Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звдси - характернірисибароковогосвітовідчуття: неспокій, поривання, почуттяпотужності і нібинедовершеності,Намаганняпоєднатипротилежності, навітьсуперечності. Тому і в мистецтвіукраїнськогобарокоспівіснуютьпрагненнянеможливого й песимізм; пафос боротьби і перемоги та примирення з думкою, що зло сильніше за добро,

А смерть сильнішавіджиття; звеличуванняслави і сум, образа за людей, охопленихмарнославством, марнотоюмарнот. За часівбароко Людина постає перед нами слабкою,беззахисною,невпевненою у завтрішньмудні.Асаме- нездатністьлюдинипоборотизло,їїбезвихідь.

2.Охарактеризуйте Т.Шевченка як митця та громадського діяча -Місце Т.Шевченка (1814-1861) в українському суспільстві і в українській культурі особливе.Маючи величезні задатки громадсько-політичного діяча, про що свідчить вплив Т. Шевченка на кирило-мефодіївців, він зумів реалізувати свій величезний духовний потенціал через свою мистецьку, передусім поетичну творчість. І в цьому вчені вбачають найбільшу загадку його феномену.Т. Шевченко одночасно - митець і політик. Його "Катерину" добре знали і вивчали напам´ять сільські жінки. Т. Шевченко вивів українську культуру на вищий щабель розвитку, сміливо підкреслюючи її національну самобутність. Це було тим важливо, що в тодішніх несприятливих умовах українська культура і, зокрема, українська література могли стати лише провінційною складовою "загальноросійської" літератури або літературою "для хатнього вжитку".

В-10

І рівень

1.Укр. митці М.Березовський,Д.Бортнянський,А.Ведель у другій половині XVII-XVIIIст. творили у галузі –г)музики

2.Історик,філолог,етнограф,ботанік,поет.Перший ректор Київькогоуніверситету.Укладач популярних збірників народних пісеньб)М.Максимович

3.Наукрве товариство ім. Т.Шевченка у Львові було створене шляхом реорганізації Літературного товариства іи.Т.Шевченка в –в)1832??

4.Еклетика –цег)змішування різних форм і стилів

5.Провідним літературним об’єднанням у 20-х роках в Україні була Вільна академія пролетарської літератури(ВАПЛІТЕ) ,ідейний лідер якої –а)М.Хвильовий

ІІ рівень

1.Хто такий Григорій Сковорода -український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог.

Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Переслідуваний світськими та духовними властями, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа.

2.Автором першоїнаціональної опери ”Запорожець за Дунаєм” є –Гулак-Артемовський

3.Художнім керівникомякого театру був Лесь Курбас?Колицей театр бувстворений? -”Березіль”,створений у 1922р.

4.Літературний критик,лідердисидентськогоруху в Україні,авторроботи”Інтернаціоналізмчирусифікація?”Це-Іван Дзюба

5.Масова культура –цекультура, яка, серед широких верствнаселення в даномусуспільстві, переважнокомерційноуспішна та елементиякоїзнаходятьсяповсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобахмасовоїінформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) — контрастуючи з «високою культурою».

ІІІ рівень

1.Укр. культура на Наддніпрянщині в другійполовині ХІХ ст.

2.Розвиток національноїкультурипісляпроголошеннянезалежностіУкраїни: здобутки і проблеми. -зміни, які проходили в сферікультурипісляпроголошеннянезалежностіУкраїни, булизначноюміроюпродовженням, але на більшвизначенійнаціональнійоснові, тих тенденцій і напрямків,щосклалися в період "перебудови", доповнились широкиминапрямкамимистецтва, альтернативнимисоціалістичномуреалізму. Складається нова соціальна і культурна ситуація, породжуючиновусоціокультурнуреальність. Основною особливістюновоїсоціокультурноїдійсностіє те,що наше суспільствознаходиться в періоді перелому, зміни типу своєїорганізаціїіснування.

В-11

І рівень

1.Бароко в перекладі з італійської означає –в)дивний

2.Альманах “Русалка Дністровая” був надрукований –б)Будапешті

3.Видатна споруда доби модернізму готель ”Жорж” у Львовіспоруджена за проектом архітектора –а)І.Левинського

4.Курс на українізацію був проголошений у

5.Києво-Могилянська академія відновила свою роботу у –

ІІ рівень

1.Назвіть авторів козацьких літописів –Величко,Грабянка

2.Архітектурні споруди доби класицизму в Україні це -Спасо-Преображенський собор у Новгороді–Сіверському

3.Коли і в яких містах уряд П.Скоропадського заснував нові університети?

