Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Модуль 2, змістовний модуль 2.1.Особлива частина

Тема №9: Правове регулювання цін та ціноутворення

 

Мета заняття: закріпити знання законодавчих актів, які регулюють ціноутворення в Україні, з’ясувати вимоги, які встановлюються для визначення та встановлення цін на окремі види товарів.

 

Опорні поняття: поняття ціни, державні та комунальні ціни, експорті та імпортні ціни, поняття вільних цін, поняття ціноутворення.

 

Питання лекції:

1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

2. Види цін та порядок їх встановлення.

3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

 

Питання семінарського заняття:

 

1. Поняття, функції, основні цінообразуючи фактори.

2. Види, структура, елементи та система ціни.

3. Ціноутворення та його стратегії.

4. Державне регулювання ціноутворення в умовах риночної економіки.

 

Теми рефератів:

1. Політика ціноутворення.

2. Види, структура, елементи та система ціни.

3. Державне регулювання цін.

4. Оптові й роздрібні ціни.

 

Запитання і завдання для самоконтролю:

1. Які функції властиві ціні в умовах переходу до ринку ?

2. На що спрямована політика ціноутворення в Україні?

3. На які види залежно від способів встановлення поділяються ціни?

4. Яким чином здійснюється державне регулювання цін?

5. У чому полягають особливості ціноутворення при здійсненні експортних операцій?

6. У чому полягає значення індикативних цін?

7. У яких сферах застосовуються оптові й роздрібні ціни?

8. Якими правами наділені державні органи з контролю за цінами?

9. Яку відповідальність несуть суб'єкти господарювання за порушення державної дисципліни цін?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

4. Про економічну самостійність Української РСР [Текст]: Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

5. Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України від 10 серпня 2012р. - № 58 – Ст. 2309

6. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

7. Про ціноутворення в умовах реформування економіки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 жовтня 1994 р. № 733 // Урядовий кур'єр – 1994. - № 166.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 

Тема №10: Правове регулювання біржової торгівлі

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та юридичні ознаки біржі. Звернути увагу на функції, права та обов'язки товарної біржі. Розглянути поняття та ознаки біржових угод та правила біржової торгівлі.

Опорні поняття теми:поняття товарної біржи, біржова угода, біржова торгівля, фондова біржа, ф'ючерсна угода.

 

Питання лекції:

1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

2. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

3. Види біржових угод.

4. Правила біржової торгівлі.

5. Правовий статус фондової біржі.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

2. Види та класифікація бірж

3. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

4. Види біржових угод.

5. Особливості та характеристика ф’ючерсних угод.

6. Особливості та характеристика форвардних контрактів.

7. Правила біржової торгівлі.

8. Правовий статус фондової біржі.

9. Правовий статус товарної біржі

 

Теми рефератів:

1. Товарна біржа.

2. Основні функції товарної біржі

3. Фондова біржа.

4. Біржова угода.

5. Особливості ф'ючерсної угоди.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття товарної біржі.

2. Що таке фондова біржа?

3. Як класифікуються товарні біржі?

4. Назвіть основні функції товарної біржі.

5. Які права має товарна біржа?

6. Яким умовам повинна відповідати біржова угода?

7. Назвіть види угод залежно від часу виконання.

8. У чому полягають особливості ф'ючерсної угоди?

9. Які основні питання діяльності товарної біржі регулюються Правилами біржової торгівлі ?

10. Назвіть загальні заборони, що діють на біржі.

11. Охарактеризуйте правове становище фондової біржі.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

4. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

5. Про товарну біржу [Текст]: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 139.

6. Про торгово-промислові палати в Україні [Текст]: Закон України від 2 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №13. – Ст. 52.

7. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №31-32. – Ст. 263.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с

16. Бобкова А.Г. Біржове право [Текст]: навч. посібник / уклад.: А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 200 с.

17. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

Тема №11: Правове регулювання оренди та лізінгу у сфері господарювання правовідносин

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види договору оренди та об'єктів оренди. Звернути увагу на порядок та умови укладання договору оренди. Розглянути поняття регулювання лізингових операцій.

 

Опорні поняття теми:поняття та види договору оренди та об'єкт оренди, лізингова операція, фінансовий лізинг.

 

Питання лекції:

1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

2. Сторони в договорі оренди.

3. Порядок укладання договору оренди.

4. Умови договору оренди.

5. Припинення договору оренди.

6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

2. Сторони в договорі оренди.

3. Порядок укладання договору оренди.

4. Істотні умови договору оренди.

5. Порядок припинення договору оренди.

6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

7. Особливості та види лізингу.

 

Теми рефератів:

1. Договор оренди.

2. Об'єкти оренди.

3. Укладання договору оренди.

4. Припинення договору оренди.

5. Основні види лізингових операцій.

6. Істотні умови договору фінансового лізингу.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Якими ознаками характеризується договір оренди?

2. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо оренди державного і комунального майна.

3. Які види майна можуть бути об'єктами оренди у сфері господарювання?

4. Хто може бути орендодавцем у договорі оренди майна?

5. У якому порядку укладається договір оренди цілісного майнового комплексу?

6. Назвіть підстави відмови у передачі в оренду об'єктів.

7. Назвіть істотні умови договору оренди.

8. Який порядок визначення розмірів орендної плати?

9. Назвіть основні обов'язки орендодавця.

10. Які основні обов'язки покладаються на орендаря?

11. Назвіть основні види лізингових операцій.

12. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

5. Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10. 04. 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.

6. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 11. – Ст. 96.

7. Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 12. – Ст. 108.

8. Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.

9. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.

10. Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 48. – Ст. 408.

11. Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України [Текст]: Закон України вiд 07. 02. 2002 р. № 3065-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 30. – Ст. 205.

12. Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629.

13. Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.

14. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: Закон України вiд 12. 07. 2001 р. № 2658-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 47. – Ст. 251.

15. Про фінансовий лізинг [Текст]: Закон України від 16 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – Ст. 68.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с

16. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні [Текст] / О.В. Трофімова. - К.: КИТ, 2009. - 216 с.

17. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

 

Тема №12: Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види комерційного посередництва (агентська діяльність). Звернути увагу на ознаки комерційного посередництва. Розглянути поняття та ознаки агентського договору.

Опорні поняття теми:поняття комерційне посередництво, агентський договір.

 

Питання лекції:

1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

 

Питання семінарського заняття:

1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття та підстави виникнення.

2. Агентський договір: поняття та ознаки

3. Істотні умови агентського договору

4. Підстави припинення агентського договору.

5. Комерційний агент: права та повноваження.

6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов агентського договору.

 

Теми рефератів:

1. Комерційне посередництво (агентська діяльність).

2. Ознаки комерційного посередництва.

3. Агентський договір.

4. Основні умови агентського договору.

5. Припинення агентського договору.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть ознаки комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

2. З яких підстав виникають агентські відносини?

3. Дайте визначення поняття агентського договору.

4. Назвіть основні умови агентського договору.

5. Назвіть підстави припинення агентського договору.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

16. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

 

Тема № 13: Правове регулювання господарської діяльності транспорту

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види транспорту в Україні та законодавства про транспорт. Звернути увагу на правове становище транспортних організацій.. Закріпити знання про транспортні господарські договори.

Опорні поняття теми:поняття вид транспорту, правове становище транспортних організацій, суб'єкти транспорту, транспортний господарський договор.

 

Питання лекції:

1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Правове становище транспортних організацій.

4. Транспортні господарські договори.

 

Питання семінарського заняття:

1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Основні завдання Міністерства інфраструктури.

4. Правове становище інших транспортних організацій.

5. Транспортні господарські договори: істотні умови, сторони та особливості

6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання транспортних договорів.

 

Теми рефератів:

1. Транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Суб'єкти залізничного транспорту.

