Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Законодавство України про інтелектуальну власність

Семінар 1

Інтелектуальна власність та

Система її правової охорони в Україні (2 год.)

1. Суть категорії “інтелектуальна власність” та суміжних з нею категорій(інтелект, власність, інтелектуальна діяльність, творчість (творча діяльність), інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, суб’єкти права інтелектуальної власності, об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), промислова власність, авторське право (копірайт)).

2. Об’єкти права інтелектуальної власності (їх типізація, коротка характеристика, етапи життєвого циклу ОПІВ).

3. Інституційна структура системи охорони прав інтелектуальної власності (система державних органів різних гілок влади, громадські організації та інші організації та установи).

4. Законодавство України про інтелектуальну власність (міжнародні договори України про інтелектуальну власність, положення Конституції України, кодифіковане законодавство, спеціальне законодавство, інші закони, підзаконні нормативно-правові акти).

Принципи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

 

Джерела інформації (відповідно до поданих нижче списків):

Основна література: [1], [2], [3], [4].

Додаткова література: [2], [4], [6], [7(1)], [9], [10], [13], [14], [19].

Законодавство України: [1], [2].

 

Семінар 2

Особливості набуття, реалізації та захисту

прав інтелектуальної власності в Україні (2 год.)

1. Особливості охорони ОПІВ з формалізованою процедурою набуття прав (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів, сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції) (права, що виникають на той чи інший ОПІВ, порядок набуття прав, об’єкти ОПІВ, критерії охороноздатності, строки дії прав, охоронні документи).

2. Особливості охорони ОПІВ з неформалізованою процедурою набуття прав(прості зазначення походження товарів, фірмові найменування, комерційні таємниці, об’єкти авторського права (твори, комп’ютерні програми, бази даних), об’єкти суміжного з авторським права (виконання творів, фоно- та відеограми, програми організацій мовлення).

3. Способи комерціалізації прав інтелектуальної власності (продаж, використання у власному виробництві, внесення до статутного капіталу).

4. Форми, порядки та способи захисту прав інтелектуальної власності (юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту; судовий (загальний) та адміністративний (спеціальний) порядки захисту; адміністративно-правові, цивільно-правові та кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності).

 

Джерела інформації (відповідно до поданих списків):

Основна література: [1], [2], [3], [4].

Додаткова література: [1], [4], [7(2)], [7(3)], [8], [12], [15], [16], [19], [20].

Законодавство України: [2], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16].

 

 

Основна література

1. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність / Упорядник: Бояр А. О. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 204 с.

2. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 672 с.

3. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2005. – 112 с.

4. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 268 с.

 

Додаткова література

1. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, Ліра-К, 2005. – 232 с.

2. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб.: Питер, 2001. - 416 с.

3. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 296 с.

4. Бояр А. О. Інтелектуальна власність: Моногр. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 164 с.

5. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 64 с.

6. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

7. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: Науч.-практ. изд.: в 4-х т. / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 1999.

1) Т. I: Право интеллектуальной собственности / Под ред. В. М. Литвина, С.А.Довгого. – 488 с.

2) Т. II: Авторское право и смежные права / Под ред. Г. И. Миронюка, В. С. Дробязко. – 476 с.

3) Т. III: Промышленная собственность / Под ред. В. Л. Петрова, В. А. Жарова. – 666 с.

4) Т. IV: Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение / Под ред. А. Б. Будкина-Сиверского, А. Д. Святоцкого. – 382 с.

8. Інтелектуальна власність в Україні: нормативна база. – К.: КНТ, 2003. – 438 с.

9. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. І. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с.

10. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. ІІ. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 272 с.

11. Кириченко І. А. Судова експертиза: охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 144 с.

12. Кожарская И. Ю., Прахов Б. Г. Патентное право. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2003. – 140 с.

13. Кекух Б. Ф. Інтелектуальна власність в системі ринкових відносин. – Луцьк, 1995. – 48 с.

14. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 1999. – 600 с.

15. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

16. Тофило А. В. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 176 с.

17. Цыбулев П. Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 188 с.

18. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2005. – 192 с.

19. Популярно про інтелектуальну власність / Уклали: Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. – К.: Міжнародний науковий комітет, 2003. – 56 с.

20. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 260 с.

 

Інтернет-ресурс

1. http://www.sips.gov.ua/ - Державна служба інтелектуальної власності України;

2. http://www.uacrr.kiev.ua/ - ДП “Українське агентство з авторських і суміжних прав”;

3. http://www.ukrpatent.org/ - ДП “Український інститут промислової власності”;

4. http://www.bookz.com.ua/23/index.htm - Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. Навчальний посібник.

 

Законодавство України про інтелектуальну власність

1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР.

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV.

3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-IV.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р. № 8073-Х.

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. № 2341-ІІI.

6. Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-IV.

7. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р. № 1618-IV.

8. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991 р. № 1798-ХІI.

9. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93.

10. Закон України «Про авторське право і суміжні права», від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ.

11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ.

12. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ.

13. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР.

14. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин», від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ.

15. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ.

16. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», від 16.06.1999 р. № 752-XIV.

17. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ.

18. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем звучання, матриць», від 17.01.2002 р. № 2953-ІІІ.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.