Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хронологічний вий резюмеСупровідний лист

Як написати успішний супровідний лист How to write a successful covering letter
"Мої партнери ненавидять: неповні й неточні заявки, відсутність супровідного листа, безграмотність, нерозбірливий почерк і листи, що годяться тільки на макулатуру" Партнер у фірмі адвокатів. “My pet hates: incomplete and inaccurate application forms, no covering letter, poor grammar and spelling, careless handwriting and letters written on scrap paper” Partner in firm of solicitors.  
Навіщо вам потрібен супровідний лист?   Супровідний лист є необхідним для вашого резюме. Саме тому він є першою сторінкою, а не доповненням.   Супровідний лист показує ваш стиль письма краще, ніж ваше резюме (яке зазвичай є більш коротким і статистичним).   Супровідний лист – нанесення плоті на голу основу CV. Це вказує роботодавцю на інформацію, що показує, що у вас є якості роботи, котрі він вимагає; і, тим самим, Ви стверджує про свою придатність для роботи. Супровідний лист повинен створити особистий контакт між вами і роботодавцем. А це саме те, чого не вистачає будь якому резюме.   Why do you need a covering letter? The covering letter is vital to your CV. This is why it is the first page and not an addition. Your covering letter demonstrates your writing style better than your CV (which is usually more brief and factual). The covering letter puts flesh on the bare bones of the CV. It points out to the employer the information showing that you have the qualities the job calls for, and makes a statement about yourself and your suitability for the job. It should give the personal touch that your CV will intrinsically lack.
§ Звичайний білий папір підходить найкраще.Це добре, коли Ви надрукувати лист на дорогому кремовому або блідо-блакитному папері, але зміст і формат набагато важливіший! Використовуйте той самий колір і для резюме. Не використовуйте лінійованого паперу або паперу з отворами!   § Відправляйте по електронній пошті супровідний лист як тіло листа.Якщо ви прикріпите його, тіло листа, що залишилось порожнім, може бути помилково віднесено до спаму.   § Не змушуйте роботодавця стомлюватись, коли він читає вашого листа! o Пишіть його ясним, коротким і по суті.   § Намагайтесь писати з одного боку A4:якщо ви займаєте 2 сторінки - це вже есе! § Використовуйте свої власні слова,не формальні нудні кліше. § Перевіряйте двічі орфографію і граматику. § Супровідний лист має дати відповідь на питання роботодавця:"Чому я повинен тебе бачити?" § Людина, якачитає ваш супровідний листповинна відчувати себе особливою:лист має бути адресований особисто їй, а не бути одним з п'ятдесяти однакових листів, котрі ви посилаєте бездумно та безтурботно § Ви можете включити ваше розуміння роботи / знання компанії, і те, як ви підходите до необхідних критеріїв."Я дійсно зацікавлений у роботі в якості ...." не спрацює: ви повинні сказати, чому ви вирішили продовжити цю кар'єру, що першим привернуло вашу увагу, чому ви, як студент - історик повинні бути зацікавлені кар'єрою в галузі фінансів.   § Вкажіть свої навички роботи.Покажіть роботодавцю, що ви отримали досвід спілкування, роботи в колективі, § Вкажіть, коливирішення проблем і лідерства або інших навичок, які підходять для цієї роботи. ви зможете почати роботу. Спробуйте знайти ім'я людини, до якої звертаєтесь. Дослідження, проведені компанією Forum3 (Великобританія) виявили, що втих, хто включив супровідний лист до резюме було на 10% більше шансів отримати відповідь, в тих, хто звернувся з супровідним листом і конвертом з правильним ім'ям людини (до якої звертались) на 15% більше шансів отримати лист підтвердження і на 5% більше шансів отримати інтерв'ю. Також виявлено, що 60% резюме, надіслані поштою, адресуються не тій людині.
 • Plain white photocopier paper is fine. It's OK to print your letter on expensive cream or pale blue paper, but content and layout are far more important! Use the same colour for your CV. Don't use lined paper or paper with punched holes!
 • If emailed put your covering letter in the body of the email. If you attach it with nothing in the email body it may be misidentified as spam.
 
