Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 2. ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ СТРУКТУРАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання розрахункових завдань з дисципліни

"Організація виробництва"

Для студентів напряму підготовки 6.050401

"МЕТАЛУРГІЯ"

(„Металургія сталі”)

Денної форми навчання

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

"____"_________2012 р. протокол №____

 

Дніпродзержинськ


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено

 

Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни "Організація виробництва" для студентів напряму підготовки 6.050401 "Металургія чорних металів" ( «Металургія сталі»)денної форми навчання/ Укл.: Фень М.І., Присвітла О.В. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012р. – 32 с.

 

 

Укладачі: к.е.н., доц. Фень М.І., ас. Присвітла О.В.

 

Відповідальний за випуск:

зав. каф. ЕОВ, к.е.н., доц. Караван Н.А.

 

Рецензент: зав. каф. ЕОВ, к.е.н., доц. Караван Н.А.

 

Затверджено на засіданні кафедри

економіки та організації виробництва

протокол № 15 від «17» травня 2012 р.

 

Коротка анотація видання. У методичних вказівках приведений порядок оформлення розрахункових завдань та перелік необхідних матеріалів для їх виконання

З М І С Т

Вступ

Тема 1. Роль, задачі та принципи організації виробництва

Завдання 1

Завдання 2

Тема 2. Виробничі процеси та їх структура

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Тема 3. Виробнича програма СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ

Завдання 1

Завдання 2

Тема 4. НОРМУВАННЯ ТА Організація праці і заробітної плати

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Перелік посилань

Додатки

 

 

В С Т У П

 

У період ринкових перетворень зростає необхідність підвищення ефективності суспільного виробництва, подальшого удосконалення економічного механізму та покращення якості роботи підприємств.

Важливу роль у вирішенні цих задач займають заходи щодо удосконалення організації виробництва на промислових підприємствах, реалізація яких потребує відповідних економічних знань.

Рівень економічної освіти майбутніх фахівців забезпечується проведенням відповідно до навчального плану лекційних й практичних занять, наукових семінарів. Особливе місце у цій системі відводиться якісному виконанню розрахункових завдань з курсу „Організація виробництва”.

Розрахункові завдання є самостійною економічною роботою студентів.

Метою їх виконання є:

- закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, що одержані студентами під час вивчення курсів „Економіка галузі” та „Організація виробництва”;

- оволодіння методикою економічних розрахунків в процесі організації виробництва ливарних цехів;

- формування практичних навичок самостійного вирішення завдань по удосконаленню виробництва у ливарних цехах.

В методичних вказівках представлені рекомендації щодо вибору необхідних літературних джерел та даних виробничого характеру, необхідних для виконання розрахункових завдань.

Розрахункове завдання оформлюється на аркушах формату А4 (або учнівських зошитах із дозволу викладача). Обсяг завдання становить 20-25 сторінок, у т.ч. розрахунки, таблиці та необхідні графіки.

ТЕМА 1. РОЛЬ, ЗАДАЧІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

З а в д а н н я 1

Визначити коефіцієнти, які характеризують рівень організації виробництва на основі вихідних даних, які наведені у додатку А.

 

 

Методичні вказівки до виконання завдання:

Коефіцієнт безперервності визначається по формулі

Кбезп.= , (1)

де tпот – поточні простої, діб;

НЧ – номінальний час, діб.

Номінальний час визначається по формулі:

НЧ = КЧ – (КР + ПР), (2)

де КЧ – календарний час, діб

КР – капітальний ремонт, діб;

ПР – поточний ремонт, діб.

Коефіцієнт пропорційності визначається по формулі

Кпроп.= , (3)

 

де По – продуктивність основної ступені, т/год;

Пл(ф) – продуктивність лімітируючої ступені або фактична продуктивність, т/год.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається по формулі

Кзавантаження= , (4)

 

де Пт.н. – технічно можлива продуктивність агрегату, т/год.

Інтегральний (загальний) коефіцієнт визначається по формулі

(5)

де Кі – і-тий коефіцієнт рівня організації виробництва;

n – кількість розрахункових коефіцієнтів.

 

 

З а в д а н н я 2

 

Проаналізувати роботу прокатного стану на основі оперативного плану-графіку, розрахувати та проаналізувати коефіцієнти ритмічності по добам та за визначений період.

Результати розрахунків оформити у таблицях та відобразити на графіках. Оперативні плани-графіки по варіантам наведені у додатку Б.

 

Методичні вказівки до виконання завдання:

 

1. Відхилення фактичного виробництва прокату від плану-графіку (±ΔQt) визначається по формулі:

 

±∆Qi= Qi факт. – Qпл.-гр., (6)

 

де Qi факт., Qi пл.-гр. – фактичний та плановий (по графіку) обсяг виробництва продукції за і-тий період (добу), т.

2. Ритмічність визначається коефіцієнтом ритмічності (Крі), який розраховується по формулі:

 

(7)

 

де qi – обсяг недовиробництва продукції, т.

У випадках, коли ∆Qi зі знаком “+”, Крі =1.

3. Частка продукції і-го періоду у загальному обсязі продукції за визначений період (тиждень) – Уt, розраховується по формулі:

 

Уі = (8)

 

де Qфакт. – фактичний обсяг продукції за визначений тиждень (декаду, місяць).

4. Загальний коефіцієнт ритмічності за тиждень (декаду, місяць) розраховується по формулі:

(9)

 

де n – кількість діб у періоді (тиждень, декада, місяць).

Результати розрахунків занести у таблицю, форма якої наведена у додатку В.

 

ТЕМА 2. ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ СТРУКТУРА

З а в д а н н я 1

При стабільному трьохступінчатому процесі тривалість операцій і пауз по ступенях процесу наведені у таблиці 1.

З метою збільшення годинної продуктивності запропонувати 3 варіанти перебудови процесу. Визначити годинну та змінну продуктивність прокатного стану у кожному варіанті. Побудувати графіки процесу.

 

Таблиця 1 – Тривалість операцій і пауз по ступенях процесу

 

Варіанти   Операції (хв.) Інтервал (хв.)
С т у п е н і С т у п е н і
П Ш П Ш
- -
-  
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

З а в д а н н я 2

 

Побудувати графік процесу, який здійснюється з випередженням операцій, розрахувати годинну продуктивність.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 2.

 

Таблиця 2 – Тривалість операцій та випередження по ступенях

 

Варіант Тривалість операцій по ступенях, с Тривалість випередження по ступенях, с
І П Ш І ІІ

 

З а в д а н н я 3

 

Побудувати графік процесу, який здійснюється з паралельним виконанням операцій на “вузьких” ступенях, розрахувати годинну продуктивність.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Тривалість операцій по ступенях

 

Ступінь П Ш
Варіант Т р и в а л і с т ь о п е р а ц і й, с

 

Методика рішень завдань 1, 2, 3 за темою 2 наведені у переліку посилань [ 4,5,6 ].

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.