4.Хто з діячів періоду українізації висловив гасло”Геть від Москви”?В чому його зміст?-МиколаХвильовий.Він кинув гасло у 1925 р.,хотів бачити УкраїнучасткоюЄвропи,а не російською колонією.Його гасло підтримала інтелігенція,але з доволі сумними наслідками.

5.Основними культурними центрами укр. Діаспори є –

ІІІ рівень

1.Як проявився стиль класицизму в архітектурі та образотворчомумистецтвіУкраїни?

2.Охарактеризуйте значеннярухушістдесятників в національно-культурному життіУкраїни-Шістдесятникивиступали на захистнаціональноїмови і культури, свободихудожньоїтворчості. Основу рухушістдесятниківсклалиписьменникиІван Драч, МиколаВінграновський, Василь Симоненко, Ліна Костенко.Шістдесятники розвинули активну культурницьку діяльність, яка виходила за межі офіціозу: влаштовували неформальні літературні читання та художні виставки, вечори пам'яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні п'єси, складали петиції на захист української культури.Шістдесятників не вдалося втримати в офіційних ідейно-естетичних межах, і з кінця 1962 р. почався масований тиск на нонконформістську інтелігенцію. Перед шістдесятниками закрилися сторінки журналів, посипалися звинувачення у «формалізмі», «безідейності», «буржуазному націоналізмі». У відповідь шістдесятницькі ідеї стали поширюватися у самвидаві.

 

В-12

І рівень

1. У перекладі з латини “сецесія” означає –б)відокремлення

2. Домініканський собор у Львові збудований у стилі –а)бароко

3. Центром розвитку романтизму в Україні в першій половині ХІХст. був університет у:б)Київ

4. Альманах”Русалка Дністровая” був надрукований у –б)1837р.

5.О.Кульчицька – відома укр. –в)художниця

ІІ рівень

1.Назвіть пам’ятки барокової архітектури Львова –Монастир Єзуїтів,будинок Домініканського костьолу

2. Що ви знаєте про Леся Курбаса? – Лесь Курбас(1887-1937)- укр..режисер,актор,драматург,був засновником політичного і філософського театру в Україні.Створив театр”Березіль”.

3.У котрому році створена Українська Академія Наук?Хто став її першим президентом?

4. Охарактеризуйте рух ”хлопоманів”.Хто був ідеологом хлопоманства?

5. Назвіть спадкоємців О.Довженка в кінематографії.

ІІІ рівень

1.Що ви знаєте про меценатську діяльність гетьмана І.Мазепи. -Він будував,реставрував та оздоблював велику кількість церковних споруд,таких як Києво-Печерська Лавра,Золотоверхо-Михайлівський,Густинський,кафедральні собори у Києві.Ще робив церквам коштовні подарунки:ікони,книги,чаші,хрести,дзвони.

2.Охарактеризуйте роль культури в сучасних процесах укр.державотворення-На сучасному етапі суспільного розвитку визначення місця й ролі культури в державотворчих процесах є предметом особливої уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених й політиків. Це зумовлено тим, що однією з головних функцій культури є людинотворча або гуманістична функція, і саме культурою, за умов забезпечення з боку держави її повноцінного функціонування, створюється активний творчий інтелект, розум й висока духовність особистості, що слугує засобом виходу суспільства на нові рівні цивілізації.

 

В-13

І рівень

1. Тетяна Яблонська – талановита укр. –б)художниця

2. Перше видання”Кобзаря” Т.Шевченкабулоздійснено у – а)1840р.

3.Ампір в перекладі з французької –а)імперія

4.Автор опер ”Наталка Полтавка”,”Тарас Бульба”,”Пан Коцький є –в)М.Лисенко

5.Закон про мову,за яким укр.мові було надато статус державної було прийнято у – в)1999

ІІ рівень

1.Видатним явищем укр. літературного бароко є козацькі літописи.Назвіть не менше трьох авторів-Самовидець,Граб’янка,

Величко.

2.Розвиток вищої освіти на Україні тісно пов’язаний з діяльність Києво-Могилянської колегії,яка грамото Петра І від 26 вересня 1701р. отримала статус академії.

3.Назвіть відомі вам споруди модернізму у Львові-будинок філармонії,будинок страхового товариства «Дністер»,будинок Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка,будинок для Українського педагогічного товариства (тепер корпус Львівського лісотехнічного університету), «Академічний дім» (тепер корпус Української академії друкарства).

