Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПОРТИВНІ ІНТЕРЕСИ СТУДЕНТІВПорівняльний аналіз спортивних Інтересів молоді; яка проживає у різних регіонах України, дозволяє виділити види спорту, що користуються найбільшою популярністю. У хлопців -. футбол, баскетбол, плавання, бодібілдінг, види єдиноборств, туризм, спортивне орієнтування, легка атлетика, волейбол. У дівчат найбільш популярними є аеробіка, плавання, баскетбол, шейпінг, фітнес, волейбол, туризм, спортивне орієнтування.

Однак є суттєві розбіжності між кількістю тих людей, які зай­маються видами спорту, і тими, які хочуть займатися.

Розбіжність між кількістю тих, які займаються цими видами спорту, і кількістю бажаючих займатися ними, можна пояснити декількома причина. По-перше, це відсутність умов для заняття таким видом спорту, як плавання. Що вимагає відповідної кількості плавальних басейнів. У сільській місцевості вони взагалі відсутні, а в містах їх дуже мало, і вони не можуть прий­няти усіх бажаючих, крім того, заняття в басейнах (за винят­ком ДЮСШ) платні. Заняття аеробікою, шейпінгом, фітнесом, бодібілдінгом передбачають певні приміщення, спеціальне ус­таткування й оплату. У Києві зараз функціонує близько 150 приватних підприємців, які надають фізкультурно-оздоровчі послуги, добре обладнані спортивні клуби і фітнес-центри, але їхні послуги платні і недоступні бюджету родин із середнім достатком, що є другою причиною незадоволення бажань молоді. Третьою причиною є відсутність достатньої кількості фахівців з аеробіки, шейпінгу, фітнесу, які могли б організува­ти заняття у шкільних залах. Четвертою причиною є відсутність бажання викладачів фізкультури включати нові види рухової активності у структуру уроків фізкультури, на що вказують молоді люди. П'ята причина - низька мотивація до діяльності, спря­мованої на реалізацію своїх інтересів.

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА МОТИВАЦІЮ

ЩОДО ЗАНЯТЬ ФК І С

Для з'ясування мотивації у сфері фізичного вихо­вання і визначення шляхів її формування необхідно установи­ти ті спонукання, якими керується молодь своїх учинках, ба­жаннях у процесі навчальної і позакласної діяльності. Моти­ваційна сфера завжди складається з ряду спонукань: ідеалів і ціннісних орієнтацій, потреб, мотивів, цілей, інтересів та ін. Ці спонукання виконують різну роль у загальній картині моти­вації, на різних етапах вікового розвитку здобувають то більше, то менше значення, тому знання їх доможуть викладачу диференційовано впливати на мотивацію до фізичного самовдосконалення.

Будь-яка діяльність починається з потреб, усі вони, навіть біологічні за походженням, формуються при взаємодії дитини з навколишнім середовищем і залежать від ряду факторів. По­треба - це спрямованість активності людини, психічний стан, що створює передумову діяльності. Однак сама по собі потре­ба не визначає характеру діяльності, тому що може бути задо­волена різними предметами і способами. Предмет задоволен­ня визначається тоді, коли людина починає діяти.

Низька мотивація діяльності пов'язана з певними факторами, що в різному співвідношенні можуть виступати відповідно до умов проживання молоді, навколишнього се­редовища, сімейного виховання.

Існують певні розходження у структурі зовнішніх і внут­рішніх факторів, які впливають на мотивацію до систематич­ного виконання фізичних вправ як засобу самовдосконалення.

Відносно рівноцінними щодо впливу є такі зовнішні фактори, як поради батьків, поради викладача далі йдуть відвідування змагань, поради друзів, телепередачі і пре­са.

Внутрішніми факторами, які впливають на інтенсивність мотивації, можна вважати знання, переконання, бажання і пошук причин, що заважають реалізувати мету.

