Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підписано до друку Ум. друк. арк. Папір друк. №2

Харківський державний технічний

Університет будівництва та архітектури

 

Спеціальність 7.092101

METOДИЧHI BKA3IBKИ

 

до практичних, семінарських занять та самостійної роботи

з дисципліни „Технологія зведення споруд”

 

 

Харків 2008

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет

Будівництва та архітектури

 

 

Спеціальність 7.092101

METOДИЧHI BKA3IBKИ

 

до практичних, семінарських занять та самостійної роботи

з дисципліни „Технологія зведення споруд”

 

Затверджено на засіданні кафедри

технології будівельного виробництва.

Протокол № 3 від 19.12.2007 р.

 

 

Харків ХДТУБА 2008

 


Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни „Технологія зведення споруд” для студентів спеціальності 7.092101 „Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: О. Ф. Гаєвой, В. В. Савйовський, М. І. Котляр - Харків: ХДТУБА, 2008. - 12 с.

 

 

Рецензент С. В. Бутнік

 

 

Кафедра технології будівельного виробництва

 

 

ВСТУП

 

„Технологія зведення споруд” – одна з основних спеціальних дисциплін, що формують професійні знання й уміння інженера-будівельника за фахом „Промислове і цивільне будівництво”.

Вивчення дисципліни базується на знанні будівельних матеріалів і виробів, архітектури, конструкцій будинків і споруд, будівельних машин, технології будівельних процесів, технології зведення будинків, охорони праці в будівництві, основ економіки будівництва, циклу загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, а також на знаннях і вміннях, отриманих студентами в процесі проходження навчальної та технологічної практик.

У процесі вивчення даної дисципліни розглядаються теоретичні основи й регламенти практичної реалізації виконання окремих видів будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт із метою одержання продукції у вигляді несучих, огороджуючих, оздоблювальних та інших конструктивних елементів споруд.

Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються в процесі роботи над лекційним курсом, практичних робіт і самостійної роботи з навчальною і технічною літературою.

У результаті вивчення дисципліни „Технологія зведення споруд” студент повинен:

- знатиіндустріальні методи зведення споруд, основи потокового виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт, методику проектування будівельного генерального плану на стадії виконання окремих видів будівельно - монтажних робіт, особливості технології інженерної підготовки будівельного майданчику, методику технологічного проектування окремих видів будівельно-монтажних робіт, утримання і структуру проектування виробництва будівельно-монтажних робіт, регламенти технології зведення споруд;

- уміти проектувати об'єктний потік, розробляти календарні графіки на окремі види будівельно-монтажних робіт, розробляти будівельний генеральний план на різних стадіях зведення споруд, формувати структуру будівельних робіт, здійснювати варіантне проектування методів зведення споруд (у тому числі з застосуванням ЕОМ), розробляти проекти виробництва будівельно-монтажних робіт і регламенти технології зведення різних за будівельно-конструктивними характеристиками споруд.

Дана дисципліна є базою для вивчення дисциплін „Організація і планування будівельного виробництва”, „Керування в будівництві”, „Основи автоматизації проектування в будівництві”, циклу дисциплін цільової підготовки.

Дані методичні вказівки розроблені на основі освітньо-професійної програми Міністерства освіти і науки України за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” фаху „Промислове і цивільне будівництво”.

 

 

ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ СПОРУД"

 

Номер Найменування розділів курсу     Кількість годин за навчальним планом
Модуль   Розділ   Лекції Практичні заняття Самостій­на робота
Семестр
    Вступ. Мета і задачі дисципліни, що вивчається. Проблемні задачі в галузі технології зведення споруд і напрямки їх реалізації.    
Технологія зведення підземних споруд. Модульний контроль (МК-1).
Зведення висотних споруд. Зведення щогл та башт.
Зведення градирень.  
Зведення силосних споруд. Модульний контроль (МК-2).
  Зведення наземних резервуарів і газгольдерів. Модульний контроль (МК-3).
               

Всього: 18 18 27

 

 

1 ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ. ВСТУП

 

У вступі необхідно вивчити цілі та задачі курсу, його зв'язок з іншими суміжними дисциплінами, на яких базується засвоєння курсу, і також відзначити, вивчення яких наступних дисциплін базується на основі курсу „Технологія зведення споруд”. Ознайомитися з досягненнями і передовим досвідом в галузі технології зведення споруд у нашій країні і закордоном, з інноваційною політикою в будівництві в умовах ринкових відносин. Особливу увагу звернути на проблемні задачі в технології зведення споруд і шляхи їх реалізації.