4.”Злою іронією долі звучать безгромні поради орієнтуватися на московське мистецтво” – писав письменник(росіянин за походженням) у публіцистичних роздумах ”Україна чи Малоросія”.Назвіть їх авторів –Микола Хвильовий

5.Назвіть основні культурні центри укр. Діаспори

ІІІ рівень

1.Укр. бароковий театр -Театральне життя XVII ст. відбувалося насамперед у школах. Дуже часто на шкільній сцені застосовувались прийоми передавання високого через низьке, використовувались переходи з царини духовного в царину земного та плотського, що було характерним для бароко. Містерії інсценізували народження, смерть і воскресіння Христа, а герої (їх могло і не бути) з´являлися на сцені незалежно від дії. Театральне дійство відбувалося в живій емблематичній картині, що поділялася на образотворчу і словесну частини. До середини XVIII ст. в Україні існувало близько ЗО драматичних творів: шкільних драм, діалогів, декламацій. їх авторами були викладачі Києво-Могилянської академії та колегіумів, духовенство, а виконавцями - студентиЯк правило, до шкільних драм XVII-XVIII ст. додавались інтермедії та інтерлюдії- короткі одноактні комічні п´єси побутово-гумористичного змісту, що ставилися в антрактах між діями драми чи трагедії. У ряді випадків зміст інтермедії був пов´язаний з темами, що розвивалися в основних п´єсах, але здебільшого вони були сюжетно незалежними. Головне призначення інтермедій полягало в тому, щоб розважити глядача стомленого серйозною дією, яка розігрувалася в п´єсі.Український шкільний театр можна вважати зародком професійного театру. Однак у своїй основі український театр не набув строгості та героїки класицизму, а залишався ефектним бароковим видовищем, пишним у словесному і сценічному оформленні.

2.Охарактеризуйте розвиток укр. культури в роки ІІ світової війни-Музичнимизасобамирадянськікомпозиторивідтворювалинайяскравішікартинигероїчногоминулогорадянського народу. У 1942-1943 рр. одночасно з музичнимитворамималих форм з’являютьсявеликімузичні твори. Визначнимявищеммузичноїкультурибулапатріотичнаконтата-симфонія «Україно моя», написана в 1943 році А.Я. Штогаренком на слова А.С. Малишка і М.Т. Рильського. Не припиняли художники інтенсивної роботи і в галузі графіки. Кілька серій малюнків та акварелей на теми Великої Вітчизняної війни виконав В.І.Касіян. Серед інших видів образотворчого мистецтва провідне місце посів плакат. Могутньою ідеологічною зброєю у боротьбі проти фашизму, дійовим засобом мобілізації духовних сил народу на самовіддану відсіч ворогові, буле театральне мистецтво. Долаючи труднощі і нестатки воєнного часу, актори працювали з величезним натхненням і запалом, наближали мистецтво до життя, доносили його до гущі трудящих мас. Особлива увага приділялась виступам у військових частинах, госпіталях, на призовних пунктах, вокзалах, агітпунктах, заводах, фабриках, колгоспах. Феноменом другої половини XX ст. стало формування і поширення масової культури.

 

 

В-14

І рівень

1.Змішування різних форм і стилів характерні для -

2.Іван Руткович–відомийукр.-б)художник

3. “Літопис Самовидця” був укладений у –б)ХVIIст.

4.Товариство “Просвіта”було засновано- в)1868р.

5.Автором першої укр. опери “Запорожець за Дунаєм” є –б)М.Гулак-Артемовський

ІІ рівень

1.Відомий укр. Композитор вчився в Італіїодночасно з Моцартом,йогоім’ябуло занесено на “золоту дошку” Болонськоїакадемії.Хтоце?-Березовський Максим Созонтович

2.В якійгалузімистецтвапрацювавВ.Кричевський? –художник і архітектор

3.Назвіть членів “Кирило-Мефодієвськогобратства.–Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш,Тарас Шевченко.

4.Що таке ”козацьке бароко”?-

5.Коли і де діяли літературні об’єднання ”Молода муза” та ”Українська хата.Назвіть відомих вам учасників цих об’єднань”-”Молода муза” -Львів у 1906 році та проіснувало до 1909 -Богдан Лепкий, Остап Луцький,Петро Карманський, Михайло Яцківта ”Українська хата”-липень – жовтень 1917Херсон-

 

В-15

І рівень

1.Експресіонізм у перекладі х французької означає –в)вираження

2.Таємний циркуляр міністра Валуєва вийшов –б)18 липня 1863

3.Києво-Могилянська колегія отримала статус академії у –г)1701р.