 • Don't make the employer work to read your letter! Keep it clear, concise and to the point.
 
 • Try not to go over one side of A4: if it does, you are writing an essay instead!
 
 • Use your own words not formal long-winded clichés.
 • Spell-check and then double-check your spelling and grammar.
 • Answer the question "Why should I see you?"
 • Make the person who reads it feel special: that it is addressed to them personally and not one of fifty identical letters you are sending out without thought or care.
 
 • You might include your understanding of the work / knowledge of the company and how you fit the criteria required. "I have a real interest in working as a ...." will not do: you must say why you decided to pursue this career, what first brought it to your attention, why you as a History student should be interested in a career in finance.
 
 • Relate your skills to the job. Show the employer that you have obtained the communicating, teamworking, problem solving and leadership or other skills that are appropriate for the job.
 • Say when you're available to start work.
  Try to find the name of the person to write to. Research by Forum3 found that those who included a letter with their CV were 10% more likely to receive a reply and those who addressed the covering letter and envelope to the correct named person were 15% more likely to receive a letter of acknowledgement and 5% more likely to gain an interview. They also found that 60% of CVs are mailed to the wrong person.
"Ми рекомендували б студентам, щоб вони ретельно продумати, як переписати принаймні, їх супровідний лист, а також, можливо їх CV спеціально для посади, на яку вони претендуватимуть. Кращі анкети були короткими і ясними, з невибагливими супровідними листами та резюме. Крім того, завжди варто перевірити супровідний лист перед відправкою, так як трапляються неприємні помилки, або супровідний лист написано для іншої посади. Гарна ідея, яка використовується на диво рідко - перерахувати навички, про які говориться в оголошенні, і повідомити, яким чином і чому ви використовували їх. " Адміністрація "We would recommend to students that they think carefully about how to re-write at least their covering letter, and possibly also their CV specifically for the post they are applying for. The best applications were succinct and clear, with unfussy covering letters and CVs. It is also always worth checking over a covering letter before sending it, as there were silly errors such as spelling mistakes or the covering letter written for a different placement. A good idea that we saw surprisingly little of is to list the competencies that the job advert says are being looked for, and outline how and why you fulfill those competencies. " Civil Service
Подумайте про супровідний лист, як про склянку бренді. Невелика за об’ємом, але цілком потужна. Ви розпізнаєте це дуже швидко, якщо любите або не любите його, до того ж на разі досить легко робити висновки стосовно його якості. CV більше схожа на келих вина. Він трохи більший, і в той час схожий на бренді. В основному бродіння фруктових соків займає більше часу, і, можливо, трохи більше майстерності. Девід Уелш, Richmond Solutions Think of a covering letter as a glass of brandy. It's a short measure, quite potent, you'll know very quickly if you like it or not, and it's very easy to judge the quality. A CV is more like a glass of wine. It's a bit longer, and while like brandy it's basically fermented fruit juice it takes more time to grade, and probably a bit more skill. David Welsh, Richmond Solutions
Правила написання супровідних листів Джорджа Орвелла § Ніколи не використовуйте довге слово, яке може бути замінене на коротке. § Якщо можливо випустити слово, завжди зробіть це. § Ніколи не використовуйте пасивний стан (наприклад, "Кістки подобаються собаці"), де ви можете використати активний стан («Собаки полюбляють кістки"). § Ніколи не використовуйте жаргон, коли ви думати про повсякденні речі. The writing rules of George Orwell
 • Never use a long word where a short one will do.
 • If it is possible to cut a word out, always cut it out.
 • Never use the passive voice (e.g. "Bones are liked by dogs") where you can use the active voice ("Dogs like bones").
 • Never use jargon if you can think of an everyday equivalent.

