Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИУ вихідних даних для виконання розрахункового завдання курсової роботи представлений базовий варіант. Студенти виконують розрахункове завдання за індивідуальними даними. Для отримання індивідуальних даних вихідні дані, виділені позначкою (К), необхідно помножити на коригуючий коефіцієнт, який визначається відповідно до індивідуального номера курсової роботи.

Цифри індивідуального варіанта округляються до такого ж порядку, як у базовому варіанті за математичними правилами округлення. Показники, які розраховуються у відсотках, округляються до сотих.

Розв’язання ситуаційного завдання курсової роботи необхідно оформляти в такий спосіб: опис етапу розв`язання завдання, подання формул розрахунків показників, розкриття економічного змісту показників, якщо необхідно – наведення самих розрахунків показників, представлення отриманих результатів у таблиці, якщо необхідно – формулювання висновків. Усі вихідні та розраховані показники повинні мати одиниці виміру.

Рекомендується виконувати ситуаційне завдання курсової роботи наступним чином:

 

1. Визначити річний випуск спортивної та шкільної форми у натуральному виразі, використовуючи дані про чисельність та продуктивність праці швачок, а також фонду їх робочого часу.

 

2. Розрахувати дохід від реалізації спортивної та шкільної форми у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід. Результати розрахунків навести у формі таблиці 7.

Дохід від реалізації продукції розраховується шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:

 

(1)

 

де V – річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.

Ц – відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

 

Таблиця 7

Доходи від реалізації продукції ПАТ «Стиль-М»

Показники Спортивна форма Шкільна форма Усього
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн. (Д)      
2. Сума податку на додану вартість, грн. (ПДВ)      
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн. (ЧД)      

 

Податок на додану вартість розраховується за формулою:

 

, або (2)

 

Чистий дохід визначається як різниця доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою:

 

(3)

 

3. Визначити величину прямих матеріальних витрат на виробництво одного комплекту спортивної та одного комплекту шкільної форми. Розрахувати річні витрати матеріалів на виробництво кожного виду продукції та знайти сукупний обсяг річних витрат на прямі матеріали та покупні вироби.

Результати розрахунків навести у формі таблиці 8.

Таблиця 8

Розрахунок витрат матеріалів на виробництво одного комплекту спортивної (шкільної) форми

Найменування матеріалів Кількість Ціна, грн. Сума витрат, грн.
спорт. ф. шк. ф. спорт. ф. шк. ф. спорт. ф. шк. ф.
1. Тканина            
2. Тканина для підкладки            
3. Нитки            
4. Фурнітура            
Усього            

 

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розраховують за формулою:

 

, (4)

 

де – річні витрати матеріалів на виробництво і-го виду продукції, грн.;

– величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн./шт.;

– річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.

 

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства визначаються як сума річних матеріальних витрат на виробництво спортивної та шкільної форми.

 

4. Визначити витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві спортивної та шкільної форми окремо. Результати розрахунків навести у формі таблиці 9.1.

Відрахування в Пенсійний фонд і у фонди соціального страхування нараховуються від суми основної і додаткової заробітної плати, виходячи з наступного:

- відрахування до Пенсійного фонду України – 2%;

- відрахування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 1%;

- відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,6%.

 

Таблиця 9.1

Витрати на оплату праці основних працівників, зайнятих у виробництві спортивної (шкільної) форми

Показник Кількість, чол. Оклад, грн. Витрати на оплату праці в міс, грн. Річні витрати на оплату праці, грн.
спорт. ф. шк. ф.   спорт. ф. шк. ф. спорт. ф. шк. ф.
             
             
Основна зарплата              
Додаткова зарплата              
Сума основної і додаткової зарплати              
Нарахування на зарплату              
Загальний обсяг витрат на оплату праці              

 

5. Визначити величину річних загальновиробничих витрат.

