Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Використання і створення стилів

Форматування символів

Під форматом символурозуміють параметри його зображення— малюнок (гарнітура), начертання (звичайний, курсив, напівжирний та ін.), розмір, колір та ін.

Для форматування символів виконують команду Главная - Шрифт.Після цього відкривається діалогове вікно Шрифт, на вкладці якого можна встановити всі параметри шрифту .

Використовувати це вікно дуже зручно тому, що в ньому виводяться всі параметри форматування, які можна змінювати, одночасно контролюючи результат внесення змін у полі "Образец".Крім того, натиснувши кнопку "По умолчанию...", можна зберегти вибрані параметри в шаблоні поточного документа.

Діалогове вікно Шрифтмає дві вкладки: Шрифт, Интервал . На вкладці Шрифтзадаються такі параметри:

тип шрифту(гарніту­ра)— наприклад, Times New Roman, Arial;

стиль начертання(список "Начертание") — звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив;

розмір шрифту(кегль) — розмір символу в пунктах (від 8 до 72). Пункт (пт) — традиційна друкарська одиниця (1 пт = 0,35 мм = =1/72дюйма);

колір символів(поле "Цвет ");

стиль підкреслення(список "Подчеркивание") — одинарне, подвійне, пунктирне та ін.;

колір підкреслення(поле "Цвет подчеркивания ");

текстові ефекти(зона "Видоизменение ") — додаткові параметри для створення таких ефектів, як закреслення, тінь, перетворення символів у верхні або нижні індекси та ін.

Вкладка Иитервалмістить такі параметри:

масштаб— коефіцієнт масштабування шрифту по горизонталі(%);

інтервал— щільність шрифту (в пунктах);

зміщення слова— пересування слова вгору або вниз відносно ба­зової лінії;

кернінг— цей прапорець вказує на найменший розмір шрифту, починаючи з якого для шрифтів більшого розміру застосовуватиметься кернінг, тобто зменшений міжсимвольний інтервал для окремих пар символів, що покращує сприйняття тексту.

Форматування абзаців

Абзац — це фрагмент тексту (можливо, порожній), що закінчується символом (маркером) кінця абзацу (¶).

Якщо символ кінця абзацу скасувати, то наступний абзац сприйматиметься як частина попереднього. При цьому новий утворений абзац відформатується як перший з об'єднаних абзаців.

Абзац є однією з основних одиниць форматування, що має такі параметри:

вирівнювання— спосіб вирівнювання тексту в абзаці: вліво, вправо, по центру і ширині;

відступи абзацу(наприклад, лівий відступ — це відстань від лівого поля сторінки до лівого краю абзацу);

відступ першого рядка абзацу— відступ або виступ першого рядка відносно лівого краю абзацу;

міжрядковий інтервал— інтервал між рядками абзацу: одинарний, полуторний, подвійний тощо;

інтервал перед та після абзацу— додатковий інтервал, що відділяє поточний абзац від попереднього та наступного абзаців. Форматують поточний абзац (абзац, де встановлено текстовий курсор) або кілька абзаців (наперед виділених) командою Главная - Абзац.Після цього відкриється діалогове вікно Абзац.

 

 

Вікно Абзацмає дві вкладки: Отступы и интервалыта Положение на стра­нице .

Вкладка Отсту­пы и интервалымістить такі параметри:

"Выравнивание"в цьому списку вибирають спосіб вирівнювання абзацу (по лівому і правому краям, по центру і ширині);

"Уровень"— у цьому списку визначають рівень тексту абзацу в загальній структурі документа (наприклад, при створенні змісту документа);

"Отступ слева (справа)"уцих полях зазначають відстань між краєм друкованої зони та лівим (правим) краєм абзацу;

"Первая строка"— у цьому списку вибирають напрямок і значення (у полі "на") зміщення першого рядка абзацу відносно його лівого краю;

 

 
 
Рис. 3.2. Вікно «Абзац»

 


"Интервал перед (после)"— у цих полях зазначають інтервал (в пунктах), на який абзац буде додатково віддалений від попереднього (наступного) абзацу;

"Межстрочный"— визначають міжрядковий інтервал: одинарний, подвійний тощо. Якщо необхідно визначити інші множники або встановити точне значення інтервалу, слід вибрати значення параметра відповідно "Множитель"і "Точно"та встановити відповідне значення параметра вполі "Значений".

На вкладці "Положение па странице " можна визначити обмеження щодо розривання абзацу при його перенесенні на наступну сторінку:

"Запрет висячих строк"— заборона розривати абзац після першого рядка або перед останнім;

"Не разрывать абзац" — заборона розривати абзац між сторінками. Якщо абзац не вміщується на поточній сторінці, то він цілком буде перенесений на наступну сторінку;

"Не отрывать от следующего"— заборона розривати два сусідні абзаци між сторінками (використовують для заголовків і наступного за ними тексту);

"С новой страницы"— встановлення розривання сторінки перед абзацом, тобто поточний абзац завжди починатиметься з нової сторінки.

