Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Розглядаються питання організації бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення підприємств за для реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Ключові слова: облікова політика, організація обліку, кадрове забезпечення підприємств.

 

The questions of organization of account and personnel of enterprises are examined after for reformation the account with application of international standards

Keywords: registration policy, organization of account, personnel of enterprises.

Відома істина “кадри вирішують все” актуальна для сьогоднішньої бухгалтерії як ніколи.

Постановка проблеми. У сьогоднішніх реаліях господарювання фахівці управлінської ланки підроиємств повинні мати вищу освіту, володіти знаннями з широкого кола питань, вміти аналізувати ситуації та ухвалювати рішення для того, щоб бути потрібними суспільству. Інформацію для цього надає бухгалтерський облік, який поєднує господарську діяльність та осіб, що приймають рішення, відображає зміни господарської діяльності для задоволення інформаційних потреб зацікавлених осіб.

Бухгалтерський облік став основою для цікавої та творчої професії. Саме головний бухгалтер систематизує та узагальнює інформацію про стан діяльності підприємства та передає її у розпорядження керівнику для прийняття оптимальних управлінських рішень. Виходячи зі статусу бухгалтера на підприємстві, він володіє інформацією про фінансовий стан підприємства, піклується про її конфіденційність, узагальнює, систематизує дані, що відображає у звітах, на підставі яких керівник підприємства аналізує ситуацію та приймає найбільш оптимальні рішення.

Аналіз останніх досліджень.Питаннями організації обліку займалися і займаються видатні представники бухгалтерської школи - відомі науковці М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, В.П.Завгородній, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, В.В.Сопко, Л.К.Сук, Н.М.Ткаченко, П.Я.Хомин та інші.

Метою статті є характеристика кадрового забезпечення підприємств щодо організації бухгалтерського обліку, визначення існуючих форм організації обліку та обовязків особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Результати дослідження. Якщо питання наукового, методичного, методологічного обґрунтування та консультаційного характеру обліку в більшій мірі влаштовують суб’єкти господарської та іншої діяльності, то питання нормативного характеру не повною мірою відображають процеси організації бухгалтерського обліку в Україні.

До 2000 р. організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві затверджувалася постановами Кабінету Міністрів України.

Однак економічні процеси, які відбуваються в державі, покликали законодавців приділити увагу обліку. Так, з 1 січня 2000 р. діє Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV [2]. Згідно зі ст.3 цього Закону, бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Таким чином, обов’язковість вести бухгалтерський облік суб’єктами господарювання закріплена законодавчо. А організаційну форму ведення бухгалтерського обліку підприємство може вибирати самостійно. Пункт 4 ст.8 Закону №996 передбачає чотири форми ведення бухгалтерського обліку:

1) введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

2) користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

3) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

4) самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися та у бюджетних установах.

Обираючи ту чи іншу форму ведення бухгалтерського обліку, необхідно враховувати багато факторів, у тому числі характер діяльності та правовий статус підприємства, розмір та різновидність господарських операцій, кількість працівників, необхідність збереження комерційної таємниці, перспективи розвитку тощо.

На підприємствах традиційно використовується форма організації бухгалтерського обліку, яка визначає включення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби, керівництво якою доручається головному бухгалтеру. Нещодавно ця форма ведення обліку була єдиною, вона ж залишається найбільш розповсюдженою, оскільки має досить великі переваги. Зокрема, бухгалтер, який працює безпосередньо на підприємстві, як правило зацікавлений у результатах діяльності підприємства в цілому. Такий бухгалтер добре знає специфіку діяльності підприємства та особливості організації його виробництва. Йому зрозумілі проблеми, які є на підприємстві. Керівництво підприємства чи його власники, у свою чергу, мають можливість постійно контролювати діяльність бухгалтера чи бухгалтерії, оперативно вирішувати ті чи інші питання, своєчасно вносити корективи в раніш прийняті рішення. Таким чином, ця форма ведення бухгалтерського обліку дозволяє тримати в руках всі обліково-податкові важелі та ефективно використовувати їх в управлінні підприємством.

Підприємство може скористатися послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку – фізичної особи, зареєстрованої як суб’єкт підприємницької діяльності. При цьому підприємство може йому доручити ведення бухгалтерського обліку повністю чи частково. Головна перевага цієї форми в тому, що вона дозволяє домогтися економії ресурсів, особливо якщо бухгалтер-підприємець сплачує єдиний податок.

