Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка виконань завдань у балахКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

КВАЛІФІКАЦІЇ «БАКАЛАВР З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ»

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри фінансів

протокол № 3

від «23» лютого 2012 року

 

 

Чернігів


 

Укладачі: к.е.н., професор Коваленко Лариса Олексіївна

к.е.н. доцент Лебединська Людмила Дмитрівна

к.е.н., доцент Абакуменко Ольга Вікторівна

к.е.н., доцент Маргасова Вікторія Геннадіївна

ст. викладач Марченко Наталія Андріївна

ст. викладач Павлюк Володимир Степанович

 


В С Т У П

 

Мета КККЗ полягає у виявленні рівня сформованості знань та умінь випускників-бакалаврів з фінансів і кредиту галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”.

КККЗ складені у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів і кредиту галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” (шифр згідно ліцензії – 6.030508).

КККЗ дають можливість оцінити рівень фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки випускника, його вміння вирішувати типові професійні завдання. КККЗ охоплюють питання з таких дисциплін:

1. Фінанси підприємства

Основи фінансів підприємства

Грошові розрахунки

Грошові надходження підприємства

Формування і розподіл прибутку

Оподаткування підприємства

Оборотні активи підприємства

Кредитування підприємств

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Фінансове планування на підприємствах

Оцінка фінансового стану підприємства

Фінансова санація підприємства

 

2. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва

Особливості фінансової діяльності суб'єктів підприємництва різних організаційно-правових форм

Формування чистого грошового потоку підприємств

Фінансування підприємств за рахунок прибутку

Формування власного капіталу підприємств

Фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу

Фінансові інвестиції підприємств

Фінансовий контролінг

Бюджетування на підприємстві

 

3. Фінансовий ринок

Роль фінансового ринку в економіці

Регулювання фінансового ринку

Основні фінансові інструменти на фінансовому ринку

Ризик та ціна капіталу

Фондова біржа. Біржові операції

Ринок похідних фінансових інструментів

Проведення фінансових операцій на грошовому ринку та ринку позичкового капіталу

4. Страхування

Економічна сутність та необхідність страхування

Класифікація страхування

Страховий ринок України

Державне регулювання страхової діяльності

Страхування майна юридичних і фізичних осіб

Транспортне страхування

Страхування кредитних та фінансових ризиків

Правові основи та особливості особистого страхування

Страхування відповідальності

Доходи і витрати страховика

Фінансова надійність страховика

Перестрахування

 

5. Податкова система

Економічна сутність та класифікація податків і зборів

Зміст податкової політики та концепцій оподаткування

Податок на прибуток підприємств та особливості його сплати

Податок з доходів фізичних осіб

Плата за землю та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів

Особливості нарахування та сплати ПДВ, акцизного податку

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

Оподаткування підприємницької діяльності

Фіксований сільськогосподарський податок

Місцеві податки і збори

 

Іспит проводиться письмово та включає тестові завдання, теоретичне питання і практичні завдання.

Використання тестів надає можливість:

- оцінити рівень сформованості базових понять і розуміння випускниками основних фінансово-економічних категорій;

- продемонструвати вміння випускників вибирати правильне рішення з існуючих альтернативних варіантів;

- забезпечити об'єктивність оцінки знань випускників;

- здійснити ефективний самоконтроль знань студентами.

 

На державний іспит виноситься 50 тестів. Із запропонованих варіантів відповідей по кожному тесту необхідно вибрати правильні. Якщо правильними здаються кілька варіантів схожих відповідей, необхідно вибрати найбільш точний.

Теоретичне питання включає розкриття змісту методики обґрунтування рішення або проведення розрахунків по конкретній фінансовій проблемі.

Рішення задач демонструє уміння і навички бакалаврів вирішувати практичні професійні задачі.

 

Оцінка виконань завдань у балах

Вид завдання Кількість завдань Кількість балів за одне завдання Загальна оцінка у балах
Тести Теоретичне питання Задачі

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.