Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Технологічні властивості

Зуботехнічне матеріалознавство.

Матеріалознавство -наука про будову та властивості матеріалів. Зуботехнічне матеріалознавство є прикладним розділом науки, направленимна створення нових і удосконалення багаточисельних відомих матеріалів, вивчення їх технологічних і клінічних властивостей, які мають відношення до стоматологічної практики.

Зуботехнічне матеріалознавство об’єднує хімію, фізику та біологію під егідою ортопедичної стоматології.

Механічні властивості.

Під механічними властивостями матеріалів розуміють їхнюздатністьдо опору різним факторам зовнішнього впливу. Механічні властивості матеріалу вивчають різними методами за допомогою спеціальних машин і приладів. Методи випробовування можуть бути статичними і динамічними. При статичних випробовуваннях матеріал піддається повільному, але постійному впливові сили, при динамічних — навпаки, силові впливи носять швидкий короткочасний характер типу удару.

Результати випробувань виражають у загальноприйнятих одиницях виміру. Це дозволяє проводитипорівняльну оцінку матеріалів, установлювати на нихстандарти, розробляти показання для .застосування і технологічного виготовлення з нихрізних виробів.

До механічних властивостей відносятьсятвердість, міцність, пружність, пластичність і утома.

Твердість— здатністьматеріалу чинити опір при проникненнів його поверхню іншого тіла під впливом визначеноїсили. Для визначення твердості матеріалів найбільше поширенняодержалиметоди Бринелля, Шора, Моосай ін..

Міцність— здатністьматеріалу опиратисясилі,щопрагне його розірвати. Мінімальна сила, при застосуванніякої настаєпорушення цілості матеріалу, і єпоказником міцності цього матеріалу.

Відношенняпоказника міцності до площі поперечного перерізувипробуваної деталі називаєтьсямежею міцностіцього матеріалу.

Показник міцності важливий при виборі матеріалу, який використовуєтьсядля тих абоінших цілей.

Пружність— здатністьматеріалу відновлювати форму після припинення дії сили. Пружні властивості матеріалів залежать як від природи речовини, так і від його будови, тому в кожнім матеріалі вони виявляються по-різному. Наприклад, гума має високу пружність. Під впливом визначеноїсили вона розтягується, але після припинення дії приймає колишню форму. Гарною пружністю володіє сталевий дріт. Слабко виражені пружні властивості валюмінієвого і мідного дроту.

Пластичність -властивістьматеріалу не руйнуючись приймати форму, яку йому надають за допомогою якої-небудь сили,і зберігати цю форму після припинення дії сили.

У стоматологічній практиці широко застосовуються таківисокопластичніматеріали, як гіпс, термопластичнівідтискнімаси й ін.

Утома -властивість матеріалу руйнуватися під впливом часто повторюваних знакопереміннихсил. Якщо на матеріал діє яка-небудь сила то в одному, то в протилежному напрямку(наприклад, при згинанні і розгинаннідроту), він руйнується. Спочатку в матеріалі, підданомутаким навантаженням, відбуваєтьсязсув зерен, потім з'являються дрібні тріщини. Дрібні тріщини поступово збільшуються, утворюються великітріщини, а потім настаєповне руйнування — розриви абозлам.

Технологічні властивості

До технологічних відносять такі властивості, що дозволяють визначити, якій технічній обробці може бути піддаватися матеріал, а також можливості найбільш ефективного його використання. Це насамперед ковкість, текучість, в'язкість, усадка, стиранняі ін.

Ковкість -властивість матеріалу приймати необхідну форму під впливом сил тискуі зберігати цю форму після припинення дії сили. Ця властивість властива майже всім металам.

Текучість-властивість матеріалу,щознаходитьсяв пластифікованомуаборозплавленому стані, заповнювати литтєвіабопресувальні форми. З таких матеріалів методом відливкиабопресування виготовляють деталі самої складної конструкції.

В'язкість -властивість матеріалу змінювати форму під впливом зовнішньої сили, не руйнуючись при цьому. Наприклад, при протяганні металевих гільз через апарати, з метою виготовлення з нихкоронок, гільзи витягаються, стоншуються, змінюють розміри і форму, але не руйнуються. Протягання гільз з матеріалів, щоне мають в'язкості,закінчується їх руйнуванням - розривом.

Усадка -скорочення розмірів тіла при переході з розплавленого стануу твердийабоз більш нагрітого в меншнагрітий стан.

Розрізняють об'ємну і лінійну усадку. Об'ємна усадка - зменшення обсягутіла. Лінійна усадка -зменшення розмірів тіла в прямолінійному напрямку(по довжині абоширині).

Стирання. У залежності від способу прикладання навантаження і методу випробування матеріалу, як окремий показник міцності, виділяють стирання. Стираннямає важливе значення в практиці ортопедичної стоматології, особливо при шліфуванні, поліруванній інших видах обробки протезів. Стиранняматеріалу варто враховувати і тоді, колив порожнинірота (в положенніантагонирующихповерхонь) зустрічаються вироби, виготовленіз різних сплавів, наприклад, сталі і сплаву, щоміститьзолото. Значно швидше зношуються протези і конструкції, виготовленіз матеріалів, щомають більш високестирання.

Фізичні властивості.

При виборі матеріалів для стоматологічних цілей важливе значення мають такі фізичні властивості речовини, як щільність, температура плавлення, теплове розширення, теплопровідність, колірі ін.

Щільність- маса речовини в одиниця об'єму (г/см3).

Знаючи щільність матеріалів, можна розрахувати кількість речовини, необхідне для заміни даного матеріалу.

Плавлення.Розрізняють триагрегатних станиречовини — твердий, рідкийі газоподібний. Перехід матеріалу з одного агрегатного станув інший відбуваєтьсяпри нагріванні. Перехід матеріалу з твердого станув рідкийназивається плавленням. Температура, при якій тверде тіло переходить у рідкий стан, називається температурою плавлення цього тіла.

Теплопровідність.При нагріванні невеликої ділянкиматеріалу теплота цієї ділянки поширюєтьсяна сусідні. Швидкість поширеннятеплоти в різних матеріалах неоднакова.Метали швидко передають теплоту, тому вони є гарними провідниками теплоти, скло і пластмаси погано передають теплоту. Передача теплоти від більш нагрітих ділянокматеріалу до меншнагрітих називається теплопровідністю.

Колір-властивість матеріалу відбиватисвоєю поверхнею світове випромінювання, що дозволяє відрізняти одинматеріал від іншого і визначити, у якому станізнаходитьсяматеріал.

Хімічні властивості.

До хімічних властивостей матеріалів відносять їхвзаємодіюіз середовищем, у якому вони постійно перебувають, абоіз спеціальними середовищами, у яких здійснюється випробовування матеріалів.

Для стоматології найбільший інтерес представляєелектролітична дисоціація, корозія і деякі інші зміни матеріалів у взаємодії із середовищемпорожнинирота, кислотами, повітрям і ін.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.