Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання 4. За усталеним алгоритмом, використовуючи дані таблиці, обчисліть обсяг повної собівартості товарної продукції у звітному та розрахунковому роках

Елементи витрат Абсолютна величина витрат, тис.грн.
базисного року розрахункового року
1. Матеріальні витрати
2. Витрати на оплату праці
3. Відрахування на соціальні потреби
4. Амортизація основних засобів
5. Інші витрати на виробництво
6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції
7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік +14 -12
8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік -8 +5
9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік - 62 +24
10. Позавиробничі витрати

Рішення :

Скв б = 1060+469+179+220+30 = 1958тис.грн.

Скв р = 1410+620+235+210+45= 2520тис.грн.

Свп = Скв - Внв.св ± Звмп ± Зрмп

Свп б = 1958 – 70 – 14 - 8 = 1866тис.грн.

Свп р = 2520 - 64 +12 +5 = 2473 тис.грн.

С втп = Свп ± З нзв,

С втп б = 1866 + 62 = 1928 тис.грн.

С втп р = 2473 – 24 = 2449тис.грн.

С птп = Свтп + Впозавир.(комерц)

С птп б = 1928 + 64 = 1992тис.грн.

С птп р = 2449 + 80 = 2529тис.грн.

Завдання 5. ТОВ “Антарес” за рік виготовило й реалізувало продукції на суму 6200 тис.грн. Середньорічна величина основних засобів підприємства склала 2800 тис.грн., інших позаоборотних активів 200 тис.грн., виробничих запасів 790 тис.грн., дебіторської заборгованості 310 тис.грн., а грошових коштів 50 тис.грн. Рівень рентабельності продукції досяг 22%. Визначити рентабельність активів, виробництва та показники ефективності використання оборотних коштів.

Рішення :

П = 6200*0,22/1,22= 1118,03 тис.грн.

А= 2800+200+790+310+50 = 4150 тис.грн.

ОК = 790+310+50 = 1150тис.грн.

Ра = 1118,03/ 4150 = 26,94%

Рвир = 1118,03 / ( 2800 + 790 ) =31,14%

Р ок = 1118,03 / 1150 =97,22 %

Коб = 6200 / 1150 = 5,39 об

Тоб = 360 / 5,39 = 67 днів

Кзав= 1150/6200 = 0,185

Завдання 6.Інвестор розглядає можливість придбання пакету акцій підприємства, який коштує 100 тис.грн. Фінансові аналітики прогнозують зростання ринкової ціни пакету через 5 років у 2 рази. Разом з тим, існує можливість покласти кошти на депозит у банк, який пропонує нарахування складних відсотків за ставкою 15 % річних. Який варіант вкладання коштів слід обрати інвестору з метою максимізації прибутку?

Рішення:

Ринкова ціна пакету акцій : 100*2 = 200 тис.грн.

Визначення коштів в кінцевий момент часу F = P *( 1+i ) n

P – сума коштів в початковий момент часу

і – ставка процента за період

n- число періодів , за які нараховуються проценти.

F = 100* ( 1+ 0,15) 5 = 100*2,011= 201,1 тис.грн.

Завдання 7. Визначити планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 12500 тис.грн. Середньорічна чисельність персоналу склала 320 осіб, з яких 75 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зростання обсягу виробництва продукції на 10%, додаткове збільшення чисельності робітників на 5% та скорочення адміністративного персоналу на 25 осіб порівняно зі звітним роком.

Рішення:

ППЗ= 12500 / 320 = 39,063 тис.грн.

Ор = 12500 * 1,1 = 13750 тис.грн.

Чр роз = (320 * 0,75) *1,05 = 252 чол.

Ч служ роз = (320 * 0,25) - 25 = 55 чол.

ЧРоз = 252 +55 =307 чол.

ППР = 13750 / 307 = 44,788 тис.грн.

%ПП = ( 44,788/39,063 – 1 ) * 100% = 14,7%

 

Завдання 8. ТОВ “Беата” придбало нову технологічну лінію вартістю 850 тис.грн. Витрати на її транспортування і монтаж становили 2% її вартості. Прогнозний термін експлуатації лінії становить 6 років, а її ліквідаційна вартість 8 тис.грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань за умови застосування рівномірного та кумулятивного методу нарахування амортизації.

Рішення :

Вб = 850 + 0,02х 850 = 850 + 17 = 867 тис. грн.

Вартість , яка амортизується Ва = 867-8 = 859 тис.грн.

Рівномірний метод :

Ар = 859: 6 = 143,17 тис.грн.

Кумулятивний метод : Сума чисел N=((6+1)*6)/2 = 21

А1 = 859* 6/21 = 245,43 тис.грн.

А2 = 859 * 5/21 = 204,52 тис.грн.

А3 = 859* 4/21 = 163,62 тис.грн.

А4 = 859 * 3/21 = 122,71 тис.грн.

А5 = 859 * 2/21 = 81,81 тис.грн.

А6 = 859* 1/21 = 40,90 тис.грн.

Сума А = 245,43+204,52+163,62+122,71+81,81+40,90= 858,99 тис.грн.

Завдання 9Завод виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається метал за чистою масою 50 кг., при цьому відходи становлять 4% від чистої витрати. Ціна металу 1220 грн./т. Виріб обробляють у ливарному і механічному цехах. Витрата енергії та палива на один виріб складає 3,7 грн. Основна зарплата у ливарному цесі 4,5 грн., та 2,7 грн. у механічному. Додаткова зарплата становить 5% основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 39%. Річна сума загальновиробничих витрат 620 тис.грн., а загальногосподарські становлять 730 тис.грн. Сукупний розмір зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками обчислюється 580 тис.грн. Позавиробничі витрати оцінюються на рівні 2 % виробничої, а запланований прибуток становить 4% повної собівартості одного виробу. Розмір акцизу 6 грн./виріб, а ставка ПДВ 20 %. Знайти собівартість і відпускну ціну виробу.

Рішення :

1. Сировина і матеріали : 0,05 х 1220 = 61 грн.

2. Відходи : 0,05 х 0,04 х 1220= 2,44 грн.

3. Енергія та паливо: 3,7 грн.

4. Основна зарплата : 4,5+ 2,7 = 7,2 грн.

5. Додаткова зарплата : 7,2 х 0,05 = 0,36 грн.

6. Відрахування на соц.потреби : (7,2 +0,36) х 0,39 = 2,95 грн.

7. Загальновиробничі витрати : 620 / 580 х 7,2 = 7,7 грн.

8. Загальногосподарські витрати : 730 / 580 х 7,2 = 9,06 грн.

9. Виробнича собівартість : 61 + 2,44 + 3,7 + 7,2+ 0,36 +2,95+ 7,7 + 9,06 = 94,41 грн.

10. Повна собівартість : 94,41 х 1,02 = 96,3 грн.

11. Оптова ціна підприємства : 96,3 * 1,04 = 95,26 грн.

12. Відпускна ціна : 95,26 х 1,2 + 6 = 120,31 грн.

