Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робочі записи під час практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи _____________________________

_____________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Печатка

« _____» _______________ 20 __ року

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дата складання екзамену “____”_______________20____року

 

 

Оцінка:

 

за національною шкалою ________________________

(словами)

 

 

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS _______________________________

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

_____________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________ “____” _________________20___ р.

 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

(далі – вищий навчальний заклад), в особі _______________________________

___________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі____________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,___________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _________________________________________

___________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі ____________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

1. База практики зобов‘язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ з/п Шифр і назва напряму підготовки, спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Строки практики
початок закінчення
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9. Додаткові умови _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бази практики

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад: __________ ______________ (підпис) (ініціали, прізвище) М.П. “___” ___________20___ року База практики: __________ ______________ (підпис) (ініціали, прізвище) М.П. “___” ___________20___ року

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.