Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Антонімічний переклад (формальна негативація)

Калькування (дослівний переклад)

Калькування (дослівний або буквальний переклад) – це прийом перекладу нових слів (термінів), коли відповідником простого або (частіше) складного слова (терміна) мови оригіналу в мові перекладу вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику, наприклад: ore yard – рудний двір, self-cooling – самоохолодження. tохіс shock syndrome – токсичний шоковий синдром, предложение- пропозиція(лінгвістичне речення).

Калькуванняяк прийом перекладу частіше застосовується під час перекладу складних слів (термінів), особливо тих, що утворені за допомогою загальновживаних слів: worm-shaft – черв'ячний вал.

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норм вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Контекстуальна заміна

Контекстуальна заміна– це така лексична перекладацькатрансформація, внаслідок якої перекладним відповідником стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і вибрано з урахуванням контекстуального значення слова, яке перекладається, його контексту вживання та мовленнєвих норм і традицій мови перекладу: Materials are anything from which product can be made. Матеріали – це все те, з чого можна створювати вироби. Материалы – это все то, из чего можно производить изделия.

У наведеному перекладі слово перекладено словосполученням все те, що не є словниковим відповідником, але разом з тим адекватно передає зміст цього речення.

Product can be made – можна перекласти «можна виробити вироби», «можно изготавливать изделия», але, пам’ятаючи про поняття милозвучність мови, треба уникати набридливого повторення однакових і близьких за вимовою звуків, звукосполучень та слів.

Слід зазначити, що не існує точних правил створення контекстуальних замін, оскільки переклад слів у таких випадках залежить від контексту їхнього вживання.

Існують, однак, чотири основних прийоми створення контекстуальних замін: 1) смислова диференціація, 2) конкретизація, 3) генералізація, 4) "антонімічний" переклад (формальна негативізація).

Смисловий розвиток

Найтиповішим прикладом смислового розвитку є причинно-наслідкове відношення: так, дієслова to drop – «випустити (щось з рук), to fall down – «впасти (додолу)» пов’язані саме таким відношенням: «He dropped his watch» - «Він випустив годинника», «His watch fell down” – «Його годинник впав».

Смисловий розвиток є таким прийомом контекстуальної заміни, коли в перекладі використовується слово, значення якого є логічним розвитком значення слова, що перекладається. Іноді відхилення в перекладі від "букви" оригіналу необхідно для досягнення адекватності перекладу, оскільки в мовах оригіналу та перекладу можуть діяти різні мовленнєві норми та існувати різні традиції мовлення.

"Онне обращал вниманияна предупреждения" - "Він не звертав уваги .... не брав до уваги … , пропускав повз вуха.

«Додаткові докази можна отриматичерез порівняльні дослідження існуючих тварин та рослин». «Дополнительные доказательства можно извлечь из сравнительных исследований существующих животных и растений». «Addition evidence comes from comparative studies of living animals and plants».

Антонімічний переклад (формальна негативація)

Крайнім випадком такого способу перекладу, як семантичний розви­ток, при перекладі слів і словосполучень є гак званий "антонімічний" пере­клад, коли форма слова або словосполучення замінюється на протилежну, а зміст одиниці, що перекладається, залишається в основному подібним.

По суті, термін "антонімічний переклад", який зустрічається в перекладознавчій літературі, є неточним, оскільки слово,то перекладається, не змінюється на антонім у мові перекладу, а змінює лише форму на протилежну, тоді як його зміст, значення залишаються без особливих змін. Тому для позначення такого способу перекладу краще використовувати термін "формальна негативація", в якому підкреслюється саме заміна форми слова або словосполучення і не йдеться про антонімічність як таку, що пов'язана зі зміною змісту на протилежний.

Означена трансформація представлена трьома видами:

1) негативація слово або словосполучення без формально вираженої суфіксом або часткою заперечу вальної семи змінюється в перекладі на слово з префіксом не-або словосполучення зчасткою не,наприклад, to continue – не зупинятися; маленький – невеликий – small; игнорировать – не помічати;

2) позитивація слово або словосполучення з формально вираженою семою змінюється в перекладі на слово або словосполучення, яке не містить формально вираженого негативного компонента, наприклад, unallowed – заборонений; нерешительный – боязкий; бесчеловечность – жорстокість, лютість;

3) анулювання двох наявних у реченні негативних семантичних компонентів, наприклад, not impossible – можливий: не бесчестье - пошана, шана; за небольшим исключением – як правило.

Описовий переклад

Описовий переклад– це такий прийом перекладу нових лексичних елементів мови оригіналу, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням, що адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна), наприклад: rabbit– газо-дифузійне розділення ізотопів з частковою рециркуляцією; wail– автомобіль з високими динамічними якостями. У давно відомого слова купон"відрізна частина цінних паперів; відріз тканини в розкроєному вигляді; квиток на місце в театральній ложі" свого часу з'явилося нове значення - "тимчасовий еквівалент української національної валюти". Гофер– універсальна пошукова

система.

До описового перекладe висуваються такі вимоги:

1) переклад повинен точно відбивати основний зміст позначеного неологізмом поняття;

2) опис не повинен бути надто докладним;

3) синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною.

Для того щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну сферу тексту, що перекладається, щоб правильно розкрити зміст позначеного неологізмом поняття.

У порівнянні з транскодуванням описовий переклад мак ту перевагу, що завдяки йому досягається більша прозорість змісту поняття, позначеного відповідником неологізму. Разом з тим описовий переклад характеризується

такими недоліками:

1) при його застосуванні можливо неточне або нечітке тлумачення змісту поняття, позначеного неологізмом;

2) описове словосполучення порушує таку вимогу до термінів, як стислість (тому від багатослівних термінів важко, якщо взагалі можливо, утворювати похідні терміни).

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.