Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 4. НОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

З а в д а н н я 1

Розрахувати норму виробітку для робітників доменного цеху.

Вихідні дані.

1. План виробництва прийняти з задачі 2.

2. Коефіцієнт, що враховує нерівномірне надходження сировини - 0,95.

3. Кількість змін роботи в місяці - 22.

Методика рішення

Норма виробітку (НВ) розраховується по наступній формулі

, ( 10 )

де НВ - норма виробітку, т на місяць;

П - планове виробництво чавуну на місяць

Норма виробітку за зміну визначається шляхом розподілу місячної норми виробітку на кількість змін роботи в даному місяці.

 

 

З а в д а н н я 2

Розрахувати чисельність робітників по агрегатом і скласти штатний розклад робітників на підставі наступних вихідних даних.

Нормативи обслуговування агрегатів по варіантах представлені в додатку Е , таблиці Е1.

У даній таблиці представлена також сітка оплати, розряди робітників, індекс групи тарифних ставок і тарифна ставка відповідного розряду.

Методика розрахунку

Основою для визначення чисельності робітників по даному агрегаті, ділянці, цеху є змінний штат (Р), іменований також разстановочний. Змінний штат приймаємо рівним нормативам чисельності. Далі розраховуємо добовий штат – С по формулі:

, ( 11 )

де – кількість змін

Підміна на вихідні дні при чотирьох бригадному графіку (В) дорівнює змінному штату: В=Р.

Добовий штат з підмінної на вихідні дні – СВ визначається по формулі:

, ( 12 )

Резерв на відпустки і хвороби (СР) складає 8÷10% від СВ.

Обліковий штат (Собл.) визначається по формулі:

, ( 13 )

Штатний розклад робітників складається за формою представленої в Додатку І , таблиці І1.

 

 


З а в д а н н я 3

Розрахувати річний фонд заробітної плати робітників ділянки, скласти штатний розклад.

Система оплати відрядно-преміальна, графік роботи – безперервний.

Годинні тарифні ставки приймаються діючі на час розрахунку для даних робітників.

Доплата за нічний та вечірній час розраховується згідно законодавству.

Оплата відпустки приймається для відрядників 8-10 % від основної зарплати, погодинників - 8÷10 % від зарплати по тарифу.

Інша додаткова зарплата складає 15-20% від розрахованої додаткової зарплати.

Тривалість: капітального ремонту – 5 діб, поточного ремонту – 12 діб, святкові дні – 10 діб, робочого дня – 8 годин; переробка графіку – 2,5% від виходів по експлуатації.

Премія за виконання виробничих завдань: по експлуатації – 45% від відрядного заробітку; по ремонту – 30% від зарплати по тарифу.

Коефіцієнт виконання норм виробітку – 105%, перевиконання норм виробітку - 3÷5%, обліковий коефіцієнт – 1,16.

Методика рішення

Вхідні дані для розрахунку річного фонду заробітної плати, а саме: тривалість КР, ППР, умови оплати і преміювання, штатний розклад.

Розрахунок річного фонду заробітної плати виконаний по наступному алгоритму.

1. Розрахунок середньозваженої годинної тарифної ставки, грн.:

( 14 )

де Ті – годинна тарифна ставка і-того розряду, грн.;

Yі – добовий штат робітників по і-того розряду;

n – кількість видів розрядів робітників.

2. Розрахунок кількості виходів одного робітника за рік, діб:

а) за час експлуатації агрегату

; ( 15 )

де КЧ – календарний час;

ПР – тривалість поточних ремонтів.

б) кількість виходів одного робітника за рік при чотирьох бригадному графіку роботи

; ( 16 )

у тому числі виходи за час експлуатації агрегату

( 17 )

за час ремонту агрегату

( 18 )

в) кількість виходів одного робітника в нічний і вечірній час, змін:

за час експлуатації агрегату

( 19 )

за час ремонту агрегату

( 20 )

г) кількість виходів одного робітника у святкові дні

( 21 )

де Е – кількість святкових днів за рік.