Л і т е р а т у р а: (3, с. 4 - 7; 5; 10; 24; 8; 30, с. 580 - 591; 29, с. З - 8; 36, с. З - 8).

 

Питання для самоперевірки

1.1 Предмет вивчення курсу «Технологія зведення споруд» (ТЗС).

1.2 Що повинен знати студент, вивчивши курс ТЗС?

1.3 Що повинен уміти студент, опанувавши курс ТЗС?

1.4 Основні досягнення в галузі технології зведення споруд.

1.5 Резерви прискорення капітального будівництва.

1.6 Проблемні задачі в галузі технології зведення споруд і шляхи їх
реалізації.

2 ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

 

У процесі вивчення цього розділу варто ознайомитися з призначенням і видами підземних споруд, технологією їхнього зведення різними способами: відкритим, «стіна в ґрунті», опускним, кесонним методами зведення фундаментів, а також технологією зведення заглиблених ємностей. Варто звернути увагу на технологічні особливості способів зведення різних підземних споруд у залежності від гідрогеологічних умов. Необхідно знати, які проблемні задачі постають в галузі технології зведення підземних споруд.

Л і т е р а т у р а: [3, с. 278 -299; 30, с. 153 - 157; 37, с. 45 -60; 207-221; 253-260; 32, с. 142- 151].

 

Питання для самоперевірки

2.1 Сутність відкритого способу зведення підземних споруд.

2.2 Види підземних споруд, що зводять відкритим способом.

2.3 Склад робіт, що виконуються у процесі зведення підземних споруд відкритим способом.

2.4 Комплекти машин, механізмів і устаткування, застосовувані при відкритому способі зведення споруд.

2.5 Технологія виконання заглиблених ємностей, у тому числі природоохоронних споруд: резервуарів, очисних споруд, відстійників, насосних станцій.

2.6 Сутність способу «стіна в ґрунті» і види споруд, які зводять цим способом.

2.7 Конструктивні рішення споруд, які зводять способом «стіна в фунті».Стіни з паль, із монолітних і збірних елементів у траншеях.

2.8 «Сухий» і «мокрий» способи зведення «стіни в ґрунті» і області їх застосування. Технологія зведення «стіни в ґрунті» із буронабивних паль.

2.9 Технологія зведення «стіни в фунті» із збірних елементів у траншеях.

2.10 Технологія зведення «стіни в ґрунті» із монолітного залізобетону в траншеях.

2.11 Комплекти машин, механізмів і устаткування, застосовувані під час зведення «стіни в ґрунті» у залежності від способів і конструктивних рішень споруд.

2.12 Сутність способу опускного колодязя і види підземних споруд, які зводять цим способом.

2.13 Конструктивні рішення опускних колодязів і області їх застосування.

2.14 Залежність прийомів виробництва робіт від гідрогеологічних умов будівельного майданчика.

2.15 Технологія розробки ґрунтів в опускних колодязях: за допомогою гідромеханізації, екскаваторами і бульдозерами, фейферами, із застосуванням конвеєрів, розпушуванням ґрунту вибухами.

2.16 Особливості занурення опускних колодязів із водопониженням.

2.17 Комплекти машин, механізмів і устаткування, застосовувані у процесі опускання колодязів різними способами.

2.18 Призначення, типи анкерних устроїв і технологія їх виконання.

2.19 Призначення і сутність кесонного методу зведення фундаментів, склад процесів.

2.20 Методи розробки ґрунту під час занурення кесонів.

2.21 Проблемні задачі в області технології зведення підземних споруд.

 

3 ЗВЕДЕННЯ ВИСОТНИХ СПОРУД ГРАДИРЕНЬ, ВИТЯЖНИХ ТРУБ, ПЛАТФОРМ

 

У цьому розділі необхідно вивчити основні методи виробництва робіт при зведенні бурових вишок і платформ, надшахтових копрів, технологічних етажерок, водонапірних веж, градирень, витяжних труб, грануляційних веж, споруд комплексу доменної печі. Варто засвоїти поняття про основні схеми організації будівельного майданчика і будівельного генерального плану, а також складу робіт і процесів, що включаються в календарний графік зведення споруд. Важливо знати проблемні задачі в області зведення висотних споруд видобувної, хімічної і технологічної промисловості.

