Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки до рішенняДніпродзержинський Державний технічний університет

Кафедра економіки і організації виробництва

Методичні вказівки

Для виконання розрахункового завдання

з дисципліни „Організація виробництва”

для студентів спеціальності „Промислова теплоенергетика”

Дніпродзержинськ

Р.

 

 

Методичні вказівки по виконанню розрахункового завдання з дисципліни ”Організація виробництва на підприємстві” для студентів спеціальності ПТ / Склав: В.П.Лаліменко - Дніпродзержинськ: ДДТУ 2007. – 17с.

 

 

Укладач В.П.Лаліменко, ст.. викладач

Відповідальний за випуск Н.А.Караван, к.е.н., доцент

Рецензент М.І.Фень, к.е.н., доцент

 

 

Затверджено:

на засіданні кафедри

економіки і організації виробництва

Протокол № від ______2009 р.

 

 


ВСТУП

В умовах переходу економіки на ринкові відносини важливе місце повинне відводитися питанням економічної роботи на промислових підприємствах, що у свою чергу викликає необхідність вдосконалення економічної освіти.

В оволодінні майбутніми фахівцями глибокими знаннями з економіки, організації виробництва особлива роль повинна відводитися самостійній роботі студентів.

В учбовій економічній літературі методичні питання за рішенням задач по організації виробництва в енергетичних цехах, промислових, у тому числі металургійних підприємств розкриті недостатньо повно.

Мета методичних вказівок - допомогти студентам самостійно вирішувати задачі по плануванню виробництва в енергетичних цехах підприємств.

Використовування методичної розробки дозволить з'ясувати сутність і особливості організації роботи енергетичного господарства підприємства. Рекомендується також застосовувати її при виконанні організаційної частини дипломного проекту.

Розрахунок покажемо на прикладі металургійного підприємства типу ДМК.

РОЗРОБКА БАЛАНСУ ПАРИ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Постановка задачі

Розрахувати потребу і скласти баланс пари по металургійному підприємству.

Методичні вказівки до рішення

Будь-який баланс включає дві частини - витратну і прибуткову. У витратній частині балансу пари визначається потреба підприємства в парі, а в прибутковій - джерела задоволення потреб.

Розробка балансу починається з складання витратної частини, в якій окремо фіксують потребу в гострій парі високого тиску (для вироблення електроенергії турбоагрегатами і для вироблення повітряного дуття турбоповітродувками), у виробничій і опалювальній парі, а також визначають загальну потребу комбінату в парі.

Витрата пари в основних цехах нормується в гігаджоулях (ГДж) на одиницю продукції, що випускається, а потреба визначається шляхом множення питомих норм витрати на річний об'єм виробництва продукції. Питомі норми витрати пари на одиницю продукції (ГДж/тис.т), що випускається та річний об'єм продукції (тис.т), виробленої основними цехами металургійного комбінату обирається з табл. 1.1(коригується на поправочний коефіцієнт, що відповідає номеру варіанту).

Потреба цехів комбінату у парі складається з потреби основних цехів і потреби інших споживачів. Розмір останніх приймаємо 4500 ТДж у рік (1 Тера = 1012). Розрахунок потреби цехів комбінату у парі на виробничі потреби виконується по формі, приведеній у таблиці 1.1, де колонка 4 утворюється шляхом множення колонки 2 на колонку 3.

Таблиця 1.1 – Розрахунок потреби цехів в парі на виробничі потреби

 

Цех Питома норма витрати пари, ГДж/ тис.т Обсяг виробництва, тис.т Потреба пари, ТДж
Аглофабрика
Доменний
Стан 120 28,8
Всього основні цеха     4400,8
Інші споживачі    
Всього     8900,8

 

Потреба в парі високого тиску для вироблення електроенергії і турбо-дуття 2200 і 7700 ТДж відповідно, а на опалення – 30 ТДж. Втрати пари при передачі складають 3,5 % від усієї виробки.

Виробниками пари на комбінаті є:

1) котлоагрегати (КА) пароповітрядувної станції (ППС). Дані за варіантами для розрахунку виробки пари котлами ППС приведені в додатку 1 (таблиця 1.1);

2) котли – утилізатори (КУ) за нагрівальними печами універсального цеха, які виробляють 1500 ТДж та 1600 ТДж пари у рік відповідно;

3) системи випарювального охолодження, які виробляють 300 ТДж пари за рік;

4) центральна пароперегрівна установка, яка виробляє 5ТДж пари за рік.

При розрахунку виробництва пар котлами ППС враховують годинну видатність котлів у тоннах, їх кількість та час фактичної праці за рік. Час фактичної роботи котлів визначають за наміченим графіком їхніх зупинок на всі види ремонтних робіт, а також з врахуванням часу знаходження у резерві. Календарні строки зупинок котлів на ремонти узгоджуються з строками зупинок агрегатів, які потребують пару, зі змінами потреби у парі в окремі періоди.

Дані нульового варіанту розрахунків для розробки балансу пари на металургійному підприємстві представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Вихідні данні для розрахунку виробки пари котлами

(0 варіант)

Показники Значення показника
1. Котли продуктивністю 100 т/год  
1.1. Кількість установлених котлів
1.2. Періодичність ремонтів, роки  
- капітального (К)
- середнього (С)
1.3. Тривалість ремонтів, діб  
- капітального (К)
- середнього (С)
1.4. Поточні простої (ПТ) %/ном.часу.
2. Котли продуктивністю 220 т/год.  
2.1. Кількість установлених котлів
2.2. Періодичність ремонтів, роки  
- капітального (К)
- середнього (С)
2.3. Тривалість ремонту, діб  
- капітального (К)
- середнього (С)
2.4. Поточні простої, % ном. часу.
3. Рік проведення останнього капітального ремонту котлоагрегату  
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
3.1. №1
4. Витрати пари при виробці на котлоагрегатах (%)   3,1
5. Середня ентальпія пари ГДж/т 2,06©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.