Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи клінічної психології

Методичні матеріали

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення навчальної дисципліни

«Клінічна психологія»

 

галузь знань: 0301 – "Соціально-політичні науки"

напрям підготовки: 6.030102 – "Психологія"

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29 серпня 2014 р.

 

Дніпропетровськ


Методичні матеріали студентам заочної форми навчання щодо вивчення навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Лагутін В.А., Ніколенко А.Є., Дніпрова О.А. – Д: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 11 с.

 

Укладачі: Лагутін В.А., к.м.н., доцент;

Ніколенко А.Є., к.м.н., доцент

Дніпрова О.А., к.м.н., доцент

 

Відповідальний за випуск: Н.П. Волкова, д.педагог.н., проф., зав. каф. педагогіки та психології

 

 

ЗМІСТ

 

1. Опис предмету навчальної дисципліни «Клінічна

психологія» 3

2. Мета і завдання дисципліни «Клінічна психологія» 3

3. Зміст навчальної дисципліни «Клінічна психологія»

за змістовими модулями та темами 4

4. Перелік рекомендованої літератури 6

5. Плани семінарських занять 6

6. Тематика контрольних робіт 8

7. Перелік питань підсумкового контролю 9

8. Індивідуальні завдання 10

 


1. Опис предмету навчальної дисципліни «Клінічна психологія»

 

Оволодіння знаннями з клінічної психології є невід'ємним компонентом професійної підготовки сучасних психологів будь-якого профілю. Вузівський курс клінічної психології несе професійно-орієнтований характер, тому його завдання визначаються у першу чергу комунікативними та пізнавальними потребами спеціалістів відповідного профілю.

Предмет дисципліни «Клінічна психологія»: психологічні аспекти здоров`я та хвороби, тобто психологія індивідуальних відмінностей, вплив психологічних чинників на стан здоров`я та перебіг захворювання, психологічні особливості переживання хвороби, біоетичні проблеми, проблеми психопрофілактики хвороб і збереження здоров`я, розробки психологічних аспектів реабілітації.

Оволодіння теоретичними та практичними основами клінічної психології студентами Дніпропетровського університету економіки та права розглядається як надбання тими, хто навчається професійної компетенції, рівень якої повинен бути не нижче такого, який дозволяв би використовувати теоретичні та практичні питання клінічної психології у власній психологічній діяльності, в чому виявляється закінчений характер вузівського курсу клінічної психології.

 

Загальний опис дисципліни Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика організації навчального процесу
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3 Шифр та назва галузі: 0301 – Психологія Рік підготовки: 4 Семестр: 7
Кількість змістових модулів: 2 семестр: 7 Шифр та назва напряму: 6.030102 – Психологія Загальна кількість годин: Лекцій: 12 Практичних занять: 8 Самостійна робота: 196 Разом: 216
Нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Вид контролю: - 7 семестр: екзамен

 

2. Мета і завдання дисципліни «Клінічна психологія»

 

Метою викладання курсу навчальної дисципліни «Клінічна психологія» є вивчення: психологічних аспектів здоров’я та хвороби, особливостей впливу психологічних чинників на стан здоров’я та перебіг захворювання, особливостей індивідуального реагування на хворобливі стани, психопрофілактичних та реабілітаційних заходів.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

· знати:

- біопсихосоціальну концепцію хвороби і здоров`я;

- методи дослідження клінічної психології;

- поняття про контініум хвороба-здоров`я;

- диференційні ознаки психічної норми та патології;

- теоретичні основи розуміння психологічної структури хвороби: внутрішня картина здоров`я, внутрішня картина хвороби;

- диференційні критерії невротичних і психотичних розладів;

- принципи здійснення психотерапевтичної інтервенції;

- принципи проведення психопрофілактики;

- психологічні аспекти реабілітаційних заходів;

· уміти:

- проводити психологічне дослідження з урахуванням нозологічної і вікової специфіки та експертних завдань;

- планувати та організовувати психодіагностичний процес;

- інтерпретувати результати психодіагностичних досліджень;

- застосовувати основні психологічні діагностичні методики в клінічних умовах;

- використовувати принципи психопрофілактики у власній психологічній практиці;

- організовувати і проводити реабілітаційні заходи психологічного характеру.