Завдання 10.Обчислити обсяги валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних таблиці:

Рішення :

ТП = 60*45 + 12*80 +(680-590)+ 135*0,85= 2700+960+90+ 114,8 = 3864,8 тис.грн.

ВП = 3864,8 + (120-470) +310 = 3824,8 тис.грн.

РП = 3864,8 + ( 230 –400 )= 3694,8 тис.грн.

ЧП= 3864,8 – 2090= 1774,8 тис.грн.

Завдання 11. ПТ “Славія” починає виробництво портативних радіоприймачів. Повна собівартість стандартної моделі приймача становить 12 грн., з яких на змінні витрати припадає 72%. Відпускна ціна виробу буде встановлена на рівні 16,5 грн., а річна програма випуску 15000 шт. Визначити: а)критичний обсяг виробництва й реалізації продукції та коефіцієнт безпеки виробництва; б)необхідний для отримання прибутку у розмірі 20000 грн. обсяг виробництва й продажу приймачів.

Рішення :

В пост. = 12*(1-0,72)*15000=50,4тис.грн.

Окр . = 50,4 / (16,5 –12 *0,72) = 50,4/ (16,5 –8,64) = 6412.шт

Коефіцієнт безпеки виробництва Кб = (О-Окр)/О =( 15000 – 6412)/ 15000 = 0,57

О р.р. = ( 50400 + 20000 ) / ( 16,5 – 8,64 ) = 8957.шт.

 

Завдання 12.Середньорічна величина оборотних коштів заводу у звітному році становила 6950 тис.грн. За рік було продано 16500 виробів за ціною 2420 грн/шт.. Рівень рентабельності продукції 25%. У наступному році передбачається збільшення середньорічного обсягу оборотних коштів на 210 тис.грн. Обсяг виробництва в натуральних одиницях зросте на 12 %, ціна виробу знизиться на 20 грн./шт, а собівартість продукції збільшиться на 7 % порівняно з обсягом попереднього року. Розрахувати рівні рентабельності оборотних коштів у звітному та наступному роках й дати оцінку їх динаміці.

Рішення :

Ор з.р. = 16500*2420 =39 930,0 тис.грн.

П з.р.= 39930*0,25 / 1,25= 7986 тис.грн.

С з.р. 39930 – 7986=31944 тис.грн.

Рок з.р. = 7986/6950 =115%

ОК н.р. = 6950 + 210= 7160 тис.грн.

Ов н.р. = 16500 *1,12=18480 шт.

Ор н.р. = 18480 *(2420-20)= 44352 тис.грн.

Сн.р. = 31944 *1,07=34180,1 тис.грн.

Пн.р. = 44352 – 34180,1= 10171,9 тис.грн.

Рок н.р.= 10171,9 / 7160= 142 %

Δ Р ок =( 142/115 – 1) *100% = 23,5%

Завдання 13. ВАТ “Фарматик” здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Чи доцільно реалізувати проект? Відповідь обґрунтуйте за допомогою показників NPV та індексу доходності за умови, що дисконтна ставка проекту 20 %, а ставка податку на прибуток підприємств 25%.

Показники Значення на дату аналізу
поч. 1 р. кін. 1 р. кін. 2 р. кін. 3 р.
1. Товарна продукція, тис.грн. -
2. Рентабельність продукції, % -
3. Амортизаційні відрахування, у % до собівартості -
4. Інвестиції, тис.грн. - - -

Рішення :

П1 = Отп*Рп/ (1+Рп) = 24500*0,25/1,25 = 4900 тис.грн.

П2= Отп*Рп/ (1+Рп) = 28000*0,25/1,25 = 5600 тис.грн

П3 = Отп*Рп/ (1+Рп) = 29000*0,25/1,25 = 5800 тис.грн

С1 = Отп –П1= 24500 –4900 = 19600 тис.грн.

Ав 1 = 19600 *0,1 = 1960 тис.грн.

С2 = Отп –П2= 28000 –5600 = 22400 тис.грн.

Ав 2 = 22400 *0,08 = 1792 тис.грн.

С3 = Отп –П1= 29000 –5800 = 23200 тис.грн.

Ав 3 = 23200 *0,08 = 1856 тис.грн.

Показники
І - -  
П  
А  
Податок  
ГП=П+А-Подат  
Кпр(ДС 20%) 0,833 0,694 0,579
ІК - -
ДГП

ЧТВ = ДГП – ІК = 12445 – 12300 = 145 тис.грн.

ІД =ДГП/ ІК = 12445 / 12300 = 1,01

Завдання 14

На дільниці механічного цеху встановлено і діє 36 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі при тривалості однієї зміни, що дорівнює 8 годин. Число неробочих днів у розрахунковому році ð 103. Очікувані простої верстатів у ремонтах становлять: капітальному ð 195 годин, а тривалість поточних ремонтів верстатів дорівнює 2,5 % номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85. Обчислити величину виробничої потужності механічного цеху і річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.

Рішення : Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :

N = (TP * m) / t

де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;

m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

TP =( (365–103)*8*2 *( 1 - 0,025 ) ) - 195 = 3892,2 год.

N = (3892,2 * 36) / 0.25 = 560477 дет

Кількість оброблених деталей буде становити :

О = N * Кв.п. = 560477 * 0.85 = 476405дет.

Завдання 15Визначити фактичний обсяг виробленої підприємством продукції по роках за наступними вихідними параметрами:

Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік
Виробнича потужність на початок року , тис. шт.    
Введення виробничої потужності за рік, тис. шт.
Вибуття виробничої потужності за рік, тис. шт.
Коефіцієнт перерахунку приросту виробничої потужності у середньорічну величину   0,5   0,55   0,45
Коефіцієнт використання виробничої потужності 0,9 0,92 0,95

Рішення:

1рікПСЕР= 2350+150*0,5–220*0,5=2350 + 75 – 110 =2315тис.шт.

Оп = 2315*0,9= 2083,5тис.шт.

2 рік П п.р.=2350+150–220=2280; ПСЕР=2280+210*0,55–50*0,55=2280+ 115,5 – 27,5 = 2368 тис.шт.

Оп =2368*0,92=2178,56 тис.шт.

3рікПп.р. = 2280 + 210 – 50 = 2440 тис.шт. ПСЕР=2440+140*0,45–20*0,45= 2440 + 63 – 9 = 2494 тис.шт.

Оп=2494*0,95=2369,3 тис.шт.

Завдання 16. Обчисліть планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітним якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 14200 тис.грн. Середньорічна чисельність персоналу склала 180 осіб, з яких 75 % робітники, а решта належить до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зменшення обсягу виробництва продукції на 5%, звільнення 10 робітників та додаткове залучення 8 спеціалістів.

Рішення:

ППЗ= 14200 / 180 = 78,889 тис.грн.

Ор = 14200 * 0,95 = 13490 тис.грн.

Чр роз = (180 * 0,75) - 10 = 125 чол.

Ч служ роз = (180 * 0,25) +8 = 53 чол.

ЧРоз = 125 +53 =178 чол.

