Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)Система управління охороною праці – це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Головна мета УОП є створення здорових, безпечних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

Суб'єктом управління в СУОП є керівник підприємства та керівники відповідних структурних підрозділів.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства, що підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства. Суб'єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в структурних підрозділах та приймає рішення спрямовані на приведення фактичних показників охорони праці у відповідність з нормативними.

Об'єктом управління в СУОП є діяльність структурних підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях та підприємства в цілому.

Охорона праці базується на законодавчих, директивних та нормативно-технічних документах. При управлінні охороною праці повинні прийматись рішення та здійснюватися заходи, які відповідають законодавству, державним нормативним актам, стандартам безпеки праці, правилам та нормам охорони праці.

Основні функції охорони праці:

- прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

- організація та координація робіт;

- облік показників стану умов і безпеки праці;

- аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

- контроль за функціонуванням СУОП;

- стимулювання роботи по вдосконаленню ОП.

Основні завдання управління охороною праці:

- навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань ОП;

- забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель, споруд;

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

- організація лікувально-профілактичного обслуговування;

- професійний добір працівників з окремих професій;

- удосконалення нормативної бази з питань ОП.

Планування роботи з охорони праціподіляється на :

1)перспективне полягає в розробленні комплексного плану підприємства щодо покращення стану охорони праці;

2) поточне планування здійснюється у межах календарного року через розроблення відповідних заходів у розділі "Охорона праці" колективного договору;

3) оперативне здійснюється за підсумками контролю стану ОП в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому (усунення виявлених недоліків зазначаються у наказі власника підприємства за підсумками контролю, або у плані заходів, як додатку до наказу).

Функція СУОП щодо організації та координації робітпередбачає визначення обов’язків, прав, відповідальності та порядок взаємодії осіб, що приймають участь в процесі управління, а також прийняття та реалізацію управлінських рішень.

Контроль за станом ОП.Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, своєчасної інформації про стан охорони праці. Перевірити виконання планів та управлінських рішень можна тільки на підставі регулярного контролю. Крім контролю здійснюється нагляд за ОП з боку державних та профспілкових інспекцій.

Оперативний контроль з боку керівників проводиться згідно з посадовими обов’язками.

Громадський контроль здійснюється комісією з питань охорони праці підприємства та громадськими інспекторами з ОП.

Адміністративно-громадський трьохступеневий контроль проводиться на трьох рівнях.

На першій ступені – начальником виробничої дільниці спільно з громадським інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан ОП на виробничій дільниці.

На другій ступені – начальником цеху з громадським інспектором 2 рази в місяць.

На третій ступені – щомісячно комісія підприємства під головуванням керівника. До складу комісії входять: керівник служби ОП, голова комісії з ОП профкому, керівник медслужби, працівник пожежної охорони та головні спеціалісти підприємства (технолог, енергетик, механік). Результати комісії фіксуються в журналі трьохступеневого контролю і розглядаються на нараді. За її результатами видається наказ по підприємству.

Облік, аналіз та оцінка показників ОП та функціонування СУОПнаправлені (відповідно до одержаної інформації) на розробку та прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть даної функції полягає у системному обліку показників ОП, аналізі (нещасних випадків, профзахворювань). В результаті чого вносяться доповнення та уточнення планів роботи з ОП.

Стимулювання діяльності з охорони праціза активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та покращення умов праці передбачає моральні та матеріальні заохочення (премії, винагороди за конкретну роботу, раціоналізаторські пропозиції тощо).

 

2. Служба охорони праці підприємства

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (ст.13) служба ОП створюється власником, який забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань ОП, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та ступінь відповідальності за виконання покладених на них функцій;

- розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів ОП;

- забезпечує належне утримання будівель, виробничого обладнання;

- здійснює роботу щодо усунення причин, які призводять до нещасних випадків, профзахворюванням;

- розробляє та затверджує положення, інструкції з ОП, що діють в межах підприємства;

- здійснює контроль за додержанням правил ТБ, використанням засобів індивідуального захисту;

- організовує пропаганду безпечних методів праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим тощо.

Працівник у ході виконання трудових та професійних обов’язків зобов’язаний (ст14):

- дбати про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя людей, що його оточують, у процесі виконання будь-яких робіт та під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з ОП, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та ін. засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Відповідно до Типового положення (розробленим і затвердженим Держнаглядохоронпраці) власник має створити службу охорони праці на підприємстві з кількістю працівників понад 50 осіб. На підприємстві з кількістю до 50 осіб функції служби ОП можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба ОП підпорядковується безпосередньо роботодавцю, причому припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Служба формується із спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу ОП у виняткових випадках. Ліквідація служби ОП допускається тільки в разі ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою.

 

3. Комісія з питань охорони праці підприємства

Як вже зазначалося (лекція №2) на підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах за поданням власника, органу трудового колективу та профспілкового комітету. Загальні збори затверджують Положення про комісію. До складу комісії від власника включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, юридичної та ін. служб підприємства, від трудового колективу – рекомендуються працівники усіх професій, представники профспілки.

Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю.

Основними завданнями комісії є:

- захист законних прав та інтересів працівників у сфері ОП;

- підготовка, на основі аналізу стану безпеки, рекомендацій власнику та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та профзахворювань;

- узгодження позицій у вирішенні питань у сфері ОП;

- вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору окремих питань з ОП.

Комісія має право:

- звертатися до власника, профспілкового комітету з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері ОП;

- створювати робочі групи з числа членів комісії для вироблення узгоджених рішень з конкретних питань ОП з залученням відповідних фахівців, інспекторів держнагляду за ОП;

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях тощо.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.