Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Маркетингова система освітніх послуг у приватному дошкільному закладі

Питання для обговорення:

1. Зміст та функції маркетингу освітніх послуг.

2. Об’єкт маркетингу у системі освіти.

3. Поняття і завдання ділової оцінки персоналу .

4. Принципи здійснення ділової оцінки персоналу.

5. Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки.

6. Реклама і РR в приватній дошкільній освіті.

Література:

1. Берека В.Є. Маркетинг освіти: навч. прогр. та метод. посіб. / В.Є. Берека. – Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2006. – 264 с.

2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика : навч. посіб. для вузів / В.Г.Герасимчук. – К. : Вищ. шк., 1994. – 327с.

3. Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців / О.В. Кобяк // Актуал. пробл. економіки. –2006. – № 10. – С. 77-82.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер; [пер. с англ.]. – Новосибирск: Наука, 1992. – 736 с.

5. Мазуренко Т. Вплив реклами на суспільство у сучасних умовах / Т.Мазуренко // Університет. – 2010. – № 5. – С. 60-73.

6. Маркетинг у вищій освіті: визначення, функції та принципи організації / І. Соколова // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2007. – № 3/4. – С. 37-45.

7. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.Є.Оболенська. – К.: КНЕУ, 2001. – 208 с.

8. Прауде В.Р. Маркетинг: навч. посіб. для вузів / В.Р.Прауде, О.Б.Білий. - К. : Вищ. шк., 1994. – 256 с.

9. Чигасов С.Г. Деякі аспекти управління маркетингом у навчальному закладі / С.Г.Чигасов, Р.М.Авдєєнко. – К.: Аграрна освіта, 2002. – 22 с.

10. Чигасов С.Г. Маркетинговый подход к деятельности учебного заведения / Чигасов С.Г. – Николаев: Агроосвіта, 2001. – 42 с.

 

Самостійна робота № 4

1. Проаналізуйте критерії, які забезпечують ринкову орієнтацію освітнього закладу його діяльності:

- надаються виключно ті послуги, які користуються (та будуть користуватися в перспективі) попитом у потенційних споживачів. У відповідності до цього здійснюється перебудова потенціалу та всієї системи роботи навчального закладу;

- асортимент освітніх послуг досить різноманітний і постійно оновлюється під впливом вимог суспільства та науково-технічного прогресу;

- ціна на освітні послуги формуються під впливом ринку, діючих на ньому конкурентів, стану платоспроможності населення;

- комунікативна діяльність активна, спрямована на конкретні цільові групи споживачів освітніх послуг;

- в організаційній структурі навчального закладу формується підрозділ маркетингу.

Яким чином вони можуть реалізовуватись в умовах організації приватного дошкільного виховання?

2. Доведіть, що випускники приватного дошкільного навчального закладу теж опосередковано характеризують якість його освітніх послуг.

3. Розробіть анкету для споживачів освітніх послуг з дошкільного виховання з метою проведення маркетингових досліджень.

4. Напишіть рекламне оголошення щодо організації приватного дошкільного виховання.

Заняття 5(2 години)

Тема.Особливості функціонування сучасного приватного ДНЗ.

Питання для обговорення:

1. Тенденції виникнення в незалежній Україні приватних ДНЗ.

2. Освітні платні послуги в ДНЗ.

3. Можливості здобуття дошкільної освіти в приватному ДНЗ.

4. Керівництво приватним дошкільним навчальним закладом. Вимоги до керівника приватного ДНЗ.

5. Педагогічний працівник ДНЗ. Вимоги до вихователя приватного ДНЗ.

6. Особливості організації інноваційної діяльності в приватному ДНЗ.

7. Створення розвивального середовища в приватному ДНЗ.

8. Презентація творчого проекту «Мій приватний дошкільний заклад»

Література:

1.Байєр О. Додаткова освіта в дошкільному навчальному закладі: засіб особистісного розвитку дитини чи виживання закладу / О.Байєр, О.Матвєєва // Дитячий садок. Управління. – 2002. – (травень). – С. 17-21.

2. Бойчук О.В. Дитячий садок із поглядом у майбутнє / О.В.Бойчук, Л.Б.Фесюкова. – Х.: Ранок, 2005. – 112 с.

