Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Техніко – економічні показникиДо основних техніко – економічних показників з ремонту та обслуговуванню устаткування і ЛЕП відносяться показники, внесені у таблицю 2.9.

Для розрахунку собівартості ремонту одної ремонтної одиниці та собівартості одиниці енергоресурсу використати формули:

Собівартість ремонту одної ремонтної одиниці:

Срем = , грн/од., (2.28)

Де В – загальні витрати на ремонт та техобслуговування електрообладнання та ЛЕМ, грн.

N – кількість ремонтних одиниць обладнання, якому необхідно зробити ремонт у плановому році, од.

Собівартість одиниці енергоресурсу:

Сен = , коп/кВтгод. (2.29)

Де Де, W – використана електроенергія та її втрати, кВтгод.

 

 

Техніко – економічні показники Таблиця 2.9

Найменування показника Одиниця вимірювання Значення показника
1.Корисний фонд робочого часу устаткування 2.Корисний фонд робочого часу електромонтера 3.Загальна потужність електроспоживача 4.агальна потужність трансформаторів 5.Трудомісткість ремонту та техобслуговування 6.Кількість електромонтерів 7.Вартість споживчої електроенергії або її втрати 8.Собівартість одиниці електроресурсів 9.Собівартість ремонту одної ремонтної одиниці 10.Середньомісячна зарплата одного електромонтера 11.Витрати на ремонт та технічне обслуговування год год кВт кВт чол.-год чол грн. кол/кВт год грн. грн./чол. грн.  

 


  1. Оформлення і захист курсової роботи.

Записку пояснення рекомендується виконувати рукописним способом чорною пастою або чорним чорнилом українською мовою(заголовні букви заввишки 5мм, рядкові букви заввишки 3,5 мм). Відстань між підставами рядків тексту -8мм.

У обгрунтованих випадках за рішенням циклових комісій і узгодженню з учбовою частиною допускається текст записки пояснення курсових і дипломних проектів виконувати у форматі MS Word у вигляді комп'ютерного файлу шрифтом Times New Roman Cur з розміром шрифту 14, напівжирний, міжрядковий інтервал 1,5 (ГОСТ 2.004-88).

Відстань від внутрішньої рамки до меж тексту слід залишати: на початку рядків не менше 5 мм, а в кінці рядків – не менше 3 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої частини рамки має бути не менше 10 мм. Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 мм від межі тексту.

Всі ілюстрації, що приводяться в записці пояснення, слід виконувати чітко і акуратно, чорним чорнилом, пастою або чорними олівцем. Описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання записки пояснення, допускається виправляти акуратним закрашенням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту ( графіки) не більше двох разів на одному аркуші.

Пошкодження листів записки пояснення, помарки і сліди не повністю видаленого колишнього тексту (графіки) не допускаються. Листи записки пояснення нумерують крізною нумерацією арабськими цифрами. Титульний аркуш є першим аркушем записки, проте номер на нім умовно не ставлять. Листи завдання на курсове або дипломне проектування також не підлягають нумерації. На подальших листах ставлять порядкові номери 2,3,4 і так далі у відповідних графах основних написів.

Побудова таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблиця може мати заголовок, який слід виконувати рядковими буквами (окрім першої прописної) і поміщати над таблицею посередині. Заголовок має бути коротким і повністю відображати вміст таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з прописних букв, а підзаголовки - з рядкових, якщо вони складають одну пропозицію із заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з прописної букви. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць розділові знаки не ставлять. Заголовки вказують в однині.

Діагональне ділення голівки таблиці не допускається. Висота рядків таблиці має бути не менше 8 мм.

 

 

Таблиця __________

номер

Заголовок таблиці

  Головка           Заголовок граф
                Підзаголовок граф
                      Строки (гори зонтальные ряды)
                 
  8 min                
                   

 

Боковик Графы (колонки)

(заголовки строк)

 

 

Об'єм курсової роботи 25-30 сторінок. Обов'язково наявність стандартного поля. Сторінки повинні бути послідовно пронумеровані. Нумерація сторінок починається з титульного листа (на ньому номер не ставиться). Положення нумерації сторінок в правому нижньому кутку. Кожен розділ рекомендується починати з нового листа. Таблиці, схеми, графіки повинні бути також пронумеровані і озаглавлені.

Завершує курсову роботу список використовуваної літератури, який оформляється відповідно до стандартних бібліографічних вимог: указується автор (в алфавітному порядку), назва роботи, місце і рік видання, тому (номер журналу), сторінки.

Список літератури формується в наступному порядку: офіційні документи (укази Президента, ухвали уряду України і Криму), основоположні теоретичні дослідження по вибраній темі, спеціальні монографії і збірки, підручники і навчальні посібники, спеціальна наукова економічна література, статті з періодичного друку, статистичні матеріали. На цитати, що наводяться в роботі, повинні бути посилання, вказуючі на джерело цитованого матеріалу.

Заслання на літературне джерело дають за типом: «, с. 126 ». Тут - номер, під яким записано літературне джерело в списку використаної літератури; с. 126 – номер сторінки літературного джерела, на яке дається заслання. Допускається після вказівки сторінки вказувати додаткові відомості, наприклад, номер таблиці або малюнка: «, с. 126, табл.4.1 або « с. 126, мал. 1.8». Заслання на раніше згадане літературне джерело дають із скороченим словом «дивися».

 

Брошурування і палітурка записки

Закінчену записку пояснення необхідно зброшурувати, для чого всі листи складають в необхідній послідовності, вирівнюють кромки листів і акуратно прошивають її уздовж лівої сторони на відстані 8-10 мм. від краю шнуром завтовшки 1,5-2 мм.

Обкладинка записки пояснення має бути жорсткою. Зверху на обкладинку наклеюється аркуш писального паперу з відповідним написом.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної контрастності і чіткості тексту.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими буквами без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів в роботі слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими буквами, окрім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох і більш пропозицій, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів в заголовку розділу не допускається.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї поміщається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в рамках роботи і позначатися арабськими цифрами.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в рамках кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в рамках кожного підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, розділених крапкою.

Якщо розділ і підрозділ складаються з одного пункту (або пункт складається з одного підпункту), його нумерують.

Переліки, при необхідності, можуть бути приведені усередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу букву російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Пояснення до окремих даних допускається оформляти виносками.

Формули і рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче за кожну формулу або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння в роботі слід нумерувати порядковою нумерацією в рамках розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння записують на рівні формули або рівняння в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, слід приводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони приведені у формулі або рівнянні.

Пояснення значення кожного символу і числових коефіцієнтів слід приводити з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із слова “де” без двокрапки. Наприклад:

Цитата в тексті: “Оптимальний об'єм виробництва повинен бути зрівняний з витратами на чинники виробництва, тобто

 

(7.1)

 

де р - ціна продукції;

Р- об'єм продукції;

n - кількість чинників виробництва

i - порядковий номер чинника виробництва;

Vi - об'єм i-го чинника виробництва;

рi - ціна i-го чинника виробництва”.

 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки указують їх номери.

При посиланнях слід писати: “... в розділі 4 ...”, “...смотри 2.1...”, “... згідно 3.3.4...” “ ... відповідно до 2.3.4.1...”, “... на мал. 1.3...”, “... в таблиці 2.4...”, “...(см.3.2)...”, “... по формулі (3.1)...”, “...в рівняннях (1.2) - (1.3)...”, “... в додатку А...”.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.