Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Типові задачі з дисципліни «Економічний аналіз»

 

Задача 1.

Зробити аналіз показників роботи підприємства та виявити вплив на обсяг виробленої продукції наступних факторів: зміни чисельності робітників; зміни числа днів, відпрацьованих одним робітником; зміни тривалості робочого дня; зміни середньогодинного виробітку.

 

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку факторів

Показник За планом Фактично Відхилення від плану, +/-
1. Товарна продукція за місяць, тис. грн. 312,8 293,44 ?
2. Середньоспискова чисельність робітників ?
3. Середнє число днів роботи одного робітника ?
4. Середня тривалість робочого дня, годин 8,0 7,8 ?
5. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 8,5 9,5 ?

 

Розв’язання

Таблиця 2.

Розрахункові дані для розрахунку факторів

Показник За планом Фактично Відхилення від плану, +/-
1. Товарна продукція за місяць, тис. грн. 312,8 293,44 -19,36
2. Середньоспискова чисельність робітників -20
3. Середнє число днів роботи одного робітника -1
4. Середня тривалість робочого дня, годин 8,0 7,8 -0,2
5. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 8,5 9,5 +1,0

 

Використовуючи відхилення по кожному фактору, виконаємо розрахунок впливу факторів:

1. Вплив зміни чисельності робітників:

(-20) • 23 • 8,0 • 8,5 = -31,28 тис. грн.

2. Вплив зміни числа днів, відпрацьованих одним робітником:

(-1) • 180 • 8 • 8,5 = -12,24 тис. грн.

3. Вплив зміни тривалості робочого дня:

(-0,2) • 180 • 22 • 8,5 = -6,73 тис. грн.

4. Вплив зміни середньогодинного виробітку:

1,0 • 180 • 22 • 7,8 = +30,89 тис. грн.

Всього: -19,36 тис. грн.,

Відповідь:планове завдання з обсягу товарної продукції не виконано на 19,36 тис. грн. Це зумовлено дією наступних факторів: зменшення через зміну середньоспискової чисельності робітників (-31,28 тис грн.), середнього числа днів роботи одного робітника (-12,24 тис грн.), середньої тривалості робочого дня (-6,73 тис грн. ), та збільшення через зміну середньогодинного виробітку (+30,89 тис. грн.).

Задача 2.

Необхідно дати оцінку виконання плану за асортиментом продукції за даними таблиці. Як підприємство оновлює продукцію?

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу асортименту

Виріб Випуск продукції, тис.грн. Зарахування у виконання плану
План Факт Виконання плану, %
А* ? ?
Б ? ?
В ? ?
Г - ? ?
Д ? ?
Е ? ?
Є ? ?
Разом ? ? ? ?

 

«А*» - новий вид продукції замість застарілої «Г»

Розв’язання: Розрахункові дані представимо в таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахункові дані для аналізу асортименту

Виріб Випуск продукції, тис.грн. Зарахування у виконання плану
План Факт Виконання плану, %
А*
Б
В 117,5
Г - - -
Д
Е
Є 105,6
Разом 116,25

«А*» - новий вид продукції замість застарілої «Г»

Розрахунок показників виконання плану асортименту здійснюють трьома способами.

Перший має назву «спосіб найменшого числа». Його суть полягає у виборі меншої з двох сум. Інакше кажучи, береться фактична сума, проте за умови, що вона не перевищує планове завдання.

Звідси коефіцієнт асортиментності становитиме:

 

Кас = 370 : 400 = 0,92

Другий спосіб передбачає брати як загальний показник найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів, тобто 70 %, а у вираженні коефіцієнта – 0,7.

Третій спосіб пропонує знаходити співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану й кількості планових позицій. Цей показник тісно пов’язаний з номенклатурою продукції, тому його називають коефіцієнтом номенклатурності:

 

Кн = 5 : 6 = 0,83

 

Висновок: Згідно з усіма способами план з асортименту суттєво не виконано. Відхилення при виконанні плану це – відверто погана праця виконавців і адміністраторів низових ланок. Суттєвим недоліком є те, що підприємство продовжило виробництво застарілої продукції, яка не має належного попиту на ринку.

