Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо

Для загальноосвітніх навчальних закладів

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

(9 – 11 класи)


Укладачі:

Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи).


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними різноманіття сучасних культур.

Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (9-11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”.

Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Курс «Художня культура» покликаний вирішити такі головнізавдання:

n збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

n опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

n розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

n виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Програма ґрунтується на принципахцілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів(“людина в культурі - культура в людині”).

У 9 класі відбувається узагальнення мистецьких знань учнів, набутих у 1-8 класах, і втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою у старшій профільній школі. Таким чином, забезпечується послідовність і наступність змісту художньо-естетичної освіти. Матеріал 9 класу систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва, що є ядром художньої культури.

У старшій школі матеріал структурований за вертикально-горизонтальними координатами: у 10-му класі опановується українська художня культура, а в 11-му класі –– зарубіжна художня культура.

Виділення української художньої культури, як окремої частини курсу (10-й клас), зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, щороз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання.

У 11-му класі зміст систематизовано за видами мистецтва на матеріалах світових взірців, що не вивчались на предметах гуманітарного циклу у попередніх класах.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісносмислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. Учитель може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається.

Особливостями організації навчально-виховного процесу є такі позиції:

1. Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер. Саме “діалог культур” дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, удосконалюючи насамперед власний духовнийсвіт.

2. На уроці має панувати атмосфера святковості, гармонії й доброзичливості, яка сприяла б передачі аури творів мистецтв та викрешувала б іскру емоційної позитивної енергії, яку можна отримати тільки в мистецтві.

3. Педагог має бути комунікативно виразним, аби учні не тільки розуміли, а й позитивно сприймали як мовлення учителя, так і паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо) та елементарно володіли цим мистецтвом самі.

4. Уроки „Художньої культури” мають розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо.


 

 


Х У Д О Ж Н Я К У Л Ь Т У Р А

Клаc

 