д) переробка часу за графіком

за час експлуатації устаткування

; ( 22 )

за час ремонту агрегату

( 23 )

3. Розрахунок відпрацьованого часу робітниками, що передбачені штатним розкладом на добу з підміною на вихідні за рік, чол. – год:

а) за час експлуатації агрегатів

( 24 )

де Т – тривалість робочого дня за графіком, год;

Ш – добовий штат робітників з підміною на вихідні дні, чол.;

б) за час ремонту агрегату

( 25 )

в) у нічний і вечірній час, чол.-год:

за час експлуатації

( 26 )

за час ремонтів

( 27 )

г) у святкові дні

( 28 )

д) переробка часу за графіком, чол.-год.

за час експлуатації

( 29 )

за час ремонту

( 30 )

4. Розрахунок основної заробітної плати:

а) оплата по тарифу за час експлуатації агрегату, грн.

; ( 31 )

б) приробіток відрядника

( 32 )

де Н –перевиконання норми виробітку у відсотках. Приймаємо 5%.

в) оплата по тарифу за час ремонту агрегату, грн.

; ( 33 )

Усього основна заробітна плата

( 34 )

5. Розрахунок додаткової заробітної плати за час експлуатації агрегату:

 

 

де Х – розмір премії за виконання плану. Приймаємо Х=10%.

а) премія за використання виробничого плану за час експлуатації агрегату

б) за вислугу років

( 36 )

в) доплата за роботу у нічний і вечірній час

( 37 )

г) доплата за роботу у святкові дні

( 38 )

де К – виконання норм виробітку;

д) доплата за переробку часу за графіком

( 39 )

е) оплата відпустки за час експлуатації агрегату:

( 40 )

 

а) премія за виконання виробничого плану за час ремонту

( 41 )

б) за вислугу років

(42 )

в) доплата за роботу в нічний і вечірній час

( 43 )

г) доплата за переробку часу

( 44 )

д) оплата відпуски

( 45 )

г) інша додаткова зарплата за час експлуатації і за час ремонту. Приймаємо 20% від суми розрахованих елементів додаткової заробітної плати.

Усього фонд додаткової заробітної плати

( 46 )

6. Фонд оплати праці:

( 47 )

7. Середньорічний основний фонд заробітної плати одного робітника:

( 48 )

8. Середньомісячний фонд оплати праці одного робітника

( 49 )

 

Перелік посилань

 

1. Організація виробництва: Навч.посіб./ В.О. Оніщенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірцев, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

2. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб пособ. – К.:МАУП, 2001. – с.216

3. Глухов В.В. Организация прокатного производства. – СПб.: Изд. «Лань», 2001. – 368 с.

4. Медведев И.А. и др.Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. М.: Металлургия, 1984. -330 с.

5. Медведев И.А., Гликман Э.С. Задачи и упражнения по организации и планированию металлургического производства. – М.: «Металлургия», 1975. – 296 с.

6. Брюханенко Б.О., Иванов И.Н., Маркова Н.В. Технико-экономические расчеты по организации и планированию черной металлургии. – М.: „Металлургия”, 1974. – 368 с.

7. Методичні вказівки до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах для студентів усіх форм навчання за фахом 7.090404 “Обробка металів тиском”/ Укл.: Фень М.І., Караван Н.А. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005р. - 40 с.

8. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Організація виробничих процесів ОМТ” (Тема: „Розрахунок фонду оплати праці”) для студентів усіх форм навчання за фахом 7.090404 “Обробка металів тиском”/ Укл.: Фень М.І. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006р. - 25 с.

 

ДОДАТОК А

 

Таблиця А 1- Вихідні дані до рішення завдання 1

 

 

Варіант Тривалість діб Продуктивність агрегату, т/год.
капіталь-них ре-монтів поточних ремонтів поточних простоїв технічно можлива основної ступені лімітую-чої сту-пені

 

ДОДАТОК Б

Таблиця Б 1 – Оперативний план-графік прокатки та відвантаження

металу по прокатному стану

 

 

Варіант
Дата Прокатано металу, т Відвантажено металу, т Прокатано металу, т Відвантажено, т
по гра-фіку фак-тично по гра-фіку фак-тично по гра-фіку фак-тично по гра-фіку фак-тично