ППР = 13490 / 178 = 75,787 тис.грн.

%ПП = ( 75,787/78,889 – 1 ) * 100% = - 3,9%

Завдання 18.ТОВ “Спецавтомат” розглядає три варіанти будівництва нового цеху. Розрахувати показник зведених витрат та визначити найефективніший проект, виходячи з наступних даних:

Показники Проектні варіанти будівництва
І ІІ ІІІ
Кошторисна вартість будівництва, тис.грн.
Обсяг річного випуску продукції, тис.шт.
Собівартість одиниці продукції, грн.
Нормативний коефіцієнт ефективності 0,2 0,2 0,2

Рішення:

Зпр. 1= 5620/12*0,2 + 28 = 121,7грн/од.

Зпр.2= 5350/11 *0,2 + 24 = 121,3 грн/од. ефективний

Зпр.3 = 4580/8 *0,2 +20 = 134,5грн/од.

Завдання 20. ПП “Аякс” аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, яким передбачено придбання машини та інші супутні разові витрати на суму 270 тис.грн. В результаті її використання прогнозується отримання в кінці відповідних років наступних грошових потоків: першого - +110 тис.грн., другого - +150 тис.грн., третього - +200 тис.грн. Ставка дисконту для подібних проектів складає 25 %. Визначити показники чистої теперішньої вартості, індекс доходності, термін окупності, внутрішню норму доходності проекту та зробити висновок про економічну доцільність його впровадження.

Показники
І - -
ГП
Кпр(ДС 25%) 0,800 0,640 0,512
Кпр(ДС 90 %) 0,526 0,277 0,146
ІК    
ДГП (ДС 25%) 102,4
ДГП (ДС 90%) - 57,86 41,55 29,2

ЧТВ (ДС25% ) = 286,4 – 270 = 16,4 тис.грн.

ЧТВ (ДС90% ) = 128,61 – 270 = - 141,39 тис.грн.

ІД( 25% ) = 286,4 / 270 = 1,06

ТО (25%) = 270 / ( 286,4 : 3) = 2,8 років

ВСД = ДСМ + (ЧПДM / (ЧПДM + ЧПДБ) * (ДСБ – ДСМ) = 25%+(16,4 / (16,4+141,39)*(90%–25%) = 25% + 0,104 *65% =31,76%

Завдання 21ТОВ “Магма” придбало нову технологічну лінію вартістю 1450 тис.грн. Витрати на її транспортування і монтаж становили 3% її вартості. Прогнозований термін експлуатації лінії становить 6 років, а її ліквідаційна вартість 10 тис.грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань за умови застосування рівномірного та кумулятивного методу нарахування амортизації.

Рішення :

Вб = 1450 + 0,03х 1450 = 1450 + 43,5 = 1493,5 тис. грн.

Вартість , яка амортизується Ва = 1493,5- 10 = 1483,5 тис.грн.

Рівномірний метод :

Ар = 1483,5: 6 = 247,25тис.грн.

Кумулятивний метод:

Кч = ((6+1) *6 ) / 2 = 21

Ав (1) = 6/21 * 1483,5 = 423,86 тис.грн.

Ав(2) = 5/21 * 1483,5 = 353,21 тис.грн.

Ав (3) = 4/21 * 1483,5 = 282,57 тис.грн.

Ав (4) = 3/21 * 1483,5 = 211,93 тис.грн.

Ав (5) = 2/21 * 1483,5 = 141,29 тис.грн.

Ав ( 6) = 1/21 * 1483,5 = 70,64 тис.грн.

Ав (1-6) = 423,86+353,21+282,57+ 211,93+ 141,29 + 70,64 = 1483,5 тис.грн.

Завдання 22.Обчислити потребу підприємства у робітниках-фрезерувальниках у звітному й розрахунковому роках, якщо виробничою програмою звітного року заплановано обробити 1200000 деталей, при трудовитратах обробки однієї деталі 0,1 н-год. Ефективний річний фонд робочого часу одного робітника складає 1645 н-год., а передбачуване виконання норм часу у середньому становить 104%. У розрахунковому році планується збільшити обсяг обробки на 15%, й, за рахунок застосування більш продуктивних станків, зменшити трудомісткість обробки деталі до 0,05 н-год., за незмінного ефективного фонду робочого часу та коефіцієнту виконання норм.

Рішення : Ч осн.р. = Т сум / ( Фд х Квн).

Чзвіт = ( 1200000*0,1) / (1645 * 1,04) = 71 чол.

Чрозр = (1200000 *1,15* 0,05) / (1645 * 1,04) = 41 чол.

 

Завдання 24. ВАТ “Київ-Фарма” здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Оцініть доцільність інвестування за допомогою показників NPV та термін окупності за умови, що дисконтна ставка проекту 18 %, а ставка податку на прибуток підприємств становить 25%.

Показники Дата аналізу показників
поч. 1 р. кін. 1 р. кін. 2 р. кін. 3 р.
1. Товарна продукція, тис.грн. -
2. Рентабельність продукції, % -
3. Амортизаційні відрахування, у % до собівартості -
4. Інвестиції, тис.грн. - - -

Рішення :

П1 = Отп*Рп/ (1+Рп) = 28500*0,25/1,25 = 5700 тис.грн.

П2= Отп*Рп/ (1+Рп) = 29000*0,25/1,25 = 5800 тис.грн

П3 = Отп*Рп/ (1+Рп) = 32000*0,25/1,25 = 6400 тис.грн

С1 = Отп –П1= 28500 –5700 = 22800тис.грн.

Ав 1 = 22800 *0,12 = 2736 тис.грн.

С2 = Отп –П2= 29000 –5800 = 23200тис.грн.

Ав 2 = 23200 *0,1 = 2320 тис.грн.

С3 = Отп –П1= 32000 –6400= 25600 тис.грн.

Ав 3 = 25600 *0,08 = 2048 тис.грн.

Показники
І - -
П
А
Податок
ГП=П+А-Подат
Кпр(ДС 18%) 0,847 0,718 0,609
ІК - -
ДГП

ЧТВ = ДГП – ІК = 14897 – 14900 = - 3 тис.грн.

ІД =ДГП/ ІК = 14897 / 14900 = 0,999

ТО = 14900/ ( 14897 : 3) = 3 роки

 

Завдання 25На початку звітного року первісна вартість основних засобів ЗАТ «Точмаш» складатиме 35000 тис.грн. 1.06 та 1.08. будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 2100 та 650 тис.грн., крім того, до 1.10 буде придбана у іноземного постачальника й встановлена нова автоматична лінія за 1400 тис.€. Витрати на її доставку та монтаж становитимуть 7% її вартості. 1.10. будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2450 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,35. Обчислити: 1)середньорічну вартість основних засобів у звітному році якщо середньорічний курс 1 € = 6,2 грн.; 2)первісну і залишкову вартість основних засобів на початок наступного року; 3)показники стану та ефективності відтворення основних засобів підприємства.