Л і т е р а т у р а: [3, с. 84 - 95, 119 - 156, 174 - 198; 36, с. 281 - 285, 292 -316, 346 -355; 15, с. 3-17; 33-55; 84-121;17, 18].

 

Питання для самоперевірки

3.1 Призначення бурових вишок і методи їх зведення.

3.2 Призначення і типи нафтовидобувних морських платформ.

3.3. Способи зведення різних типів морських платформ.

3.4 Надшахтні копри і способи їх зведення.

3.5 Призначення технологічних етажерок і технологія їх зведення.

3.6 Призначення градирень і технологія їх зведення.

3.7 Технологія зведення водонапірних веж.

3.8 Призначення, конструктивні особливості і технологія зведення витяжних

труб.

3.9 Конструктивні рішення грануляційних веж і методи їх зведення.

3.10 Склад і призначення споруд комплексу доменної печі.

3.11 Особливості організації і технології монтажних робіт на об'єктах комплексу доменної печі.

3.12 Організація об'єктних потоків зведення споруд комплексу доменної печі.

3.13 Процес монтування доменної печі.

3.14 Способи монтування пиловловлювачів і похилих газопроводів.

3.15 Процес монтування бункерних естакад.

3.16 Вимоги до розробки будгенплану центрального вузла доменної печі.

3.17 Графік монтажу центрального вузла доменної печі.

4 ЗВЕДЕННЯ ВИСОТНИХ СПОРУД ЩОГЛ ТА БАШТ

 

Під час вивчення даної теми необхідно ознайомитися з загальними принципами, вибором схем зведення щоглово-баштових споруд; вибором методів виробництва робіт, машин, механізмів, технологічної оснастки для зведення радіо- і телевізійних щогл і веж, прожекторних опор і ліній електропередачі, вітряних і сонячних енергетичних установок. Варто засвоїти основні поняття про організацію будгенплану і розробки календарного графіка виробництва робіт. Рекомендується також виявити проблемні задачі в області зведення щоглово-баштових споруд енергетики і зв'язку.

Л і т е р а т у р а: [26, с. 121 - 128; 36, с. 317 - 346; 5, с. 175- 187; 17; 18, 38, с. 114-119].

 

Питання для самоперевірки

4.1 Споруди щоглово-баштового типу та їх призначення.

4.2 Основні методи зведення щоглово-баштових споруд.

4.3 Процес монтування радіо- і телевізійних щогл. Вибір методу монтажу, машин, механізмів і оснастки. (Навести схеми монтажу щогл).

4.4 Процес монтування щогл із застосуванням вертольотів.

4.5 Визначення техніко-економічної ефективності способів монтажу щогл.

4.6 Методи і технологія монтажу опор ліній електропередачі: проміжні, анкерні кутові і кінцеві. (Навести схеми монтажу).

4.7 Процес зведення вітряних і сонячних енергетичних установок.

 

 

5 ЗВЕДЕННЯ НАЗЕМНИХ РЕЗЕРВУАРІВ І ГАЗГОЛЬДЕРІВ

 

У процесі вивчення даної теми необхідно ознайомитися з загальними принципами зведення, вибором методів виробництва робіт, машин, механізмів, технологічної оснастки для монтажу сталевих циліндричних резервуарів і газгольдерів, сферичних резервуарів і газгольдерів, ізотермічних і залізобетонних резервуарів. Варто засвоїти основне поняття про розробку будгенплану і календарного графіка виробництва робіт, вивчити проблемні задачі в області зведення наземних резервуарів і газгольдерів.

Л і т е р а т у р а: [3,с. 262-278; 14, с. 134- 151].

 

Питання для самоперевірки

5.1 Призначення і загальні принципи зведення резервуарних конструкцій.

5.2 Монтаж сталевих циліндричних резервуарів і газгольдерів.

5.3 Способи монтажу сферичних резервуарів і газгольдерів.

5.4 Монтаж ізотермічних резервуарів.

5.5 Технологія зведення залізобетонних резервуарів.

5.6 Вимоги до розробки будгенплану зведення резервуарних конструкцій.

