Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які особливості договору ренти?За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на одер­жане майно періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. За цим договором сторони можуть встановити обов'язок сплачува­ти ренту безстрокове або протягом певного строку. Сто­ронами цього договору можуть бути фізичні або юридичні особи.

Договір ренти укладається письмово і підлягає обов'яз­ковому нотаріальному посвідченню. Крім того, договір, що передбачає відчуження нерухомого майна під виплату рен­ти, підлягає також державній реєстрації.

Майно, що відчужується під виплату ренти, може бути передане одержувачем ренти у власність платника ренти як заплату, так ібезоплатно.

У випадках, коли договором передбачається відчужен­ня майна у власність платника ренти за плату, то до відно­син сторін щодо передапня майна та його оплати застосову­ють правила купівлі-продажу, а у випадках, коли таке май­но передається безоплатно, — правила договору дарування.

Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, бу­динок, споруду чи інше нерухоме майно, передане під її

виплату. У разі відчуження такого майна платником рен­ти іншій особі його зобов'язання за договором ренти пе­реходять на набувача майна. При цьому платник ренти, який передав обтяжене рентою нерухоме майно у власність іншої особи, несе субсидіарну (додаткову) з нею відпові­дальність на вимоги одержувача ренти, що виникли у зв'язку з порушенням договору ренти, якщо договором або законом не передбачена солідарна відповідальність за цим зобов'язанням.

Істотною умовою цього договору є те що, у разі передан-ня під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухо­мого майна одержувач ренти набуваєправа застави на це майно.

У разі невиконання платником ренти своїх обов'язків, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов внаслідок обставин, за які одержувач ренти не відповідає, одержувач ренти має право розірвати договір ренти і вима­гати відшкодування збитків, спричинених розірванням цього договору.

Ренту виплачують у розмірі, що встановлюється догово­ром. Рента може виплачуватися у грошовій формі або шля­хом передання речей, виконання робіт чи надання послуг. У разі передання під виплату ренти грошової суми вона сплачується в межах облікової ставки банківського процен­та, застосовуваної в певній місцевості. Розмір ренти змі­нюється відповідно до зміни розміру облікової ставки На­ціонального банку України.

Коли в договорі не було визначено строк виплати ренти, вона виплачується після закінчення кожного календарного кварталу. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти, розмір яких вста­новлюється договором.

Платник виплачуваної безстрокове ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її вику­пу. Викупна ціна ренти визначається в договорі сторонами. У разі відсутності умови щодо викупної ціни в договорі, за яким майно передано у власність під виплату ренти з опла­тою, викуп здійснюється за ціною, що відповідає річній сумі належної до виплати ренти. Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною. Сторони можуть встановити умови здійснення відмови від договору платником безстро­кової ренти. Договір ренти припиняється після закінчення трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти пись­мової відмови платника безстрокової ренти від договорузаумови повного розрахунку між ними.

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору, якщо:

• платник ренти прострочив її виплату більш якнаодин рік;

• платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язан­ня щодо забезпечення виплати ренти;

• платник ренти визнаний неплатоспроможним або ви­никли інші обставини, які явно свідчать, що рента не ви­плачуватиметься ним у розмірі та в строки, встановлені до­говором.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошко­дження майна, переданого безоплатно під виплату безстро­кової ренти, несе платник ренти. Але він має право вимага­ти відповідно припинення зобов'язання щодо виплати рен­ти або зміни умов її виплати. Випадкове знищення чи ви­падкове пошкодження майна, переданого під виплату рен­ти на певний строк, не звільняє платника ренти від зобо­в'язання сплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, передбачених договором.

Відносини фізичних осіб, пов'язані з рентою, можуть бути врегульовані так.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.