До об'єктивних зовнішніх причин, які утруднюють реаліза­цію мети, можна віднести відсутність груп за інтересами і спро­можність оплачувати заняття, до внутрішніх причин, які відби­вають нестійкість мотивів та інтересів і низьку мотивацію, на­лежить брак часу.

Простежується однаковий рейтинг факторів і у хлопців, і у дівчат. Такий збіг за ступенем впливу різних факторів спостерігається в міру зменшення те­риторії.

Сімейне виховання

Сімейне виховання відіграє значну роль у формуванні фізкультурно-спортивних інтересів молоді. Сімейні традиції пе­редаються з покоління в покоління. Залучаючи дитину до спорту з раннього дитинства, батьки заздалегідь піклуються про здорове майбутнє свого «чада». Доведено, що діти, які займаються фізичною культурою і спортом, менш схильні до таких шкідливих звичок, як алкоголізм, паління, наркоманія, токсикоманія і т.п. Під впливом фізичних вправ у них вироб­ляється стійкий імунітет до різних видів захворювань. Дуже часто діти неблагополучних родин попадають під вплив «дурних» компаній, так і не усвідомивши того, що є інший бік життя. Тому дуже важливо, щоб кожний з батьків приділяв якнайбільше уваги вихованню своєї дитини, враховуючи її уподобання та інтереси.

Природно, що відсутність спілкування з своїми дітьми, незнання їхніх інтересів і безконтрольність призводить до послаблення впливу сімейного виховання, до переміщення сфери впливу на «вулицю», тобто в мікросередовище, що, на жаль, має частіше негативний вплив. Це і виявляється в появі згубних звичок.

Вплив телебачення

Хлопців більше приваблюють передачі про зма­гання переважно з футболу і баскетболу, а дівчата цікавляться передачами про фітнес й аеро­біку. Але структура інтересів молоді за тими телепередача­ми, якими вони цікавляться, досить прозора. Телебачення володіє широкою глядацькою аудиторією і тому може стати діючою силою залучення їх до систематичних занять фізичною культурою і спортом, що буде сприяти їхньому самовдосконаленню, зміцненню здоров'я і використанню своїх фізичних здібностей на благо суспільства, а не проти нього.

Інтереси хлопців спрямовані здебільшого до бойовиків, сюжети яких пов'язані з протиборством, що виявляється в різних видах фізичного на­сильства, стрілянині з різних видів зброї, спортивних і неспортивних видах боротьби, боксу. Ідеалом хлопців є тип супермена, уособлений зірками Голівуду. Однак, крім негативних мо­ментів, є і позитивні, тому що «ідеал» має красиву фігуру, ста­леві м'язи, володіє видами бойових мистецтв, фізично сильний, спритний і витривалий, тобто ці якості цілком досяжні при спеці­альних заняттях. Тому хлопці ставлять за мету, займаючись фізичними вправами, стати сильним, витривалим і мати краси­ву фігуру. Звідси в них й інтерес до передач про бодібілдінг, вони хочуть довідатися як досягти цього, займаючись само­стійно.

У дівчат виникає інший ідеал, вони складають з мелодрам образ красивої, стрункої, романтичної героїні. Звідси в них і виникає бажання схуднути і мати красиву фігуру. Необхідно констатувати, що ідеали молоді змінилися. Якщо раніше вони хотіли бути схожими на відомих спортсменів, то тепер вони навіть не знають їхніх прізвищ. Такі ідеали можуть формувати тільки мету, але не підвищувати активність для її досягнення. Для підвищення мотивації необхідні діючі спонукання і стиму­ли.

Роль преси

Одним з комунікативних факторів, що несе інформацію, є преса. Яка ж інформація цікавить молодь? Хлопців більше цікавлять результати змагань, інформа­ція про корекцію фігури, зміст самостійних за­нять, небагатьох цікавлять дієти, системи загартовування й оздоровчі програми занять.

Дівчат більше цікавить інформація про корекцію фігури, про змагання, оздоровчі програми занять, дієти, зміст самостійних занять і система загартовування.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.