Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік питань до контрольної роботиДонецький університет економіки та права

 

 

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

нормативної дисципліни

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 

Для бакалаврів

 

Напрям підготовки: 0501 „Економіка і підприємництво”

Спеціальність: 6.050100 „Економіка підприємства”

6.050100 „Фінанси”

6.050100 „Облік і аудит”

 

 

РОЗРОБЛЕНО к.е.н., доцент Л.М. Редька   ________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання кафедри фінансів 28.08.2009 р. № 1   Завідувач кафедри д.е.н., доц. Г.В. Астапова   ________________________ ___.___. 2009р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Самостійна робота, як важлива форма навчального процесу, має навчити студентів самостійно узагальнити і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи комерційних банків, установ НБУ, фінансових органів, податкових інспекцій, підприємств.

У самостійній роботі студент має показати:

- знання і правильне розуміння закономірностей і процесів, що здійснюються у сфері оподаткування;

- вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;

- вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних цифрових даних.

Варіанти самостійних робіт вибираються залежно від двох останніх цифр залікової книжки студента (Додаток А).

При написанні самостійної роботи слід дотримуватись таких вимог:

- відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента України, постановам Уряду України та нормативним документам НБУ;

- змістовність і конкретність викладання;

- достатня повнота викладання питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи процесу, який досліджується, розглянути всі сторони проблеми;

- завершеність викладання кожної думки;

- усунення повторів;

- економічна грамотність;

- акуратне оформлення контрольної роботи.

Самостійна робота повинна мати чітку й логічну структуру. Обсяг самостійної роботи має бути 15-20 с. стандартного формату А4, написана чітким розбірливим почерком або надрукована на машинці чи набрана на комп’ютері.

При оформленні самостійної роботи слід дотримуватись встановлених стандартом вимог: текст пишеться з одного боку білого паперу формату А4; шифр – 14, інтервал між рядками 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва – не менше 30мм, справа –10мм, зверху – 15 мм, знизу – 20 мм. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться (зразок контрольної роботи у ДОДАТОКУ Б).

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і дату.

Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети Уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз’яснення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях.

Всі джерела, включенні до списку літератури, нумеруються послідовно.

Завершену самостійну роботу студенти заочної форми навчання здають методисту згідно із встановленим терміном. Роботи, які не відповідають нормативам, повертаються на доопрацювання.

 


Перелік питань до контрольної роботи

1. Розкрийте основні закономірності походження грошей.

2. Дайте характеристику механізму еволюції грошей.

3. У чому полягає економічна сутність так званих електронних грошей?

4. Як виражається суть грошей в умовах сучасних економічних відносин?

5. Назвіть функції грошей. Покажіть особливості реалізації функцій грошей

в економіці України?

6. Охарактеризуйте сучасну економічну роль золота і дорогоцінних металів.

Який взаємозв’язок сучасних грошей і золота?

7. Що таке грошовий оборот? Охарактеризуйте базову модель грошового

обороту в ринковій економіці?

8. Поясніть економічне значення двосферного механізму грошового обороту.

9. Як ви розумієте специфіку і взаємозв’язок сфер безготівкового і

готівкового обігу?

10. Що таке національна грошова система? Яке місце в національній грошовій

системі займає процес грошового обороту?

11. Виділіть і охарактеризуйте структурні елементи національної грошової

системи.

12. Які основні закономірності функціонування грошової маси у сучасній

економіці України? Що таке грошові агрегати?

13. Опишіть національну грошову одиницю України – гривну (банкноти та

розмінну монету).

14. Грошовий ринок та його перспективи розвитку на Україні.

15. Проблеми забезпечення рівноваги на грошовому ринку.

16. Суть та формування попиту і пропозиції на гроші.

17. Закон грошового обігу та особливості його прояву.

18. Інфляція: суть, розвиток та перспективи подолання її в Україні.

19. Механізм поповнення грошей в обороті.

20. Грошові реформи: необхідність та методи проведення.

21. Що таке безготівковий грошовий обіг і безготівкові розрахунки?

22. Переваги безготівкового обігу порівняно з готівковим.

23. Виділить і охарактеризуйте основні підходи до класифікації

безготівкових розрахунків

24. Охарактеризуйте принципи організації безготівкових розрахунків.

25. Назвіть основні форми безготівкових розрахунків. Чим пояснити різноманітність конкретних форм розрахунків, що використовуються в

господарському обороті?

26. Що таке платіжне доручення? Як здійснюються розрахунки із

застосуванням платіжних доручень? Наведіть конкретні приклади з

господарської практики.

27. У чому полягає відмінність між платіжною вимогою і платіжною вимогою-дорученням? Наведіть конкретні приклади.

28. Що таке розрахунковий чек? Розкрийте механізм проведення безготівкових розрахунків із застосуванням чеків.

29. Проаналізуйте особливості розрахунків акредитивами. Між якими суб’єктами виникають економічні відносини при розрахунках акредитивами?

30. Що таке вексель? Які особливості і сфери застосування простого і переказного векселів.

31.Розкрийте порядок здійснення безготівкових розрахунків із застосуванням векселів.

32.Що таке факторинг? Виділіть основні суб’єкти факторингових операцій.

33.Розкрийте особливості розрахунків при здійсненні заліку взаємної заборгованості.

34. Що ви розумієте під валютними відносинами? Що є об’єктом валютних відносин? Назвіть основних суб’єктів валютних відносин.

35.Дайте визначення та охарактеризуйте складові національної валютної системи.

36.Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання.

37.Що таке конвертованість національної валюти?

38.Яку роль відіграє класифікатор іноземних валют НБУ?

39.Що таке валютний курс? Назвіть основні види валютних курсів.

40.Необхідність і суть кредиту.

41.Форми, види і функції кредиту та перспективи його розвитку.

42.Роль кредиту в становленні ринкової економіки України.

43.Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.

44.Процентна політика в умовах інфляції.

45.Кредитна система України та проблеми її розвитку.

46. Сутність, мета та економічна природа комерційного кредиту.

47.Суть та принципи банківського кредитування.

48.Роль державного кредиту в розвитку національної економіки.

49.Основні параметри споживчого кредиту, його суб’єкти та об’єкти.

50.Зміст іпотеки та її роль у системі іпотечного кредитування.

51.Економічна природа лізингу. Суб’єкти та об’єкти лізингу.

52.Зміст фінансового лізингу і оперативного лізингу. Відмінності між ними.

53.Класифікація фінансових посередників грошового ринку.

54.Стійкість банківської системи і механізм її забезпечення.

55.Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.

56.Спеціалізовані комерційні банки, специфіка їх діяльності.

57.Статутний фонд комерційного банку і порядок його формування.

58.Операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика.

59.Етапи розвитку, функції та класифікація комерційних банків.

60.Спеціалізовані комерційні банки, специфіка їх діяльності.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.