Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Базові підручники: 

Базові підручники:

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Навч. посібник. - К.: НІОС, 2005.- 436 с.

2. Опарiн В.М. Фінанси: загальна теорія. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

3. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

Законодавча база:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня I996 р. - К.: Видавництво Право, 1996. - 38 с.

5. Господарський кодекс України // www.liga.net.

6. Бюджетний кодекс України прийнятий 21 червня 2001 року № 2542-III //Українська інвестиційна газета. - 2001. - липень. - С. 4-46.

7. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р.№3125-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№23 - 386-391 с.

8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство” від 30.06.1999. №784-ХІV ВР.

9. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.1998р. №83/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №29.- С. 530-546.

10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997р. №77/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№16. - С.572-579.

Підручники:

11. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. - Львів: Каменяр, 2000. - 303 с.

12. Бiлик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К.: Знання, КОО, 1999. - 312 с.

13. Бiлуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю i аудиту. К.: Вища школа, 1994. - 240 с.

14. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.

15. Боди Эви, Мертон Роберт. Финансы. - Москва - Санкт-Петербург Киев: Издат. дом „Вильямс”, 2000. - 585 с.

16. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Финансово-кредитная система государства. К.: Сирин, 1997.- 244 с.

17. Финансы предприятий /Буряковский В.В. и др. - Дніпропетровськ: «Піроги», 1998. - 246 с.

18. Василик О.Д. Теорія фінансів: Навч. посібник.- К.: НІОС, 2005.-436 с.

19. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 502 с.

20. Державні фінанси: теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі /Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 542 с.

21. Зятковський I.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств - Тернопіль, 2000. - 261 с.

22. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НIОС, 2000. - 384 с.

23. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. - К.: Знания, 1999. - 487 с.

24. Крисоватий А.І. Оподаткування i ринок: умови i можливості поєднання. - Тернопіль, 2000. - 245 с.

25. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К.: КНЕУ, 2001. - 236 с.

26. Опарiн В.М. Фінанси: загальна теорія. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

27. Пабат М.Г. Бюджетна система: Конспект лекцій. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.

28. Савинова О. М. Касьянова Н. В. Проблемы оценки потенциала промышленных предприятий Донецкого региона // Збірник наукових праць ДонДУУ / Серія “Державне управління” том V, випуск 37. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – С. 196-204.

29. Стислий конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”) / Л. М. Волощенко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 152 стор.

30. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

31. Фінанси підприємств /За ред. Поддерьогiна А.М. - К.: КНЕУ, 2004. - 460 с.

32. Финансы: Учебник /Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. - М.: Перспектива, 2000. - 520 с.

 

Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

 

Кафедра «Фінанси»

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

по дисципліні «Фінансовий аналіз»

 

Студент _________________________

П.І.Б.

Група ____________________________

 

Керівник _________________________

П.І.Б., звання

Дата здачі _______________________

 

Оцінка __________________________

 

Підпис керівника _____________

 

Донецьк 2012

 

Додаток 2

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………….

1 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………..

1.1. Аналіз майнового стану…………………………………………

1.2. Аналіз грошового потоку……………………………………….

1.3. Аналіз фінансової стійкості…………………………………….

1.4. Аналіз ліквідності балансу……………………………………..

1.5. Оцінка ділової активності………………………………………

1.6. Оцінка рентабельності………………………………………….

1.7. Аналіз прибутку………………………………………………..

1.8. Діагностика банкрутства………………………………………..

ВИСНОВКИ..........................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................

ДОДАТКИ ............................................................................................

 

Додаток 3

 