Рішення:

ОФсер = 35000 + 2100 * (7/12) + 660 * (5/12) + 1400 *1,07 *6,2 * (3/12) – 2450 * (3/12) = 35000 + 1225 + 275 + 2321,9 – 613 = 38208,9 тис.грн.

ОФпервісна = 35000 + 2100 + 660 + 1400 *1,07 *6,2 – 2450 = 44597,6 тис.грн.

ОФзалишкова = 44597,6– (44597,6* 0,35) = 28988,4 тис.грн.

Коефіцієнт зносу К зн.= А / ОФКІН. РОКУ = (44597,6* 0,35) / 44597,6= 0,35 або 35%

Коефіцієнт придатності К пр.= ОФзал / ОФКІН. РОКУ = 28988,4/44597,6=0,65або 65%.

К виб= ОФВИБ / ОФп.р.= 2450/ 35000 =0,07

К он= ОФВВЕД / ОФк.р. = (2100+ 660 +9287,6) / 44597,6 = 12047,6/ 44597,6 = 0,27

К інт.он.= К он. / К виб. = 0,27 / 0,07 = 3,86 .

 

Завдання 27У металообробному цеху ВАТ «Мукачевприлад» на початку року діятиме 120 однотипних верстатів. 1 березня буде встановлено ще 36 верстатів, а 1 серпня виведено з експлуатації 12 верстатів. Підприємство працює в одну зміну за її тривалості у 8 год. Рік матиме 270 робочих днів. Регламентовані простої устаткування, спричинені його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, складуть 5 % режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата становить 20 дет./год. Плановий річний обсяг обробки деталей встановлено на рівні 2400000 шт. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху та плановий коефіцієнт її використання.

Рішення : Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :

N = (TP * m) / t або N = TP * m* а

де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;

m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

а- продуктивність устаткування

M сер = 120 + 36* 10/12 – 12 * 5/12 =120+ 30 – 5 = 145верст.

TP =270*8 *( 1 - 0,05 ) = 2052 год.

N = 2052* 145 * 20 = 5 950 800 дет

Кв.п. = О / N = 2 400 000 / 5 950 800 = 0,40

Завдання 28.Обґрунтувати доцільність реалізації інвестиційного проекту за показниками чиста теперішня вартість, термін окупності інвестицій та внутрішня норма доходності, якщо відомо наступне:

Показники Значення на дату аналізу, тис.грн.
початок 1 р. кінець 1 р. кінець 2 р. кінець 3 р.
Інвестиції   -
Чистий прибуток -
Амортизаційні відрахування -

Дисконтна ставка проекту 20%.

Показники
І -  
ЧП  
А  
ГП=ЧП+А  
Кпр(ДС 20 %) 0,833 0,694 0,579
Кпр(ДС 90 %) 0,526 0,277 0,146  
ІК(20%) 249,9 - 499,9
ІК(90%) 157,8 - - 407,8
ДГП (20%) 316,54 305,36 306,87 928,77
ДГП (90%) - 199,88 121,88 77,38 399,14

ЧТВ (20%)= ДГП – ІК = 928,77 – 499,9 = 428,87 тис.грн.

ІД(20%) =ДГП/ ІК = 928,77 / 499,9 = 1,86

ТО (20%) = 499,9 / ( 928,77 : 3 ) = 499,9 / 309,59 = 1,6 (роки)

ЧТВ (90%)= ДГП – ІК = 399,14 – 407,8 = - 8,66 тис.грн.

ІД(90%) =ДГП/ ІК = 399,14 / 407,8 = 0,98

ВСД = ДСМ + (ЧПДM / (ЧПДM + |ЧПДБ |) * (ДСБ – ДСМ) = 20%+(428,87 / (428,87+ 8,66)*(90%–20%) = 20% + 0,998 *70% =89,8 %

 

Завдання 29. Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах підприємства, якщо згідно з планом 4-го кварталу має бути випущено 900 виробів Х та 450 виробів Y. Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці:

Показники Вид матеріалу
А В С D
Норма витрати на виріб Х, кг. на виріб Y, кг.        
Ціна договірна, грн./т.
Транспортний запас, дн.
Підготовчий запас, дн.
Інтервал між поставками, дн.
Страховий запас, дн.

Рішення :

НОКвзХ-А = 900/90 * (230/1000 )*8000*(2+1+10/2) = 147,2 тис. грн

НОКвзY = 450/90*0,125*8000*(2+1+10/2) = 40тис. грн

НОКвзХ-В = 900/90 * 0,11 *5000 * (3+0+14/2) = 55тис. грн

НОКвзY = 450/90*0,124*5000*(3+0+14/2) = 31 тис. грн

НОКвзХ-С = 900/90*0,045*18000*(5+2+18/2+1) =137,7 тис. грн

НОКвзY = 450/90*0,025*18000*(5+2+18/2+1) = 38,25 тис. грн

НОКвзХ-D = 900/90*0,015*10000*(8+1+30/2+2) = 39тис. грн

НОКвзY- D = 450/90*0,05*10000*(8+1+30/2+2) = 65 тис. грн

НОКЗАГАЛЬНИЙ = 147,2+ 40+ 55+ 31+ 137,7+ 38,25+39+65 = 553,15 тис.грн.

Завдання 30.Основна продукція виробничого підприємства у розрахунковому році має скласти 60000 тис. грн, послуги промислового характеру ð 5800 тис. грн. вартість напівфабрикатів становитиме 13400 тис. грн., з яких 60% буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшиться на 3000 тис. грн. Залишки нереалізованої готової продукції на складі підприємства очікуються у розмірі: на початок розрахункового періоду ð 7200 тис. грн, на кінець цього ж періоду ð 5600 тис. грн.

Визначити очікуваний обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.

Рішення : ТП = 60000 +13400*40%+5800= 71160 тис.грн.

ВП = 71160 +3000= 74160 тис.грн.

РП = 71160 + ( 7200 –5600 )= 72760 тис.грн.

Завдання 31Завод виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається 35 кг. металу, що постачається на підприємство за ціною 1600 грн./т. При обробці матеріалу відходи становлять 10%, й реалізуються за ціною 115 грн./т. Виріб обробляють у механічному і складальному цехах. Витрата енергії та палива на один виріб становить 5 грн. Основна зарплата у механічному цеху 6,5 грн., та 2,7 грн./виріб у складальному. Додаткова зарплата становить 4% основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 39%. Річна сума загальновиробничих витрат 620 тис.грн., а загальногосподарських 730 тис.грн. Сукупний розмір зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками обчислюється 660 тис.грн. Позавиробничі витрати оцінюються на рівні 3 % виробничої, а запланований прибуток становить 15 % повної собівартості одного виробу. Ставку ПДВ встановлено на рівні 20 %. Знайти повну собівартість і відпускну ціну виробу.

Рішення:

1 Сировина і матеріали : 0,035 х 1600 = 56 грн.

2 Відходи : 0,035 х 0,1 х 115= 0,4 грн. ( віднімаються)

3 Енергія та паливо: 5 грн.

4. Основна зарплата : 6,5+ 2,7 = 9,2 грн.