3.Закон України "Про дошкільну освіту", 2001 р. / [Електронний ресурс]. -Режим доступу: www.mon.gov.ua

4.Дичківська І. Інноваційна компетентність педагога / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1.

5.Живаєва Т. Імідж освітнього закладу та особистість керівника // Дошкільне виховання, 2002. – № 5. – С.18-19.

6. Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія: у 2-х ч. – Ч. 1.: Концепції, проектування, технології створення / К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 320 с.

7.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів/Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 за № 1055 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua

8.Огнев'юк В. Особлива місія дошкільної освіти / В. Огнев'юк // Дошкільне виховання. – 2006. – № 4. – С. 3-7.

9. Постанова КабМіну України «Основні вимоги до формування штатного розкладу дошкільних навчальних закладів» від 5 жовтня 2009 р. за № 1122 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua

10. Положення «Про дошкільний навчальний заклад», від 12. 03. 2003 р. за № 305 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua

11. Положення «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» / постанова Кабінету Міністрів України від 5. 04.1994 р. за № 228 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua

12. Реформування і модернізація системи фінансування дошкільних освітніх установ» // Освіта. – 2008. – № 4.

13.Середницька А. Національні пріоритеті розвитку дошкільної освіти / А.Середницька // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 3-5.

14.Соціальні послуги – послуги, які не є освітніми: харчування, обслуговування дітей, перебування дітей в дошкільному закладі, догляд, нагляд // Освіта. – 2009. – № 7.

15. Якименко Л. І вперше, і по-новому / Л.Якименко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 5-7.

Самостійна робота № 5

1. Проаналізувати Закон України «Про дошкільну освіту» та охарактеризувати спільне та відмінне у діяльності ДНЗ, заснованих на державній та приватній основі за планом:

1) повноваження ДНЗ;

2) управління системою дошкільної освіти;

3) організація навчально-виховного процесу;

4) учасники навчально-виховного процесу;

5) фінансова та матеріальна база ДНЗ;

6) відповідальність у сфері дошкільної освіти.

2. Ознайомитися з інтернет-сайтом будь-якого сучасного приватного дошкільного закладу. Проаналізувати інформаційне забезпечення функціонування ДНЗ.

3. Скласти характеристику професійної етики педагогічного працівника приватного ДНЗ.

4. Розробити Індивідуальну програму розвитку дитини дошкільного віку (за технологією В.Кузьменко) (за вибором студента).

5. Розробити план проведення діяльності з дітьми на один день в приватному ДНЗ (вікова група за вибором студента).

 

Заняття 6(2 години)

Тема. Різноманітні форми організації приватного виховання.

Питання для обговорення:

1. Організація діяльності родинної групи в приватному ДНЗ. Форми роботи з різними категоріями сімей.

2. Особливості організації роботи групи короткотривалого перебування дітей.

3. Специфіка роботи прогулянкової групи в приватному ДНЗ.

4. Поняття Центру розвитку дитини, його місце і роль в системі здобуття дитиною приватної дошкільної освіти.

Література:

1. Нові форми здобуття дошкільної освіти / авт.-упор. Л.А.Грицюк, М.І.Каратаєва. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 256 с.

2. Омельяненко Н. Центр розвитку дитини – дошкільний навчальний заклад нової формації / Н.Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 2. – С. 57-67.

3. Палець С. Організація роботи груп короткотривалого перебування дошкільників / С.Палець // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 8. - С.9-12.

4.Положення «Про центр розвитку дитини» / Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. за № 1124 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua.

5.Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади // Дошкільне виховання. – 2007. – № 11.

6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" // Палітра педагога. – 2010. – № 6.

7. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах / Положення МОН України від 29.07.2011 р. за № 1/9-577/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua.

Самостійна робота № 6

1. Розробити конспект проведення педагогічних заходів з дітьми в прогулянковій групі.

2. Підготуватися до дискусії:

«Приватний дошкільний заклад чи центр розвитку дитини: які переваги?»

3. Розробити тематику роботи приватного Центру розвитку дитини «Монтессорі-центр» на місяць (20 тем).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.