Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 43. Кредитные и расчетные обязательства(8 часов)

 

План

1. Договор займа: понятие, стороны, предмет, отграничение от других договоров. Заключение договора займа, его форма. Исполнение договора займа. Оспаривание договора займа. Прекращение договора займа. Новация долга в заемное обязательство.

2. Договор банковского вклада: понятие, стороны, предмет, форма. Виды банковских вкладов и их оформление. Исполнение и прекращение договора банковского вклада. Особенности наследования сумм вкладов.

3. Договор банковского счета: понятие, стороны, предмет, форма. Заключение договора банковского счета. Исполнение и прекращение договора банковского счета.

4. Кредитный договор: понятие, стороны, предмет, форма, отграничение от других договоров. Исполнение и прекращение кредитного договора. Ответственность сторон в кредитном договоре.

5. Договор факторинга: понятие, стороны, предмет, форма. Исполнение и прекращение договора факторинга.

6. Расчетные обязательства. Ответственность по денежным обязательствам. Формы расчетов в хозяйственной сфере.

 

Основные нормативные акты

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

2. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

3. Про попередження та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

4. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопад 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140.

5. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40.

6. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

7. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

8. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління НБУ від 12 грудня 2003 р. № 492. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 51. - Том 1. – Ст. 2707.

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті України: затверджено постановою Правлення НБУ від 21 січня 2004 р. №22. (в редакції із змінами та доповненнями від 15.04.2005 р. № 132). // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.

12. Інструкція про касові операції в банках України: затверджено постановою Правління НБУ від 14 серпня 2003 р.- N 337. (в редакції від 14.06.2005 р.). // Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 1999.

13. Про Фонд гарантованих внесків фізичних осіб: Закон України від 20 вересня 2001р. // ВВРУ. – 2002. - № 5. – Ст. 30.

14. Про внесення змін до деяких Законів України, що передбачають безперечне списання (взимання) засобів з рахунків юридичних осіб і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності в банках: Закон України від 18 листопада 1997р. // ВВРУ. – 1998. – №10. - Ст. 36.

15. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000р. // ВВРУ. – 2000. - №51-52. – Ст. 447

16. Про кредитні союзи: Закон України від 20 грудня 2001р. // ВВРУ.- 2002. - №15. – С. 101.

17. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003р. // ВВРУ. – 2003. - №38. – Ст. 313

18. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операції з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003р. // ВВРУ. – 2003. - №52. – Ст. 377

19. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. // ВВРУ. – 2001. - №24. – Ст. 128.

20. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // ВВРУ. – 1994. - №40.

21. Положення про ведення касових операцій в національній валюті України: затверджено ухвалою правління НБУ від 19 лютого 2001р. // Офіційній вісник Україні. – 2001. - №12. – Ст. 496

Задания

1. Проведите сравнительный анализ договора займа и кредитного договора, определив сходства и различия.

2. Составить перечень документов, необходимых для получения банковского кредита с целью использования его в предпринимательской деятельности.

 

Контрольные вопросы

 

1. Определить договор займа и его характеристику.

2. Определить договор банковского вклада и его характеристику.

3. Определить договор банковского счета и его характеристику.

4. Определить кредитный договор и его характеристику.

5. Что может быть предметом займа?

6. С какого момента договор займа заключен?

7. В каком случае договор займа должен заключаться в письменной форме?

8. Договор займа является возмездным или безвозмездным?

9. С какого момента заем считается возвращенным?

10. Какие правовые последствия наступают для заемщика при невыполнении им обязанностей по возврату займа?

11. Что является основанием для оспаривания договора займа?

12. В каких случаях при оспаривании договора займа учитываются показания свидетелей?

13. Когда договор займа считается беспроцентным?

14. Каков возможный субъектный состав сторон в кредитном договоре?

15. Что такое финансовое учреждение?

16. В каких случаях кредитный договор является ничтожным?

17. На каких условиях предоставляется заемщику банковский кредит?

18. Каковы возможные способы обеспечения возвратности кредита?

19. Является ли кредитный договор возмездным?