(35 год. (1 год. на тиждень), 4 год. - резервний час)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
РОЗДІЛ І. МИСТЕЦТВО В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ (14 год. ) Тема 1. Види і мова мистецтв (1год.) Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво - основа художньої культури. Орієнтовні практичні завдання: Створити плакат або кросворд “Види мистецтва” (робота в групах). Тема 2. Візуальні мистецтва (4 год.) Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф). Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова. Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий. Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу. Художня фотографія. Комп’ютерна графіка.Художні можливості та застосування в культурі. Орієнтовні практичні завдання: Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика,) або зразка народної іграшки (з костюмом, прикрасами). Виконання графічних та живописних робіт у різних жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції - панно для шкільного інтер’єру (колективна робота). Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва (3 год.) Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми - вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок). Орієнтовні практичні завдання: Спів пісень. Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жанру, форми. Порівняння звучання музичних інструментів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис. Запис музичних творів для шкільної фонотеки (за жанрами, напрямами). Тема 4. Театр як синтез мистецтв (2 год.) Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Хореографія - вид сценічного мистецтва. Орієнтовні практичні завдання: Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних) або театральних масок - грецької, японської, африканської, слов’янської (колективна робота). Створення ескізу театральної афіші, костюмів театральних героїв (робота в групах). Тема 5. Екранні мистецтва (3год.) Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп. Орієнтовні практичні завдання: Перегляд фільмів (за телепрограмою тижня), визначення видів і жанрів кіно. Скласти каталог відеотеки “Мистецтво країн світу” (колективна робота). Тема 6. Поліхудожній образ світу (1 год.) Самооцінка знань з мистецтва у формі тестування. Орієнтовне практичне завдання: Розробка і виконання тестових завдань (як варіант - комп’ютерних) для самооцінки і взаємооцінки знань із різних видів мистецтва (робота в парах). Узагальнення (2год.) Учень називаєнайвидатніших митців світу та їхні твори; розпізнаєвиди і жанри мистецтва; описуєзасоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва; характеризуєхудожньо-образний зміст творів; основні художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранних); пояснюєроль мистецтва у житті, зміст понять (у межах програми); наводить прикладивідомих музеїв і галерей світу; формулюєвласні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом; порівнюєхудожні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального мистецтва, кіномистецтва; аналізує та інтерпретуєхудожні твори за змістом та мовними засобами; оцінює значущість різновидів мистецтва для сучасної людини; аргументує оцінні судженнящодо ролі мистецтва у власному житті; використовуєспеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації; показує на картіпам’ятні місця рідного краю, пов’язані з розвитком мистецтва і культури; умієтолерантно вести дискусію з питань мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, кіномистецтва); знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.  
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (17год.) Тема 1. Художня культура як духовне явище (2 год.) Загальне уявлення про культура та її роль у суспільстві. Збереження національної культурної спадщини. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура. Орієнтовні практичні завдання: Порівняти зразки народної і професійної художньої культури, знайти ознаки взаємодії. Тема 2. Художня культура і світ людини (2год.) Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури. Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості. Орієнтовні практичні завдання: Порівняти засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах мистецтва. Виразити власні думки і почуття у реалістичній або абстрактній композиції (вид мистецтва і техніка - за вибором). Тема 3. Художні напрями та стилі (6год.) Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Великі європейські стилі: античність, готика, Ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм тощо. Художні напрями мистецтва ХХ ст.: від модернізму до постмодернізму. Особливості культур Заходу і Сходу. Орієнтовні практичні завдання:Порівняння відомих архітектурних пам’яток світу, музичних і живописних творів різних художніх напрямів. Створення графічних і живописних композицій у різних художніх стилях і техніках, зокрема в українському народному стилі (Петриківка) і “у східному стилі” (”Птахи і квіти”). Тема 4. Художня культура і середовище (2 год.) Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж тощо). Дизайн і реклама - складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей. Орієнтовні практичні завдання: Проаналізувати мистецькі передачі радіо і телебачення, написати критичний відгук. Створити проект реклами промислового виробу для школи (форма, обладнання кабінету, меблі). Здійснити віртуальну подорож “Провідні музеї світу”. Тема 5. Художня культура рідного краю (3 год.) Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців. Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний). Орієнтовні практичні завдання: Виконання композиції “Вулиця, якою я йду до школи” або створення зразка декоративно-ужиткового мистецтва з урахуванням регіональних традицій української культури. Записати зразки музичного фольклору, поширені у регіоні. Скласти карту туристичного маршруту “Пам’ятки художньої культури рідного краю” (колективна робота). Тема 6. Полікультурний образ світу (2 год.) Поняття “художня картина світу”, “художній образ світу”. Полікультурність суспільства сучасної доби. Орієнтовні практичні завдання: Порівняти особливості музично-танцювального фольклору і національних костюмів різних народів світу, зокрема тих, що проживають в Україні (українців, поляків, угорців, кримських татар тощо). Узагальнення ( 2 год.) Учень називаєосновні художні стилі і напрями; розпізнаєзразки народної і професійної, світської і сакральної, (у межах програми); спостерігаєза особливостями розвитку художньої культури рідного краю; характеризуєособливості художніх стилів і напрямів; пояснюєзначення художньої культури в розвитку людства, сенс понять “діалог культур”, “духовна культура”, “масова культура”, “полікультурний”; наводить прикладивзаємодії народної і професійної художньої культури; формулюєвласні враження, отримані під час спілкування з шедеврами української та зарубіжної художньої культури, зразками мистецтва рідного краю; порівнюєтвори різних національних і авторських стилів, фольклор народів світу; класифікуєтвори мистецтва за художніми напрямами; аналізує та інтерпретуєхудожній зміст творів мистецтва; оцінюєзначущість мистецтва в діалозі культур; роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей; аргументує оцінні судженнящодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства; використовуєспеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; показує на картімісцезнаходження найвизначніших пам’яток української та зарубіжної художньої культури; умієтолерантно вести дискусію з питань культури, знаходити джерела для художньої самоосвіти.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.