Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Залишок коштів на кінець року, код строки 430

 

П(С)БО 4 п.57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.


Перевірка: рядок 410 плюс надходження (мінус видаток) рядка 400 плюс надходження (мінус видаток) рядка 420 дорівнює рядку 430 (грошові кошти та грошові еквіваленти на кінець звітного періоду по балансу).

 

 

3. Приклад складання звіту про рух грошових коштів

 

Непрямий метод

Звітні дані ВАТ «Альфа-Гранд» за 199X рік. , що займається виробничою діяльністю (виробництво енергозберігаючого устаткування).

БАЛАНС

ВАТ «Альфа-Гранд» на 01.01.9X р.

грн.

  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I Позаборотні активи      
  Нематеріальні активи
  Основні засоби
  Незавершене будівництво
  Довгострокові фінансові вкладення
  Разом за розділом 1
II Оборотні активи  
  Запаси
  У т.ч. виробничі запаси
  Незавершене виробництво
  Готова продукція і товари
  Товари відвантажені
  Витрати майбутніх періодів
  ПДВ по придбаним цінностям
  Поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:
  Покупці і замовники
  Векселя до одержання
  Аванси видані
  Інші дебітори
  Короткострокові фінансові вкладення
  Кошти у т.ч.:
  Каса
  Розрахунковий рахунок
  Валютний рахунок
  Інші оборотні активи
  Разом по розділу II
  БАЛАНС

 


 

    Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
IV Капітал і резерви  
  Статутний капітал
  Додатковий капітал
  Резервний капітал
  Цільові фінансування і надходження
  Нерозподілений прибуток минулого років
  Нерозподілений прибуток звітного року X
  Разом по розділу IV
V Довгострокові засоби  
  Позикові засоби
  Разом по розділу V
VI Короткострокові пасиви  
  Позикові засоби
  Кредиторська заборгованість, у тому числі
  Постачальникам і підрядчикам
  По оплаті праці
  По соціальному страхуванню і забезпеченню
  Заборгованість перед бюджетом
  Інша  
  Аванси отримані
  Інші кредити
  Прибутки майбутніх періодів
  Фонд споживання
  Резерви майбутніх витрат і платежів
  Разом по розділу VI
  Баланс

 

 

 

 


 


ЗВІТ про прибутки і збитки

ЗАО «Альфа-Гранд» за 199X рік

грн.

  Показник Код рядка За звітний період За минулий період
  Виручка (нето) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і ін. обов'язкових платежів)
  Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг
  Комерційні витрати
  Управлінські витрати
  Прибуток (збиток) від реалізації (стор. 010-020-030-040)
  Відсотки до одержання
  Відсотки до сплати
  Прибутки від участі в інших організаціях
  Інші операційні прибутки
  Інші операційні витрати
  Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності (стор. 050+060- - 070+080+090-100)
  Інші позареалізаційні прибутки
  Інші позареалізаційні витрати
  Прибуток (збиток) звітного періоду (стор. 110+120- -130)
  Податок з прибутку
  Відвернені засоби
  Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (стор. 140-150-160)

 

 


©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.