20. На какой период времени заключается краткосрочный кредитный договор?

21. Что может быть предметом кредитного договора?

22. Что означает «кредитоспособность заемщика»?

23. Какие функции, задачи осуществляют кредитные союзы?

24. Кто может выступать в качестве сторон договора банковского вклада?

25. В каком случае договор банковского вклада является публичным?

26. На какой срок может заключаться договор банковского вклада?

27. В течение какого периода начисляются проценты на банковский вклад?

28. Можно ли заключить договор банковского вклада в пользу третьего лица?

29. Чем может подтверждаться заключение договора банковского вклада с физическим лицом?

30. Какую информацию содержит сберегательный (депозитный) сертификат?

31. Кто имеет право заключать договор банковского счета?

32. Какие виды договора банковского счета можно заключать?

33. Сколько счетов может иметь СПД?

34. Имеет ли право банк отказать в открытии счета?

35. Какие виды операций по счету выполняют банки?

36. Что означает «кредитование счета»?

37. Что является основанием списания денежных средств со счета банка?

38. При каких обстоятельствах, на основании чего банк списывает денежные средства со счета клиента в первую очередь?

39. При каких обстоятельствах, на основании чего банк списывает денежные средства со счета клиента во вторую очередь?

40. При каких обстоятельствах, на основании чего банк списывает денежные средства со счета клиента в третью очередь?

41. При каких обстоятельствах, на основании чего банк списывает денежные средства со счета клиента в четвертую очередь?

42. При каких обстоятельствах, на основании чего банк списывает денежные средства со счета клиента в пятую очередь?

43. Какие правовые последствия возникают при ненадлежащем исполнении банком операций по счету клиента?

44. Что является основанием ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете?

45. В каких случаях банк имеет право требовать расторжения договора банковского счета?

46. Что включает в себя термин «банковская тайна»?

47. Кому могут быть предоставлены сведения о счетах и операциях по ним?

48. Какие права имеет клиент в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну?

49. Кто выступает субъектами факторинговых отношений?

50. Что является предметом договора факторинга?

51. Кто может выступать фактором в договоре факторинга?

52. При каких условиях должник обязан произвести платеж фактору?

53. Допускается ли последующая уступка фактором права денежного требования третьему лицу?

54. Какие права может предъявить должник фактору после его требования произвести платеж?

55. При каком условии банком принимается к исполнению платежное поручение плательщика?

56. Кто такой бенефициар?

57. Что значит покрытый и непокрытый аккредитивы?

58. Что значит отзывный, безотзывный аккредитивы?

59. Что является основанием закрытия аккредитива?

60. В чем особенности расчетов по инкассовым поручениям?

61. Какую информацию содержит расчетный чек?

62. Кто является плательщиком по чеку?

63. Какие правовые последствия возникают в случае неоплаты чека?

Практические задания

1. По договору займа гр. Майский К. передал своему брату Д. 12 тыс. грн. сроком на 4 года, для покупки автомобиля «ДЭО», чтобы использовать его в качестве такси. Через 3 года К., в связи с сложившимся сложным материальным положением, потребовал возврата суммы займа и 7 % годовых по нему.

Д. отказался выполнить требования брата, ссылаясь на то, что срок возврата займа еще не наступил, и договор займа является безвозмездным, кроме того, он занял не 12, а 8 тыс. грн.

Вопросы:

1) Что может быть предметом договора займа?

2) На какой срок может заключаться договор и в какой форме?

3) Имеет ли займодавец право на получение процентов с заемщика?

4) Правомерны ли требования К.?

2. Сергеев обратился в Кредитный Союз с заявлением на получение кредита в иностранной валюте в сумме 3 тыс. долларов сроком на 3 года. Правление Кредитного Союза, выяснив, что Сергеев не является членом Кредитного Союза, отказало в выдаче кредита.

Вопросы:

1) Правомерен ли отказ Кредитного Союза?

2) Кто имеет право получать кредиты в Кредитных Союзах?

3) На каких условиях предоставляются кредиты Кредитными Союзами?

