Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Критерії оцінювання знань та вміньРівні навчальних досягнень   Критерії оцінювання навчальних досягнень
відмінно Студент досконало володіє основними теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів; виявляє методичну досконалість, достатньо вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації. Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані наукові терміни.
добре Студент добре володіє практичними навичками, але допускає неточності в теоретичних знаннях; має професійні дані для складання та оформлення службових документів; виявляє методичність, в достатній мірі застосовує раціональні прийоми. Відповідь повна, проте логічне обґрунтування непослідовне.
задовільно Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, допускає неточності у виконанні практичних завдань; має посередні професійні навички щодо створення службових документів, деяку схильність до професійного спілкування. Відповідь неповна; відсутній логічний зв'язок між деякими положеннями. Посилання на першоджерела відсутні або помилкові.
незадовільно Студент виявляє дуже слабке володіння основними знаннями екзаменаційних дисциплін, не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст дисциплін не засвоєний, допущені суттєві помилки у використанні поняттєвого апарату. Посилання на першоджерела відсутні. Вміння та навички не набуті.

ІІІ. Перелік питань та список літератури з дисциплін,

Що винесені на державний комплексний іспит

 

Українська мова за професійним спрямуванням

1. Культура фахового мовлення.

2. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

3. Літературна мова. Мовна норма. Види норм.

4. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

5. Мова і професія.

6. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

7. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

8. Основні закони риторики.

9. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

10. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

11. Основні правила ділового спілкування.

12. Мовленнєвий етикет.

13. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

14. Терміни і термінологія.

15. Лексика за сферою вживання.

16. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

17. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

18. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.

19. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.

20. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

21. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм.

23. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.

24. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.

25. Види документів та їх класифікація.

26. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.

27. Реквізити документів та вимоги до їх написання.

28. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

29. Довідково-інформаційні документи.

30. Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

31. Телеграма. Факс.

32. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

33. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

34. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки).

 

Рекомендована література

Базова

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. — К.: Артек, 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;

8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство — Львів: Вид-во “Світ”, 1994. — 214 с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів — К. : Знання, 2008. — 413 с.

10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

11. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л. О.Пустовіт — К.: Довіра, 2000 — 1017 с.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.

14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

Допоміжна

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. - К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища школа, 1993. - 239 с.

4. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / Укладачі: Плотницька І., Калашнікова С., Манако А. - К.: Міленіум, 2003.-58 с.

5. Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. - Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. -106 с.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006. - 291 с.

7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк Т.М. - Чернівці: 2000. - 57 с.

8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф.. А.О. Свашенко. - Харків: Світ дитинства, 1996. -56 с.

9. Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. - К.: ЛІТЕРА, 1999.

10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 2008 - 254с.

Документознавство

1. Сутність поняття «документ» в документознавстві.

2. Бізнес-план як вид економічної системи документації.

3. Історичний розвиток документознавства як науки.

4. Звіт про виробничу практику як вид наукової системи документації.

5. Сутність соціальної інформації в документознавстві.

6. Депонований рукопис як вид неопублікованого документа.

7. Методи та способи документування.

8. Еволюція розвитку документознавства як метанауки.

9. Особливості економічної системи документації.

10. Інформаційна складова документа.

11. Матеріальна складова документа.

12. Особливості документа як артефакту.

13. Сутність документної комунікації.

14. Особливості голографічних документів.

15. Документознавство як наука та навчальна дисципліна.

16. Автореферат як вид наукової системи документації.

17. Основні етапи розвитку документознавства як науки.

18. Завдання документно-комунікаційної системи.

19. Особливості електронних книг.

20. Модель документної комунікації.

21. Поняття про класифікації документів.

22. Особливості електронних видань.

23. Розвиток носіїв інформації.

24. Класифікація видань за інформаційною складовою.

25. Сучасні концепції розвитку документознавства.

26. Особливості патентної документації.

27. Сучасні погляди на структуру документа.

28. Класифікація електронних видань.

29. Картографічні видання.

30. Система документації офіційного походження.

Рекомендована література

Базова

1. Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с.

2. Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення : матеріали I Регіон. наук.-практ. конф. з документознавства / Луган. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 192 с.

