Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВАЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "АВС ", надалі "Товариство", створене відповідно до установчого договору про утворення спільної часткової власності у формі господарського Товариства як суб'єкта підприємницької діяльності, на підставі Закону України "Про господарські товариства", Цивільного кодексу України .

1.2. Товариство має власне найменування:

Повне: Товариство з обмеженною відповідальністю "АВС "

Скорочене:

- українською мовою – ТОВ "АВС ",

- російською мовою – ООО "АВС ",

- англійскою мовою -

1.3. Юридична адреса Товариства: Україна, м. Киів, вул. Китайська,122.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасниками Товариства є особи , що підписали договір про

заснування або діяльність Товариства.

2.2.Учасниками Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи України та іноземних держав, котрі прийняті у встановленому порядку до Товариства, виконують положення установчих документів Товариства.

2.3. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та Установчим договором;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку;

- вийти в установленому порядку зі складу Учасників Товариства;м

- одержувати інформацію про діяльність фірми. На вимоги Учасника Товариство зобов'язано надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи зборів;

- одержувати частину майна у випадку ліквідації Товариства чи вибуття з нього в порядку визначеному цим Статутом,

- призначати для роботи у зборах своїх представників, а також відкликати і замінювати їх, сповістивши про це інших членів,

- володіти при голосуванні кількістю голосів пропорційною розміру долі в Статуному фонді

- інші права передбачені чинним законодавством України та Установчими документами Товариства.

Учасники Товариства зобов'язані: -

- додержуватись Установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних Зборів

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю у Товаристві, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

-нести інші обов'язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

2.5. Учасник, який систематично не виконує належним чином свої обов'язки, або який перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі прийнятого рішення загальних зборів Учасників. При цьому Учасник, про якого приймається рішення, не приймає участі у голосуванні. При виключенні Учасника з Товариства йому виплачується вартість власного майна Товариства пропорційно його внеску до Статутного фонду Товариства.

2.6. Склад учасників Товариства може бути розширений при наявності згоди Учасників за рахунок введення інших юридичних чи (та) фізичних осіб.

2.7. Прийом у Товариство та виключення з його членів здійснюється за рішенням загальних зборів при більшості в 60% голосів від загальної кількості часток в Статутному фонді.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України з дня її реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмовий знак та інші необхідні реквізити.

3.3. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва відповідно до чинного законодавства України. Філії та представництва Товариства діють на підставі своїх положень, затверджених Товариством.

3.4. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Директором згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіренності, що видається Товариством.

3.5. Товариство може бути засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

3.6. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Учасниками. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування і розпорядження майном, що є її власностю згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

3.7. Товариство не відповідає за забов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за забовя'заннями Товариства. Товариство не не відповідає за особистими зобов'язаннями Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах своїх внесків до Статутного фонду.

3.8. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також майно, що надане їм у користування, що знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації та іншому вилученню, за винятком випадків, що передбачені законодавством України.

3.9. Товариство має товарний знак, що реєструється в порядку визначеному чинним законодавством.

3.10. Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу плану складають договори, що укладені із споживачами та постачальниками, а також рішення Зборів Учасників Товариства.

3.11. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування та на перепідготовку спеціалістів, для навчання та ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.12. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та види оплати праці, створювати тимчасові творчі колективи.

3.13. Звернення стягнення на частку Учасника у Товаристві по його власних зобов'язаннях не допускається. При нестачі майна Учасника для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення частки Учасника-боржника згідно Ст. 55 Закону "Про господарські товариства".
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.