Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Числівник. Займенник

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ. Графіка. Орфографія

Тема 1. Тенденції розвитку української мови.Місце української мови серед інших слов’янських мов. Походження української мови, різні погляди на цю проблему (М.Погодін, О.Шахматов; І.Огієнко, В.Русанівський, С.Єрмоленко, Г. Півторак, Ю. Шевельов). Періодизація української літературної мови.Українська мова як державна.

Тема 2. Графіка та орфографія.Українська графіка. Короткий огляд. Принципи української орфографії. Короткий огляд історичного розвитку української орфографії.

Тема 3. Український правопис: складні випадки.Чергування голосних. Чергування приголосних. Подовження і подвоєння приголосних. Спрощення груп приголосних. Вживання м’якого знака. Вживання апострофа. Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Написання слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складних слів. Принципи вживання великої літери. Правопис слів іншомовного походження. Правила переносу.

Тема 4. Пунктуація.Розділові знаки у простому реченні. Розділові знаки у складному реченні.

Змістовий модуль 2. Фонетика. Фонологія

Тема 5. Фонетична система української мови.Предмет і завдання фонетики. Фонетичні одиниці. Особливості творення звуків. Класифікація голосних звуків. Класифікація приголосних звуків. Зміни приголосних у мовленнєвому потоці (асиміляція – регресивна, прогресивна, дисиміляція, спрощення груп приголосних). Типи складів в українській мові.

Тема 6. Фонологічна система української мови.Поняття про фонему. Система фонем української мови. Історичні чергування в системі голосних фонем. Історичні чергування в системі приголосних фонем.

Фонетична та фонематична транскрипція.

Тема 7. Орфоепія.Основні правила вимови голосних та приголосних звуків української мови. Типи наголосу в українській мові

Змістовий модуль 3. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія

Тема 8. Лексикологія.Словникове багатство української мови. Значення слова як лексичної одиниці. Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення. Значення вільні, фразеологічно пов’язані, синтаксично зумовлені.

Тема 9. Лексика сучасної української мови: класифікація.Лексика сучасної української мови з погляду її походження. Основні історичні шари слів.Шляхи збагачення словникового складу української мови.Склад української лексики з погляду виділення в ній активних і пасивних запасів (архаїзми, неологізми).Склад української лексики з погляду експресивно-стилістичного її використання.

Тема 10. Фразеологія. Лексикографія.Поняття про фразеологію. Фразеологічні звороти. Типи фразеологічних зворотів. Джерела української фразеології. Українська лексикографія. Історичні відомості.

Сучасні словники української мови.

Змістовий модуль 4. Будова слова. Словотвір

Тема 11. Будова слова. Словотвір.Морфеміка й словотвір як розділи мовознавства. Структура слова й словотворення. Способи словотворення в українській мові: Морфологічний спосіб. Морфолого-синтаксичний спосіб. Лексико-синтаксичний спосіб. Лексико-семантичний спосіб. Морфемний, словотвірний і етимологічний аналіз.

Змістовий модуль 5. Морфологія.

Тема 1. Іменник.

Мовні засоби вираження граматичних значень. Граматична форма слова. Граматична категорія.

Словозміна. Формотворення. Частини мови. Іменник. Його значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди іменників за значенням (конкретні та абстрактні, назви істот і неістот, власні й загальні). Категорія роду, числа й відмінка. Словозміна іменників. Типи відмін іменників. Іменники pluralia tantum. Невідмінювані іменники.

Тема 2. Прикметник.

Морфологічні ознаки та синтаксична роль прикметника. Семантичні групи прикметників (якісні, відносні, присвійні). Явище переходу, проміжні групи. Короткі й повні форми якісних прикметників.

Ступені порівняння прикметників. Словозміна прикметників.

Тема 3. Числівник. Займенник.

Граматичні ознаки та синтаксична роль числівника. Морфологічний склад числівників. Словозміна числівників. Наголос при словозміні числівників. Займенник. Розряди займенників. Морфологічний склад займенників. Словозміна займенників.

Тема 4. Дієслово.

Морфологічні ознаки дієслова. Форми дієслів. Категорія виду дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова. Категорія дієслівного стану. Категорія особи дієслова. Категорія способу дієслова. Категорія часу дієслова. Явище дієслівної синоніміки серед часових форм. Дієвідмінювання. Дві основи дієслова. Дієприкметники: активні й пасивні. Безособові форми на -но, -то. Значення дієприслівника. Утворення дієприслівників.

Тема 5. Прислівник. Прислівник: морфологічні та синтаксичні ознаки. Групи прислівників за значенням. Морфологічні групи прислівників. Правопис прислівників.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.