Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яготинського району на 2011-2015 рокиЗатверджена

Рішенням чергової сесії

Яготинської районної ради

Від 25.01.2011 № 45-04-VІ

Програма

Розвитку системи культури Яготинського району

На 2011-2015 роки

Р.

ЗМІСТ Паспорт Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2011- 2015 роки    
Вступ
Концепція розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки
Розділ І. Бібліотечна справа.
§ Проект розвитку бібліотечної галузі Яготинського району  
Розділ ІІ. Клубні заклади.
Проект розвитку клубних закладів Яготинського району  
Розділ ІІІ. Мистецька освіта.
§ Проект розвитку мистецьких навчальних закладів у Яготинському районі  
Розділ ІV. Збереження культурної спадщини.
Проект збереження культурної спадщини Яготинського району  
   
   
   
   

ПАСПОРТ

Програми розвитку системи культури

Яготинського району на 2011-2015 роки

Назва Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки
Тип Програми Програма розвитку
Підстава для розробки Програми Необхідність удосконалення регіональної системи культури, вироблення нової стратегії розвитку із врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі
Нормативно-правова база Програми   § Закони України: - „Про місцеві державні адміністрації”, - „Про місцеве самоврядування в Україні”, - "Про бібліотеки і бібліотечну справу", - "Про позашкільну освіту”, Основи законодавства про культуру § Укази Президента України: - від 22.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", - від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”; - від 31.07.2000 № 928/2000 „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, - від 23.01.2001 № 35/2001 „Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні”; - від 13.07.2001 №519/2001 “Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки”; - від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” § Постанови Кабінету Міністрів України: - від 10.06.2002 №789 „Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року”; - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1226-р „Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року”
   
Розробники Програми Відділ культури і туризму Яготинської райдержадміністрації
Учасники програми Відділ культури і туризму райдержадміністрації, заклади культури
Мета Програми Створення умов для реалізації державної культурної політики на території району, задоволення культурних потреб населення Яготинського району. Створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Забезпечення: ефективного управління системою культури району; спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на розвиток системи культури, запровадження в діяльності установ культури нових інформаційних технологій; доступності мистецької освіти, гарантування громадянам права на її здобуття, творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання); гарантій свободи творчості.
Завдання Програми Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для розвитку системи культури. Створення механізмів державно-громадського регулювання якості культурного життя регіону шляхом: - координації діяльності держав­них органів управління культури, інших зацікавлених установ та громадських інститутів; - урізноманітнення форм та стимулювання неперервної освіти працівників культури, педагогів та управлінців. Формування сучасної інфраструктури системи культури. Повноцінне комплектування та збереження бібліотечних фондів. Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, консолідації суспільства на основі народних традицій. Запровадження інновацій у культурно-мистецькому процесі. Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури, підвищення їх соціального статусу, професійного рівня, фахової майстерності. Розвиток професійного навчання. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обда­рованих дітей і молоді. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи культури району. Розвиток міжрегіонального партнерства. Приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних потреб.
Терміни реалізації Програми 2011-2015 рр.
Етапи реалізації Програми Організаційно-проектувальний етап - травень-грудень 2010 року. Розробка Програми, Концепції розвитку системи культури Яготинського району; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми. Прийняття відповідних рішень Яготинської райдержадміністрації та районної ради. Аналітико-практичний етапсічень 2011 року – жовтень 2015 року. Практична реалізація Програми, організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Програми. Заключний етапжовтень - грудень 2015 року. Аналіз результатів виконання Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки. Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.
Ресурсне забезпечення програми Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі культури району.
Структура Програми Вступ. Концепція розвитку розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки. Розділи Програми: Розділ І. Бібліотечна справа. Розділ ІІ. Клубні заклади. Розділ ІІІ. Мистецька освіта. Розділ ІV. Збереження культурної спадщини. Проекти: Проект розвитку бібліотечної галузі Проект створення належних умов роботи клубних закладів Проект розвитку мистецьких навчальних закладів Проект збереження культурної спадщини
Орієнтовні обсяги фінансування 560,0 тис.грн
Очікувані результати Програми Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури Яготинського району відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави. Гарантування свободи художньої творчості, участь громадських організацій в культурному житті району. Створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів району до інформаційних ресурсів. Збереження, відродження та подальший розвиток кращих зразків нематеріальної культури. Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей. Розвиток туристської галузі.
Контроль, корекція та оцінювання Програми Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь громадськості у незалежному оцінюванні якості культури

Вступ

Підготовка Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи культури в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку.

Необхідність змін в системі культури району зумовлена змінами у суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені культурні потреби жителів району. Загальна спрямованість модернізації культури району полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів жителів Яготинщини.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку культури району, визначає організаційні засади її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Програма спрямована на модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.Програма визначає шляхи реалізації та джерела фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення району щодо культурних послуг.

На даний час у Яготинському районі функціонує 24 клубних закладів, 25 бібліотек, 2 дитячих школи естетичного виховання. У закладах культури працює 102 гуртки та любительських об’єднань,10 колективів носять почесне звання „народний”. Щорічно в клубних закладах проходить близько 3 671 культурно-освітніх та розважальних заходів, відвідувачами яких є більше 213 757 осіб.

Читачами бібліотек є 16,4 тис особи. Сукупний бібліотечний фонд області складає 216 442 примірників.

Мистецьку освіту діти здобувають в 1 музичній школі та 1 школі мистецтв. В школах естетичного виховання навчання відбувається на таких спеціальностях та спеціалізаціях: фортепіано, струнно-смичкові інструменти (скрипка,), струнно-щипкові інструменти (бандура, домра, гітара), народні інструменти (баян), сольний спів, хореографія, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Навчанням охоплено понад 350 дітей, щорічно навчальні заклади закінчує близько 30 випускників.

Суспільні зміни зумовили нові тенденції розвитку системи культури району. Пріоритетними напрямами її функціонування є:

- дослідження, збереження та популяризація матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, інформаційне забезпечення жителів району, комп’ютеризація закладів культури,

- естетичне виховання дітей та молоді,

- організація змістовного дозвілля,

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури,

- кадрове забезпечення сфери культури і туризму, соціальний захист працівників культури.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме досягненню стратегічної мети – розвитку системи культури Яготинського району.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.