 

3. Зміст навчальної дисципліни «Клінічна психологія» за змістовими модулями та темами

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи клінічної психології

Тема 1. Клінічна психологія як наука. Практичні задачі клінічної психології. Психічна норма та патологія.

Предмет та завдання клінічної психології. Взаємовідносини клінічної психології з іншими науками. Історія розвитку клінічної психології. Структура клінічної психології. Психічна норма. Психічне здоров’я. Критерії психічного здоров’я. Психічний розлад. Психічна хвороба. Охорона психічного здоров’я.

Тема 2. Епідеміологічні дослідження в клінічній психології. Науково-теоретичні основи класифікації, етіопатогенезу та діагностики.

Розповсюдженість психічних захворювань. Класифікація психічних розладів. Етіологія та патогенез психічних розладів. Патоморфоз психічних захворювань. Концепція внутрішньої картина хвороби. Індивідуальні особливості сприйняття захворювання. Діагностичний інструментарій клінічної психології. Біоетичні питання психологічних досліджень в клінічних умовах.

Тема 3. Науково-теоретичні основи клініко-психологічної інтервенції.

Методи клініко-психологічної інтервенції. Вибір засобів. Функції клініко-психологічної інтервенції. Клініко-психологічна інтервенція як частина лікування в цілому. Плоскості клініко-психологічної інтервенції та співвідношення їх з функціями інтервенції. Професійна ситуація в клінічній психології.

Тема 4. Психопрофілактика та реабілітація.

Запобігання розладів і зміцнення здоров’я. Специфічна та неспецифічна профілактика. Профілактика, орієнтована на популяцію. Профілактика, орієнтована на окремі групи населення. Індивідуально орієнтована профілактика. Методи профілактики і зміцнення здоров’я. Наукове обґрунтування і оцінка профілактичних програм. Система реабілітації та роль реабілітаційної психології. Правові основи превентивних заходів. Рання допомога дітям з природженими вадами і сім’ям з неповноцінними дітьми. Процеси подолання хвороби у хронічних соматичних хворих. Професійна інтеграція психічно хворих. Суспільна інтеграція осіб з фізичними вадами і порушеннями органів почуттів.

 

Змістовий модуль 2. Розлади паттернів функціонування

Тема 5. Ендогенні захворювання.

Етіопатогенез та аналіз умов виникнення шизофренії та афективних розладів. Симптоматологія шизофренічних та афективних психозів. Психологічні особливості родичів хворих на шизофренію. Особливості міжособистісних стосунків хворих з ендогенними захворюваннями. Принципи клініко-психологічної діагностики при ендогенних захворюваннях. Психологічні аспекти психопрофілактичних і реабілітаційних заходів при шизофренії та афективних розладах.

Тема 6. Невротичні, соматоформні та пов’язані зі стресом розлади.

Розповсюдженість психогенних розладів. Етіопатогенез та аналіз умов виникнення психогенних захворювань. Симптоматологія невротичних, соматоформних та пов’язаних зі стресом розладів. Особливості міжособистісних стосунків хворих з психогенними захворюваннями. Принципи клініко-психологічної діагностики при психогенних захворюваннях. Психологічні аспекти психопрофілактичних і реабілітаційних заходів при невротичних, соматоформних та пов’язаних зі стресом розладах.

 

Тема 7. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці.

Класифікація порушень поведінки. Класифікація порушень розвитку. Особливості проведення психодіагностичного процесу при порушеннях поведінки та розвитку в дитячому та підлітковому віці. Агресивна поведінка дітей та підлітків. Порушення уваги і гіперактивність. Соціальна невпевненість і тривожні розлади. Аутизм. Профілактика і медіаторний підхід. Сімейна інтервенція при порушеннях поведінки та розвитку в дитячому та підлітковому віці.

 

Тема 8. Психічні розлади в похилому віці.

