму 72000,00 (в т.ч. ПДВ); використані власні запаси – 17000,00 грн; нарахована з/п працівникам, які беруть участь у будівництві – 25000,00 грн; нарахована амортизація машин і механізмів, що беруть участь у будівництві – 12000,00 грн. За якою вартістю будівлю буде введено в експлуатацію?

а) 133300;

б) 120310;

в) 123300;

г) 153300;

д) 123000.

 

6. Підприємство купує товар на суму 100 тис. грн. з оплатою в день придбання. Продає товар через 30 днів за 130 тис. грн. Отримує гроші від покупця через 40 днів. Скільки днів буде тривалість фінансового циклу:

а) 30;

б) 10;

в) 70;

г) 35?

 

7. Скільки днів триватиме операційний цикл підприємства, якщо середній період обороту запасів сировини та матеріалів становить 25 днів; середній період обороту незавершеного виробництва — 8; середній період обороту запасів готової продук­ції — 19; середній період обороту дебіторської заборгованості — 20; середній період обороту грошових коштів — 3; середній пе­ріод обороту кредиторської заборгованості — 16 днів:

а) 52;

б) 72;

в) 56;

г) 25?

 

8. Підприємство має основні засоби на суму 200 тис. грн, запаси — 100, дебіторську заборгованість — 40, поточні фінансові інвестиції — 10, редиторську заборгованість — 60 тис. грн. Якими будуть поточні фінансові потреби підприємства:

а) 290 тис. грн;

б) 90 тис. грн;

в) 80 тис. грн;

г) 100 тис. грн..

 

9. Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіці­єнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:

а) 0,4;

б) 2,5;

в) 0,7;

г) 1,7?

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 10 від 20 квітня 2011 р.

Зав. кафедри обліку і аудиту проф. О. І. Гадзевич

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.