5. Додаткова зарплата : 9,2 х 0,04 = 0,37 грн.

6 Відрахування на соц.потреби : (9,2 +0,37) х 0,39 = 3,73 грн.

7 Загальновиробничі витрати : 620 / 660 х 9,2 = 8,64 грн.

8 Загальногосподарські витрати : 730 / 660 х 9,2 = 10,18 грн.

9 Виробнича собівартість : 56 – 0,4 + 5 + 9,2+ 0,37 +3,73+ 8,64 + 10,18 = 92,72 грн.

10. Повна собівартість : 92,72 х 1,03 = 95,5 грн.

10Оптова ціна підприємства : 95,5 * 1,15 = 109,83 грн.

13. Відпускна ціна : 109,83 х 1,2 = 131,79 грн.

 

Завдання 32У звітному році СТОВ “Рибопродукт” реалізувало 130 т. продукції за відпускною ціною 8 грн./кг. При цьому рівень рентабельності продукції сягнув 25%, а рентабельність основних засобів становила 20%. Визначити: 1)який має бути обсяг виробництва й реалізації продукції, щоб рентабельність основного капіталу становила 24% при зростанні собівартості продукції на 7% при збереженні обсягу основного капіталу на рівні звітного року. 2)як має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо прибуток зменшиться на 5%, а валові витрати зростуть на 2 % порівняно з їх значенням у звітному періоді.

Рішення :

1).Ор зв.р. = 130 000 * 8 = 1040 тис.грн.

П звр. = ( Ор *Рп)/(1+Рп) = 1040 * 0,25 / 1,25 = 208тис.грн.

ОФ зв.р. = П / Роф = 208 / 0,2 = 1040 тис.грн.

П н.р. = ОФ зв.р. * Роф н.р. = 1040 *0,24 = 249,6 тис.грн.

СВ зв.р. = 1040 – 208 = 832тис.грн.

СВ н.р. = 832 *1,07 = 890,24 тис.грн.

Ор н.р. = 890,24 + 249,6 = 1139,84 тис.грн.

2) П н.р. = 208 * (1-0,05) = 197,6 тис.грн.

СВ н.р. = 832 * 1,02 = 848,64 тис.грн.

Рп н.р. = 197,6 / 848,64 = 23,3 %

Δ Рп = ( 23,3 – 25 ) / 25 = - 6,8%

Завдання 34.Середньорічна вартість основних засобів заводу у звітному році становила 4825 тис.грн. За рік було продано 12000 виробів, при ціні реалізації 1950 грн./шт. Рівень рентабельності продукції 25 %. У наступному році передбачається зменшення середньорічної вартості основних засобів на 125 тис.грн. Обсяг виробництва в натуральних одиницях скоротиться на 5 %, ціна виробу зросте на 10 %, а собівартість продукції збільшиться на 2 % порівняно з обсягом попереднього року. Розрахувати розмір фондовіддачі та фондомісткості за продукцією і прибутком у звітному та наступному роках та дати оцінку їх динаміці.

Рішення :

Ор зв.р. = 12000 * 1950 = 23400 тис.грн.

П зв.р. = 23400 * 0,25 / 1,25 = 4680тис.грн.

СВ зв.р. = 23400 – 4680 = 18720тис.грн.

Фв зв.р ( за продукцією ) = 23400/ 4825 = 4,85

Фм зв.р.( за продукцією) = 4825 / 23400 = 0,21

Фв зв.р ( за прибутком ) = 4680 / 4825 = 0,97

Фм зв.р.( за прибутком) = 4825 / 4680 = 1,03

ОФ н.р. = 4825 – 125 = 4700тис.грн.

Ор н.р. = 12000* 0,95 * (1950*1,1) = 24453 тис.грн.

СВ н.р. = 18720 * 1,02 = 19094,4 тис.грн.

П н.р. = 24453 –19094,4 = 5358,6 тис.грн.

Фв н.р ( за продукцією ) = 24453/ 4700 = 5,2

Фм н.р.( за продукцією) = 4700 / 24453 = 0,19

Фв н.р ( за прибутком ) = 5358,6 / 4700 = 1,14

Фм н.р.( за прибутком) = 4700 / 5358,6 = 0,88

Δ Фв ( за продукцією) = ( 5,2 – 4,85 ) / 4,85 = 7,2 %

Δ Фв ( за прибутком) = ( 1,14 – 0,97 ) / 0,97 = 17,5 %

Δ Фм ( за продукцією) = ( 0,19 – 0,21 ) / 0,21 = - 9,5 %

Δ Фм ( за прибутком) = ( 0,88 – 1,03 ) / 1,03 = - 14,6 %

 

Завдання 36.У звітному році ВАТ «Омега» реалізувало 28500 м2 паркету та 2600 м3 деревини. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію виробленої продукції склала 1340 тис.грн. Деревина експортується у повному обсязі, а паркет виробляється виключно для вітчизняного ринку. Відпускна ціна паркету становить 88 грн./м2 включно з ПДВ, а деревина реалізовувалася по 300 €/м3 (без ПДВ). Ставка ПДВ становить 17%, а податку на прибуток підприємств 25 %. У звітному році середній курс розрахунків складав 1 € = 6,1 грн. Визначити рівні рентабельності продукції та рентабельності продажу за чистим і балансовим прибутком.

Рішення :

Ор паркету = 28500 * 88 = 2508 тис.грн.

Ор деревини = 2600 * 300* 6,1 * 1,17= 5566,9тис.грн.

Ор = 2508 + 5566,9 = 8074,9 тис.грн.

Ор без ПДВ = 8074,9 / 1,17 = 6901,6 тис.грн.

Пб = 6901,6 – 1340 = 5561,6 тис.грн.

Пч = 5561,6 * 0,75 = 4171,2 тис.грн.

Рп = 5561,6/ 1340= 415 %

Рп ( Пч) = 4171,2 / 1340 = 311 %

Р продажу = 5561,6 / 6901,6 = 80,6%

Р продажу ( Пч) = 4171,2 / 6901,6 = 60,4 %

 

 

Завдання 37.За усталеним алгоритмом, використовуючи дані таблиці обчисліть обсяг повної собівартості товарної продукції у звітному та розрахунковому роках.
Елементи витрат Абсолютна величина витрат, тис.грн.
базисного року розрахункового року
1. Матеріальні витрати
2. Витрати на оплату праці
3. Відрахування на соціальні потреби
4. Амортизація основних засобів
5. Інші витрати на виробництво
6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції
7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік +20 -10
8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік +17 -12
9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік - 110 +80
10. Позавиробничі витрати

Скв б = 3450+520+185+190+30 = 4375тис.грн.

Скв р = 3200+600+240+190+45= 4275тис.грн.

Свп = Скв - Внв.св ± Звмп ± Зрмп

Свп б = 4375 – 54 – 20 +17 = 4318тис.грн.

Свп р = 4275 -35 +10 -12 = 4238 тис.грн.

С втп = Свп ± З нзв,

С втп б = 4318 + 110 = 4428 тис.грн.

С втп р = 4238 – 80 = 4158тис.грн.

