Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Всі показники, крім якості ґрунту, слід визначати як середні арифметичні зважені.

Курсовий проект

Зі статистики

на тему:

«Статистичний аналіз і прогнозування

Урожайності цукрових буряків

господарствах ____району_____області»

 

Виконав(ла) студент(ка)

______________________

______курсу______групи

факультету____________
спеціальності__________

Керівник

_____________________

 

Житомир _____201

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………………………

Розділ 1. Теоретична суть і показники урожайності цукрових буряків

 

1.1 Поняття про урожай і урожайність. Показники урожаю і урожайності…….

1.2 Джерела даних по урожаю урожайності……………………………………..

1.3 Проведення статистичного спостереження…………………………………...

 

Розділ 2. Досягнутий рівень урожайності цукрових буряків в господарствах району

2.1 Оцінка досягнутого рівня урожайності цукрових буряків ………………….

2.2 Групування господарств за урожайністю цукрових буряків ………………

2.3 Вплив урожайності на ефективність виробництва цукрових буряків та залежність її від умов виробництва………………………………………………

2.4 Аналіз впливу основних факторів на урожайність цукрових буряків …….

2.5 Аналіз економічної ефективності цукрових буряків ………………………

 

Розділ 3. Кореляційного-регресійний аналіз урожайності цукрових буряків

 

3.1 Визначення показників зв’язку при прямій парній залежності……………..

3.2 Множинний кореляційно-регресійний аналіз, зв'язок урожайності з факторами виробництва……………………………………………………………

Розділ 4.Динаміка і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах району

Висновки і пропозиції……………………………………………………………………..

Список використаної літератури…………………………………………………….

Додатки

Таблиця 1.Урожайність, собівартість 1 ц продукції, витрати на 1 га посіву цукрових буряків в господарствах району

№п/п Назва господарств Урожайність, ц/га Собівартість 1 ц, грн. Витрати на 1 га посіву, грн.
  А
. . .        
В середньому      

 

Рис.1. Поле розсіювання господарств за врожайністю цукрових буряків

 

 

Таблиця 2. Ранжирований ряд розподілу господарств

за урожайністю цукрових буряків

№ п/п Назва господарств Урожайність, ц/га № п/п Назва господарств Урожайність, ц/га
           

 

 

Рис.2. Ранжирований ряд господарств за урожайністю цукрових буряків

 

 

Таблиця 3. Залежність урожайності від факторів виробництва

(проміжне групування)

 

Групи господарств за урожай-ністю, ц/га Кількість госпо- дарств Урожайність, ц/га   Якість ґрунту, балів Внесено мінера-льних добрив на 1га, ц діючої речовини Приходиться на 100 га с.-г угідь
середньорічних праців-ників, чол. основ-них виробни-чих фондів, тис. грн.
I   II   III   IV   V   VI            
В середньому            

 

 

Таблиця 4. Інтервальний ряд розподілу господарств за урожайністю цукрових буряків

 

Групи господарств за урожайністю, ц/га Кількість господарств В % до підсумку
I   II   III    
Разом 100,0

 

 

Рис.3. Гістограма і полігон інтервального варіаційного ряду розподілу господарств за урожайністю цукрових буряків

 

 

Таблиця 5. Типологічне групування господарств за урожайністю цукрових буряків

Групи господ-дарств за урожай-ністю, ц/га Кількість госпо-дарств Середня урожай-ність, ц/га Якість ґрунту, балів Внесено мінеральних добрив на 1 га, ц діючої речовини Приходиться на 100 га с.-г угідь
середньорічних праців-ників, чол. основ-них вироб-ничих фондів, тис. грн.
I   II   III                
В середньому            

 

 

Таблиця 6. Вплив урожайності на економічну ефективність виробництва цукрових буряків в господарствах

Групи господарств за урожайністю, ц/га Кількість господарств Середня урожайність, ц/га Собівартість 1 ц, грн. Затрати праці на 1ц зерна, люд.-год.
I   II   III        
В середньому        

 

Таблиця 7. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків при різній якості ґрунту в господарствах

  Показники Групи господарств за якістю грунту, балів   В середньому
I II III
Кількість господарств Якість ґрунту, балів Урожайність, ц/га Собівартість 1ц,грн. Затрати праці на 1 ц, люд.-год. Рентабельність, %        

 

 

Таблица 8. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків при різній кількості внесених добрив на 1 га зернових культур

