Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми для самостійного опрацювання1. Класифікація організаційних форм інноваційних підприємств та їх класифікація

2. Ринкова інфраструктура інноваційної діяльності

3. Типи організаційних структур управління інноваційними процесами на підприємстві

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Світовий досвід створення і функціонування інноваційних структур

2. Технопарки як інструмент інтенсифікації розвитку виробництва

3. Роль бізнес-інкубаторів в активізації інноваційної діяльності в Україні

4. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності

5. Правове забезпечення створення інноваційних структур в Україні

 

Тестові завдання

1 Формування, що створюється із залученням ресурсів організацій різних форм власності з метою забезпечення про­ходження нововведень через усі стадії (від ідеї до запрова­дження), називаються:

а) технопарками;

б) технологічними станціями;

в) науково-дослідними установами;

г) техноінкубаторами.

2. Які з перелічених послуг не надаються бізнес-інкубаторами:

а) оренда приміщень;

б) маркетингові послуги;

в) інформаційні послуги:

г) виробничі послуги?

3. Угода між корпораціями в межах стратегічного альянсу про довгостроковий та двосторонній обмін взаємодоповнюючими технологіями, інформацією і "ноу-хау" називається:

а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність;

б) консорціум;

в) спільне підприємство;

г) асоціація.

4. Особливістю венчурного фінансування є:

а) інвестування, розраховане на короткостроковий період;

б) залучення коштів від розміщення цінних паперів на вторинному ринку;

в) інвестиції здійснюються у формі участі у статутному фонді підприємства;

г) інвестування за рахунок облігацій підприємства.

5. Джерелом венчурного капіталу можуть бути:

а) вільні фінансові ресурси пенсійних, благодійних фондів;

б) банки;

в) страхові компанії;

г) усі відповіді правильні.

6. Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі обмежується терміном:

а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 4 роки;

г) 5 років.

7. У рамках стратегічних альянсів забезпечуються такі взаємодії між фірмами:

а) спільне проведення НДЦКР;

б) взаємний обмін виробничим досвідом;

в) підготовка кваліфікованих кадрів;

г) усі відповіді правильні.

8. Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку, — це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти.

9. Малі підприємства у технологічно прогресивних галузях еко­номіки, що спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, організація яких пов'язана з підвищеним ризиком, — це:

а) венчурні фірми;

б) комп'ютерні фірми;

в) проектно-цільові фірми;

г) мережеві фірми.

10. Структура, що спеціалізується на створенні сприятливих умов для виникнення та ефективної діяльності малих інноваційних фірм, - це:

а) науково-промисловий комплекс;

б) бізнес-інкубатор;

в) технопарк;

г) технополіс.

11. В основу формування наукових центрів, інкубаторів, „бізнес-інноваційних центрів" покладено принцип використання:

а) інтелектуальних ресурсів;

б) матеріальних ресурсів;

в) фінансових ресурсів;

г) усі перелічені.

12. Промислові технопарки:

а) спеціалізуються на впровадженні високих технологій, мають у своєму складі підприємства ризикового капіталу;

б) спеціалізуються на раціональному використанні виробничого потенціалу і об’єктів інфраструктури ;

в) спрямовані на використання прикладних НДР і проектування нових виробів, виробництво, яких пізніше здійснюється за межами технопарків;

г) створюються в оперативному порядку для надання "стартової" допомоги з широким спектром послуг з менеджменту в процесі становлення малих та середніх фірм.

13. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку, - це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти.

14. Організація, що надає інформаційні та консультативні послуги з
вибору технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її
передавання і здійснює юридичну підтримку процесу передавання, — це:

а) бізнес-центр;

б) центр-інновацій;

в) центр трансферу технологій;

г) венчурна фірма.

15. Об'єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання по­тужного імпульсу економічному розвитку регіону — це:

а) регіональний науково-технологічний центр;

б) технополіс;

в) метрополіє;

г) мегаполіс.

Література

1. Закон України "Про наукові парки" від 25.06.2009 № 1563-VI//zakon.rada.gov.ua

2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

3. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник./ За ред. В.О. Василенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 440 с.

4. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

5. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник/ О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін./ за ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2004.

6. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. - К.: Видавн. центр "Академія", 2005

7. Краснокутська Н.В. Інновацій менеджмент: Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2003.– 504 c.

8. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

9. Організація та управління інноваційною діяльністю: Підручник / За ред.. проф.. Перерви П.Г., проф.. Меховича С.А., проф.. Погорєлова М.І. – Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с.

10. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО "НПО "Издательство "Экономика", 2000. – 475 с.

11. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Моногр. – К.: КНЕУ, 2000

12. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник.– К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

13. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2002

14. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1998. – 600 с.

15. Червоньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-ін­вестиційного розвитку підприємств України. - К.: Знання-КОО, 1999.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.