3. Алексеева Е. В. Документ в системе социальных коммуникаций // Вестн. Рос. гос. гуманитар. ун-та. — 2008. — № 8. — С. 90—103.

4. Асеев Г. Г. Электронный документооборот: учебник для студ. вузов. — К. : Кондор, 2007. —500с.

5. Бездрабко В.В. Поль Отле і наука про документ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С.6 – 10.

6. Бездрабко В.В. К.Г. Мітяєв і становлення документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2008. - № 1. С. 8 -21.

7. Бєлоусова І.О. Основні етапи розвитку документознавства // Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення: Матеріали І регіональної науково-практичної конференції. – Луганськ: Альма-матер. - 2008. – С.10- 13.

8. Галузевий стандарт вищої освіти України : Освітньо-кваліфікаційна характеристика "бакалавр" за спеціальністю 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" напряму підготовки 0201 "Культура" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; член роб. групи М. С. Слободяник. — Вид. офіц. — К., 2004. — 70 с.

9. Галузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви України. — 2001. — № 1-2.

10. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 трав. 2009 р. /Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. Діяльн.; М. С. Слободяник (голова редкол.). - К., 2009. - 320с.

11. Документознавство: Словник-довідник термінів і понять: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. Рекомендовано МОН / Швецова-Водка Г.М. -К., 2012. - 319 с., тв. пал., (ст. 16 пр.).

12. Іванова Т.В., Піддубна Л.П., діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Підручник – Київ 2007.

13. Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 312 с.

14. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство [текст]: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2003. — 58с.

15. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник.- К.: Знання, 2008.–460 с.

16. Кушнаренко Н. М. Спеціальне документознавство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач; за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Ун-т "Україна", 2010. — 280 с.

17. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушна-ренко, В. К. Удалова. — К. : Знання, 2006. — 331 с. — (Серія «Вища освіта ХХІ століття»)

18. Ларьков Н.С. Документоведение: Учеб. пособ. Для вузов / Н.С. Ларьков. –М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 432 с.

19. Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2010. — 393 с.

20. Плешкевич Е.А. Современные проблемы документоведения. Обзор // Науч. и техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. — 2006. — № 11. — С. 3—10.

21. Швецова-Водка Г.М. Документознавство [текст]: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 398с.

22. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С.18 – 21.

23. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // Документирование управленческой деятельности: Сб. науч. тр. / ВНИИДАД. – М., 2004. – №4. – С. 5 – 30.

24. Столяров Ю.Н. О дисциплинах общепрофессионального блока в проекте учебного направления «Библиотечно-информационная деятельность» // НТБ – 2004. – № 4. – С. 13 – 19.

25. Филенко Е. Н. Развитие понятия «документ» с внедрением новых информационных технологий // Вестн. Рос. гос. гуманитар. ун-та. — 2008. — № 8. — С. 269—280.

26. Швецова-Водка Г. До питання про історію розвитку документознавства // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 7. – С. 15 – 16.

27. Швецова-Водка Г. Определение объекта и предмета документоведения // НТБ. – 2008. – № 4. – С. 30 – 43.

Допоміжна

1. Закон України «Про внесення змін до закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”» //Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 3-23.

2. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Голос України. – 1992. – 8 грудня.

3. Закон України «Про інформацію» // Голос України. – 1992. – 13 листопада.

4. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. – 1993. – 23 липня.

5. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» // Архіви України. – 1993. – № 4-6. – С. 4-15.

6. ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.

7. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

8. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К., 1994.

9. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

10. ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-07. – К., 1994.

11. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994.

12. ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994.

13. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995.

14. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995.

15. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К., 2000.

16. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К., 2000.

17. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К., 2003.

18. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»// ВВР. — 1998. — №27 — 28. — С.182.

19. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.mon.gov.ua

20. Про електронний цифровий підпис: Закон України// Вісник Держ. комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 23-32.

21. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України// Вісник Держ. комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 15-22.

22. Указ Президента України “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади” від 14 липня 2000 року №887.

23. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”.

24. Галузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Діловодство

1. Визначення діловодства та діловодних процесів. Форми організації діловодства в установі.

2. Документ як матеріальний об’єкт управлінської інформації.