С птп = Свтп + Впозавир.(комерц)

С птп б = 4428 + 160 = 4588тис.грн.

С птп р = 4158 + 195 = 4353тис.грн.

Завдання 38.ПП “Колос” аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, яким передбачено придбання машини та інші супутні разові витрати на суму 650 тис.грн. У результаті її використання прогнозується отримання в кінці відповідних років наступних грошових потоків: першого - +360 тис.грн., другого - +420 тис.грн., третього - +510 тис.грн. Ставка дисконту для подібних проектів складає 15 %. Визначити показники чистої теперішньої вартості, індекс доходності, термін окупності, внутрішню норму доходності проекту та зробити висновок про економічну доцільність його впровадження.

Показники
І - -
ГП  
Кпр(ДС 15%) 0,870 0,756 0,658
Кпр(ДС 90 %) 0,526 0,277 0,146  
ІК    
ДГП (ДС 15%) 313,2 317,52 335,58 966,3
ДГП (ДС 90%) - 189,36 116,34 74,46 380,16

ЧТВ (ДС15% ) = 966,3 – 650 = 316,3 тис.грн.

ЧТВ (ДС90% ) = 380,16 – 650 = - 269,84 тис.грн.

ІД( 15% ) = 966,3 / 650 = 1,49

ТО (15%) = 650 / ( 966,3 : 3) = 2,02 років

ВСД = ДСМ + (ЧПДM / (ЧПДM + ЧПДБ) * (ДСБ – ДСМ) = 15%+(316,3 / (316,3+269,84)*(90%–15%) = 15% + 0,54*75% =55,5%

Завдання 39.ТОВ “Північ” придбало нову машину за 220 тис.грн. Крім того, на її доставку й монтаж було витрачено 4 тис.грн. Визначити щорічні суми амортизаційних відрахувань за умови застосування підприємством рівномірного та подвійно-залишкового (прискореного зменшення залишкової вартості) методу нарахування амортизації. Прогнозний термін використання машини 5 років, а її ліквідаційна вартість становить 2 тис.грн.

Рішення :

Вб = 220 + 4 = 224тис. грн.

Вартість , яка амортизується Ва = 224 –2 = 222тис.грн.

Рівномірний метод :

Ар = 222: 5 = 44,4 тис.грн.

На= 1/Т = 1/5 = 20%

Метод прискореного зменшення залишкової вартості :

Ав ( 1) = 222 * 2 * 0,2 = 88,8тис.грн.

Ав ( 2) = (222– 88,8 ) х 2х 0,2= 53,28тис.грн.

Ав (3) = ( 133,2– 53,28 ) х 2 х 0,2= 31,97 тис.грн.

Ав ( 4 ) = ( 79,92 – 31,97 ) х 2 х 0,2= 19,2 тис.грн.

Ав ( 5 ) = ( 48,01 – 19,2 ) х 2 х 0,2= 11,52 тис.грн.

Ав ( 1- 5 ) = 88,8 + 53,28 + 31,97 + 19,2 + 11, 52= 204,77 тис.грн.

Завдання 40.Визначити потребу підприємства у робітниках-складальниках у звітному й розрахунковому роках, якщо виробничою програмою звітного року заплановано виготовити 250000 велосипедів, при трудомісткості складання одного виробу 0,15 н-год. Ефективний річний фонд робочого часу одного складальника становить 1470,6 н-год., а передбачуване виконання норм часу кожним робітником у середньому 102%. У розрахунковому році планується приріст обсягу виробництва до 320000 шт., й, за рахунок поліпшення організації технологічного процесу, збільшення ефективного річного фонду робочого часу на 5,5% за одночасного підвищення коефіцієнту виконання норм до 103%.

Рішення : Ч осн.р. = Т сум / ( Фд х Квн).

Чзвіт = ( 250 000*0,15) / (1470,6 * 1,02) = 25 чол.

Чрозр = (320000 * 0,15) / (1470,6*1,055* 1,03) = 30 чол.

 

Завдання 42.

Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, який вимагає таких інвестицій: на початок першого року - 300 тис., другого- 100 тис., третього-. 100тис. Починаючи з третього року підприємство планує отримувати протягом 6 років прибуток від реалізації проекту у сумі 150тис. щорічно. Амортизація по проекту складає 30 тис. щорічно. Податок на прибуток 25%. Дисконтна ставка по проекту 20%. Обгрунтувати доцільність реалізації проекту, обчисливши такі показники: чисту теперішню вартість, індекс доходності, термін окупності.

Рішення :

Показники
І
П
А
Податок 37,5 37,5 37,5
ГП=П+А-Подат 142,5 142,5 142,5
Кпр(ДС 20%) 0,833 0,694 0,578 0,482
ІК 83,3 69,4
ДГП 98,9 82,4 68,7

ЧТВ = ДГП – ІК = 394,8 – 452,7 = -57,9 тис.грн.

ІД =ДГП/ ІК = 394,8 / 452,7 = 0,87

Завдання 43.Виробнича потужність штампувального цеху станом на 1.01. розрахункового року становитиме 2500 тис. заготовок у рік. 1.06 будуть уведені в дію 12 пресів потужністю по 35 тис. заготовок кожен, а 1.10 будуть виведені з експлуатації 4 агрегати потужністю 20 тис. заготовок кожен. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 2390 тис. виробів. За розрахунковий рік має бути виготовлено 2490 тис. заготовок. Визначити: 1)середньорічну виробничу потужність штампувального цеху у розрахунковому році; 2)приріст середньорічної потужності цеху у розрахунковому році порівняно з попереднім періодом; 3)вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком; 4)коефіцієнт використання виробничої потужності цеху в розрахунковому році.

Рішення:

Псер = 2500+ 12*35*7/12 – 4*20 *3/12 = 2725 тис.шт.

Δ П = 2725-2390 = 335 тис.шт.

Δ П% = 335/2390 = 14%

Пвих.= 2500+ 12*35 – 4*20 = 2840 тис.шт.

Квп = 2490/2725 = 0,914

Завдання 44.ЗАТ “Центр-М” спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: концентрати молібдену, вольфраму та титану. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 2,45 млн.грн. по молібдену, 1,93 млн.грн. по вольфраму та 3,8 млн.грн. по титану. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 1,1 млн.грн. по молібдену, 0,54 млн.грн. по вольфраму та 2,3 млн.грн. по титану. Річний обсяг непрямих витрат складає 2,12 млн.грн., і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Технологічний процес отримання одиниці концентрату складає: для молібдену 2,5 дн., для вольфраму 4 дн., та 3,5 дн. для титану. Визначити найрентабельніший вид продукції.

Рішення :

Молібден Св = 1,1 + 2,12 * ( 2,5 / ( 2,5+4+3,5)) =1.1+0,53 = 1,63 млн.грн.

Вольфрам Св = 0,54 + 2,12 * 4/10 = 0,54 + 0,85 =1,39 млн.грн.

Титан Св = 2,3 + 2,12 *3,5/10 = 2,3 + 0,74 = 3,04 млн.грн.