 

6 ЗВЕДЕННЯ СПОРУД АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Під час вивчення цього розділу необхідно ознайомитися з загальними принципами проектування і будівництва під’їзних і внутрішньогосподарських доріг і площадок; вибором методів виробництва робіт, машин, механізмів, технологічної оснастки для зведення сінажних веж, зернових елеваторів, тепличних комплексів. Упорядкування території при будівництві сільськогосподарських будівель і споруд. Варто розглянути основи проектування будгенплану і календарних графіків зведення споруд агропромислового комплексу. Рекомендується виявити проблемні задачі в області зведення споруд агропромислового комплексу.

Л і т е р а т у р а: [24, с. 227-244, 251 -256; 13, 19].

 

 

Питання для самоперевірки

6.1 Загальні принципи проектування мережі внутрішньогосподарських доріг.

6.2 Типи покриттів, що застосовують для упорядження сільськогосподарських доріг.

6.3 Види, призначення і технологія зведення малих гідротехнічних споруд.

6.4 Зведення сінажних веж різних конструктивних рішень: металевих і збірних залізобетонних.

6.5 Технологія зведення зернових елеваторів зі збірних залізобетонних конструкцій.

6.6 Зведення тепличних комплексів.

6.7 Основне положення щодо розробки будгенплану об'єктів агропромислового комплексу.

6.8Структура календарного графіка споруд агропромислового комплексу.

6.9 Проблемні задачі в області зведення споруд агропромислового комплексу.

 

 

7 ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ СПОРУД В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

 

Необхідно вивчити вплив природнокліматичних умов на утримання і структуру загальнобудівельних робіт та їх взаємозв’язок в просторі і часі в єдиному виробничому циклі. Варто ознайомитися з особливостями розробки будгенплану, календарного графіка, забезпечення якості робіт, а також зведення будинків і споруд у зимових умовах, в умовах вічної мерзлоти, жаркого клімату й у регіонах сейсмічної активності.

Л і т е р а т у р а: [37, с. 5-46, 170-231; 1, с. 275-313; 16; 33].

 

Питання для самоперевірки

7.1 Вплив негативних температур на виробництво БМР.

7.2 Урахування чинників, що впливають на виробництво БМР у зимовий час, у ППР.

7.3 Особливості розробки БГП для зведення об'єкта в зимових умовах.

7.4 Особливості розробки календарного графіка зведення будинків у зимових умовах, взаємозв’язок робіт.

7.5 Забезпечення якості зведення об'єкта в зимових умовах.

7.6 Облік додаткових витрат праці, матеріальних ресурсів і затрат робочого часу під час зведення об'єктів у зимових умовах.

7.7 Чинники, що впливають на умови виробництва БМР, зв'язані із будівництвом будинків і споруд у районах із жарким кліматом.

7.8 Особливості виробництва БМР під час зведення будинків і споруд в умовах жаркого клімату.

7.9 Особливості виробництва БМР під час зведення будинків і споруд у районах сейсмічної активності.

 


ИНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона. - М.: Стройиздат, 1989. - 336 с.

2 Афанасьев А.А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона. - М.: Стройиздат, 1990. - 384 с.

3 Афонин И.А., Евстратов Г.И., Штоль Г.М. Технология и организация монтажа специальннх сооружений: Учеб. пособие. для строит. вузов - М.: Высшая школа, 1986.- 368 с.

4 Беринский И.Ц., Николаев В.П. Вычислительная техника в проектировании и организации строительства: Навчальний посібник. – Л.: Вища школа, 1984.

5 Булгаков С.Н. Резервы ускорения капитального строительства. - К.: Будівельник, 1990.

6 Гаевой А.Ф., Жван В.Д., Котляр Н.И., Пилиграмм С.С. Реконструкция промышленных объектов. – Х.: Прапор, 1990.

7 Гаевой А.Ф., Жван В.Д., Котляр Н.И. Технологические и организационные решения по реконструкции промышленных объектов. – Х.: Облорганизация НТС строителей. 1992. - 71с.

8 Гаевой А.Ф. Технологическое обеспечение научно-технического прогресса в строительстве.- X.: Вища школа, Изд-во при Харьковском ун-те, 1985.

9 Гончаренко Д.Ф., Коринько И.В. Ремонт и восстановление канализационных сетей и сооружений. – Х.: Рубикон, 1999. - 368 с.

10 Гусаков А.А. Системотехника строительства. - М.: Стройиздат, 1993.

11 ДБН А.З. 1-5-96. Організація будівельного виробництва. – К., 1996.

12 ДБН А.2.2.-3-97. Склад, порядок розробки, узгодження і твердження проектної документації для будівництва. - К.: Держкоммістбуд України, 1996.