4. Суб'єкти морського транспорту.

5. Суб'єкти річкового транспорту.

6. Суб'єкти автомобільного транспорту.

7. Суб'єкти авіаційного транспорту.

8. Господарські транспортні договори на залізничному транспорті.

9. Господарські транспортні договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

10. Договір фрахтування судна.

11. Чартерне повітряне перевезення.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. З яких елементів складається єдина транспортна система України?

2. Які суб'єкти входять до складу залізничного транспорту?

3. Які суб'єкти входять до складу морського транспорту?

4. Які суб'єкти входять до складу річкового транспорту?

5. Які суб'єкти входять до складу автомобільного транспорту?

6. Які суб'єкти входять до складу авіаційного транспорту?

7. Назвіть основні нормативно-правові акти законодавства про транспорт.

8. Які основні завдання покладені на Міністерство інфраструктури України?

9. Які господарські транспортні договори можуть укладатися на залізничному транспорті ?

10. Які умови мають встановлюватися в договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом?

11. Які документи підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу?

12. Що таке договір фрахтування судна?

13. Що таке чартерне повітряне перевезення?

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Кодекс торговельного мореплавства України [Текст]: Закон України вiд 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47. – Ст. 349.

5. Повітряний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 19 травня 2011 р. № № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 48-49. – Ст. 536.

6. Про транспорт [Текст]: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.

7. Про транспортно-експедиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 01 липня 2004 р. № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 52. – Ст. 562.

8. Про трубопровідний транспорт [Текст]: Закон України вiд 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 29. – Ст. 39.

9. Про залізничний транспорт [Текст]: Закон України від 4 липня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.

10. Про транзит вантажів [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1999 р. № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 51. – Ст. 446.

11. Про автомобільний транспорт [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №22. – Ст. 105.

12. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1998 р. № 194-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 52. – Ст. 318.

13. Про радіочастотний ресурс України [Текст]: Закон України вiд 01 червня 2000 р. № 1770-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 36. – Ст.298.

14. Про Положення про Міністерство інфраструктури України [Текст]: Указ Президента України від 21 травня 2011 року // Офіційний Вісник України – 2011. - № 37. – Ст. 1513.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 

Тема №14: Правове регулювання капітального будівництва

 

Мета заняття:закріпити знання про капітальне будівництва. Звернути увагу на те, що відносини в процесі капітального будівництва мають специфічний механізм правового регулювання, зумовлений насамперед особливостями капітального будівництва як діяльності, спрямовані на створення нових і реконструкцію старих основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Інвестиційні вкладення в галузі капітального будівництва.

Розглянути поняття та ознаки правового статусу суб’єктів господарювання у галузі будівництва. Закріпити знання про підрядні контракти у будівельній діяльності.

Опорні поняття теми: капітальне будівництво, замовник, підрядник, договір підряду.

 

Питання лекції:

1. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування.

2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття капітального будівництва і визначення понять.

2. Джерела фінансування капітального будівництва.

3. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності.

4. Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.

5. Підрядні контракти у будівельній діяльності.

6. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

 

Теми рефератів:

1. Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.

2. Підрядні контракти у будівельній діяльності

3. Види містобудівної документації.

4. Умови виготовлення і зміст проекту об’єкта.

5. Фінансування будівництва із залученням державних коштів.

6. Види договорів у будівництві та їх зміст.

7. Правовий статус інвестора, як суб’єкта правовідносин з капітального

будівництва.

8. Відшкодування збитків у сфері будівництва.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття капітального будівництва.

2. За рахунок яких коштів може здійснюватися капітальне будівництво?

3. Які документи мають подати замовники для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень?

4. Які договори підряду можуть укладатися при будівництві об'єктів?

5. Дайте визначення поняття договору підряду на капітальне будівництво.

6. Які умови повинен передбачати договір підряду на капітальне будівництво?