 

Структура супровідного листа: Structure for a covering letter:
Перший пункт § Точно визначте посаду, на яку ви претендуєте. § Де ви дізналися про це (оголошення в газеті і т.д. - організації хотіли б знати, які з джерел реклами успішні) § Коли ви змогли б розпочати роботу (і закінчити, якщо це тимчасова посада)   First Paragraph § State the job you’re applying for. § Where you found out about it (advert in a newspaper etc. - organizations like to know which of their advertising sources are being successful) § When you're available to start work (and end if it's a placement)  
Другий пункт § Чому ви зацікавлені в роботі такого роду § Чому компанія залучає вас (якщо це невелика компанія, скажіть, що ви волієте працювати саме на невелику організацію з дружнім штатом!)   Second Paragraph § Why you're interested in that type of work § Why the company attracts you (if it's a small company say you prefer to work for a small friendly organization!)
Третій пункт § Узагальніть свої сильні сторони і те, яким чином вони могли б стати у пригоді для роботодавця. § Покладайтесь на свої навички для необхідного покращення у роботі.   Third Paragraph § Summarize your strengths and how they might be an advantage to the organization. § Relate your skills to the competencies required in the job.
Останній пункт § Згадайте будь-яку дату, коли ви не зможете бути присутні на інтерв'ю. § Подякуйте роботодавцю і скажіть, що ви з нетерпінням будете очікувати повідомлення від нього найближчим часом.   Last Paragraph § Mention any dates that you won't be available for interviewю. § Thank the employer and say you look forward to hearing from them soon.
Якщо ви починаєте лист ім'ям, яке вам відомо (наприклад, "Шановний пан Bloggs"), ви повинні закінчити з "Yours sincerely"("повагою"). Якщо ви починаєте: "Шановні пані та панове", Ви повинні закінчити лист словами: "Yours faithfully" ("повагою").   If you start with a name (e.g. "Dear Mr. Bloggs") you should end with"Yours sincerely".If you start with "Dear Sir or Madam" you should end with "Yours faithfully".
Якщо компанія надіслала листа Вам електронною поштою, відповідайте в тому ж стилі. Якщо вони підписали лист "Дженні", напишіть Шановні Дженні, але якщо вони його підписали ", пані Сміт", написати Шановна пані Сміт.   Якщо компанія електронною поштою надіслала Вам лист зі звертанням до вас: Привіт Дейв, то у відповіді достатньо написати: Привіт Дженні.   За такою ж схемою використовуйте й підпис. Якщо компанія використовує "привіт", "найкращі побажання", то з упевненістю зробіть те ж саме.   If the company has already emailed you, reply back in the same style, so if they have signed their email "Jenny", write Dear Jenny, but if they have signed it "Ms Smith", write Dear Ms Smith.   If they have emailed you and addressed you Hi Dave, then it's OK to reply Hi Jenny.   Also mirror the way they sign off, if they use "regards", "best wishes", then it's safe to do the same

 

Як ви повинні розпочати супровідний лист ? Огляд охоплює перші рядки листа.   How should you start it? Survey of covering letter opening lines.  
§ Я щойно закінчив навчання в університеті… § Я студент останнього курсу університету… § Мене звати .... , я студент останнього курсу в … § Мене звати .... і я пишу у відповідь на Ваше оголошення § Я пишу, щоб претендувати на посаду .... у вашій компанії … § Я пишу, щоб дізнатися, чи дійсно у вас є вакансія для .... § Мені було дуже цікаво читати вашу рекламу в… § В доповнення до вашої реклами ...., я хотів би звернутися … § З посиланням на Вашу вакансію ...   § Я докладаю своє резюме для розгляду на посаду … § Як ви побачите з мого резюме § В даний час я шукаю посаду початкового рівня в … § Я дуже хотів би працювати .... завдяки вашій репутації … § Ваша компанія має відмінну репутацію для підготовки випускників ... § Я відкриваю власні двері свого життя. Коли мої однолітки здалися, я продовжую сподіватись. § I have just completed my final year at the University of … § I am a final year student at the University of… § My name is .... and I am a final year student at the… § My name is .... and I am writing in response to your advertisement § I am writing to apply for the post of .... in your company… § I am writing to enquire if you have any vacancies for .... § I was very interested to read your advertisement for § Further to your advertisement in ...., I should like to apply for § With reference to your vacancy for a … § I enclose my CV for consideration of the post of… § As you will see from my CV… § I am currently looking for an entry-level post in … § I am very keen to work for .... because of your reputation for .. § Your company has an excellent reputation for the training of graduates ... § I open my own doors. When my peers give up, I go on.

