Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні напрями і тенденції розвитку політичної системи сучасної УкраїниВраховуючи реалії суспільного життя в Україні, важливо чітко визначити і здійснити такі основні напрями розвитку її політичної системи:

Ø розвиток і вдосконалення політичних відносин шляхом відкриття максимального простору демократичним засадам в управ­лінні суспільством на всіх рівнях його соціально-політичної органі­зації, повсюдне запровадження виборів посадових осіб, зокрема глав обласних та районних державних адміністрацій;

Ø будівництво справді демократичної, правової, соціальної держави на принципах демократії і політичного плюралізму; з ефективно діючим парламентом, авторитетним Президентом, високопрофесійним урядом, незалежними судовими органами, незалежними засобами масової інформації;

Ø законодавче забезпечення можливості встановлення балансу політич­них сил, яке спонукало б до рівноваги стримуючих противаг, законо­давчої, виконавчої і судової гілок влади, їх плідного співробітництва;

Ø законодавче забезпечення залучення представників політичної опози­ції, засобів масової інформації до участі у діяльності владних інсти­тутів, розробки, прийняття та реалізації важливих державних законів;

Ø забезпечення реальної підзвітності виборчих органів влади, політичних сил, що їх утворюють, перед виборцями і створення умов, які б дозво­ляли змінність влади, що вичерпала законодавчий термін або не ви­правдала довір'я відповідного електорату;

Ø формування інститутів громадянського суспільства як співтовариства вільних людей і їхніх самодіяльних організацій, політичних партій, рухів, профспілок, кооперативів, асоціацій;

Ø забезпечення дійової участі громадськості у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави;

Ø забезпечення необхідних прав для розвитку політичної нації в цілому і кожного етносу окремо, формування і зростання національної свідо­мості і самосвідомості, політичної культури владної еліти і кожного громадянина;

Ø своєчасне самооновлення політичної системи України з урахуванням внутрішнього і міжнародного становища, тобто її постійна самоадап-тація.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття «політична система суспільства». Простежте основні етапи становлення сучасного змісту поняття політичної системи суспільства

2. Назвіть спільні риси та відмінності політичної системи суспільства і політичної організації суспільства

3. Розгляньте структуру політичної системи суспільства і схарактери­зуйте її основні елементи

4. За якими критеріями можна здійсню­вати типологізацію політичних систем? Назвіть основні типи політичних систем

5. З яких ланок складається механізм функціонування політичної системи суспільства?

6. Якими особливостями держави спричинене її місце як централь­ного елемента політичної організації суспільства? Дайте типологію держав

7. Дайте визначення поняття «політичний режим». Чи є відмінності — і якщо є, в чому вони полягають — між тоталітарними режимами в Радянському Союзі і фашистській Німеччині?

8. Які вам відомі форми організації державної влади та форми державного устрою? Дайте визначення поняття «правова держава», «громадянське суспільство»

9. Якою має бути політико-ідеологічна доктрина державотворення в Україні?

10. Дайте характеристику моделі державно-політичного устрою України

11. Охарактеризуйте партійно-політичний спектр сучасної України.

Суспільство та правова держава

«Люди, які, не маючи свого розуму, вміють цінувати чужий,

часто вчиняють розумніше розумних, позбавлених цього вміння»
В.О. Ключевський

План

1. Виникнення, розвиток і формування ідеї правової держави як процес висвітлення взаємовідносин держави і права

1.1. Еволюція вчення про правову державу як продукт розвитку громадянського суспільства

1.2. Економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, правові передумови створення правової держави

2. Поняття про ознаки правової держави

2.1. Правова держава як втілення панування права й верховенства закону

3. Правовий статус особи та держава

3.1. Основа правового статусу – конституційний статус

3.2. Види прав і свобод

3.2.1. Гарантії прав, свобод та обов’язків

3.2.1.1. Загальні і спеціальні юридичні гарантії

4. Шляхи розбудови правової держави в Україні

4.1. Подолання відчуження людини від засобів виробництва, власності

4.2. Чітка робота законодавчої влади це основа Конституції та законів

4.3. Створення незалежної судової системи

4.4. Забезпечення здійснення системи «стримувань і противаг»

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.