ВАРІАНТ 1

Форма №1, Баланс
Активи Код рядка На початок На кінець   Пасиви Код рядка На початок На кінець
1. Необоротні активи   1. Власний капітал
Нематеріальні активи         Статутний капітал 11,80 11,80
залишкова вартість       Пайовий капітал    
первинна вартість       Додатковий вкладений капітал    
знос              
Незавершене будівництво       Інший додатковий капітал    
Основні засоби         Резервний капітал    
залишкова вартість 1088,70 974,10   Нерозподілений прибуток 72,70 114,60
первинна вартість 1152,20 1243,80   (непокритий збиток)      
знос 63,50 269,70   Несплачений капітал    
Довгострокові фінансові інвестиції         Вилучений капітал    
що враховуються по методу участі         Всього по розділу 1. 84,20 126,40
у капіталі інших підприємств       2. Забезпечення подальших витрат і платежів
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість       Забезпечення виплат персоналу    
  Інші забезпечення    
Відстрочені податкові активи       Страхові резерви    
Гудвіл       Частка перестрахувальників в      
Інші необоротні активи       страхових резервах    
Всього по розділу 1 1088,70 974,10   Цільове фінансування    
2. Оборотні активи   Всього по розділу 2.    
Запаси         3. Довгострокові зобов'язання
виробничі 5405,50 21,20   Довгострокові кредити банків    
тварини на вирощуванні і         Інші довгострокові      
відгодівлі       фінансові зобов'язання    
незавершене виробництво       Відстрочені податкові      
готова продукція       зобов'язання    
товари   3 299,10   Інші довгострокові      
Векселі отримані       зобов'язання    
Дебіторська заборгованість за робіт         Всього по розділу 3.    
товари, послуги         4. Поточні зобов'язання
чиста реалізаційна вартість 8004,90 5623,00   Короткострокові кредити банків 1 077,50 480,00
первинна вартість       Поточні заборгованості по      
резерв сумнівних боргів       довгостроковим зобов'язанням    
Дебіторська заборгованість по         Векселі видані    
розрахункам         Кредиторська заборгованість за      
з бюджетом 2,30 11,20   товари роботи, послуги 13 308,30 9 741,90
по виданих авансах       Поточні зобов'язання по      
по нарахованих доходах       розрахункам:      
за внутрішніми розрахунками       по отриманих авансах    
Інша поточна дебіторська   400,10   з бюджетом 2,70 2,70
заборгованість         по позабюджетних платежах    
Поточні фінансові інвестиції       по страхуванню 10,80 2,30
Грошові кошти і їх еквіваленти         по оплаті праці 29,10 8,10
у національній валюті 11,20 32,70   з учасниками    
у іноземній валюті       за внутрішніми розрахунками    
Інші оборотні активи       Інші поточні зобов'язання    
Всього по розділу 2 13423,90 9387,30   Всього по розділу 4 14 428,40 10 235,00
3. Витрати майбутніх періодів       5. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 14512,60 10361,40   Баланс 14 512,60 10 361,40

 

Форма №2: Звіт про фінансові результати
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За період
звітний попередній
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2251,50 9327,60
Податок на додану вартість 375,30 1554,60
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1876,20 7773,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 84,60 5024,30
Валовий:      
прибуток 1791,60 2748,70
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати 1375,50  
Витрати на збут    
Інші операційні витрати 359,80 2694,10
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 56,30 54,60
збиток    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 56,30 54,60
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 14,10 16,40
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 42,20 38,20
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного доходу    
Чистий:      
прибуток 42,20 38,20
збиток    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За період
звітний попередній
Матеріальні витрати 791,50 51,30
Витрати на оплату праці 275,00 1750,50
Відрахування на соціальні заходи 102,80 647,70
Амортизація 206,20 26,50
Інші операційні витрати 359,80 218,10
Всього 1735,30 2694,10

 

ВАРІАНТ 2

 

Форма №1, Баланс
Активи Код рядка На початок На кінець   Пасиви Код рядка На початок На кінець
1. Необоротні активи   1. Власний капітал
Нематеріальні активи         Статутний капітал    
залишкова вартість       Пайовий капітал    
первинна вартість       Додатковий вкладений капітал    
знос              
Незавершене будівництво 324,2 558,4   Інший додатковий капітал    
Основні засоби         Резервний капітал    
залишкова вартість 8528,8 9100,9   Нерозподілений прибуток    
первинна вартість 9811,4 10554,2   (непокритий збиток)   ( -324,3 ) ( -821,8 )
знос (1282,6) (1453,3)   Несплачений капітал    
Довгострокові фінансові інвестиції         Вилучений капітал    
що враховуються по методу участі         Всього по розділу 1. -324,3 -821,8
у капіталі інших підприємств       2. Забезпечення подальших витрат і платежів
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість           Забезпечення виплат персоналу    
  Інші забезпечення    
Відстрочені податкові активи 9659,3   Страхові резерви    
Гудвіл       Частка перестрахувальників в      
Інші необоротні активи       страхових резервах    
Всього по розділу 1 2144,7 2396,8   Цільове фінансування    
2. Оборотні активи   Всього по розділу 2.    
Запаси         3. Довгострокові зобов'язання
виробничі 2144,7 2396,8   Довгострокові кредити банків    
тварини на вирощуванні і   4429,3 5438,6   Інші довгострокові      
відгодівлі 2309,3 3483,3   фінансові зобов'язання    
незавершене виробництво 70,2 10,1   Відстрочені податкові      
готова продукція       зобов'язання    
товари       Інші довгострокові      
Векселі отримані       зобов'язання    
Дебіторська заборгованість за робіт   420,1 780,5   Всього по розділу 3.    
товари, послуги         4. Поточні зобов'язання
чиста реалізаційна вартість ( ) ( )   Короткострокові кредити банків    
первинна вартість       Поточні заборгованості по      
резерв сумнівних боргів 79,9 1,7   довгостроковим зобов'язанням    
Дебіторська заборгованість по         Векселі видані    
розрахункам   2144,7 2396,8   Кредиторська заборгованість за      
з бюджетом 4429,3 5438,6   товари роботи, послуги 855,2 229,4
по виданих авансах 2309,3 3483,3   Поточні зобов'язання по      
по нарахованих доходах       розрахункам:      
за внутрішніми розрахунками       по отриманих авансах    
Інша поточна дебіторська 6,9 68,1   з бюджетом 13,4 8,2
заборгованість   по позабюджетних платежах 35,5 34,6
Поточні фінансові інвестиції       по страхуванню 1,5 23,5
Грошові кошти і їх еквіваленти         по оплаті праці 48,3 64,2
у національній валюті 1,7 1,1   з учасниками    
у іноземній валюті       за внутрішніми розрахунками 17842,3 22463,7
Інші оборотні активи 157,9 462,4   Інші поточні зобов'язання 1,1 0,8
Всього по розділу 2 9620,0 12343,3   Всього по розділу 4 18797,3 22824,4
3. Витрати майбутніх періодів       5. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 18473,0 22002,6   Баланс 18473,0 22002,6

