Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Юриспруденція як система юр.наукПоняття та причини виникнення ЮД

ЮД - це система загальних знань про юр.науку та юр.практику,вимоги до професійних та особистих якостей юриста та про систему формування цих

якостей.

Деонтологія з грецької «наука про належне».

Деонтологія, зокрема юридична деонтологія, як наука виникла порівняно недавно. Існують різні її види. Юристи мають справу з аналогічними цінностями, у їхніх руках — доля людини. Юридична деонтологія перебуває в стадії свого становлення.

Термін «деонтологія» вперше ввів у науковий обіг англійський філософ права Ієремія Бентам у праці «Деонтологія, або наука про мораль» (1834 р.). Деонтологія, основи якої досліджував І.Бентам, є вченням про професійні обов'язки і врахування результатів їх виконання людиною.

юридична деонтологія — це філософсько-правова наука про пізнання юристом сутності внутрішнього імперативу службового обов'язку, який створює передумови для формування особистісних норм його професійної поведінки і мотиви їхнього вибору.

Ознаки

· Юридична наука

· Точна наука

· Суспільна наука

 

Зміст ЮД та її складові елементи

Деонтологія відображає внутрішні процеси теперішнього і майбутнього. Для неї важливий хід думок у майбутнє, до дій, до потрібного й належного.

 

 

Принципи ЮД. Механізм дії принципів.

Види принципів :

1 група – загальні

Законність,свободи,рівності.

2 група – додаткові

Нормативності– кожна дія юриста підпорядкована певним нормам)

Індивідуальності-деонтологічна норма для кожного юриста індивідуальна)

 

Нестандартності- деонтологічні норми розраховані на нестандартні ситуації)

 

1 миттєвості – характеризує ступінь кмітливості юриста в 1 секунди після

випадку.

Своєчасності - вчасно прийняти оптимальне рішення.

Конкретності- конкретне рішення юриста, конкретний внутрішній імператив

службового обов’язку.

 

Сутність функцій ЮД.

Природні моральні та правові норми взаємодіють і становлять сутність ЮД

Саме у зв’язку з реальним нормативним змістом ЮД виникають своєрідні функції цієї науки,які можна згрупувати у 2 групи:

1. функції, що стосуються юриста.

Формування у юриста усвідомлення вн.імперативу службового обов’язку.

Виховання у юристів поваги до права.

2. функції, що стосуються держави і права.

Утвердження нац.духу укр.права.

Забезпечення формування права.

Юридична наука.

Юридична наука– одна з найстаріших наук. Система знань про об’єктивні

Властивості права і держави їх поняттєво- юридичному розумінні та окремі закономірності виникнення розвитку та функціонування держави і права.

Методи ЮН –система прийомів спрямованих на отримання знань.

· Всезагальні

· Загальні

· Спеціальні

Функції ЮН- основні напрямки розуміння і вираження ю.знання.

· Онтологічна(пізнавальна)

· Прогнозтична

· Політична

Принципи ЮН.-це вихідні положення права,що є основою його змісту.

· загально- правові

верховенства права , законності ,рівності всіх перед законом.

· Міжгалузеві

· Галузеві

Система ЮН

Поділена на цикли наук :

· Теоретично-історичні

· Державознавчі

· Цивілістичні

· Криміналістичні

Основні ознаки ЮН :

1. Суспільна наука

2.Наука,що має властивості точних наук.

3.Втілює у собі позитивні якості про мислення.

Юриспруденція як система юр.наук

Юридична наука складається із сукупності окремих юридичних дисциплін (юридичних наук), кожна з яких вивчає свої визначені аспекти, сторони, проблеми права і держави.

Кожна юридична дисципліна - це окремий, відносно самостійний елемент структури єдиної юридичної науки, тобто предмет, методологія, наукові результати якої є частиною загального предмета, методології юриспруденції, системи юридичних знань.

В системі ЮН виділять 3 види наукових дисциплін:

· юридичні науки теоретичного й історичного профілю

· галузеві або нормативні юридичні науки

· спеціальні або прикладні юридичні науки

 

Кожна ЮН повинна бути :

· об'єктними

· пізнавальними

· пізнавальними

 

Виходячи з цього, можна відзначити, що місце, становище, роль і значення кожної юридичної наукової дисципліни визначаються її предметними, методологічними і прагматичними особливостями і спільністю зв'язків з іншими дисциплінами.

 

Класифікація ЮН

В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки прийнято класифікувати на три групи:

- технічні; - природничі; - суспільні;

Технічні науки – система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів.

Природничі науки – система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи.

Суспільні науки - система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці.

Держава і право мають багатоаспектну структуру, тому їх вивчення визначає необхідність існування системи юридичних наук, що можуть бути розділені на три групи:

· Загальнотеоретичні

· Галузеві науки

· Спеціально-прикладні науки

Отже, юридична наука є різновидом суспільної, що завдяки своєму комплексному характеру найбільш повно досліджує державно-правові явища.

 

Методологія ЮН

Самостійність будь-якої з юридичних наук визначається за двома критеріями:

предмет дослідження;метод дослідження.

Метод дослідження – система способів та прийомів, за допомогою яких досліджується предмет науки.

Сукупність методів складає поняття “методологія”.

 

Методологія юридичної науки складається з трьох груп методів:

· Загальнонаукові- це способи, що характеризують процес дослідження будь-яких явищ. Вони використовуються всіма науками

· Спеціально наукові-– система способів дослідження, що використовуються групою юридичних наук відповідно до їх класифікації.

· Приватно наукові.

· Загально наукові

Поняття та види ЮДТ

Юридична діяльність — це вид соц.діяльності котрий здійснюється юристами з використанням юр.засобів .Вона здійснюється професійно підготовленими спеціалістами, які знають право і вміють реалізовувати його.

Об'єктами юридичної діяльності є юридичні явища, тобто опо­середковані правом дії людей та результати цих дій.

ЮДТ відбувається в особливому середовищі-в суспільстві,яке характеризується своєю неоднорідністю. Завдяки ЮДТ задовольняється цілий ряд потреб та інтересів котрі ґрунтуються на праві.

Види ЮДТ

Є 3 види:

· Практична

· Наукова

· Освітня

Проте існують критерії котрі дозволяють нам охарактеризувати ЮДТ з іншого боку:

· За змістом (консультування,виступи,ведення справ)

· За проф..спеціальністю

· За соц..сферами (економіка,політика)

· За кі-тю осіб,що здійснюють розгляд юр. Справи (одноособова,колективна)

· За змістом інтелектуальної роботи.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.