Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оформлення РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ роботиМіністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

 

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

ГРОШІ І КРЕДИТ

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи

для студентів денної форми навчанняфакультету обліку і аудиту

 

Освітньо-професійний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціалізації «Контроль та ревізія»,

«Контроль та ревізія в митних органах»

 

 

ВІННИЦЯ - 2012

 

УДК:

 

Автори:

 

Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Вдовенко О.С. асистент кафедри фінансів та кредиту.- Гроші і кредит. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту

Рецензенти:

Гуцаленко Л.В. , д.ек.н., професор зав. кафедри аудиту та державного контролю

(Вінницький національного аграрний університет);

Мазур А.Г.., к.ек.н., зав кафедри аграрного менеджменту

(Вінницький національного аграрний університет)

Коротка анотація

Методичні вказівки містять вимоги до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Гроші і кредит». Виконання розрахункової роботи сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

 

Рекомендовано навчально-методичною комісією фінансово-економічного факультету ННІ аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету (протокол № від 2012 року)

 

___________________________________________

Зав. видавничим центром Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк.

Наклад 200 прим. зам. №

Видавничий центр ВНАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

 

Зміст

Вступ ................................................................................................................

1. Оформлення розрахунково-графічної роботи ...............................................

2. Структура та зміст розрахунково-графічної роботи ....................................

3. Тематика розрахунково-графічних робіт з курсу “Гроші і кредит ”…

4.Орієнтовні плани тем розрахунково-графічних робіт

5. Індивідуальні завдання до тем ...................................................…………..

5. Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи

6. Захист розрахунково-графічної роботи ..........................................................

Додатки..................................................................................................................

Рекомендована література………….………………………………………….

 

 

ВСТУП

В умовах трансформації ринкових відносин підвищується роль грошей і кредиту в економіці України. Неможливо уявити ефективну робо­ту економіста без ґрунтовних знань закономірностей іперспектив розвитку грошово-кредитної сфери економіки, вивчення законодавчих і нормативних документів, що регулюють її функціонування.

Метою навчального курсу «Гроші та кредит» є ознайомлення студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей і кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних і валютних відносин для розвитку грошової та кредитної системи.

Курс «Гроші та кредит» тісно поєднаний з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, банківські операції, міжнародні фінанси.

Основними завданнями курсу є:

- одержання необхідних знань і практики функціонування грошово-кредитної сфери;

- знання основ функціонування грошово-кредитних систем; сучасного стану грошово-кредитної системи, а також стану банківської системи України;

- вміння використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної системи, а також стану банківської системи.

Для успішного виконання завдань студент повинен прослухати теоретичний курс і самостійно вивчити додаткову літературу з наведених питань, що виносяться на самостійне вивчення, отримати додаткову інформацію на семінарських заняттях.

За допомогою запропонованої системи індивідуальних завдань студенти зможуть з’ясувати, як вони засвоїли теоретичні основи з курсу «Гроші та кредит» і швидко і об’єктивно оцінити рівень своїх знань через пошук проблемних питань і шляхів їх вирішення.Процес розв’язування індивідуальних завдань має допомогти вільно оперувати термінами та поняттями, сприяти розвитку логічного мислення, ефективному пошукові нестандартних розв’язань поставлених завдань.

Розрахунково-графічна робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується в основному на матеріалах статистичних щорічників, періодичних видань, джерел Міністерства фінансів України тощо або на фактичних матеріалах конкретних підприємств тощо.

Розпорядженням по кафедрі затверджується тема розрахунково-графічної роботи та призначається науковий керівник із викладачів кафедри (згідно з планом навчального навантаження). Після затвердження теми та наукового керівника студент складає план, який узгоджується з керівником.

Оформлення РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ роботи

 

Розрахунково-графічна робота повинна бути написана простою, ясною і зрозумілою мовою та оформлена відповідно до вимог, встановлених Державними стандартами.

Рекомендується така послідовність розміщення матеріалу: титульна сторінка, зміст, вступ, підрозділи роботи, висновки, список використаної літератури і додатки. Невиконання цих вимог значно знижує цінність роботи. При оформленні розрахунково-графічної роботи студент повинен керуватися нижче поданими рекомендаціями:

Загальні вимоги

Розрахунково-графічну роботу пишуть власноруч чорною кульковою ручкою або друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг основного тексту роботи повинен становити 25-30 (без додатків і списку використаної літератури) рукописного тексту або 20-25 друкованого тексту. Текст роботи необхідно писати або друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Текст основної частини роботи поділяють на підрозділи.

Заголовки структурних частин розрахунково-графічної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛИ» чи «»ПІДРОЗДІЛИ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують умежах кожного додатка, наприклад: рис. 1.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка 1; формула (1.1) - перша формула додатка 1.

По тексту розрахунково-графічної роботи обов’язково повинні бути посилання на додатки.

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.