13 Драченко Б.Ф., Піщаленко Ю.О., Соха М.М. Технологія зведення виробничих сільськогосподарських будинків і споруд: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1992.

14 Колесниченко В.Г. Технология монтажа металлических конструкций. - Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983.- 207 с.

15 Косенков Е.Д. Возведение высотннх зданий и сооружений из монолитного железобетона. – К.: Будівельник, 1982. - 144с

16 Махвиладзе Л.С. Сейсмостойкое крупнопанельное домостроение. - М: Стройиздат, 1989.

17 Машины для строительно-монтажных работ. Справочник под ред.Н.С. Болотских. - К.: Будівельник, 1993.

18 Пищаленко Ю.А. Технология возведения зданий и сооружений.- К.: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 192с.

19 Пятенков В.М., Резниковский И.А. Строительство элеваторов и комбинатов хлебопродуктов. - М.: Стройиздат, 1984.

20 Реконструкция промышленных предприятий. В 2 т. / Под ред. В.Д. Топчия, Р.А. Гребенника. - М.: Стройиздат, 1990. - 663 с.

21 Реконструкция зданий и сооружений. А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. Гончаренко. Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1991. - 352с.

22 Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. - X.: Ватерпас, 1999. - 287с.

23 СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат, 1980.

24 Сухоруков А.И. Инновационная политика в строительстве. - К.: Наукова думка, 1994.

25 Технологія будівельного виробництва: Підручник / М.Г. Ярмоленко, В.І. Терновий, М.А. Скрипник та ін. За ред. М.Г. Ярмоленка. - К.: Вища школа, 1993.- 303 с.

26 Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов / Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др. – М.: Высшая шк.; 2001. -320 с.

27 Технология возведения подземной части зданий и сооружений: Учеб. пособие для вузов / Т.М. Штоль, В.И. Теличенко, В.И. Феклин.- М.: Стройиздат, 1990. – 288 с.

28 Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов / Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др. – М.: Высш. шк., 2001. – 320 с.

29 Технология, механизация и автоматизация строительства: Учеб. для вузов / С.С. Атаев, В.А. Бондарик, И.Н. Громов и др. Под ред. С.С. Атаева, С.С. Луцкого. - М.: Высшая школа, 1990. – 592 с.

30 Технология строительного производства: Учебник для вузов / Л.Д. Акимова, Н.Г. Аммосов, Г.М. Бадьин и др. Под ред. Г.И. Бадьина и А.В. Мещанинова.- Л.: Стройиздат, 1987.

31 Технология строительного производства: Учебник для вузов /Атаев С.С., Данилов Н.Н., Прыкин Б.В. и др. - М.: Стройиздат, 1984.

32 Технология строительного производства: Учебник для вузов / Под ред. О.О. Литвинова и Ю.И. Белякова. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985.

33 Технология строительного производства в зимних условиях: Учеб. пособие для вузов / Азимова Л.Д., Амосов Н.Г., Бадьин Г.М. и др. Под ред. В.А. Евдокимова. - Л.: Стройиздат, 1984.

34 Технология строительных процессов: Учеб. для вузов / А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, В.Д. Копылов и др. Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. -М.: Высшая школа, 2000. - 464 с.

35 Торкатюк В.И., Бутник С.В. Монтаж конструкций большепролетных зданий. Учеб. пособие. - К.: ІСДО, 1993. - 344 с.

36 Швиденко В.И. Монтаж строительных конструкций: Учебн. пособие. - М.: Высшая школа, 1987.

37 Штоль Т.М., Евстратов Г.И. Строительство зданий и сооружений в условиях жаркого климата: Учеб. пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 1984. - 349с.

38 Эффективные методы монтажа при реконструкции при реконструкции промышленных предприятий / Жван В.Д., Котляр Н.И., Мартиненко В.Е., Пилиграмм С.С. – К.: Будивельнык, 1990. - 136с.

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни „Технологія зведення споруд” для студентів спеціальності 7.092101 - „Промислове та цивільне будівництво”

 

Укладачі: Гаєвой Олександр Федорович

Савйовський Володимир Вікторович

Котляр Микола Іванович

 

 

Відповідальний за випуск О. Ф. Гаєвой

 

Редактор Л. І. Христенко

 

План 2008 р. поз. 135 Формат 60 × 84 1/16.

Підписано до друку Ум. друк. арк. Папір друк. №2

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.