Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Заняття 1.

1. Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".

2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.

3. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність| суб'єктів кримінального провадження.

 

Заняття 2.

1. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання|задачі| і загальна|спільна| характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя.

2. Форми здійснення правосуддя. Форми участі населення в здійсненні правосуддя. Шефенський суд і суд присяжних, їх відмінні риси.

3. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

4. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

 

Заняття 3.

 

 

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони обвинувачення.

2. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження. Процесуальне становище|становище| прокурора в досудовому провадженні. Процесуальне становище|становище| прокурора в суді 1 інстанції. Прокурор у провадженнях із перегляду судових рішень. Повноваження прокурора у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

3. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

4. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

5. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

6. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

 

Заняття 4.

 

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони захисту.

2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника.

5. Права та обов'язки захисника.

6. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

 

Заняття 5.

 

 

1. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

2. Заявник, його кримінально-процесуальний статус.

3. Цивільний позивач, його кримінально-процесуальний статус.

4. Цивільний відповідач, його кримінально-процесуальний статус.

5. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, його кримінально-процесуальний статус.

6. Законний представник цивільного позивача, його кримінально-процесуальний статус.

 

Заняття 6.

1. Свідок, його кримінально-процесуальний статус.

2. Перекладач, його кримінально-процесуальний статус.

3. Експерт, його кримінально-процесуальний статус.

4. Спеціаліст, його кримінально-процесуальний статус.

5. Секретар судового засідання.

6. Судовий розпорядник.

 

Заняття 7.

 

1. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні.

2. Обставини, що виключають участь прокурора, слідчого в кримінальному провадженні.

3. Обставини, що виключають участь захисника, представника.

4. Відводи і самовідводи, порядок|лад| їх заявлення і вирішення.

5. Наслідки відводу слідчого судді, судді; слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача.

6. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів.

7. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

 

Тема 5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

 

1. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.

2. Поняття і значення цивільного|громадянського| позову у кримінальному провадженні. Юридична природа цивільного|громадянського| позову.

3. Предмет і підстави цивільного|громадянського| позову про відшкодування матеріальної шкоди. Предмет і підстави позову про відшкодування моральної шкоди.

4. Загальна|спільна| характеристика провадження за цивільним|громадянському| позовом.

5. Відшкодування коштів|коштів|, витрачених установою охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілих від злочину.

6. Обов'язки держави по відшкодуванню шкоди, заподіяної|спричиненої| злочином.

7. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

 

Тема 6. Докази і доказування в кримінальному|карному| провадженні

Заняття 1.

1. Теорія доказів |карному|як розділ науки кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права. Предмет теорії доказів.

2. Доказове право, поняття, значення доказового права у вирішені завдань кримінального|карного| судочинства.

3. Теорія пізнання як основа теорії доказів і доказового права.

4. Особливості пізнання в кримінальному|карному| судочинстві.

5. Ціль (мета)|ціль| доказування в кримінальному|карному| процесі. Питання про істину як ціль|ціль| доказування, характер|вдачу| та зміст|вміст,утримання| істини в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.

 

Заняття 2.

1. Предмет доказування у кримінальному провадженні. Структура предмету доказування.

2. Зміст|вміст,утримання| обставин, що становлять кінцеву мету доказування.

3. Поняття проміжних (доказових) фактів і допоміжних фактів.

4. Обставини, що підлягають встановленню в окремих стадіях кримінального|карного| процесу і за окремими категоріями кримінально-процесуальних проваджень.

5. Локальний предмет доказування, його значення для прийняття|прийняття,приймання| проміжних процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

 

Заняття 3.

 

1. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі.

2. Властивості доказів.

3. Поняття належності |доказів.

4. Допустимість доказів, критерії допустимості.

5. Питання про асиметрію| в оцінці допустимості доказів. Правило про «плоди отруєного дерева».

 

Заняття 4.

1. Поняття, значення класифікації доказів.

2. Особисті|особові| і речові докази.

3. Первинні і похідні докази.

4. Обвинувальні|обвинувальні| і виправдувальні докази.

5. Прямі і непрямі докази.

6. Види непрямих доказів. Особливості доказування за допомогою непрямих доказів.

 

Заняття 5.

1. Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування.

2. Способи збирання і перевірки доказів.

3. Особливості збирання і перевірки доказів в різних стадіях кримінального провадження.

4. Застосування|вживання| науково-технічних засобів|коштів| при збиранні і перевірці доказів.

5. Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні.

6. Використання в кримінальній справі відомостей, одержаних|отриманих| в інших державах при здійсненні міжнародного співробітництва.

 

 

Заняття 6.

 

1. Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів.

2. Правові і фактичні підстави внутрішнього переконання. Визнання|зізнання| доказів достовірними і використання їх в мотивуванні процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

3. Межі доказування і фактичний обсяг|обсяг| зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття|прийняття,приймання| і обґрунтування окремих процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

4. Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| провадження.

 

 

Заняття 7.

1. Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація.

2. Обов'язок доказування, його зміст|вміст,утримання|. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування і наслідки|результату| невиконання цього обов'язку.

3. Презумпція невинуватості, її роль в доказуванні.

4. Участь в доказуванні обвинуваченого, підозрюваного, захисника, а також потерпілого, цивільного|громадянського| позивача і відповідача та їх представників.

5. Інші суб'єкти процесу доказування і їх роль в доказуванні.

Заняття 8.

 

1. Поняття джерел доказів (видів доказів).

2. Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. Чинники|фактори|, що впливають на достовірність показань|показників,показань| свідків|очевидців|. Збирання|здобуття|, перевірка і оцінка показань|показників,показань| свідків|очевидців|. З’ясування достовірності показань свідка.

3. Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.

4. Показання|показники,показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення. Особливості оцінки.

5. Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення. Особливості оцінки.

6. Показання експерта, їх предмет, доказове значення. Особливості оцінки.

7. Показання з чужих слів.

 

Заняття 9.

1. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки. Вирішення питання про речові докази при вирішенні кримінальної справи.

2. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу.

3. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки.

4. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.