Іншою формою організації бухгалтерського обліку є ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою. Така форма дозволяє підприємству перекласти частину відповідальності за свої результати обліку на інших, хоча при цьому є вірогідність постраждати від чужої помилки. Напевне, така форма організації обліку є найбільшперспективною, оскільки багатьом малим та середнім підприємствам економічно недоцільно створювати власну бухгалтерську службу. В той же час фірми, які спеціалізуються на наданні таких послуг, мають можливість залучати до роботи висококваліфікованих спеціалістів, цілеспрямовано відслідковувати всі зміни в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, накопичувати досвід і на його основі приймати рішення в складних і законодавчо не врегульованих ситуаціях. При необхідності спеціалісти таких фірм можуть представляти інтереси підприємства в спорах з податковими органами та в господарських судах. Іншими словами, вони можуть багато з того, що не під силу невеликому або середньому підприємству.

Закон №996 дозволяє власникам чи керівникам підприємства самостійно вести бухгалтерський облік та складати звітність. Ця форма найбільш економна, але й найбільш ризикована. Оскільки, як правило, бухгалтерський облік безпосередньо пов’язаний з податковим, та обидва обліки потребують спеціальних знань. Ведення обліку некомпетентними людьми може призвести до фінансового краху підприємства. Тому така форма ведення бухгалтерського обліку прийнятна тільки як виключення і тільки для невеликих підприємств, на яких відбуваються нескладні одноманітні операції.

Отже, у Законі №996 нічого не говориться про можливість поєднання різних форм бухгалтерського обліку, але й не заперечується така можливість.

Таким чином, логічно припустити, що підприємство може вибрати й комбінований варіант. Наприклад, ведення бухгалтерського обліку доручити спеціалізованій фірмі, а для організації і ведення податкового обліку створити відповідну службу на підприємстві, як інші варіанти, які також можливі.

Проте права, обов’язки, відповідальність головних бухгалтерів недостатньо законодавчо врегульовані. Про це можна говорити, виходячи з чинних нормативних актів України. Так, основні функції головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, визначені Законом №996, у тому числі обов’язки щодо забезпечення дотриманняна підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності, з організації контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Відповідальність за операції, факт здійснення яких підтверджується первинними документами, несуть особи, підпис яких засвідчує дозвіл на здійснення операцій та складання документів про такі операції. Більша конкретика щодо головних бухгалтерів відсутня.

Юридичне обґрунтування цього можна викласти в наступному: згідно з п.2 ст.8 Закону №996 питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідно, ще на етапі створення підприємства власники повинні вирішити і вказати в засновницьких документах, хто безпосередньо буде вирішувати питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Таке рішення може бути зафіксовано в розділі, яким визначені права та обов’язки вищого органу підприємства або в розділі, присвяченому правам і обов’язкам органу управління підприємством.

У засновницьких документах підприємства (в розділі, присвяченому органам управління, як правило, обумовлюється і статус головного бухгалтера (бухгалтера) підприємства, хоча це прямо і не передбачено Господарським кодексом України від 16.01.2003 р. №436-ІV[1]. Так, в засновницьких документах може бути записана процедура призначення головного бухгалтера. Наприклад, цими документами може бути передбачено, що головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства призначається на посаду за рішенням зборів або наказом директора.

Згідно зі статутом підприємства, виходячи з мети та предмету діяльності, власником чи органом управління – директором, залежно від повноважень, передбачених статутом підприємства, затверджується структура і штатна чисельність працівників підприємства, в тому числі і бухгалтерська служба. У цьому документі визначається структура підприємства, схема органів оперативного управління, їх підпорядкованість та підконтрольність, а також штатна чисельність кожного структурного підрозділу.

На підставі затвердженої структури підприємства директором затверджується штатний розпис. На кожну посаду, передбачену штатним розписом, крім робочих категорій, директором затверджується посадова інструкція.

На працівників бухгалтерської служби посадові інструкції, як правило, розробляються головним бухгалтером. Для складання посадових інструкцій робітників бухгалтерії необхідно використовувати кваліфікаційні характеристики професій бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів України від 28.12.2001 р. [3].

Як висновок потрібно зазначити, що для ефективної організації бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно переглянути організаційну структуру управління. Побудова бухгалтерського апарату повинна базуватися за оперативно-виробничо-фінансовим принципом. Це дозволить раціоналізувати процес проходження інформації про факти діяльності підприємства шляхом збору інформації, її обробки та узагальнення і прийняття управлінських рішень.

Література:

1.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2010. – № 12.

2.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV з наступними змінами та доповненнями //Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2010. – № 12.

3.Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників від 28.12.01 р. //Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. –2006. – №2.

4.Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 411 с.

5.Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник – К.; Каравела; Піча Ю.В., 2009 – 624с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.