Психологічне і соціальне старіння. Класифікація психічних розладів похилого віку. Етіопатогенез та аналіз умов виникнення психічної патології в похилому віці. Симптоматологія розладів психіки у осіб похилого та старечого віку. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень осіб похилого віку з розладами психіки. Сучасні проблеми геронтопсихології та геронтопсихіатрії. Реабілітаційно-профілактичні заходи при розладах психіки у осіб похилого віку. Соціальний захист психічно хворих похилого та старечого віку.

Тема 9. Розлади відношень і сексуальні розлади.

Сексуальне здорв’я. Етіопатогенез та аналіз умов виникнення подружніх і сексуальних розладів. Класифікація подружніх і сексуальних розладів. Симптоматологія подружніх і сексуальних розладів. Особливості клініко-психологічної діагностики при подружніх і сексуальних розладах. Етичні аспекти психологічної допомоги при наявності подружніх і сексуальних розладів. Реабілітаційно-профілактичні заходи при подружніх і сексуальних розладах.

4. Перелік рекомендованої літератури

 

4.1. Основна література

1. Перре М., Бауманн У. Клиническая психология: Пер. с нем.– СПб.: Питер, 2006; 2012. – 944 с. (базовий підручник).

2. Сандберг Н., Уйанбергер А., Таплин Д. Клиническая психология: Пер. с англ. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 384 с. (базовий підручник).

3. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. В 2-х томах. – М.: Академический проект, 2002 (базовий підручник).

4. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. – М.-Воронеж: МОДЕК, 2002.

5. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011, 2013. – 864 с.

6. Клиническая психология. / Под ред. Б.Д.Карвасарского– СПб.: Питер, 2007. – 960с.

7. Косырев В.Н. Клиническая психология. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина. – 2003. – 451 с.

8. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М., 2008. – 432 с.

9. Репина Н.В. и др. Основы клинической психологии./ Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. – Р-н-Д.: Феникс, 2003.

 

4.2. Додаткова

1. Болдырев А.И. Психические особенности больных эпилепсией. – М.: Медицина, 2000.

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002.

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-логия. – Ростов–на–Дону: Феникс, 1998.

4. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обучение. – М.: Академия, 2003.

5. Жмуров В.А. Психопатология.– М.: Мед. книга, 2002.

6. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики: Пер.с англ.– СПб.: прайм–ЕВРОЗНАК, 2002.

7. Шнайдер К. Клиническая психопатология: Пер. с нем. – К.: Сфера, 1999.

 

5. Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Клінічна психологія як наука (1 год.)

 

Питання для обговорення на практичному занятті

1. Предмет та завдання клінічної психології.

2. Взаємовідносини клінічної психології з іншими науками.

3. Історія розвитку клінічної психології.

4. Структура клінічної психології.

5. Психічна норма.

6. Психічне здоров’я.

7. Критерії психічного здоров’я.

8. Психічний розлад.

9. Психічна хвороба.

10. Охорона психічного здоров’я.

Контрольні питання та завдання

1. Висвітліть предмет та завдання клінічної психології.

2. Які існують взаємовідносини клінічної психології з іншими науками?

3. Опишіть основні етапи історії розвитку клінічної психології.

4. Охарактеризуйте структуру клінічної психології.

5. Дайте визначення поняття «психічна норма».

6. Дайте визначення поняття «психічне здоров’я».

7. Визначте критерії психічного здоров’я.

8. Що таке «психічний розлад»?

9. Що являє собою психічна хвороба?

10. Визначте основні напрямки організації охорони психічного здоров’я.

Основна література

1. Перре М., Бауманн У. Клиническая психология: Пер. с нем.– СПб.: Питер, 2002. – C. 30–65.

2. Сандберг Н., Уйанбергер А., Таплин Д. Клиническая психология: Пер. с англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – C. 11– 23.

3. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию в 2-х томах. – М.: Академический проект, 2000. – Т.1. – C. 5–34.

4. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. – М.-Воронеж: МОДЕК, 2002. – C. 7–14.

5. Шнайдер К. Клиническая психопатология: Пер. с нем. – К.: Сфера, 1999. – C. 12–23.

Тема 2. Епідеміологічні дослідження в клінічній психології. Науково-теоретичні основи класифікації, етіопатогенезу та діагностики (1 год.)

