Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Універсального індикатора

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ВОДА. ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Дослід 1. Виявлення іонів кальцію у воді.

У пробірку на­ливають 3-4 мл водопровідної води, додають кілька крапель розчину NH4OH і 3-4 мл розчину амоній оксалату (NH4)2C2О4. Суміш нагрівають до кипіння. Скаламучення розчину від осаду СаС2О4 засвідчує наявність у воді іонів Са2+. Записують рівняння реакції та результати спостережень.

Дослід 2. Виявлення сульфат-іонів SО42 у воді.

Налива­ють у пробірку 3-4 мл водопровідної води, додають близько 1 мл розбавленого розчину НСl і 2-3 мл розчи­ну барій хлориду ВаСl2. Помітне скаламучення розчину засвідчує наявність у воді іонів SО42–. Записують рівняння реакції.

Дослід 3. Виявлення йонів Сl у воді.

У пробірку налива­ють 3-4 мл водопровідної води, додають близько 0,5 мл розбавленого розчину нітратної кислоти і 4-5 крапель розчину аргентум нітрату AgNО3. Розчин перемішують. Випадання білого осаду або скаламучення розчину засвідчу­ють наявність у воді йонів Сl. Записують рівняння реакції.

Дослід 4. Вивчення дії мильного розчину на тверду воду.

Одну пробірку до половини об'єму наповнюють дистильо­ваною, другу – водопровідною водою. У кожну з них дода­ють по 0,5 мл відміряного мірною піпеткою спиртового розчину мила. Розчини в пробірках енергійно збовтують до утворення піни. Якщо піна швидко зникає, додають ще по 0,5 мл розчину мила до утворення стійкої піни у пробірках. За порівнянням об'ємів витраченого розчину мила для ут­ворення стійкої піни в кожній з пробірок роблять відповідні висновки стосовно твердості води.

Дослід 5. Визначення гідролізу солей за реакцією їх роз­чинів.

У пробірку наливають 1-2 мл розчину алюміній хлориду та додають декілька крапель лакмусу. За зміною забарвлення індикатора роблять висновок про гідроліз.

Аналогічно проводять досліди з розчинами таких солей: натрій хлориду, цинк хлориду, натрій силікату, натрій карбонату, натрій гідрогенкарбонату, натрій ацетату, амоній ацетату. Запису­ють реакції гідролізу всіх досліджуваних солей.

Для яких солей не можна встановити їх гідроліз за ре­акцією розчину?

Дослід 6. Вивчення впливу на гідроліз розбавляння

і пору­шення рівноваги гідролізу при зміні реакції розчину.

1. У пробірку наливають близько 1 мл концентрованого розчину бісмут(ІІІ) нітрату і при перемішуванні додають краплями воду до появи каламуті. Після цього краплями додають 2 н розчин HNО3 до зникнення каламуті. Дослід повторюють ще раз у тому ж розчині.

2. Так само, як і в попередньому досліді, досліджу­ють вплив на гідроліз концентрованих розчинів ZnCl2 і MgCl2 розбавляння і підкислення концентрованою хлоридною кислотою.

Записують результати спостережень, відповідні реакції гідролізу та роблять висновки з проведених дослідів.

Дослід 7. Вивчення впливу температури на гідроліз солей.

1. У пробірку наливають 2-3 мл розчину ферум(ІІІ) хлориду і стільки ж розчину натрій ацетату. Впевнившись, що осаду немає, розчин підігрівають і кип'ятять до утворен­ня драглистого осаду. Пояснюють ефект відповідними рівняннями реакцій.

2. Наливають у пробірку 1-2 мл роз­чину хром(ІІІ) сульфату Cr2(SО4)3 і краплями додають стільки 1 н. розчину КОН, щоб від додавання останньої краплі осад, що утворився, розчинився. Потім розчин калій хроміту (калій гексагідроксохромату) кип'ятять до утворення осаду. Записують рівняння хімічних реакцій у послідовності їх перебігу.

3. У пробірку наливають до половини об'єму дистильованої води і додають 1-2 краплі фенолфталеїну. Нагрівають воду до кипіння і поступово вносять по одному кристалику натрій ацетату доти, доки розчин не набуде рожевого забарвлення. Добутий розчин охолоджують холодною водою і спостеріга­ють знебарвлення розчину; рожеве забарвлення з'являється знову при підігріванні розчину. Чим це пояснити?

Дослід 8. Вивчення впливу розчинів солей, утворених

силь­ною кислотою і слабкою основою, на метали.

1. У пробірку наливають кілька мілілітрів 2 н. розчину амоній хлориду. В розчин опускають шматочок алюмінію і нагрівають до кипіння. Виявляють наявність аміаку за запахом і забарв­ленням червоного лакмусового папірця, який тримають біля отвору пробірки. Записують відповідні рівняння ре­акцій і пояснюють результати досліду.