 

 

Форма №2: Звіт про фінансові результати
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За період
звітний попередній
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3951,3  
Податок на додану вартість ( 371,6 )  
Акцизний збір ( ) ( )
    ( )
Інші вирахування з доходу ( )  
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3579,7 ( )
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 4369,3 )  
Валовий:     ( )
прибуток    
збиток ( 789,6 )  
Інші операційні доходи 433,4 ( )
Адміністративні витрати ( 286,7 ) ( )
Витрати на збут ( 28,5 ) ( )
Інші операційні витрати ( 165,4 ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:     ( )
прибуток    
збиток ( 836,8 )  
Дохід від участі в капіталі   ( )
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток   ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності   ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток   ( )
Надзвичайні:      
доходи    
витрати   ( )
Податки з надзвичайного доходу   ( )
Чистий:      
прибуток    
збиток ( 821,8 ) ( )
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За період
звітний попередній
Матеріальні витрати 4330,4  
Витрати на оплату праці 872,6  
Відрахування на соціальні заходи 327,0  
Амортизація 451,6  
Інші операційні витрати 67,0  
Всього 6048,6  
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показників Код рядка За період
звітний попередній
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоректована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток, який доводиться на одну просту акцію    
Скоректований чистий прибуток, що доводиться на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

ВАРІАНТ 3

 

Форма №1 Баланс
Активи Код рядка На початок На кінець   Пасиви Код рядка На початок На кінець
1. Необоротні активи         1. Власний капітал      
Нематеріальні активи         Статутний капітал 32,10 32,10
залишкова вартість       Пайовий капітал 3,90 3,90
первинна вартість       Додатковий вкладений капітал    
знос              
Незавершене будівництво 94,50 362,00   Інший додатковий капітал    
Основні засоби         Резервний капітал    
залишкова вартість 252,60 331,80   Нерозподілений прибуток 1 071,60 1 516,60
первинна вартість 348,30 457,50   (непокритий збиток)      
знос 95,70 125,70   Несплачений капітал    
Довгострокові фінансові інвестиції         Вилучений капітал    
що враховуються по методу участі у капіталі інших підприємств       Всього по розділу 1. 1 107,60 1 552,60
інші фінансові інвестиції       2. Забезпечення подальших витрат і платежів      
Довгострокова дебіторська заборгованість       Забезпечення виплат персоналу    
Відстрочені податкові активи       Інші забезпечення    
Інші необоротні активи       Цільове фінансування    
Всього по розділу 1 347,10 693,80   Всього по розділу 2.    
2. Оборотні активи         3. Довгострокові зобов'язання      
Запаси         Довгострокові кредити банків    
виробничі 244,40 392,10   Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
тварини на вирощуванні і відгодівлі              
незавершене виробництво       Відстрочені податкові зобов'язання    
готова продукція 472,40 418,50          
товари       Інші довгострокові зобов'язання 11,30 9,30
Векселі отримані       Всього по розділу 3. 11,30 9,30
Дебіторська заборгованість за робіт, товари, послуги         4. Поточні зобов'язання      
чиста реалізаційна вартість 44,20 4,30   Короткострокові кредити банків    
первинна вартість 44,20 4,30   Поточні заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями    
резерв сумнівних боргів              
Дебіторська заборгованість за розрахунками         Векселі видані    
з бюджетом 37,10 251,80   Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги 47,00 41,50
по виданих авансах       Поточні зобов'язання по      
по нарахованих доходах       розрахункам:      
за внутрішніми розрахунками       по отриманих авансах   8,80
Інша поточна дебіторська 44,20 162,20   з бюджетом 21,90 202,00
заборгованість         по позабюджетних платежах    
Поточні фінансові інвестиції       по страхуванню 9,00 25,60
Грошові кошти і їх еквіваленти         по оплаті праці 17,90 19,40
у національній валюті 33,60 26,80   з учасниками    
у іноземній валюті       за внутрішніми розрахунками    
Інші оборотні активи       Інші поточні зобов'язання 8,80 22,30
Всього по розділу 2 875,90 1255,70   Всього по розділу 4 104,60 387,60
3. Витрати майбутніх періодів 0,50     5. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 1223,50 1949,50   Баланс 1 223,50 1 949,50