Молібден Рп = (2,45 – 1,63) / 1,63 = 50,31%

Вольфрам Рп = ( 1,93 – 1,39)/1,39 = 38,85%

Титан Рп = (3,8 – 3,04) / 3,04 = 25%

 

Завдання 48.ПП “Альфа” спеціалізується на виготовленні оптичних лінз. Ціна реалізації звичайної лінзи у звітному році була 4 грн./шт. Питомі змінні витрати становили 1,2 грн./шт., а сукупна сума постійних витрат 560 тис.грн. Внаслідок підвищення орендної плати за користування будинком постійні витрати у розрахунковому році зростуть на 10 %, а загострення конкурентної боротьби вимагатиме знизити відпускну ціну лінзи на 0,2 грн. Розрахуйте: 1)необхідний приріст критичного обсягу виробництва й реалізації продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним; 2)необхідний обсяг виробництва й реалізації продукції у розрахунковому році для отримання прибутку у 30 тис.грн.

Рішення :

Окр зв.р. = 560/ (4-1,2) = 200 тис.шт

Окр. р.р. = 560 *1,1 / ( 4 –0,2 – 1,2 ) = 236,923 тис.шт.

ΔОкр = 236,923-200 = 36,923 тис.шт.

ΔОкр % =36,923 / 200 = 18,5%

О р.р. = ( 560*1,1 + 30 ) / ( 3,8 – 1,2 ) = 248,462 тис.шт.

 

 

Завдання 49.Протягом звітного року ВАТ “Ольвія” виготовило і реалізувало 220 т. олії за ціною 6 тис.грн./т. та 500 т. шроту по 0,8 тис.грн./т. Середньорічний залишок оборотних коштів звітного року склав 344 тис.грн. У наступному році сукупний обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 10%. Крім того, розроблено організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дозволять скоротити тривалість обороту оборотних коштів приблизно на 2 дн. На основі наведених даних розрахувати: 1)показники оборотності оборотних коштів у звітному та розрахунковому роках; 2)необхідний обсяг оборотних коштів у наступному році; 3)можливий обсяг вивільнення (абсолютного та відносного) оборотних коштів внаслідок здійснення організаційно-економічних заходів.

Рішення :

Ор зв.р. = 220*6 + 500*0,8 = 1720тис.грн.

Коб зв.р. = 1720/344 = 5 об.

Тоб. зв.р. = 360/5 = 72дн.

Кзав. = 1/ 5 = 0,2

Ор р.р. = 1720 * 1,1 = 1892тис.грн.

Тоб. р.р. = 72-2 = 70 дн.

Коб.р.р. = 360/ 70 = 5,14 об.

Ок р.р. = 1892 / 5,14 = 368,1 тис.грн.

Δ Ок = 368,1 – 344 = 24,1 тис.грн.

Суму вивільнених в результаті скорочення тривалості оборотних коштів

Δ Ок= ( Ор р.р..х ( Т об.р.р..– Т об.зв.р..)/ 360 = 1892 ( 70 – 72 )/ 360 = - 10,5 тис.грн.

 

Завдання 50.У металообробному цеху ВАТ «Одесадеталь» на початку року діятиме 180 однотипних верстатів. 1 квітня буде встановлено ще 24 верстати, а 1 вересня виведено з експлуатації 16 верстатів. Підприємство працюватиме у дві зміни тривалістю 8 год. кожна. Рік матиме 130 неробочих днів. Регламентовані простої устаткування, необхідні для його ремонту і профілактичного обслуговування, становитимуть 5% режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата в середньому складе 12 дет./год. Плановий річний обсяг обробки деталей встановлено на рівні 2800000 шт. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху та плановий коефіцієнт її використання.

Рішення : Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :

N = (TP * m) / t або N = TP * m* а

де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;

m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

а- продуктивність устаткування

M сер = 180 + 24* 9/12 – 16 * 4/12 =180+ 18 – 5 = 193верст.

TP =(365-130)*8 *2*( 1 - 0,05 ) = 3572 год.

N = 3572* 193 * 12 = 8 272 752 дет

Кв.п. = О / N = 2 800 000 / 8 272 752 = 0,34

 

Завдання 52.Обчисліть відпускні ціни виробів А та Б якщо відомо наступне. Для виготовлення виробів використовується текстиль та фурнітура. Загальні витрати матеріалів на один виріб становлять: на А: текстилю – 1,1, м2 та фурнітури на 0,7 грн.; на виріб Б: йде 1,3 м2 текстилю та фурнітури на 0,5 грн. Ціна текстилю становить 23 грн./м2. При виробництві виробів відходи текстилю становлять близько 2%, й реалізуються за ціною 0,8 грн./м2. Основна зарплата виробничих робітників на виріб, відповідно, 12 і 14,5 грн., а додаткова складає 5 % основної. Норматив відрахувань до фондів соціального страхування становить 39%. Планом передбачено виготовити по 20 тис. виробів у рік. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування заплановані кошторисом у сумі 210 тис.грн., загальновиробничі - 230 тис.грн., а загальногосподарські - 650 тис.грн у рік. Позавиробничі витрати складають 4% виробничої собівартості виробів. Норма прибутку на одиницю продукції встановлена на рівні 5% повної собівартості. Ставка ПДВ складає 17 %.

Рішення :

Виріб А

1. Сировина і матеріали : 1,1 х 23 +0,7 = 26 грн.

2. Відходи : 1,1 х 0,02 х 0,8 = 0,02 грн. ( віднімаються)

3. Основна зарплата : 12 грн.

4. Додаткова зарплата : 12 х 0,05 = 0,6 грн.

5. Відрахування на соц.потреби : (12 +0,6) х 0,39 = 4,91 грн.

6. Утримання та експлуатація : 12 * 210 / ( ( 12+14,5 )*20) = 2520/ 530 = 4,75 грн.

7 Загальновиробничі витрати : 230 / 530 х 12 = 5,21 грн.

8 Загальногосподарські витрати : 650 / 530 х 12 = 14,72 грн.

9 Виробнича собівартість : 26 – 0,02 + 12 + 0,6+ 4,91 +4,75+ 5,21 + 14,72 = 68,17 грн.

10. Повна собівартість : 68,17 х 1,04 = 70,90 грн.

11. Оптова ціна підприємства : 70,90 * 1,05 = 74,45 грн.

12. Відпускна ціна : 74,45 х 1,17 = 87,11 грн.

Виріб Б

1. Сировина і матеріали : 1,3 х 23 +0,5 = 30,4 грн.

2. Відходи : 1,3 х 0,02 х 0,8= 0,02 грн. ( віднімаються)

3. Основна зарплата : 14,5 грн.

4. Додаткова зарплата : 14,5 х 0,05 = 0,73 грн.

5. Відрахування на соц.потреби : (14,5 +0,73 ) х 0,39 = 5,94 грн.

6. Утримання та експлуатація : 14,5 * 210 / ( ( 12+14,5 )*20) = 14,5 *210/ 530 = 5,75 грн.

