Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Східноєвропейська цивілізація

Тема: Давні цивілізації Мезоамерики та Перу.

План:

1. Витоки цивілізацій доколумбової епохи: сучасні гіпотези.

2. Цивілізаційні особливості Мезоамерики та Перу

3. Сучасна спадщина американських індіанців

Література:

1. Айзенстадт С.Н. Культура, религия и развитие в Североамериканской и Латиноамериканской цивилизациях // Международный журнал социальных наук. – 1993. – №1. – С. 177–195.

2. Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй : доколумбовый период. – М., 1998. – 430 с.

3. Галич М. История доколумбовых цивилизаций – М. : Мысль, 1990. – 407 с.

4. Геблер К. История человечества: Америка после открытия Колумба. – СПб. : Полигон, 2003. – 412 с.

5. Гончарова Т.В. Универсальные ценности и цивилизационная специ-фика Латинской Америки : в 2-х кн. : кн. 2 – М. : ИЛА, 1995. – 145 с.

6. Головченко В. Країнознавство : Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія : навч. посібник / В. Головченко, О. Кравчук. – К. : Нічлава, 2006. – 336 с.

7. Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест : очерки по культуре Месоаме-рики / Р.В. Кинжалов. – СПб. : Наука, 1991. – 186 с.

8. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Курс лекцій: Навч. посібник. – Київ: Либідь, (будь-яке видання)

9. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

10. Рубель Історія середньовічного Сходу: Підручник. – Київ: Либідь, 2002. – 736 с.

11. Рубель Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посіб. – Київ: Либідь, 2005. – 504 с.

 

 

Семінарське заняття № 4-5.

Тема: Витоки європейської цивілізації

План:

1. Греко-римська цивілізаційна спадщина

2. Християнізація Європи та її цивілізаційний вплив.

3. Реформація та її цивілізаційні наслідки.

4. Революції та цивілізація

5. Боротьба за світову гегемонію.

6. Постіндустріальна цивілізація.

 

Література:

1. Андреева Л.А. Сакрализация власти в истории христианской циви-лизации : латинский Запад и православный Восток – М. : Ладомир, 2007. – 304 с.

2. Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. – К.: Техніка, 2001. – 512 с.

3. Герман Вейс. История культуры народов мира. Древняя Греция. Истоки европейской цивилизации - М., 2005. - 144с.

4. Гуревич А.Я. Средневековый мир : культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

5. Драгунский Д.В. Генотип европейской цивилизации / Д.В. Драгун-ский, В.Л. Цимбурский // Полис (Политические исследования). – 1991. – № 1. – С. 6–14.

6. Історія стародавнього світу. – К., 2006.

7. Норман Дейвіс. Європа. Історія. К., 2006. – 1464 с.

8. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

9. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 2000.

10. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

12. Гріненко Г. В. Хрестоматія по історії світової культури. – М.: Юрайт, 1998. — 669 с.

13. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення / Йозеф Кардинал Гьофнер ; пер. з нім. С. Пташник, Р. Оглашенний. – Львів : Свічадо, 2002. – 304 с.

14. Джозеф Г. Лінч. Середньовічна церква. Коротка історія / пер. з англ. В. Шовкун. – К.: Основа, 1994. – 479 с.

15. Історія світової культури. – Либідь, 1994. – 320 с.

16. Історія української культури /За загал. ред. I. Крип'якевича. – К.:Либідь, 1994. —656 с.

17. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 2000. – 359 с.

18. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XXст. – К.: Либідь, 2002. – 480 с.

19. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. 2 Т. К., Основи, 1995.

20. Френсіс Дворнік. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. – К.: Дух і Літера, 2000. – 528 с.

21. Гордон А. В. Новое время как тип цивилизации. М., 1996.

22. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 2000. – 359 с.

23. Цивилизация Нового времени между мир-культурой и культурным ареалом. Научно-аналитический обзор. М., 1998.

24. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. М., 1993.

25. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999.

26. Як час сприває: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції / Крис Фримен, Франсиско Лука; - К.: Вид. Дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 510 с.

 

Теми рефератів:

Релігійне образотворче мистецтво Європи.

Сакральна та світська традиції в мистецтві Європи

Витоки та особливості західноєвропейської цивілізації.

 

Семінарське заняття № 6

Тема: Східноєвропейська цивілізація

План:

1. Візантійська цивілізаційна спадщина

2. Спадкоємці грецької православної цивілізації в пізньому середньовіччі.

3. Концепція східноєвропейського цивілізаційного простору.

4. Становлення Московської державності та її експансія в Азії.

5. Російська імперія як зародок євразійської цивілізації: суперечності концепції

6. Православний цивілізаційний вплив за межами Європи.

 

Література:

1. Гийу А. Византийская цивилизация / Первод с французского Д. Лоевского; Предисл. Р. Блока. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 552 с.

2. Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації. – К.: Дух і Літера, 2000. – 528 с.

3. Історія Візантії. Вступ до візантиністики. / Войтович Л.

4. Домановський А. та ін. - Львів: Апріорі. 2011. – 880 с.

5. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

6. Трегубов В/./ Візантія: зерна й плевели // Дзеркало тижня, 24 травня 2013 (електронний ресурс) – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/article/print/history/vizantiya-zerna-y-pleveli-_.html

7. Хвостова К. В. Византийская цивилизация как историческая парадигма. – СПб.: Алетейя, 2009. – 207 с.

8. Яковець Ю.В. Історія цивілізацій:учеб. посібник. – М.:ВЛАДОС, 1997. – 352 з.

9. Ильин В.В. Российская цивилизация : содержание, границы, возможности / В.В. Ильин, А.С. Ахиезер. – М. : Изд-во МГУ, 2000. – 301 с.

10. Олова И.В. Евразийская цивилизация. Социально-исторические ретроспектива и перспектива. – М., 1998.

11. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М., 2003.

12. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002

13. Пантин В.И. Политическая и цивлизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. // Полис, 2008, № 3.

14. Семенникова Л.И. Цивилизацинные парадигмы в истории России. // Общественные науки и современность. – 1996, №5, 6.

15. "Цивилизационная модель" международных отношений и ее импликации // Русский архипелаг (електронный ресурс) http://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/clash2/226/

16. Каждан А.П. Византийская культура (лектронный ресурс) http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/126686/Kazhdan_-_Vizantiiiskaya_kul'tura.html

17. Крижавнівська О.О., Крижанівський О.П. Історія середніх віків. Всуп до історії західноєвропейського середньовіччя. – К.: Либідь, 2006. – 368 с.

18. Сорокина О.Культура Византии: некоторые тенденции и избранные

факты (електронный ресурс) http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200204501

19. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. – М., 1991.

20. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / Пер. з нім. – Львів: Літопис, 2002. – 608 с.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.