Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що не відноситься до елементів культури?

Семінарське заняття №7

ТЕМА: «Соціологія культури»

План семінарського заняття

1. Культура як соціальний феномен. Еволюція поняття культури.

2. Форми, види та соціальні функції культури.

3. Етносоціологія та предмет її дослідження.

4. Нація як предмет дослідження етносоціології

Самостійна робота студента

1. Культура як соціальний інститут.

2. Функції культури в сучасному українському суспільстві.

3. Поняття «стиль», «традиція», «канон» у соціології культури.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Готика, міфологія, культурна революція, модернізм, культурні універсалії, культурна дифузія, культурний релятивізм, етноцентризм, етнос, нація.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Renaissance, civilization, creation, subculture.

Теми для написання:

· рефератів:

1. Культура спілкування у студентському середовищі: основні вимоги до неї.

2. Сучасна «масова культура» та її негативний вплив на свідомість і формування естетичних смаків у людини.

· ессе:

1.«Елітарна культура»та її місце в розвитку студентської молоді;

1. Соціальний аспект культурних процесів.

Вправи для домашнього завдання

1. Культура – це:

а)Зразки і норми поведінки;

б)Світогляди й ідеології;

в)Ідеї і міфи;

г)Усе, що має соціокультурний зміст;

д)Усі відповіді правильні;

е)Правильні відповіді а) і б).

2. Елементи соціальної культури:

а)Мова, цінності, норми, звичаї;

б)Класи, нації, суспільства;

в)Релігія, соціальні інститути.

3. Функції культури:

а)Генетична, регулятивна, виховна, репродуктивна;

б)Генетична, регулятивна, комунікативна, пізнавальна;

в)Інтегративна, аксіологічна, стимулювальна, оціночна.

4. За походженням культура поділяється на:

а)Релігійна, світська;

б)Загальна, спеціальна;

в)Духовна, наскрізна, матеріальна;

г)Народна, елітарна, масова.

5. Культура притаманна:

а)Усім живим організмам;

б)Людині та всім високоорганізованим організмам;

в)Тільки людині.

6. Культура - це :

а) сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії.

б) діяльність людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці.

в) система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки.

г) особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціалізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне забезпечення;

Соціологія культури – це

а) спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає закономірності функціонування культури в суспільстві.

б) розділ соціології, який вивчає особистість в її соціальних відносинах у суспільстві.

в)наука про умови, хід співжиття людей та спостереження за ними.

г) галузь соціологічного знання, яка вивчає соціальні механізми влади та їх вплив у суспільстві, закономірності впливу соціальних спільнот.

8. Об'єктом соціології культури є:

а) система соціальних структур та соціальних відносин щодо культурного феномена.

б) культура суспільства як соціальне явище, її виникнення, розвиток, тенденції та суперечності, вплив на різні суспільні групи та її місце у духовному житті суспільства.

в) сукупність структур, процесів, пов'язаних з функціонуванням суспільства на різних рівнях.

г) соціальний механізм влади та її вплив у суспільстві на різних етапах його розвитку і функціонування.

9. Адаптаційна функція культури :

а) дає можливість виробити ціннісні орієнтації людини, коригувати норми поведінки та ідентифікувати себе у суспільстві.

б) полягає в ознайомленні людини зі знаннями, необхідними для «володіння силами природи і пізнання соціальних явищ, для визначення у відповідності з цим ціннісного відношення до світу.

в) дає можливість кожному індивідууму, який включається в процес функціонування і розвитку прилаштовуватися до існуючих в суспільстві оцінок і форм поведінки.

г) виявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу — пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оцінкових, вольових.

Що не відноситься до елементів культури?

а) мова як знакова система;

б) норми та цінності;

в) складні зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції);

г) кліматичні умови.

11. Субкультура – це:

а) нові соціокультурні цінності й установки, які суперечать фундаментальним принципам традиційної культури;

б) цілісна культура соціальної групи, що склалася всередині “великої культури”;

в) сукупність цінностей, вірувань, традицій та звичаїв, якими керується більшість членів суспільства.

г) форма культури, витвори якої стандартизуються та розповсюджуються серед широкого загалу, без урахування регіональних, класових і релігійних особливостей.

12. До духовної культури відносять:

а) народні промисли;

б) житлобудування, харчування, одяг, засоби пересування;

в) пізнання, моральність, виховання, форми суспільної свідомості;

г) малювання картин, слухання музики.

13. Виділіть основні суспільні фактори, що впливають на становлення культури:

а) характер діяльності суспільних інститутів;

б) естетичні запити;

в) характер соціально-класової структури;

г) спосіб життя індивідів.

14. Суперкультура як форма культури – це:

а) культура, вироблена людством протягом всієї історії його існування,яка спирається на загальнолюдські цінності істини, добра, краси, справедливості тощо;

б) культура, створена конкретним суспільством, котра передається з покоління в покоління;

в) культури як сукупність переконань, цінностей, норм, зразків поведінки,характерних для певної соціальної спільноти;

г) різновид субкультури; притаманний групам із соціально відхиленою поведінкою;

15. Акультурація – це:

а) втрата однією частиною соціуму (або всім етносом) своїх відмінних рис і заміна запозиченими у іншої частини (іншого етносу);

б) процес взаємовпливу культур (обмін культурними цінностями), сприйняття одним народом повністю або частково культури іншого народу;

в) галузь людської діяльності, пов’язана з самовираженням людини, виявленням його суб’єктивності (характеру, навиків, вмінь і знань);

г) течія, яка заперечує цінності домінуючої культури.

16. Доповніть речення: Термін «етносоціологія» вперше з’явився в науковій літературі на початку _______________________________ – у праці німецького вченого _____________________________________________ .
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.