7 Загальновиробничі витрати : 230 / 530 х 14,5 = 6,29 грн.

8 Загальногосподарські витрати : 650 / 530 х 14,5 = 17,78 грн.

9 Виробнича собівартість : 30,4 – 0,02 + 14,5 + 0,73 + 5,94 +5,75+ 6,29 + 17,78 = 81,37 грн.

10. Повна собівартість : 81,37 х 1,04 = 84,62 грн.

11. Оптова ціна підприємства : 84,62 * 1,05 = 88,85 грн.

12. Відпускна ціна : 88,85 х 1,17 = 103,95 грн.

Завдання 53У звітному році середньорічна вартість основних засобів ВАТ “Море” становила 1850 тис.грн., за рік реалізовано 200 тис. виробів за ціною 65 грн./шт. Рівень рентабельність продукції становив 20%. У розрахунковому році обсяг реалізації в натуральних одиницях має зменшитися на 5 %, а відпускна ціна виробу зрости на 10%. До того ж фондомісткість зменшиться на 2%, а величина прибутку - на 3 % порівняно з їх рівнем у звітному році. Визначити рентабельність основних засобів товариства у звітному та розрахунковому роках та дати оцінку її динаміці.

Рішення :

Звітний рік Ор зв.р. = 200*65 = 13 000 тис.грн. Фм зв.р. = 1850 / 13000 = 1 /0,65=0,14 П зв.р. = 13000 *0,2 / 1,2 = 2167тис.грн. Р оф зв.р. = 2167/ 1850 = 117,1% Розрахунковий рік Ор роз.р. = 200*0,95* 65*1,1= 13585 тис.грн. Фм р.р.= 0,14 *0,98 = 0,137 ОФ . роз.р. = 13585 *0,137= 1861,1 тис.грн. П р.р. = 2167 *0,97 = 2101,99 тис.грн. Роф р.р. = 2101,99 / 1861,1 = 112,9% Δ Роф =( 112,9 – 117,1 ) / 117,1 = - 3,6%

Завдання 54 Визначити показники ефективності використання та відтворення основних засобів виходячи з того, що повна вартiсть основних засобів на початок року становила 3000тис.грн.. З 1.03 введено в експлуатацію основних засобів на 9000 грн., а з 1.09 вибуло основних засобів на 6000грн. Річний обсяг виконаних робіт – 4800 тис. грн.. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 25 робітників. Сума зносу основних засобів на кiнець року - 800 тис.грн.

Рішення :ОФсер = 3000+(9*10/12)–(6*4/12)=3000+ 7,5 – 2 =3005,5тис. грн.

Фв = Ор / ОФсер =4800/3005,5=1,59

Фм = ОФсер / Ор = 1 / Фв = 3005,5 / 4800 = 0,63

Фо = ОФсер / Ч = 3005,5 / 25= 120,22 тис.грн./чол.

ОФ к.р. = 3000+9–6 =3003 тис.грн.

Коефіцієнт зносу К зн.= А / ОФКІН. РОКУ = 800 / 3003= 0,266 або 26,6%

Коефіцієнт придатності К пр.= (ОФКІН. РОКУ – А) / ОФКІН. РОКУ = (3003 – 800)/3003=0,734або 73,4%

Кофіцієнт вибуття К виб= ОФВИБ / ОФп.р.= 6 / 3000 =0,002

Коефіцієнт оновлення К он= ОФВВЕД / ОФк.р. = 9 / 3003 =0,003

Коефіцієнт інтенсивного оновлення К інт.он.= К он. / К виб. = 0,003 / 0,002 = 1,5 .

 

Завдання 55.У звітному році ВАТ «Лісопродукт» реалізувало 40000 м2 паркету та 3200 м3 деревини. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію виробленої продукції склала 2010 тис.грн. Деревина експортується у повному обсязі, а паркет виробляється виключно для вітчизняного ринку. Відпускна ціна паркету становить 90 грн./м2 включно з ПДВ, а деревина реалізовувалася по 340 €/м3 (без ПДВ). Ставка ПДВ становить 17%, а податку на прибуток підприємств 25 %. У звітному році середній курс розрахунків склав 1 € = 6,2 грн. Визначити рівні рентабельності продукції та рентабельності продажу за чистим і балансовим прибутком.

Рішення:

В(без ПДВ) = 40000*90/1,17 + 3200*340*6,2 = 9 822 523 грн.

Пб = 9 822,5 – 2010 = 7812,5 тис.грн.

Пчист. = 7812,5 *0,75 = 5859,4тис.грн.

Рп= 7812,5 /2010 = 387 %

Рп (Пч) = 5859,4 /2010 = 292%

Рпрод. = 7812,5 / 9822,5 = 79,5%

Рпрод(Пч) = 5859,4 / 9822,5 = 59,7 %

 

Завдання 56.Виробнича потужність штампувального цеху станом на 1.01. розрахункового року становитиме 800 тис. заготовок у рік. 1.04 будуть уведені в дію 10 пресів потужністю по 20 тис. заготовок кожен, а 1.09 будуть виведені з експлуатації 3 агрегати потужністю 10 тис. виробів кожен. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 750 тис. заготовок. У розрахунковому році має бути виготовлено 815 тис. виробів. Визначити: 1)середньорічну виробничу потужність штампувального цеху за розрахунковий рік; 2)приріст середньорічної потужності цеху в розрахунковому році порівняно з попереднім періодом; 3)вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком; 4)коефіцієнт використання виробничої потужності цеху у розрахунковому році.

Рішення:

Псер = 800+ 10*20*9/12 – 3*10 *4/12 = 940 тис.шт.

Δ П = 940-750 = 190 тис.шт.

Δ П% = 190/750 = 25%

Пвих.= 800+ 10*20 – 3*10 = 970 тис.шт.

Квп = 815/940 = 0,867

Завдання 59.ЗАТ “Меридіан” спеціалізується на виробництві радіоапаратури. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: радіоприймачі, магнітофони та диктофони. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 780 тис.грн. по радіоприймачам, 1,4 млн.грн. по магнітофонам та 1,1 млн.грн. по диктофонам. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 430 тис.грн. по радіоприймачам, 0,85 млн.грн. по магнітофонам та 0,62 млн.грн. по диктофонам. Річний обсяг непрямих витрат складає 920 тис.грн., і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Виробничий процес триває: для радіоприймача 1,2 год., для магнітофона 2,1 год. та 0,7 год. для диктофону. Визначити найрентабельніший вид продукції.

Рішення :

Радіоприймачі Св = 430 + 920 * ( 1,2 / ( 1,2+2,1+0,7)) =430+276 = 706 тис.грн.

Магнітофони Св = 850 + 920 * 2,1 /4 = 850 + 483 =1333 тис..грн.

Диктофони Св = 620 + 920 *0,7/4 = 620 + 161 = 781тис..грн.

Радіоприймачі Рп = (780 – 706) / 706 = 10,48%

Магнітофони Рп = ( 1400 – 1333)/1333 = 5,03%

Диктофони Рп = (1100 – 781) / 781 = 40,85%

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.