Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема №5: Юридична професія

1. Юрист: загальна характеристика.

2. Основні риси юридичної професії.

3. Професійне мислення юриста.

4. Загальна характеристика основних видів професійної діяльності юриста (самостійно)

юрист як – особа, що отримала юридичну освіту, володіє професійними правовими знаннями та володіє умінням і навиками застосовувати їх в юридичній діяльності.

Ознаки:

- характеризується обов’язковою наявністю у суб’єкта юридичної освіти, тобто особа повинна закінчити навчальний юридичний заклад та одержати диплом юриста;

- здатність та уміння особи застосовувати здобуті знання та навики в практичній юридичній діяльності;

- особа повинна мати відповідні моральні та професійні якості;

- основною метою діяльності юриста є ефективне, якісне вирішення правових питань та проблем;

- особа, що характеризується динамічністю, тобто здатністю постійно і систематично поглиблювати та вдосконалювати набуті фундаментальні знання;

- виконує соціальну роль, що виражається в забезпеченні ефективного функціонування правової системи певної держави заради інтересів суспільства.

Отже, значимість юристів є надзвичайно важливою, тому що саме вони за своєю професійною спрямованістю покликані захищати та стверджувати загальнолюдські цінності та суспільства, забезпечувати верховенство права, захищати права, свободи людини і громадянина.

 

ІІ. Основні риси юридичної професії

Професія юриста є однією із старіших та бере свою започаткування ще з часів Давнього Риму. У зв’язку з підвищенням ролі права у суспільстві, збільшенням кількості правових проблем, появи постійної потреби членів суспільства у кваліфікованій юридичній допомозі призводить до виокремлення юридичної професії серед інших суспільних професій.

Основними ознаками, що розкривають її сутність є:

- тісний взаємозв’язок юридичної професії з правом, тому що саме юридична професія спрямована на служіння праву, втілення вимог законності у повсякденному житті. Вона забезпечує функціонування права, втілює його приписи у життя.

- юридична професія характеризується гуманістичною спрямованістю, оскільки саме вона спрямована на забезпечення непорушності прав та свобод людини і громадянина;

- юридична професія характеризується соціальною спрямованістю, що полягає в забезпеченні нормального функціонування суспільства, сприяє його прогресивному розвиткові шляхом надання юридичної допомоги усім членам суспільства при вирішенні конкретних життєвих ситуацій, питань пов’язаних з реалізацією правових норм, забезпечує реалізацію принципів верховенства права і закону, пріоритету права і свобод людини і громадянина, гарантування рівноправності і соціальної справедливості;

- характеризується особливою відповідальністю, тому що саме від вирішення юристом правового питання залежить доля людини, її життя, матеріальний та соціальний стан. Професійна діяльність юриста впливає на розвиток суспільства у всіх його проявах. Тому невдале, некоректне вирішення справи може значно зашкодити як окремій людини зокрема, так і суспільству в цілому. Саме юрист повинен усвідомлювати значимість своєї професії та відповідально та сумлінно ставитися до виконання своїх професійних обов’язків.

- професія юриста має здійснюватися на чітко зафіксованих нормативно - правових приписах;

- характеризується творчістю, оскільки здійснення юридичної професії потребує не лише наявності у юриста глибоких професійних знань, а й уміння творчо застосувати знання на практиці, різнобічно і логічно підійти до вирішення справи.

- наявність специфічної професійної культури юриста, що охоплює моральні, духовні, естетичні, політичні аспекти юридичної діяльності.

ІІІ. Професійне мислення юриста

Професійне мислення – інтелектуальна, розумова діяльність особи, що спрямована на вирішення професійних завдань в конкретних ситуаціях на основі інформації, завдяки знанням та умінню, що були накопичені завдяки навчанню і практичній діяльності юриста.

Професійне мислення надає можливість юристу цілеспрямовано, оперативно і ефективно оперувати юридичними категоріями та поняттями, що надає можливість якісного вирішення правового питання чи проблеми.

Професійне мислення характеризується наявністю різноманітних ознак:

- логічністю, тобто послідовність процесу мислення, що надає змогу завдяки використанню законів логіки робити вірні, правильні висновки;

- оперативністю, саме ця ознака передбачає здатність швидкого реагування на зміну ситуації, що не перешкоджає приймати при цьому обґрунтовані та правильні рішення;

- наявність високої нормативної культури, що забезпечує істинне розуміння змісту правових норм і прийняття конкретних рішень по справі;

- високоінтелектуальність та ерудованість, наявність знань не лише юридичного характеру, і й з інших аспектів суспільного життя дають змогу прийняти найбільш об’єктивне рішення по справі;

- динамічність, забезпечує орієнтацію в правовій ситуації, вміння відділити першорядне і другорядне;

- критичність, що надає можливість критично оцінити ситуацію або отримані юридичні факти.

Професійне мислення складається з декількох послідовних етапів:

1. включає вияв, створення та формування ситуації, пов’язаної з конкретно – визначним об’єктом мислення, отримання його фактичної та правової характеристики.

2. аналіз використання можливих варіантів поведінки, правових засобів і способів необхідних для вирішення конкретної справи.

3. вибір оптимального варіанту поведінки, необхідного для оперативного, вдалого розв’язання ситуації.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.