7. Дайте визначення поняття договору підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду на капітальному будівництві [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року // Офіційний вісник України від 19 серпня 2005 року. – Ст. 1867

5. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року // Офіційний вісник України від 11 січня 2002 року. – Ст. 2374

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 

Тема №15: Особливості правового регулювання фінансової діяльності (банківська діяльність, страхування, аудит)

 

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників. Звернути увагу на порядок державного регулювання ринків фінансових послуг. Розглянути правове регулювання банківської діяльності. Поняття банківської системи України, її структура. Правове становище Національного банку України. Система, форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.

Правове регулювання страхування. Державне регулювання ринку страхових послуг. Правовідносини, що виникають при наданні страхових послуг. Суб’єкти ринку страхових послуг.

Закріпити знання про інші ринки фінансових послуг. Державне пенсійне страхування. Ломбардні операції, лізингові операції. Аудиторска діяльність

Опорні поняття теми:поняття фінансових послуг, ринок фінансових послуг, учасники фінансових послуг, банківська діяльність, страхова діяльність, аудиторська діяльність, контрольно-ревізійна служба.

 

Питання лекції:

1. Правове регулювання банківської діяльності.

2. Правове регулювання страхової діяльності.

3. Правові засади аудиторської діяльності.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників.

2. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

3. Правовий статус банків та інших кредитних установ.

4. Правовий статус кредитних спілок.

5. Поняття та статус страхових компаній.

6. Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших учасників ринку фінансових послуг.

 

Теми рефератів:

1. Види фінансових послуг.

2. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

3. Правовий статус банків та інших кредитних установ.

4. Правовий статус кредитних спілок

5. Поняття та статус страхових компаній

6. Поняття та статус ломбардів.

7. Поняття та статус довірчих товариств.

8. Страхова діяльність.

9. Аудиторська діяльність.

10. Завдання контрольно-ревізійної служби.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть відомі Вам види банків.

2. Назвіть особливості створення державного банку.

3. В якому порядку здійснюється державна реєстрація банків?

4. Які документи подаються для отримання банківської ліцензії?

5. Назвіть види банківських операцій.

6. Дайте визначення поняття кредиту.

7. Які форми кредиту можуть використовуватися суб'єктами господарювання?

8. Назвіть види банківського кредиту.

9. За якими принципами здійснюється банківське кредитування?

10. Назвіть основні умови кредитного договору.

11. У чому полягають особливості, отримання кредиту в іноземній валюті?

12. Які рахунки в установах банку можуть бути відкриті суб'єктам господарювання?

13. Які документи подаються для відкриття рахунку?

14. У яких формах можуть здійснюватися безготівкові розрахунки в господарському обороті?

15. Що таке платіжне доручення?

16. В якому порядку здійснюються розрахунки акредитивами?

17. В яких випадках використовуються для розрахунків векселі?

18. На яких принципах розвивається страховий ринок України?

19. Дайте визначення поняття страхової діяльності.

20. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють страхову діяльність.

21. Які положення повинні містити Правила страхування?

22. Охарактеризуйте правове становище страхових організацій.

23. В якому порядку здійснюється ліцензування страхової діяльності?

24. Назвіть відомі Вам об'єднання страховиків.

25. Назвіть основні функції Уповноваженого органу щодо здійснення державного нагляду за страховою діяльністю.

26. Якими правами наділений Уповноважений орган при здійсненні державного нагляду за страховою діяльністю?

27. Назвіть головні завдання контрольно-ревізійної служби.

28. Що включає в себе аудиторська діяльність?

29. В яких формах можуть надаватися аудиторські послуги?

30. Назвіть види аудиту.

31. Яким чином здійснюється сертифікація кандидатів?

32. Назвіть права і обов'язки аудиторської фірми.

33. Назвіть основні функції Аудиторської палати України.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Митний кодекс України [Текст]: Закон України від 13 березня 2012 № 4495-VI // Офіційний вісник України – 04 травня 2012р. - № 32 - Ст 1175.

4. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.

