Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Юридичні особи — суб'єкти підприємництва. Поняття та види підприємствВідповідно до ст. 7 Господарського кодексу України, основним учасником відносин у сфері підприємництва є підприємство як юридична особа — суб'єкт підприємництва.

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, встановленому Господарським кодексом та іншими актами законодавства (ч. 1 ст. 62 Господарського кодексу України).

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство діє, зазвичай, на основі статуту. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Види підприємств

I. Залежно від мети створення підприємства поділяють

на:

1) комерційні підприємства, які створюються для здійснення підприємництва;

2) некомерційні підприємства, які створюються для некомерційної господарської діяльності.

II. Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України, залежно від суб'єкта права власності, який виступив засновником підприємства, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

1) приватне підприємство, що діє на основі приватної власності фізичних осіб чи суб'єкта підприємництва — юридичної особи;

2) підприємство колективної власності, що діє на основі власності кількох власників одного виду права власності;

3) комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

4) державне підприємство, що діє на основі державної власності;

5) змішане підприємство, засноване на змішаній власності (на базі об'єднання майна різних власників).

III. Залежно від розміру частки іноземного інвестора в статутному капіталі (фонді) підприємств вони можуть бути поділені на:

1) національні підприємства, в яких взагалі немає частки іноземного інвестора або ж вона становить менше 10 відсотків;

2) підприємства з іноземними інвестиціями, якщо в статутному капіталі (фонді) підприємств іноземна інвестиція становить не менш як 10 відсотків;

3) іноземні підприємства, в статутному капіталі (фонді) яких іноземна інвестиція становить 100 відсотків.

Причому, треба розрізняти такі поняття, як: іноземне підприємство та іноземна юридична особа. Іноземне підприємство створюється і діє за законодавством України, тобто є суб'єктом господарювання України. Іноземна юридична особа — це організація, що створюється і діє за законодавством іноземної держави, тобто є її суб'єктом підприємницької діяльності.

IV. Підприємства, залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік, можуть бути віднесені до малих, середніх або великих підприємств.

Малими визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу (фонду) підприємства в Україні можуть діяти у двох організаційних формах: унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства:

— державні;

— комунальні;

— підприємства об'єднань громадян чи релігійних організацій;

— підприємства споживчої кооперації одного засновника; підприємства, засновані на приватній власності одного засновника тощо.

Корпоративне підприємство утворюється, зазвичай, двома або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є:

— кооперативні підприємства (виробничі кооперативи);

— підприємства, що створюються у формі господарського товариства;

— інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.