 

Як заповняти анкету How to complete application forms
Перед тим, як почати, зважте всі «за» і «проти» § Дізнайтесь як найбільше про компанію, кар'єрну область і роботу, на яку ви претендуєте. Переконайтеся, що ви можете запропонувати саме ту кваліфікацію, досвід та особисті якості, які потрібні роботодавцю   § переконайтеся, що ви використовуєте вірну форму анкети - деякі роботодавці мають різні форми для різного виду роботи. НЕ використовуйте стандартну форму анкети або резюме, коли роботодавець наполягає на тому, що ви повинні використати їх власну анкету.   § Не починайте писати на самій формі, поки ви повністю не визначились з тим, що ви збираєтесь повідомити. Використайте чорнову фотокопію анкети, щоб переконатись, що ви можете помістити все, що хочете повідомити.   § Знайдіть тихе місце, щоб заповнити анкету - бібліотеку, вашу кімнату тощо. Уникайте контакт з чашкою кави, шоколадним батончиком і маленькими дітьми.   § Перечитайте анкету і дотримуйтесь всіх інструкцій. Використовуйте чорне чорнило - анкета, ймовірно, буде скопійована і це надає зручність читанню.   § Зберігайте кожну копію анкети. Коли справа доходить до інтерв'ю, дуже корисно згадати, що ви казали роботодавцеві!   Before you start - some do's and don'ts   § DO research the company, the career area and the actual job for which you are applying. Make sure you can offer the qualifications, experience and personal skills that the employer is seeking   § DO make sure you are using the right form - some employers have different forms for different job functions. DON'T use a Standard Application Form or CV where the employer specifies that you should use their own application form.   § DON'T start to write on the form itself until you are perfectly certain of what you are going to say. Does your first draft on a photocopy of the form, to make sure that you can fit everything you want to include into the space available.   § DO find a quiet place to fill out the form - the library, your room or wherever suits you. Keep coffee cups, chocolate bars and small children at a safe distance.     § DO read the form through and follow all instructions. DO use black ink - your form will probably be photocopied and this makes it easier to read.   § DO keep a copy of each application form. When it comes to the interview stage, it is immeasurably useful to remember what you have told the employer!  

 

презентація  форма повинна бути акуратною і охайним, без перетину виїзду або великий splodges корекції рідини.  Як правило, рукописні анкети цілком прийнятно. Якщо ваш почерк дуже неохайний, як правило, ОК, щоб заповнити форму друкованими літерами.  Постарайтеся, щоб заповнити весь простір, передбачене для ваших відповідей - занадто багато порожнього простору робить застосування погляд половинчасті (див. вставку праворуч)  Якщо у вас є протилежна проблема - не вистачає місця, щоб сказати все, що вам потрібно - використовувати супровідний лист, щоб виділити найбільш важливі моменти і сказати про них більше. Як правило, ОК, щоб додати додатковий аркуш, якщо, наприклад, форма дає два сантиметри простору для "A-рівня або еквівалент», і у вас є BTEC або бакалаврат яких бере участь широке коло питань.  включити супровідний лист з формою: це може бути використано, щоб підкреслити ваші основні навички та точок продажів Presentation  The form should be neat and tidy with no crossings-out or large splodges of correcting fluid.  Usually, a hand-written application form is perfectly acceptable. If your handwriting is very untidy, it is usually OK to complete the form in block capitals.  Try to fill all the space provided for your answers - too much blank space makes an application look half-hearted (see box on right)  If you have the opposite problem - not enough space to say all that you need to - use a covering letter to highlight the most important points and to say more about them. It is usually OK to add an extra sheet if, for example, the form gives two centimetres of space for "A-levels or equivalent" and you have a BTEC or Baccalaureate which involved a wide range of subjects.  Include a covering letter with your form: this can be used to highlight your main skills and selling points

 

Додаток 1: види CV.

Хронологічний вий резюме

  Alan Turing  
Home Address: 33 Union Street, Bletchley Park, B6 3AE. Tel. (0161) 351 4039 Email: at5555@kent.ac.uk Term Address: 6 Farthings Court, Parkwood Canterbury CT2 8NP Nationality: British©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.