4) Можно ли получить кредит в Кредитном Союзе в иностранной валюте?

3. Предпринимателю Н., предъявившему бизнес – план и все необходимые документы для получения кредита в уполномоченном банке, после проведения экспертной оценки банком проекта строительства и последующего функционирования ресторана, был предоставлен долгосрочный кредит в сумме 800 тыс. грн. с возвратом через 5 лет. По истечении указанного срока предприниматель Н., ссылаясь на банкротство своего предприятия и выводы экспертной оценки банка, от возврата кредита отказался.

Вопросы:

1) Обоснуйте возможность защиты интересов уполномоченного банка

2) На каких условиях предоставляются банковские кредиты?

3) Кто может выступать заемщиком и кредитором?

4) Что значит платежеспособность и кредитоспособность заемщика?

5) Какие способы защиты прав и интересов кредитора предусмотрены законодательством?

4. СПД Зоров К, обратился в коммерческий банк для открытия расчетного счета и кредитного счета. Через 12 месяцев банк закрыл кредитный счет Зорова К., отказавшись от договора банковского счета.

Вопросы:

1) Правомерен ли отказ банка от договора?

2) Сколько может СПД открыть счетов?

3) В какой валюте можно открыть банковский счет?

4) На какой срок можно открыть банковский счет?

5) Что является основанием расторжения договора банковского счета?

5. Для заключения договора банковского счета с ООО «Недра» банк потребовал от ООО информацию о годовой прибыли, данные о партнерах, с которыми ООО поддерживает хозяйственные отношения, о видах операций, которые будут осуществляться по счету, копии учредительных документов.

Вопросы:

1) Правомерны ли требования банка?

2) Что необходимо предоставить банковскому учреждению, банку для открытия счета?

3) Какие операции по счету имеет право выполнить банк?

4) Договор банковского счета является возмездным?

6. Договор факторинга был заключен 20 ноября 2004 года между фактором (коммерческий банк) и ОАО (клиентом) по уступке права денежного требования к должнику ОАО «Металлург-сталь», которое возникнет 14 марта 2005 года. 10 марта 2005 года «Металлург – сталь» было объявлено банкротом. Фактор обратился к клиенту с обвинением, что он знал о трудной финансовой хозяйственной деятельности должника и умолчал, поэтому теперь в данной ситуации он требует расторжения договора и возмещения убытков. Клиент отказался выполнить требования фактора.

Вопросы:

1) Правомерны ли требования фактора?

2) Какова цель заключения договора факторинга?

3) Какие права у фактора?

4) Какие обязанности у клиента?

5) Что является основанием наступления ответственности клиента перед фактором?

7. Чекодержатель обратился в учреждение банка с сообщением об утере чековой книжки, имевшей в остатке 2 заполненных, неиспользованных чека для получения средств на командировочные расходы в иностранной валюте на сумму 18 тыс.долларов США. Представитель банка информировал владельца книжки, что за 2 часа до его обращения в учреждение банка, по данным чекам были осуществлены необходимые операции, банк ответственности не несет, т.к. чеки были на предъявителя.

Вопросы:

1) Дайте правовую оценку данной ситуации.

2) Какие права и обязанности у чекодателя и чекодержателя?

3) На какой срок выдается чековая книжка?

4) Какие виды чеков предусмотрены законодательством?

8. Покупатель уполномочил банк осуществить безналичный платеж продавцу со своего расчетного счета в сумме 200 тыс. грн. за полученную по договору купли – продажи продукции, имея на своем расчетном счете 375 тыс. грн. Банк ограничил сумму перечисления до 115 тыс. грн., ссылаясь на невозможность одноразово осуществить такой платеж.

Вопросы:

1) Проанализировав принципы организации безналичных расчетов, дайте правовую оценку данной ситуации.

2) Что является основанием осуществления банковских операций по счету?

3) Имеет ли право банк ограничивать владельца счета использовать денежные средства, находящиеся на счете по направлениям или суммам?

4) Какие обязанности у банка перед клиентом при осуществлении банковских операций?

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.