До загальновиробничих витрат підприємства входять:

- витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників;

- знос малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю;

- амортизація машин і устаткування;

- витрати енергії для роботи машин і устаткування;

- витрати мастильних і обтиральних матеріалів, запчастин для ремонту устаткування, цехові витрати.

 

5.1. Для розрахунку витрат на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників слід використовувати форму таблиці 9.2.

 

Таблиця 9.2

Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників, зайнятих у виробництві спортивної (шкільної) форми

Показник Кількість, чол. Оклад, грн. Витрати на оплату праці в міс, грн. Річні витрати на оплату праці, грн.
       
       
Основна зарплата        
Додаткова зарплата        
Сума основної і додаткової зарплати        
Нарахування на зарплату        
Загальний обсяг витрат на оплату праці        

 

5.2. До малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю відносять предмети, вартість яких менше 500 грн. і термін служби не менше 1 року. Витрати на МШП та інвентар можна списувати в такий спосіб:

- списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби – 1 рік);

- списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби понад 1 рік).

Для визначення річної величини зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю слід використовувати таблиці 10, 11.

 

Таблиця 10

Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарю Кількість, шт. Ціна, грн. Загальна вартість, грн.
1.      
       
       
     
     
Усього      

 

При заповненні таблиці 11 необхідно самостійно вибрати метод списання витрат на знос МШП, виходячи з терміну їхньої служби. Загальна сума зносу розраховується залежно від методу списання витрат:

- при списанні 50% вартості МШП у момент придбання, 50% у момент списання сума зносу визначається шляхом розподілу вартості МШП на 2;

- якщо витрати списуються відразу при придбанні, тоді уся вартість МШП вважається зносом.

 

Таблиця 11

Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарю Термін служби, років Метод списання витрат Загальна вартість зносу на рік, грн.
1.      
       
       
     
     
Усього      

 

5.3. Для розрахунку річних витрат на електроенергію необхідно скористуватися вихідними даними, а отримані результати представити у формі таблиці 12.

5.4. Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції, витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати наведені у вихідних даних.

 

Таблиця 12

Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид Обладнання   Час роботи, год/рік Простій, год/рік Споживання енергії, кВт/год Кількість обладнання, шт. Витрати
кВт грн.
1.            
             
             
           
Усього за рік            

 

5.5. Річні загальновиробничі витрати визначити як суму їх окремих елементів.

 

6. Визначити виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції, провести аналіз її структури. Результати розрахунків навести у формі таблиці 13.

Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основну, додаткову заробітну плату, відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих у виробничому процесі, потрібно внести у таблицю 13 за прямою належністю до відповідних видів продукції.

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Для вибору бази розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції слід врахувати, що загальновиробничі витрати будуть розподілені між видами продукції пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Заробітна плата допоміжних працівників, зайнятих у виробництві продукції, розподіляється пропорційно вартісному вираженню обсягу виготовленої продукції за видами.

Після розподілу річних загальновиробничих витрат за видами продукції, розрахувати виробничу собівартість спортивної та шкільної форми, а також виробничу собівартість усього випуску продукції.

Питома вага кожної статті виробничих витрат визначається як відношення певної статті витрат на виробництво спортивної та шкільної форми до відповідної суми усіх виробничих витрат на певний вид продукції (підсумок таблиці 13).

Проаналізувати структуру виробничої собівартості продукції підприємства.

 

Таблиця 13

Розрахунок виробничої собівартості продукції підприємства

Стаття витрат Спортивна форма   Шкільна форма   Усього, грн.
  Сума, грн. Питома вага, % Сума, грн. Питома вага, %  
1. Прямі витрати на матеріали          
2. Основна зарплата          
3. Додаткова зарплата          
4. Відрахування на соціальні заходи          
5. Загальновиробничі витрати          
Усього          

 

7. Визначити річні адміністративні витрати.

Адміністративні витрати підприємства включають:

витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера;

витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону.

 

7.1. Визначити витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера, використавши форму таблиці 9.2 (результати розрахунків внести в таблицю 9.3).