 

 

Форма №2: Звіт про фінансові результати
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За період
звітний попередній
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6759,90 4110,90
Податок на додану вартість 1126,60 685,20
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу 15,10  
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5618,20 3425,70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3037,20 2161,80
Валовий:      
прибуток 2581,00 1263,90
збиток    
Інші операційні доходи 4,20  
Адміністративні витрати 748,50 267,70
Витрати на збут 350,90 591,30
Інші операційні витрати 408,80  
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 1077,00 404,90
збиток    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 1077,00 404,90
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 269,30 121,50
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 807,70 283,40
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного доходу    
Чистий:      
прибуток 807,70 283,40
збиток    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За період
звітний попередній
Матеріальні витрати 2354,70 1414,40
Витрати на оплату праці 397,70 208,30
Відрахування на соціальні заходи 155,10 0,70
Амортизація 30,10 30,00
Інші операційні витрати 41,10 157,00
Всього 2978,70 1810,40

 

 

ВАРІАНТ 4

 

Форма №1, Баланс
Активи Код рядка На початок На кінець   Пасиви Код рядка На початок На кінець
1. Необоротні активи   1. Власний капітал
Нематеріальні активи         Статутний капітал 2950,0 2950,0
залишкова вартість 1415,4 1412,9   Пайовий капітал - -
первинна вартість 1652,6 1652,6   Додатковий вкладений капітал 1625,0 1625,0
знос ( 237,2 ) ( 239,7 )       - 555,5
Незавершене будівництво 1108,4 1124,3   Інший додатковий капітал - -
Основні засоби         Резервний капітал 474,9 492,3
залишкова вартість 4427,0 4090,3   Нерозподілений прибуток 2950,0 2950,0
первинна вартість 5652,3 5838,8   (непокритий збиток)      
знос ( 1225,3) ( 1748,5 )   Несплачений капітал    
Довгострокові фінансові інвестиції         Вилучений капітал    
що враховуються по методу участі   - -   Всього по розділу 1. 5049,9 5622,8
у капіталі інших підприємств       2. Забезпечення подальших витрат і платежів
інші фінансові інвестиції 68,1 68,1    
Довгострокова дебіторська заборгованість - - - -   Забезпечення виплат персоналу    
  Інші забезпечення    
Відстрочені податкові активи - -   Страхові резерви    
Гудвіл       Частка перестрахувальників в      
Інші необоротні активи       страхових резервах    
Всього по розділу 1 7018,9 6695,6   Цільове фінансування 2699,1 2698,9
2. Оборотні активи   Всього по розділу 2. 2699,1 2698,9
Запаси         3. Довгострокові зобов'язання
виробничі 1480,7 1968,0   Довгострокові кредити банків 2115,3 1240,3
тварини на вирощуванні і         Інші довгострокові      
відгодівлі       фінансові зобов'язання    
незавершене виробництво 279,0 817,6   Відстрочені податкові      
готова продукція 1695,3 1723,8   зобов'язання    
товари 421,7 264,4   Інші довгострокові      
Векселі отримані 81,4 81,4   зобов'язання    
Дебіторська заборгованість за робіт         Всього по розділу 3. 2115,3 1240,3
товари, послуги         4. Поточні зобов'язання
чиста реалізаційна вартість 806,1 474,0   Короткострокові кредити банків 1443,5 1596,7
первинна вартість 806,1 474,0   Поточні заборгованості по      
резерв сумнівних боргів       довгостроковим зобов'язанням 189,8  
Дебіторська заборгованість по  ©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.