Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про рух грошових коштів

Баланс

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість 528,2 324,8
Первісна вартість 705,3 886,1
Знос 177,1 561,3
Незавершене будівництво 2960,4 299,2
Основні засоби:      
Залишкова вартість 35794,4 43102,2
Первісна вартість 52996,3 64755,4
Знос 17201,9 21653,2
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 61,9 350,7
інші фінансові інвестиції 14504,7 4698,8
Довгострокова дебіторська заборгованість - -
Відстрочені податкові активи - -
Інші необоротні активи - -
Усього за розділом І 53849,6 48775,7
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 5686,1 7037,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі - -
незавершене виробництво - -
готова продукція 889,8 992,6
Товари 52,2 20,5
Векселі одержані - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 8329,4 5264,5
первісна вартість 8329,4 5352,6
резерв сумнівних боргів - 88,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     -
з бюджетом 4,1 39,9
за виданими авансами 2003,1 1440,5
з нарахованих доходів - -
із внутрішніх розрахунків 484,2 28,3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1034,7 3266,6
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 835,0 631,1
в іноземній валюті 5,0 0,3
Інші оборотні активи - -
Усього за розділом ІІ 19323,6 18721,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 2718,7 373,7
Баланс 75891,9 67871,2

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 8788,2 8788,2
Пайовий капітал - -
Додатковий вкладений капітал - -
Інший додатковий капітал 18734,7 18728,2
Резервний капітал 392,4 496,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5920,9 7820,7
Неоплачений капітал ( - ) ( - )
Вилучений капітал ( - ) (7,5)
Усього за розділом І 33836,2 35825,6
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу - -
Інші забезпечення - -
Цільове фінансування 1329,7 1222,7
Усього за розділом ІІ 1329,7 1222,7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків 5774,9 4657,0
Довгострокові фінансові зобов’язання - -
Відстрочені податкові зобов’язання - 375,0
Інші довгострокові зобов’язання - -
Усього за розділом ІІІ. 5774,9 5032,0
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 8000,0 5650,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселі видані 564,0 282,1
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 13494,7 16899,9
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 1331,3 482,5
з бюджетом 529,7 876,0
з позабюджетних платежів 448,3 100,9
зі страхування 107,9 169,8
з оплати праці 173,4 474,4
з учасниками 2,0 0,3
із внутрішніх розрахунків - -
Інші поточні зобов’язання 10299,8 853,0
Усього за розділом ІV 34951,1 25790,9
V. Доходи майбутніх періодів - -
Баланс 75891,9 67871,2

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 197779,3 144085,0
Податок на додану вартість 31898,8 23132,5
Акцизний збір - -
  - -
Інші вирахування з доходу 14,2 117,1
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 165866,3 120835,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 139270,2 98948,4
Валовий:      
Прибуток 26596,1 21887,0
Збиток - -
Інші операційні доходи 909,5 947,6
Адміністративні витрати 6898,3 9863,3
Витрати на збут 9093,1 4374,8
Інші операційні витрати 3373,3 5218,5
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 8140,9 3378,0
збиток - -
Доход від участі в капіталі - -
Інші фінансові доходи 1936,7 1058,5
Інші доходи 10195,9 2490,4
Фінансові витрати 3836,8 2613,7
Витрати від участі в капіталі - -
Інші витрати 10931,4 166,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 5505,3 3846,4
збиток - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1660,53 1553,92
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 3844,77 2392,48
Збиток - -
Надзвичайні:      
Доходи - -
Витрати - -
Податки з надзвичайного прибутку - -
Чистий:     -
прибуток 3844,77 2392,48
збиток - -

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 121290,7 87120,7
Витрати на оплату праці 8819,5 5333,4
Відрахування на соціальні заходи 3221,7 1870,1
Амортизація 5244,9 2165,6
Інші операційні витрати 17490,7 15236,0
Разом 156067,5 111725,8

 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій - -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 0,08925 0,13045
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію - -
Дивіденди на одну просту акцію - -

 

 

Звіт про рух грошових коштів

 

Стаття КОД За звітний період За попередній період
    Надходження Видаток Надходження Видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 5505,3   3846,4  
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 5244,9 х 2165,6 х
збільшення (зменшення) забезпечень 107,0     16,5
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3266,1      
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності   2635,6   2953,4
Витрати на сплату відсотків 3836,8 х 2485,0 х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 15324,5   5527,1  
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів   542,0   3420,2
витрат майбутніх періодів 2345,0      
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов’язань 4700,9   20395,8  
доходів майбутніх періодів        
Грошові кошти від операційної діяльності 21828,4   19819,7  
Сплачені:          
Відсотки х 3836,8 х 2680,3
податки на прибуток х 2870,5 х 1279,3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 15121,1   15860,1  
Рух коштів від надзвичайних подій -   -  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 15121,1   15860,1  
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
Фінансових інвестицій 9827,0 Х - Х
Необоротних активів 43,5 Х - Х
Майнових комплексів - - - -
Отримані:          
Відсотки 98,6 Х 14,0 Х
Дивіденди - Х - Х
Інші надходження 70,7 Х 8,8 х
Придбання:          
Фінансових інвестицій х 10145,9 х 152,4
Необоротних активів х 8537,7 х 18434,7
Майнових комплексів х - х -
Інші платежі х 85,2 х 461,8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій   8729,0   16544,5
Рух коштів від надзвичайних подій   -   -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   8729,0   16544,5

 

 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу - Х - х
Отримання позики 8000,0 Х 28002,0 х
Інші надходження - Х - х
Погашення позик х 11334,6 х 22863,7
Сплачені дивіденди х - х -
Інші платежі х - х 3957,2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій   3334,6 1181,1  
Рух коштів від надзвичайних подій   - -  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   3334,6 1181,1  
Чистий рух коштів за звітний період 3057,5   496,7  
Залишок коштів на початок року 840,0 х 343,3 х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   3266,1 -  
Залишок коштів на кінець року 631,4 х 840,0 х

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.