3. Значення документів та реалізація в управлінській діяльності їх функцій.

4. Класифікація документів, її мета та критерії. Чітка система видів та груп документів.

5. Характеристика. Зміст та вимоги до оформлення.

6. Нормативно-методична база діловодства.

7. Стандартизація, уніфікація, трафаретизація управлінських документів. Мета створення уніфікованої системи документації, склад і технологія впровадження.

8. Формуляр-зразок . Вимоги до побудови.

9. Вимоги до оформлення документа за технічними, логічними, правовими ознаками.

10. Проставлення позначок на документах: про надходження документа, про взяття його на контроль; резолюції про виконання документа, про його наявність в електронному варіанті та про виконавця, про завірення копій та наявність додатків.

11. Оформлення титульної сторінки документа. Розташування штампа відповідно до державного стандарту.

12. Призначення, складання та оформлення організаційних документів. Структура тексту.

13. Види та правила оформлення службової кореспонденції.

14. Розпорядчі документи, їх призначення. Види та особливості складання і оформлення розпорядчих документів. Навести приклад.

15. Особливості документування діяльності колегіальних органів. Основні вимоги до оформлення документів колегіальних органів.

16. Скласти службову записку.

17. Види та функції наказів, їх реквізити, підписання. Скласти наказ щодо особового складу.

18. Правила техніки безпеки в підрозділах служби документаційного забезпечення управління (СДЗУ).

19. Сучасні вимоги до організації умов роботи працівників служби діловодства.

20. Скласти заяву про прийняття на роботу.

21. Датування документа.

22. Скласти рецензію на підручник із профільної дисципліни.

23. Оформлення бланків документів. Розташування реквізитів на бланку документа.

24. Особливості підготовки та оформлення довідково-інформаційних документів. Навести приклади.

25. Скласти звіт про проходження виробничої практики.

26. Документи з особового складу: зміст, призначення та класифікація.

27. Організація документообігу в установі та етапи його проходження.

28. Номенклатура справ: різновиди та особливості формування.

29. Довідка. Види довідок. Особливості оформлення та побудови текстової частини.

30. Скласти лист-запит.

31. Форми реєстрації документів.

 

Рекомендована література

Базова

1. Авер'янова Є., Аханов С., Баліян С. та ін. Кадрове діловодство: Консультації, відповіді, первинні документи, нормативна база. — Д.: Баланс-Клуб, 2005.

2. Актуально про документообіг / Згурський О. – К.: 2008. – 96 с.

3. Анодина Н.Н. Документооборот в организации : практ. пособие / Н.Н. Анодина. – 2-е узд.стер. – Москва : Омега-Л, 2007. – 172 с.

4. Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя / И. Ю. Байкова. – 2-е изд. доп. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

5. Бойко М. Д., Співак В. М., Хозін М. А. Цивільно-правові докумен­ти: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. — К.: Наук. думка, 1996.

6. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. — К.: А. С. К., 2002.

7. Головань С. М. Загальне діловодство та ведення документів, що містять конфіденційну інформацію з грифом "Для службового користування": Навч.-метод. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 2003.

8. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. — 4-тє вид. — К.: Либідь, 2004.

9. Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна, В. В. Павлюк, А. П. Лелеченко; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. - К. : НАДУ, 2009. - 164 с.

10. Жуковська В. М. Діловодство: Практикум. — К.: Вид-во КНЕУ, 2004.

11. Зубенко Л. Г., Немцов В. Д., Чуприна М. О. Ділові папери в ме­неджменті. — К.: ТОВ "УВПК"; "ЕксОб", 2003.

12. Інструкція з діловодства зі зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 1997 р. // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 15. - С. 35-69.

13. Кавторєва Я., Кузнецов В. Документообіг: організація та веден­ня. — 7-ме вид., переробл. і допов. — X.: Фактор, 2006.

14. Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство. — К.: МАУП, 2002.

15. Лоза О. В. Діловодство та документування управлінської діяль­ності. — Акад. держ. упр. при Президентові України, 1997.

16. Матвєєва В., Кузнєцов В. Кадрова документація. — 5-те вид., пе-реробл. допов. — X.: Фактор, 2005.

17. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посіб. — К.: Либідь, 2000.

18. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.

19. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посіб.: У 2 ч. — Ч. 1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних діло­вих паперів). — 3-тє вид., допов. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.

20. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посіб.: У 2 ч. — Ч. 2. Організація кадрового діловодства. — 3-тє вид., допов. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.

21. Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби. — К.: Вид-во КНТ, 2004.

22. Погиба Л. Г., Грибінченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових па­перів: Практикум. — К.: Либідь, 2002.

23. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. — 2-ге вид., випр. — X.: Фактор, 2007.

24. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. — К.: ТТК "Персо­нал", 1996.

25. Слободянюк Н. Ю. Діловодство та управлінська документація: Навч. посіб. — Вінниця: Вид-во ВНТУ, 2004.

26. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / I. М. Ломачинаська , С. А. Лоскутова; За наук. ред. Т. Г. Горбаченко: У 2 ч. — К.: Ун-т "Україна", 2006. — Ч. 2.

27. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. — К.: Довіра, 2003.

28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — К.: Дові­ра, 1997.

29. Хоменко М. Ф., Грабар О. Д. Посібник з діловодства. — К.: Ґенеза, 2003.

30. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Літе­ра ЛТД, 2002.

 

Допоміжна

1. Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя / И. Ю. Байкова. – 2-е изд. доп. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

2. Гладков Е. Договірні зобов'язання та їх окремі види. — К.: Медіа Про, 2005.

3. Горбул О. Д., Галузинська Л. І., Ситнік Т. І., Яременко С. А. Ділова українська мова. — К.: Знання; КОО, 2000.

4. ДСТУ2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визна­чення понять.

5. ДСТУ4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

6. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Ос­новні положення.

7. ДСТУ3844 -99 Державна уніфікована система документації. Фор-муляр-зразок. Вимоги до побудови.

8. Збірник типових договорів (з можливістю копіювання) / За ред. О. А. Кривенко. — К.: Вид-во КНТ, 2002.

9. Збірник типових договорів: Купівля-продаж. Міна. Надання пос­луг. Кредитні відносини. Застава. Страхування. Перевезення. Ти­пові статути. Трудові угоди. Реклама та інформація / Авт.-упоряд.: М. I. Гейко, М. М. Лядецький. — К.: А. С. К., 2002.

10. Збірник типових документів з питань приватизації в Україні / За ред. Ю. І. Єханурова. — К.: Руська Правда, 1996.

11. Кавторєва Я. Документооборот: організація та ведення. -X.:Фактор, 2001.

12. Лучко М. Р. Фінансовий облік: первинна документація та обліко­ва реєстрація: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.

13. Лядецький М. М., Хавронюк М. І. Типові договори, контракти, ста­тути. — К.: Атака, 2005.

14. Мамрак А. В. Українське документування: мова і стиль. — К.: Центр навч. літ., 2004.

15. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів : науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон».– Харків: Юрсвіт, 2011. – 536с.

16. Нікіфоров Г. К., Нікіфоров С. С. Підприємництво та правовий за­хист комерційної таємниці. — К., 2001.

17. Погиба Л. Г. Практикум з українського ділового мовлення. — К.:ФАДА, ЛТД, 2002.

18. Про інформацію : Закон України // Закони України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. - Т. 4. - С. 72-88.

19. Про державну таємницю : Закон України // Закони України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. - Т. 7. - С. 38-50.

20. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України // Закони України. - К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. - Т. 6. - С. 387-398.

21. Постанова Верховної Ради України "Про Державний герб Ук­раїни" // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 40. — Ст. 592.

22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інс­трукції про порядок обліку, зберігання і використання докумен­тів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю Держави // Офіц. вісн. України. — 1998. — 48. — Ст. 1764.

23. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Пра­вил надання послуг поштового зв'язку" від 17 серпня 2002 р. № 1155 (із змін. і допов., внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1510, від 17 липня 2003 р. № 1106, від 21 грудня 2005 р. № 1230).

24. Роїна О. М. Збірник позовних заяв. практичний посібник.- К.: КНТ, 2011. – 204 с.

25. Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу. — К.: Бліц-Інформ, 1996.

26. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. — М., 2002.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.