 

Продовження таблиці Б 1

 

Варіант
Дата

 

 

Продовження таблиці Б1

 

Варіант
Дата                
-
-
-
-

 

 

Продовження таблиці Б1

 

Варіант
Дата                

 

 

Продовження таблиці Б1

 

Варіант
Дата                

 

 

Продовження таблиці Б 1

 

Варі- ант
Дата                

 

Продовження таблиці Б 1

 

Варі-ант
Дата                

 

 

Продовження таблиці Б 1

 

Варіант
Д а т а        

 

 

ДОДАТОК В

 

Таблиця В 1 – Оперативний план-графік прокатки та відвантаження

металу по прокатному стану та розрахунок коефіцієнта

ритмічності

 

П о к а з н и к и Д н і т и ж д н я
Усьо- го
П р о к а т к а                
Виробництво прокату по плану-графіку, т                
Виробництво прокату фактично, т                
Відхилення від графіку, т (±)                
Коефіцієнт ритмічності, Крі                
Частка продукції за добу у загальному обсязі за тиждень, (уі)                
Крі· уі                
Загальний коефіцієнт ритмічності за тиждень                
Відвантаження                
Відвантаження прокату по плану-графіку, т                
Відвантаження прокату фактично, т                
Відхилення від графіку, т (±)                
Коефіцієнт ритмічності, Крі                
Частка відвантаження за добу у загальному обсязі за тиждень і)                
Крі · уі                
Загальний коефіцієнт ритмічності за тиждень                

 


Додаток Д

Таблиця Д1 – Техніко-економічні показники роботи бригади

Показники Варіанти
 
1.Кількість печей у цеху
2.Корисний об’єм печі                                
№1
№2
№3
№4        
№5                
№6                          
3.Доля виплавленого чавуну: передільний/ливарний % к теперішньому часі 50/50 50/50 70/30 30/70 40/60 50/50 40/60 80/20 30/70 70/30 90/10 40/60 60/40
4.Вихід шлаку на 1т чавуну, кг передільному/ливарному
5.Простої на ремонті печі %/доба
6.Простої на поточному ремонті, доба
Дом. піч №1 0,523 0,524 0,530 0,532 0,606 0,528 0,540
№2
№3
№4
№5
№6
7.КВКО м3/т∙доб
Дом. піч №1
№2
№3
№4
№5
№6

ДОДАТОК Е

 

Таблиця Е 1 – Нормативи обслуговування агрегатів

 

Но-мер про-фе-сії В а р і а н т и
8/1*) 7/2 8/4 7/5 8/3 6/10 8/1 7/10 8/3 7/3 8/1 6/11 8/4 8/2 6/3 8/5 7/5 8/1 7/2 6/10
7/4 6/10 7/10 6/3 7/4 5/8 7/3 6/8 7/4 6/11 7/6 5/4 7/3 7/6 5/10 7/4 6/10 6/10 6/11 5/3
6 6 5 8 6 4 5 8 6 8 4 3 6/6 5/4 6/6 5/3 6/11 4/5 6/8 6/8 4/4 6/8 5/2 5/6 5/4 4/8
5/3 4/20 5/3 4/10 5/3 3/2 5/3 4/6 5/3 4/2 5/3 3/12 4/4 5/3 3/2 5/4 4/3 4/1 4/3 3/4
4/2 3/4 4/2 3/3 4/2 2/1 4/2 3/2 4/6 3/4 4/4 2/2 3/3 4/3 2/2 4/3 3/4 3/2 3/1 2/2
      2/2     3/3                          

 

 

*) Примітка: чисельник – розряд робочого;

знаменник – норматив чисельності (змінного штату), чол.;

число змін – 3;

індекс групи тарифних ставок – ЧМ-1

 

 


ДОДАТОК І

 

Таблиця І 1 – Штатний розклад робочих ділянки

 

Професія Розряд Система оплати Режим роботи Штат, чол.
Нормальний По розрахунку Число змін Кількість бригад Змінний Добовий Підміна Резерв Обліковий
    &©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.