7.2. Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону наведені у вихідних даних.

7.3. Річні адміністративні витрати визначити як суму їх окремих елементів.

8. Визначити річні витрати на збут.

Витрати на збут включають:

- витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом;

- витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, використовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу.

8.1. Визначити витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом, використавши форму таблиці 9.2 (результати розрахунків внести в таблицю 9.4).

8.2. Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, що використовуються для збуту продукції, витрати на рекламу наведені у вихідних даних.

8.3. Річні витрати на збут визначити як суму їх окремих елементів.

9. Визначити валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:

 

, (5)

 

де – валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, тис. грн.;

– виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

 

10. Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначити фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток/збиток ) підприємства до оподаткування, розрахувати величину чистого прибутку. Порядок розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства наведено у таблиці 14.

З величини оподатковуваного прибутку розраховується податок на прибуток за ставкою 23%. Чистий прибуток підприємства визначається як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток.

 

11. За результатами проведених розрахунків заповнити розділ 1 Форми 2 «Звіт про фінансові результати». Особливу увагу слід звернути на те, що Форма № 2 заповнюється у тисячах гривень. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» представлена у додатку В.

Заповнену форму № 2 обов’язково додати до курсової роботи у вигляді додатку.

 

12. Розрахувати за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік. Отримані показники також відобразити у 1 розділі Форми №2 «Звіт про фінансові результати».

 

13. Розподілити отриманий у звітному році чистий прибуток підприємства, враховуючи умови, наведені у вихідних даних.

Для цього необхідно визначити величину прибутку, який підлягає сплаті власникам підприємства у вигляді дивідендів акціонерам, розмір поповнення резервного капіталу і суму нерозподіленого прибутку.

 

Таблиця 14

Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

  Показник Значення
  Валовий прибуток (збиток)  
+ Інші операційні доходи  
- Адміністративні витрати  
- Витрати на збут  
- Інші операційні витрати  
= Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток/збиток)  
+ Дохід від участі в капіталі  
+ Інші фінансові доходи  
+ Інші доходи  
- Фінансові витрати  
- Збитки від участі в капіталі  
- Інші витрати  
= Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)  
- Податок на прибуток від звичайної діяльності  
= Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток/збиток)  
+ Надзвичайні доходи  
- Надзвичайні витрати  
- Податок з надзвичайного прибутку  
= Чистий прибуток  

 

 

14. Заповнити агрегований пасив балансу ПАТ «Стиль-М» на кінець звітного періоду, використовуючи дані на початок періоду, що наведені у вихідних даних, та результати проведених розрахунків. Результати розрахунків представити у формі таблиці 15.

 

15. Проаналізувати динаміку зміни показників фінансових результатів підприємства за попередній та звітний роки за Формою № 2, використовуючи форму таблиці 16. За результатами аналізу зробити висновки.

 

16. Для аналізу ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства розрахувати та проаналізувати показники рентабельності продукції та рентабельності капіталу.

Ефективність виробництва та збуту продукції оцінюють за допомогою наступних показників: рентабельності продаж та рентабельності продукції:

 

Таблиця 15

Агрегований пасив балансу ПАТ «Стиль-М», тис. грн.

Стаття пасиву На початок року На кінець року
1. Статутний капітал    
2. Резервний капітал    
3. Нерозподілений прибуток    
Всього власного капіталу    
4. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    
5. Довгострокові зобов'язання    
6. Поточні зобов'язання    
Баланс    

 

Рентабельність продаж (коефіцієнт валової рентабельності реалізації) ( ) показує, скільки копійок валового прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

 

(6)

 

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації продукції ( ) характеризує, скільки копійок чистого прибутку отримано підприємством на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

 

(7)

 

Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації продукції ( ) характеризує, скільки копійок прибутку від операційної діяльності припадає на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

 

(8)

 

 


Таблиця 16

Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів ПАТ «Стиль-М»