У нижній частині вікна "Абзац "є кнопка "Табуляция",за допомогою якої відкривають однойменне діалогове вікно для встановлення позицій табуляції. Ці позиції використовують для розміщення в одному рядку кількох фрагментів тексту, які необхідно вирівняти у різний спосіб відносно різних позицій. Позиції табуляції з'являються в тексті лише після натискання клавіші < Tab>; при цьому курсор переміщується на наступну позицію табуляції. Розрізняють позиції табуляції, встановлені за замовчуванням (вони розташовуються відстані пів дюйма і мають вигляд сірих рисочок у нижній частині горизонтальної лінійки) та додаткові позиції табуляції, які встановлюються примусово. Останні мають ще й різні типи вирівнювання. При вста­новленні додаткової позиції табуляції за замовчуванням всі позиції, що розташовані зліва від додаткової, відміняються. Щоб задати до­даткові позиції табуляції, треба у вікні "Табуляция" ввести в поле "Позиции табуляции " числове значення позиції, вибрати в зоні "Выравнивание " необхідний стиль табуляції та в разі потреби— символ для заповнення порожнин між фрагментами тексту в позиціях табуляції, а потім натиснути кнопку "Установить".Щоб видалити позицію табуляції, її слід виділити і натиснути кнопку "Удалить". Усі позиції табуляції у поточному абзаці або в кількох виділених видаляють натисканням кнопки "Удалить все".

 

 

Тема: Використання і створення стилів

Стиль— це сукупність параметрів форматування, що дає змогу однією дією застосувати всі параметри форматування одночаснодо кількох виділених фрагментів. Таким чином, стилі економлять часпри форматуванні документа.

У редакторі Word є п’ять типи стилів:абзацу, символу(знака),зв’язаного,таблиці, списку.

Список усіх стилів.Щоб переглянути список доступних стилів необхідно відкрити вкладкуГлавнаявибрати групу командСтили клацнути на силкуПараметрыта в цьому вікні вибрати зі списку що розкриваєтьсяОтображаемые стиливаріантВсе.

Створити новий стильможна командою Главная – Стили – Создать стильу цьому вікні встановлюються такі параметри:

"Имя"— у це поле вводять назву створюваного стилю;

• "Стиль" — у цьому списку визначають тип стилю (абзацу чи знака);

"Основан на стиле"— встановлюють базовий стиль, на основі якого буде створено новий стиль;

"Стиль следующего абзаца"— вибирають стиль, який буде засто­совано для наступного абзацу.

Далі за допомогою кнопки Форматвизначають всі параметри створюваного стилю ("Шрифт", "Абзац", "Граница", "Язык"та ін.), задати комбінацію клавіш для швидкого застосу вання певного стилю. За допомогою прапорця "Добавить в список экспресс - стилей"можна додати створений стиль до шаблону поточного документа. При встановленні прапорця "Обновлять автоматически" стиль абзацу автоматично перевизначатиметься після застосування в будь-якому абзаці з даним стилем додаткового форматування.

Для редагування (зміни) вибраного стилювиконати командуГлавная – Стили –Управление стилями,у цьому вікнівибрати стиль який буде змінено.Для змінизастосовують кнопку "Изменить". Вона відкриває діалогове вікно "Изменение стиля",аналогічне описаному вікну "Создание стиля".У вікні "Изменение стиля" потрібно натиснути кнопку "Формат"і змінити відповідні параметри ("Шрифт", "Абзац", "Граница", "Язык"тощо).

Налаштування галареї експресс – стилів.Можна добавити нові стилі чи видалити стилі,які рідко використовуються.Щоб видалити стиль, необхідно клацнути на ньому правою кнопкою миші і у відкритому меню вибрати команду Удалить из коллекции экспресс – стилей. Щоб добавити стиль виконати наступні дії: Главная – Стили, клацнути правою кнопкою миші на стилі та з меню вибрати команду Добавить в коллекцию экспресс – стилей.

Для видалення стилювикористовують кнопку "Удалить".

Копіювання стилівУ вікні Управление стилямиза допомогою кнопки Импорт/экспортвідкривається вікно Организатор де створений стиль можна скопіювати в інший документ.

Вікно "Организатор"складається з двох зон: ліва містить список стилів поточного документа та шаблону, права — тільки шаблону. Щоб закрити непотрібний документ чи шаблон, слід натиснути кнопку "Закрыть файл".Після закриття документа назва кнопки заміниться на "Открыть файл".За її допомогою можна відкрити інший файл з новим списком стилів. Виділений в одній зоні стиль можна скопіювати в іншу зону за допомогою кнопки "Копировать",видалити, натиснувши кнопку "Удалить",або перейменувати, натиснувши кнопку "Переименовать".

 

 


Тема: Форматування сторінок документа

 

Процес форматування сторінокдокумента включає:

• встановлення розмірів полів сторінок;

• встановлення розмірів та орієнтації сторінок;

• встановлення нумерації сторінок;

• створення колонтитулів;

• поділ документа на розділи;

• поділ сторінок на шпальти.

Більшість параметрів форматування сторінки можна визначити за допомогою команди Разметка страницы - Параметры страницы,що зумов­лює появу вікна Параметры стратщы.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.