Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шляхи вдосконалення процесу формування та розвитку потенціалу підприємстваВ сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об'єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.

Всім відомо, що ефективна діяльність підприємства залежить не тільки від високого рівня конкурентноздатності, матеріально-технічної бази, але і від компетенції персоналу та ефективності його внутрішньої організації. Для успішного формування та реалізації потенціалу потрібні, насамперед, правильно підібрані кадри, якісне їх навчання, організаційна культура, тісне співробітництво, можливості для вияву ініціативи, база знань, матеріальне та нематеріальне стимулювання. Талановиті, кваліфіковані, досвідчені фахівці - це не тільки ресурс, що дозволяє ефективно досягати поставлених цілей, але і джерело конкурентної переваги. При цьому людина стає не тільки ключовим і найціннішим "ресурсом" організації, але і найкоштовнішим. Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості фірми і є однією з найважливіших сфер створення конкурентних переваг". Підприємства потребують такого персоналу, який відповідав би сучасним вимогам до його "якості" в самому широкому розумінні цього слова. Аналіз деяких фундаментальних робіт з стратегічного менеджменту дозволяє констатувати, що при існуючому різноманітті підходів до вивчення потенціалу кадрового складу підприємств відсутній чіткий механізм створення конкурентноздатного людського потенціалу на підприємстві.

Надзвичайно важливе місце в стратегічній діяльності підприємства посідає його маркетингова стратегія, яка формує ринкові стратегічні орієнтири.

Формування маркетингової стратегії слід розглядати як сукупність п’яти взаємозалежних процесів: стратегічний аналіз ринкової ситуації; визначення цілей маркетингу; вибір оптимальної маркетингової стратегії; розробка маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію стратегії; оцінка й контроль результатів. Всі процеси послідовно випливають один із одного. Але існує й зворотній вплив, тобто можливість внесення змін у цільові орієнтири маркетингу, або у механізм реалізації стратегії, можливість доробки результатів, або перегляд і розробка нової маркетингової стратегії. Тому при формуванні стратегії важливе місце має моніторинг ходу її реалізації, метою якого є дослідження ефективності вибору, впровадження і реалізація маркетингової стратегії.

Отже, як зазначено вище для ефективної роботи підприємству необхідно не тільки проводити висококваліфікований підбір кадрів, а також проводити моніторинг підприємства у соціальній та господарській сфері. Такж необхідно звертати увагу на якість продукції, що дасть змогу конкурувати підприємству в умовах ринку.

Життєздатність підприємства, що займається як виробництвом, так і обслуговуванням залежить від його здатності домагатися задоволеності споживача. Дуже часто багато менеджерів вважають головним для продажу ціну і терміни постачання, при цьому недостатньо приділяючи увагу цінності продукції. Необхідно розглядати підвищення цінності як один з найважливіших факторів у визначенні конкурентноздатності. Багато споживачів розглядають збільшення цінності як щось більш важливе, чим зменшення ціни. Митецький продавець може одержати замовлення на виконання робіт в умовах конкуренції інших фірм, однак тільки якість товару чи послуги визначає в більшому ступені чи повторить споживач своє замовлення в цього продавця ще раз.

Якість продукції - це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольнити визначені потреби відповідно до її призначення.

Показник якості продукції являють собою кількісну характеристику одного чи декількох властивостей продукції, що складають її якість і розглянуті стосовно до визначених умов її створення, експлуатації чи споживання.

Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдосконалення. Для того щоб бути кон­курентоспроможним, підприємство по­винно мати конкурентні переваги.

Ос­новним засобом отримання конкурентних переваг є пошук шляхів підвищення ефективності влас­ної діяльності та удосконалення фінансового стану.

Фінансовий стан підприємства — це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що виз­начає реальну та потенційну мож­ливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінан­сово-господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. Для визначення фінан­сового стану використовують низку аналітичних показників: ліквідності, платоспроможності, майнового стану, рентабельності тощо.

Мета, яка полягає у пошуку та ви­користанні шляхів удосконалення фінансового стану, — забезпечення зростання ринкової вартості підприємства в довгостроковому періоді.

Головним завданням є виявлення шляхів удосконалення фінансового стану за рахунок мобілі­зації внутрішніх резервів підприєм­ства - явних та прихованих.

Пошук резервів, які можуть бути використані для покращення фінансо­вого стану підприємства, проводиться шляхом ґрунтовного аналізу всіх скла­дових його діяльності.

Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення ви­хідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок:

- збільшення виручки від реалі­зації;

- продажу частини основних фондів;

- рефінансування дебіторської заборгованості.

Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок:

- зниження витрат, які відносять­ся на собівартість продукції;

- зниження витрат, які покрива­ють за рахунок прибутку.

Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення ви­ручки від реалізації. В свою чергу розмір виручки від реалізації зале­жить від:

- обсягів реалізації продукції;

- ціни одиниці продукції, що реа­лізується.

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збу­тову діяльність підприємства. Стиму­лювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням знижок покупцям, помірни­ми зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип за­ходів залежить від особливостей кон­кретного підприємства та обраної ним стратегії маркетингу.

Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це:

- проведення реструктуризації активів підприємства;

- сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу;

- перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

Внутрішні резерви підприємства складаються з явних та прихованих. Виявлення явних резервів здійсню­ється через ліквідацію: втрат окремих видів ресурсів, перевищення норм їх витрачання.

Особливу увагу необхідно зверну­ти увагу на приховані резерви.

Приховані резерви — частина ка­піталу, що ніяк не відображена в Ба­лансі. Розмір прихованих резервів ба­лансу дорівнює різниці між балансо­вою вартістю окремих майнових об'єктів підприємства та їх реальною вартістю.

Шляхами удосконалення фінан­сового стану підприємства через вияв­лення прихованих резервів є: здача в оренду основних фондів, які не по­вною мірою використовуються у робо­чому процесі; використання зворот­ного лізингу.

Одним з основних напрямів по­шуку резервів є зменшення вихідних грошових потоків через зниження со­бівартості продукції та витрат, джере­лом покриття яких є прибуток. На кожному підприємстві, залежно від його особливостей, можуть бути різними набір факторів, які впливають на собівартість.

Отже, проаналізувавши показники діяльності ВАТ"Вiнницька кондитерська фабрика" можна запропонувати наступні заходи для покращення його фінансового стану:

1.Перш за все підприємство повинно реалізувати всю продукцію, що є на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу. Саме цей відділ повинен забезпечити просування товарів не тільки на вітчизняний ринок, а й по можливості за кордон.

2.Зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Це можливо за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

3.Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства призведе до збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго- і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і не виробничих фондів, здачі їх в оренду.

4.Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів і дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Для зростання прибутку ВАТ"Вiнницька кондитерська фабрика" повинне:

· нарощувати обсяги виробництва;

· впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників, мотивувати їх;

· орієнтуватися на ринок та захопити якомога більшу його частину;

· розширювати асортимент продукції та підвищувати її якість;

· зменшувати витрати на виробництво продукції, що відповідно зменшить її собівартість;

· з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, включаючи і фінансові ресурси;

· грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

· вміти найдоцільніше розміщувати раніше одержаний прибуток задля досягнення максимального ефекту;

 

 

Висновки до розділу 3

ВАТ"Вiнницька кондитерська фабрика" перебуває у стані розвитку і має можливості для покращення такої складової, як маркетинг, що характеризує успішність функціонування підприємства та свідчить про наявність передумов подальшого розвитку потенціалу підприємства. Підприємству необхідно звернути увагу на збалансованість всіх складових його потенціалу. Вектор фінанси у ВАТ"Вiнницька кондитерська фабрика" є найбільшим і це свідчить про успішність функціонування підприємства. ВАТ"Вiнницька кондитерська фабрика" має середній потенціал.

Для покращення свого фінансового стану підприємство повинне:

• реалізувати всю продукцію, що є на складах;

• знизити собівартість продукції;

• збільшити суму грошових коштів на розрахунковому рахунку;

• розробити нові види продукції.

 

 

Висновки

Результати діяльності підприємства різноманітні і включають поряд з виробничими й економічними (фінансовими) підсумками досягнення в області технічного і соціального розвитку. Розвиток потенціалу має важливе значення для розвитку потенціалу.

Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.

Економічний потенціал підприємства — це властивість носія забезпечити отримання максимального рівня стабільного прибутку за певний період (рік, середній за галуззю строк окупності, середній строк корисного використання, т.д.), або отримання максимальної ціни продажу.

Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства охоплює оцінку майнового стану підприємства, оцінку результативності фінансово-господарської діяльності, оцінку фінансового стану підприємства.

Проаналізувавши фінансовий стан ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" можна спостерігати позитивну тенденцію розвитку. Підприємство працює ефективно, про що свідчать рентабельність активів, господарської діяльності та продукції. ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" у 2011 році отримало чистий прибуток в сумі 12760, який збільшився на 159,09%. Значно збільшились обсяги реалізації продукції, що є дуже важливим для розвитку підприємства. Про високу ліквідність свідчать показники ліквідності. Це означає, що підприємство здатне швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Про це свідчать показники фінансової стійкості підприємства.

Для покращення свого фінансового стану підприємство повинне:

• реалізувати всю продукцію, що є на складах;

• знизити собівартість продукції;

• збільшити суму грошових коштів на розрахунковому рахунку;

• розробити нові види продукції.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.