2. У пробірку наливають 2-3 мл концентрованого розчину соди Na23 і поміщують кілька шматочків алюмінію. Суміш нагрівають і запалюванням газу біля отвору пробірки переконуються в наявності водню. Записують рівняння реакції, пояснюють результати досліду.

Дослід 9. Дослідження повного гідролізу солей.

У три пробірки наливають відповідно по 1-2 мл розчинів: ферум(ІІІ) хлори­ду, амоній хлориду і хром(ІІІ) сульфату. У першу і другу пробірки додають по 1-2 мл розчину соди Na23, у третю – стільки ж розчину амоній сульфіду (NH4)2S. Пробірки із сумішами послідовно нагрівають (тре­тю пробірку нагрівати під тягою!). Спостерігають виділення бульбашок газу з розчинів і утворення осадів гідроксидів відповідних металів. Рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах, записують у молекулярній та іонній формах.

Дослід 10. Визначення рН розчинів за допомогою

універсального індикатора.

Вимірюють рН розчинів хлоридної та ацетатної кислот, натрій гід­роксиду, амоніаку, алюміній хлориду, натрій карбонату (на етикетках немає назв, тільки номери) за допомогою універсального індикатора. Роблять висновок, в якій склянці міститься кожний а перелічених реактивів. На основі рН обчислюють концентрацію водневих та гідро­ксильних йонів у кожному розчині.

Питання до захисту лабораторної роботи

1. Як визначають наявність іонів кальцію у воді? Наведіть рівняння реакції та результати спостережень.

2. Опишіть виявлення сульфат-іонів у воді. Наведіть рівняння реакції та результати спостережень.

3. Як визначають наявність іонів хлору у воді? Наведіть рівняння реакції та результати спостережень.

4. Як впливає мильний розчин на тверду воду? Наведіть результати спостережень.

5. Як визначити тип гідролізу солей за реакцією їх роз­чинів? Поясніть на прикладі розчинів алюміній хлориду, натрій хлориду, натрій силікату та натрій карбонату. Для яких солей не можна встановити їх гідроліз за ре­акцією розчину?

6. Як визначити тип гідролізу солей за реакцією їх роз­чинів? Поясніть на прикладі розчинів цинк хлориду, натрій гідрогенкарбонату та натрій ацетату. Для яких солей не можна встановити їх гідроліз за ре­акцією розчину?

7. Що відбувається при розбавленні розчину бісмут(ІІІ) нітрату? Чому рівновага зміщується при підкисленні розчину? Наведіть рівняння реакції та результати спостережень.

8. Опишіть вплив на гідроліз концентрованих розчинів ZnCl2 і MgCl2 розбавляння і підкислення. Наведіть рівняння реакції та результати спостережень.

9. Як впливає нагрівання на суміш розчинів ферум(ІІІ) хлориду і натрій ацетату? Поясніть ефект відповідними рівняннями реакцій.

10. Що відбувається при нагрівання суміші розчину хром(ІІІ) сульфату з надлишком калій гідроксиду? Запишіть рівняння хімічних реакцій у послідовності їх перебігу.

11. Опишіть зміщення рівноваги гідролізу натрій ацетату при нагріванні та охолодженні. Який знак має тепловий ефект (ΔН>0, <0) реакції гідролізу?

12. Поясніть, чому алюміній розчиняється в гарячому розчині амоній хлориду? Наведіть відповідні рівняння ре­акцій.

13. Поясніть, чому алюміній розчиняється в гарячому розчині соди? Наведіть відповідні рівняння ре­акцій.

14. Що таке повний гідроліз? Для яких солей характерний такий перебіг гідролізу? Поясніть явище на прикладі розчинів ферум(ІІІ) хлори­ду та натрій карбонату. Рівняння реакцій запишіть у молекулярній та іонній формах.

15. Для яких солей характерний повний гідроліз? Поясніть явище на прикладі розчинів амоній хлори­ду та натрій карбонату. Рівняння реакцій запишіть у молекулярній та іонній формах.

16. Що таке повний гідроліз? Для яких солей характерний такий перебіг гідролізу? Поясніть явище на прикладі розчинів хром(ІІІ) сульфату та амоній сульфіду. Рівняння реакцій запишіть у молекулярній та іонній формах.

17. Які значення має рН у водних розчинах сильних і слабких кислот та основ? Як за допомогою універсального лакмусового папірця розрізнити розчини алюміній хлориду та натрій карбонату?

18. Як експериментально визначити тип гідролізу солі? Наведіть приклади різних типів гідролізу в йонному та молекулярному вигляді. Для яких солей не можна встановити їх гідроліз за ре­акцією розчину?

19. Опишіть визначення рН розчинів за допомогою універсального індикатора. Наведіть результати спостережень. Як на основі рН обчислити концентрацію водневих та гідро­ксильних йонів у розчині?

20. Поясніть, чому при нагріванні водного розчину натрій ацетату з фенолфталеїном інтенсивність забарвлення індикатору зростає. Вкажіть тепловий ефект гідролізу, наведіть йонно-молекулярне та молекулярне рівняння гідролізу натрій ацетату.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.