Найменування показників Абсолютне значення показника, тис. грн. Питома вага статей у виручці, % Зміни (відхилення)
попередній рік звітний рік попередній рік звітний рік тис. грн. в структурі, % темп приросту, %
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції     100,00 100,00      
2. Податок на додану вартість              
3. Інші вирахування з доходу              
4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції              
5. Собівартість реалізованої продукції              
6. Валовий прибуток (збиток)              
7. Інші операційні доходи              
8. Адміністративні витрати              
9. Витрати на збут              
10. Інші операційні витрати              

 

 


Продовження таблиці 16

 

11. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток /збиток)              
12. Інші фінансові доходи              
13. Інші доходи              
14. Інші витрати              
15. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)              
16. Податок на прибуток              
17. Чистий прибуток (збиток)              

Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації ( ) розраховується за формулою:

 

(9)

 

Величина прибутку від реалізації продукції підприємства дорівнює валовому прибутку за вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут.

Рентабельність виробництва продукції (коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат) ( ) показує, якою мірою співвідносяться між собою сума валового прибутку та величина собівартості реалізованої продукції, тобто характеризує рівень ефективності виробничих витрат підприємства. Для її визначення використовується формула:

 

(10)

 

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат ( ) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн. постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

 

(11)

 

Повна собівартість продукції (величина постійних та змінних операційних витрат) дорівнює сумі собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат та витрат на збут.

 

16.1. Розрахунок показників рентабельності слід провести за окремими видами продукції та за загальним обсягом продукції в цілому за даними звітного та попереднього років.

Результати розрахунків показників рентабельності виробництва та збуту продукції навести у формі таблиць 17-18.

Проаналізувати зміни показників рентабельності за попередній та звітний роки. Зробити висновки щодо динаміки ефективності виробничої діяльності підприємства.

 

16.2. Розрахувати рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу та рентабельність усіх активів підприємства. Формули для розрахунків наступні:

 

, (12)

 

 

Таблиця 17

Аналіз показників рентабельності продаж і виробництва продукції ПАТ «Стиль-М»

Найменування показника Звітній рік  
Спортивна форма Шкільна форма Всього  
 
1. Чистий дохід, грн.        
2. Собівартість реалізованої продукції, грн.        
3. Валовий прибуток від реалізації продукції, грн.        
4. Рентабельність продаж продукції, %        
5. Рентабельність виробництва продукції, %        

 

Таблиця 18

Аналіз показників рентабельності продукції ПАТ «Стиль-М»

Найменування показника Значення показника за роками, % Відхилення, +/−
Звітний рік Попередній рік
1. Коефіцієнт валової рентабельності реалізації      
2. Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат      
3. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації      
4. Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації      
5. Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації      
6. Коефіцієнт рентабельності операційних витрат      

 

(13)

 

(14)

 

де – рентабельність усіх активів підприємства, %;

– рентабельність власного капіталу, %;

– рентабельність інвестованого капіталу, %;

– чистий прибуток підприємства, тис. грн.;

– середньорічна величина власного капіталу, тис. грн.;

– середньорічна величина інвестиційного капіталу, тис. грн.;

– середньорічна вартість активів підприємства, тис. грн.

 

Середньорічна величина капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення капіталу на початок та на кінець звітного періоду.

Середньорічна величина інвестиційного капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення інвестиційного капіталу на початок та на кінець звітного періоду. Інвестиційний капітал включає власний капітал та довгострокові позикові кошти.

Середньорічна величина активів підприємства визначається як середньоарифметичне значення активів на початок та на кінець звітного періоду. Величина активів підприємства дорівнює величині його пасивів у балансі.

Результати розрахунків представити у таблиці 19.

 

Таблиця 19

Показники рентабельності капіталу ПАТ «Стиль-М»

Найменування показників Значення показників, %
1. Рентабельність власного капіталу  
2. Рентабельність інвестиційного капіталу  
3. Рентабельність усіх активів  

 

Зробити висновки щодо наявності власних джерел фінансування діяльності даного підприємства.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.