Задача 3.

 

За даними табл. 1., дайте оцінку рентабельності реалізованої продукції. Обчисліть вплив зміни факторів на зміну рівня рентабельності. Зробіть висновки.

Таблиця 1.

Вихідні дані

Показники За планом Фактично Відхилення (+.-)
1. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. ?
2. Повна собівартість продукції, тис. грн. ?
3. Рентабельність, % ? ? ?

 

Розв'язання

1. Визначимо планову та фактичну рентабельність, відхилення. Розрахункові дані представимо в таблиці 2.

Планова: 920/ 2740*100% = 33,6%.

Фактична: 1000/2905*100 % = 34,4 %.

Таблиця 2.

Розрахункові дані

Показники За планом Фактично Відхилення (+.-)
1. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
2. Повна собівартість продукції, тис. грн.
3. Рентабельність, % 33,6 34,4 0,8

 

2. а) Для факторного аналізу розрахуємо рентабельність при плановому прибутку від реалізації продукції і фактичній собівартості (920 : 2905) 100 % = 31,7 %.

б) Визначимо вплив факторів:

- прибутку:

34,4-31,7 = +2,7%;

- собівартості:

31,7-33,6 = -1,9%.

Перевірка: +2,7 % - 1,9 % = +0,8 %.

Висновок:

Рентабельність реалізованої продукції за звітний період зросла на 0,8 %. Це сталося за рахунок підвищення прибутку на 80 тис. грн., що дало змогу підвищити рівень рентабельності на 2,7 %, але підвищення повної собівартості на 165 тис. грн. знизило рівень рентабельності на 1,9 %.

Задача 4.

За даними табл. 1., що наведена нижче, дати загальну оцінку показників використання трудових ресурсів за два роки. Проаналізувати динаміку показників, зробити відповідні висновки щодо можливості поліпшення використання трудових ресурсів та підвищення на цій основі обсягів випуску товарної продукції.

Таблиця1.

Вихідні дані для аналізу показників використання трудових ресурсів

Показники За мину-лий рік За звіт-ний рік Темпи зростання (зниження), % Відхи-лення
1. Товарна продукція, тис. грн. 112 869 ? ?
2. Середня за списком чисельність персоналу, осіб ? ?
3. Середня за списком чисельність робітників, чол. ? ?
4. Частка робітників у чисельності персоналу, % ? ? X ?
5. Середньорічний виробіток одного працівника, грн. ? ? ? ?
6. Середньорічний виробіток одного робітника, грн. ? ? ? ?

Розв'язання. Визначимо необхідні показники,їх відхилення. Розрахункові дані представимо в таблиці 2.

Таблиця 2.

Аналіз показників використання трудових ресурсів

Показники За минулий рік За звітний рік Темпи зростання (зниження), % Відхи-лення
1. Товарна продукція, тис. грн 112 869 77,2 -25 709
2. Середня за списком чисельність персоналу, осіб 91,1 -91
3. Середня за списком чисельність робітників, чол 90,4 -85
4. Частка робітників у чисельності персоналу, % 87,06 86,44 X -0,61
5. Середньорічний виробіток одного працівника, грн 110 655,88 93 821,31 84,79 -16 834,57
6. Середньорічний виробіток одного робітника, грн 127 104,73 93 821,31 73,81 -33 283,42

Висновок. Порівняно з минулим роком випуск товарної продукції знизився на 22,8 %, що становить 25 709 тис. грн; на підприємстві є нестача робочої сили на 8,9 %, або на 91 особу, у тому числі робітників — 9,6 %, або на 85 осіб, також знизилися частка робітників у чисельності персоналу підприємства на 0,61 %, продуктивність одного працівника на 16 834,57 грн, або на 15,21 %, і продуктивність одного робітника на 33 283,42 грн, або на 26,19 %. Підприємству слід переглянути та вдосконалити структуру персоналу, підвищити рівень кваліфікації кадрів, що приведе до підвищення продуктивності праці та збільшення об'ємів виробництва.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.