  Показники Групи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини   В середньому
I II III
Кількість господарств Внесено мінеральних добрив на 1 га, ц діючої речовини Урожайність, ц/га Собівартість 1 ц, грн. Затрати праці на 1 ц, люд.-год. Рентабельність,%        

 

 

Таблиця 9. Вплив фондозабезпеченості сільськогосподарського виробництва на економічну ефективність виробництва цукрових буряків

 

  Показники Групи господарств за фондозабезпеченістю, тис. грн. В середньому
I II III
Кількість господарств Вартість основних виробничих фондів на 100 га сільсько-господарських угідь, тис. грн. Урожайність, ц/га Собівартість 1ц, грн.. Затрати праці на 1 ц, люд.-год. Рентабельність,%        

Таблиця 10. Вплив якості ґрунту і добрив на економічну ефективність виробництва цукрових буряків

Групи господарств за якістю ґрунту, балів Підгрупи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини   Кількість господарств Середня якість ґрунту, балів Кількість внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини Собівартість 1й, грн. Урожайність, ц/га Затрати праці на 1ц, люд.-год. Рентабельність, %
I а) до б) понад              
В середньому по I гр.              
II а) до б) понад              
В середньому поII гр..              
III а) до б) понад              
В середньому по IIIгр..              
В середньому по підгрупах а) до б) понад              
В середньому                
в тому числі по підгрупах а) до б) понад              

 

Таблиця 11. Вплив якості ґрунту і добрив на урожайність цукрових буряків

Групи господарств за якістю грунту, балів Групи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини В середньому
а) до б)понад
I   II   III        
В середньому      

 

Таблиця 12. Вплив якості ґрунту і добрив на собівартість виробництва цукрових буряків

Групи господарств за якістю ґрунту, балів Групи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини В середньому
а) до б) понад
I II III      
В середньому    

 

Таблиця 13. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків

  Показники Групи господарств за урожайністю зернових культур, ц/га В середньому
I II III
Кількість господарств Урожайність, ц/га Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Собівартість 1 ц реалізованого зерна, грн. Прибуток на 1ц, грн. Рентабельність, %        

 

Таблиця 14. Вплив урожайності на економічну ефективність виробництва цукрових буряків

Показники Групи господарств за урожайністю зернових культур, ц/га В середньому
I II III
Кількість господарств Урожайність, ц/га Собівартість 1 ц реалізованого зерна, 1 грн. Затрати праці на 1 ц, люд. – год. Реалізовано зерна з 1 га, ц Прибуток на 1 ц, грн. Рентабельність,%        

 

Таблиця 15. Дані для розрахунку показників кореляційного зв’язку

 

№ п/п Урожайність, ц/га у Якість ґрунту, балів x Розрахункові величини
yx y2 x2 Очікуване значення урожайності, ц/га x=aо+aıx  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Разом          
В середньому          

 

Рис. 4. Кореляційне поле залежності урожайності цукрових буряків від якості ґрунту

 

 

Таблиця 16. Матриця вихідної інформації для множинної кореляції

 

№ п/п у x1 x2 x3
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
.        
.        
.        
       
       
       
       
       
       

 

 

Таблиця 17. Розкладання загального обсягу варіації за факторами

 

№ п/п Фактори xі Парні коефіцієнти кореляції ryxі β – коефіцієнт βі Добуток, % ryxі βі
x1 x2 x3 x4      
Разом  

 

 

Таблиця 18. Розрахунок даних для вирівнювання ряду динаміки урожайності цукрових буряків за лінійним трендом способом найменших квадратів

Роки Урожай-ність зернових культур, ц/га I спосіб II спосіб
  t   yt     t=aо+aıt   t yt t=aо+aıt
  15 років     11 років 15 років                 -5 -4 -3 -2 -1          
Разом                

 

Зона прогнозу

 

Рис. 5. Динаміка і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах району на …………… рр..

 

 

Розрахунок статистичних показників

для курсового проекту з статистики

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10. Прибуток, грн. = Виручка від реалізації, грн. – Собівартість реал. продукції, грн.

11. Прибуток на 1ц, грн. = Середня ціна 1ц реал. продукції, грн. – Собівартість 1ц реал прод.,грн.

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26

 

27.

 

28.

 

*Примітка

Всі показники, крім якості ґрунту, слід визначати як середні арифметичні зважені.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.