5. Про Національний банк України [Текст]: Закон України вiд 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 29. – Ст. 238.

6. Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .

7. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

8. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №29. – Ст. 137.

9. Про недержавне пенсійне забезпечення [Текст]: Закон України вiд 09 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 47. – Ст. 372 .

10. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №24. – Ст. 128.

11. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68

12. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 р. № 828-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст. 292.

13. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований про переказні векселі та прості векселі [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 № 826-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст.290.

14. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.

15. Про страхування [Текст]: Закон України вiд 07. 03. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 18. – Ст. 78.

16. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст]: Закон України вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст. 110.

17. Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 22 квітня 1993 р. № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 23. – Ст. 243.

18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 40. – Ст. 365.

19. Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серпня 1998 р. № 1280 // Офіційний вісник України – 1998. - № 33. – Ст. 17.

20. Про переказний і простий вексель [Текст]: Положення вiд 07 серпня 1937 р. № 104/1341

21. Про застосування векселів в господарському обороті України [Текст]: Постанова Верховної Ради України вiд 17 червня 1992 р. № 2470-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 35. – Ст. 516.

22. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок вiд 07.08.1996 № 937

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 

Тема №16: Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальні режими господарювання

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види спеціальних режимів господарювання. Звернути увагу на спеціальні економічні зони та території приоритетного розвитку. Розглянути поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльністю. Закріпити знання про спеціальні суб’єкти інноваційного ринку: технопарки та технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-дослідні установи, венчурні фірми.

Опорні поняття теми:поняття та види спеціальних режимів господарювання, вільна економічна зона, концесія, лізинг, інвестиція, територія пріоритетного розвитку.

 

Питання лекції:

1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку

4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні

5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

3. Правовий режим вільних економічних зон.

4. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку

5. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні

6. Договір концесії: поняття, істотні умови.

7. Сторони договору концесії, їх права та обов’язки.

8. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору концесії.

9. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

 

Теми рефератів:

1. Корпоративна форма інвестування за законодавством України.

2. Особливості інвестування у процесі приватизації державного майна.

3. Визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

4. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

5. Територія пріоритетного розвитку.

6. Поняття концесії.

7. Спеціальні режими здійснення господарської діяльності.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

2. Назвіть основні типи СЕЗ залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності.

3. У якому порядку створюється СЕЗ ?

4. У чому полягає специфіка управління СЕЗ ?

5. Що таке територія пріоритетного розвитку ?

6. Назвіть органи управління територіями пріоритетного розвитку.

7. Дайте визначення поняття концесії.

8. Назвіть принципи концесійної діяльності.

9. Назвіть істотні умови договору концесії.

10. Які спеціальні режими здійснення господарської діяльності встановлені законом ?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Земельний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 3. – Ст. 27.

4. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон [Текст]: Закон України вiд 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 50. – Ст. 676.

5. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту [Текст]: Закон України вiд 23 березня 2000 р. № 1607-III // Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 26. – Ст.208.

6. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» [Текст]: Закон України вiд 18 березня 1999 р. № 514-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 18. – Ст. 139.

7. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області [Текст]: Закон України вiд 15 липня 1999 р. № 970-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 38. – Ст. 351.

8. Про концесії [Текст]: Закон України від 16 липня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.

9. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг [Текст]: Закон України вiд 14 грудня 1999 р. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 3. – Ст. 21.

10. Про реєстр концесійних договорів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 січня 2000 № 72 // Офіційний вісник України – 2000. - № 3. – Ст 82.

11. Про затвердження Типового концесійного договору [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Договір вiд 12 квітня 2000 р. № 643 // Офіційний вісник України – 2000. - № 15. – Ст. 626.

12. Про зону надзвичайної екологічної ситуації [Текст]: Закон України вiд 13 липня 2000 р. № 1908-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 42. – Ст. 348.

13. Про оборону України [Текст]: Закон України вiд 06 грудня 1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 9. – Ст. 106.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.