 

Питання для обговорення на практичному занятті

1. Розповсюдженість психічних захворювань.

2. Класифікація психічних розладів.

3. Етіологія та патогенез психічних розладів.

4. Патоморфоз психічних захворювань.

5. Концепція внутрішньої картина хвороби.

6. Індивідуальні особливості сприйняття захворювання.

7. Діагностичний інструментарій клінічної психології.

8. Біоетичні питання психологічних досліджень в клінічних умовах.

 

Контрольні питання та завдання

1. Охарактеризуйте розповсюдженість психічних захворювань.

2. Опишіть існуючі класифікації психічних розладів.

3. Визначте основні етіологічні фактори виникнення психічних захворювань.

4. Опишіть основні патогенетичні механізми психічних розладів.

5. В чому полягає патоморфоз психічних захворювань?

6. Охарактеризуйте концепцію внутрішньої картина хвороби.

7. Визначте індивідуальні особливості сприйняття захворювання.

8. Опишіть діагностичний інструментарій, який використовується в клінічній психології.

9. Висвітліть біоетичні питання психологічних досліджень в клінічних умовах.

Основна література

1. Перре М., Бауманн У. Клиническая психология: Пер. с нем.– СПб.: Питер, 2002. – C. – 66–80, 101–393.

2. Сандберг Н., Уйанбергер А., Таплин Д. Клиническая психология: Пер. с англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – C. 45–78.

3. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию в 2-х томах. – М.: Академический проект, 2000. – Т.2. – C. 248–264.

4. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. – М.-Воронеж: МОДЕК, 2002. – C. 78–112.

5. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обучение. – М.: Академия, 2003. – C. 33–134.

 

6. Тематика контрольних робіт

 

1. Класифікаційні системи в клінічній психології.

2. Генетика окремих психічних розладів і диспозиція поведінки.

3. Біохімічні аспекти клінічної психології.

4. Нейрофізіологічні аспекти клінічної психології.

5. Психофізіологічні аспекти клінічної психології.

6. Соціально-психологічні аспекти клінічної психології.

7. Соціологічні аспекти клінічної психології.

8. Психологічні аспекти феномену госпіталізму.

9. Шкільна фобія.

10. Психологічні аспекти феномену мобінгу.

11. Праця та психічне здоров’я.

12. Економічні аспекти профілактично-реабілітаційних заходів.

13. Психічні розлади, які виникають внаслідок зловживання психоактивними речовинами.

14. Психологічна залежність від психоактивних речовин.

15. Профілактично-реабілітаційні заходи при наркогенних захворюваннях.

 

7. Перелік питань підсумкового контролю

 

1. Форми участі психолога в лікувально-профілактичних і психотерапевтичних заходах в лікувально-медичній установі.

2. Використання результатів психологічного дослідження для патогенетичної і диференціальної діагностики.

3. Психологічні особливості пацієнтів, що страждають на хірургічні захворювання.

4. Психологічні особливості онкологічного хворого.

5. Психологічні особливості пацієнтів, що страждають на захворювання серцево-судинної системи.

6. Психологічні особливості пацієнтів, що страждають на гінекологічні захворювання.

7. Психологічні особливості інфекційного хворого.

8. Психологічні особливості вагітних.

9. Психологічні особливості ВІЧ- інфікованих і хворих на СНІД.

10. Психологічні особливості пацієнтів, що страждають на шкірні і венеричні хвороби.

11. Психологічні особливості роботи із соматично хворими дітьми.

12. Психологічні аспекти вмирання і смерті.

13. Психологічний супровід клінічних заходів в рамках паліативної медицини. Професійні цілі і завдання діяльності психолога в хоспісі.

14. Психологічні особливості осіб з вродженими і набутими фізичними вадами.

15. Концепція П.Федерна про соматичне і психічне "Я".

16. Причини і клінічний зміст явища госпіталізму. Вклад Р.Спітца в розуміння проблеми.

17. Психологічні особливості і психопатологічні прояви при гіпо- і гіпертиреозі, синдромі Кушинга, гіпофункції гіпофіза, дефіциті тіаміну.

18. Психологічні особливості і психопатологічні прояви при цукровому діабеті, нирковій і печінковій недостатності; при гемодіалізі.

19. Предмет клінічної психології, як науково-практичної дисципліни. Розділи клінічної психології.

20. Вклад клінічної психології в теорію і практику деонтології.

21. Методи клінічної психології.

22. Експериментально-психологічний метод в клінічній психології. Використання | методик, що стандартизовани і нестандартизовани|

23. Проблема норми і патології в клінічній психології.

24. Інструменти етичного аналізу в медицині і охороні здоров'я. Основні принципи етичного осмислення медицини.

25. Історія формування етичних принципів в медицині. Етика принципів (Бошан, Чайлдресс) і етика добродійністі.

26. Принцип поваги автономії клієнта (пацієнта) в практиці психотерапії, психологічного консультування, психологічних досліджень.

27. Історія психосоматичного підходу в медицині.

28. Психосоматичні теорії У.Кеннона, Л.Алкана, Г.Гродека.

29. Векторна теорія походження психосоматичних розладів Ф. Александера.

30. Паттерни стосунків матері з дитиною, що сприяють виникненню у дитини психосоматичного захворювання

31. Внутрі- і міжособова перспектива розгляду розладів здоров'я. Відмінності в стратегіях інтервенції.

32. Модель хвороби. Співвідношення психологічного, тілесно-біологічного, соціального.

33. Соціально-психологічна характеристика концепту "роль хворого".

34. Поняття статистичної норми в клінічній психології.

35. Поняття ідеальної норми в клінічній психології.

36. Поняття соціальної норми в клінічній психології.

37. Поняття суб'єктивної норми в клінічній психології.

38. Поняття функціональної норми в клінічній психології.

39. Психологічні критерії і методи оцінки ефективності лікувально-реабілітаційних дій.

40. Психологічні проблеми реабілітації.

41. Психологічна специфіка взаємин лікаря і хворого.

42. Особистість і хвороба. Структура внутрішньої картини хвороби.

43. Внесок Рене Спітца в дослідження госпіталізму. Умови виникнення, психологічні інструменти профілактиці и подолання госпіталізму.

44. Конструктивна ї деструктивна дія хвороби на психічній стан людини.

45. Професійна деформація психолога. Психологічні та поведінкові прояви.

46. Основні ознаки ятрогенії.

47. Етичні принципи експериментальної психології.

 

8. Індивідуальні завдання

 

1. Етнокультуральні аспекти психічної норми.

2. Психічна патологія в літературі.

3. Багатоосьові класифікації в клінічній психології.

4. Сучасні системи класифікації психопатологічних феноменів.

5. Порівняльна характеристика розповсюдженості психічних захворювань в Україні та країнах світу.

6. Використовування методів психологічного впливу в клінічних умовах.

7. Систематика клініко-психологічної інтервенції.

8. Обмеження застосування клініко-психологічної інтервенції.

9. Психологічні аспекти реабілітації психічно хворих.

10. Психопрофілактика невротичних розладів у дітей.

11. Превентивна психологічна діяльність серед підлітків с агресивними формами поведінки.

12. Е. Блейлер та його вклад до вивчення шизофренії.

13. Реактивні афективні розлади.

14. Сімейне спілкування хворих на шизофренію.

15. Діагностика інтерперсональних стосунків хворих з афективними розладами.

16. Індивідуально-психологічні предиктори ризику виникнення суїцидальних намірів.

17. Психопрофілактика суїцидів та самопошкоджень.

18. Сучасний патоморфоз неврозів.

19. Невротична особистість та невротичний розвиток особистості.

20. Психодинаміка невротичних розладів.

21. Особливості психотерапевтичної інтервенції при невротичних захворюваннях.

22. Маніпулятивні форми поведінки хворих з невротичними і соматоформними розладами.

23. Ритуальні дії хворих з фобічним синдромом в структурі невротичних розладів.

24. Сексуальна дисгармонія подружньої пари.

25. Сексуальне здоров’я молодої студентської сім’ї .

26. Психопрофілактичні заходи при сексуальних розладах.

27. Сучасні засоби діагностики дисгармонії подружньої пари.

 

Навчальне видання
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.