4.Собор єзуїтів у Львові побудований у стилі –б)бароко

5.Автором п’єс”Народний Малахій”,”Мина Мазайло” та ін. є –б)М.Куліш

ІІ рівень

1.Назвіть імена перших видатних укр. Кіномитців–Олександр Довженко,

2.Назвіть споруди доби модернізму у Львові –Залізничні вокзали

3.Шістдесятників репрезентували письменники-Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Євген Сверстюк, Іван Дзюба

4.Автором першоїукр. опери ”Українець за Дунаєм” є -С. Гулак-Артемовський.Якихщевідомихкомпозиторівцьогоперіодуви можете назвати? –

5.Які факультетидіялиувідкритому у 1661р. Львівськомууніверситеті-філософський і богословський (теологічний).

ІІІ рівень

1.Розкажіть про розвитокукр. театру кін.ХІХ-поч.ХХ ст. -Українськийтеатральнийпроцескінця ХІХ- початку ХХ ст. засвідчуєспільність з провіднимиєвропейськимитенденціями. Київськийчасопис "Українська хата" розгорнувширокудискусію з проблем реформування театру, передусім нового репертуару, модерноїрежисури, нового актора. Першіспробипідготовкипрофесійнихакторівпов’язані з діяльністюдраматичноїшколи, заснованої 1904 р. у Києві при музичнійшколі М. Лисенка, де викладаласятеорія і практика сценічногомистецтва. Таким чином, створилисяпередумовирозвиткуукраїнського модерного театру, основиякого заклала драматургіяЛесіУкраїнки, ВолодимираВинниченка, Олександра Олеся. Їхтворчістьзумовила три течії театру: театр настрою, театр соціальний і театр символічний. Новиметапом у розвиткуукраїнського театру став 1918 р. e Києвіутворилися три театри: Державнийдраматичний, Державнийнародний і "Молодий театр".

2.Охарактеризуйте розвитоккультури у роки ІІ світовоївійни. -Музичнимизасобамирадянськікомпозиторивідтворювалинайяскравішікартинигероїчногоминулогорадянського народу. У 1942-1943 рр. одночасно з музичнимитворамималих форм з’являютьсявеликімузичні твори. Визначнимявищеммузичноїкультурибулапатріотичнаконтата-симфонія «Україно моя», написана в 1943 році А.Я. Штогаренком на слова А.С. Малишка і М.Т. Рильського. Не припиняли художники інтенсивної роботи і в галузі графіки. Кілька серій малюнків та акварелей на теми Великої Вітчизняної війни виконав В.І.Касіян. Серед інших видів образотворчого мистецтва провідне місце посів плакат. Могутньою ідеологічною зброєю у боротьбі проти фашизму, дійовим засобом мобілізації духовних сил народу на самовіддану відсіч ворогові, буле театральне мистецтво. Долаючи труднощі і нестатки воєнного часу, актори працювали з величезним натхненням і запалом, наближали мистецтво до життя, доносили його до гущі трудящих мас. Особлива увага приділялась виступам у військових частинах, госпіталях, на призовних пунктах, вокзалах, агітпунктах, заводах, фабриках, колгоспах. Феноменом другої половини XX ст. стало формування і поширення масової культури.

В-16

І рівень

1.Мистецький стиль,що розвинувся у добу пізнього бароко називається –в)рококо

2.Автором статті”Інтернаціоналізм чи русифікація” є –а)І.Дзюба

3.Емський указ був виданий у –в)1876р.

4.Автором картини “Запорожці пишуть листа турецькому султану” є-в)І.Рєпін

5.Вершиною Львівського бароко дослідники називають –а)Собор св. Юра

ІІ рівень

1.Яким подіям присвячений літературний твір ”Літопис Самовидця”-Літопис Самовидця складається із вступу, який оповідає про стан України перед Хмельниччиною, і двох головних частин:перша присвячена часам Хмельниччини й Руїни (до 1676 включно) й написана, правдоподібно, значно пізніше описуваних подій;друга — доведена до 1702 включно, становить Літопис у стислому розумінні цього слова, написаний на Лівобережжі, найповніше (з уваги на локальні новини) у Стародубі.

2.Назвіть споруди доби класицизму у Львові-будинок Наукової бібліотеки на вул. Стефаника, Природознавчий музей, новий будинок Ратуші, Палац Потоцьких

3.До Кирило-Мефодіївського братства входили -ВасильБілозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш,Тарас Шевченко.

4.Що таке контрреформація?-рухспрямований на оновленнякатолицької церкви, виник як реакція на поширення протестантизму.

5.Яку літературну організацію утворили у 1920-х рр.. М.Хвильовий,П.Тичина,М.Бажан,П.Панч,М.Куліш?-ВАПЛІТЕ(Вільна Академія Пролетарської Літератури).

ІІІ рівень

1.”Розстріляне відродження” в укр. Культурі-Це відродження було логічним продовженням розвитку української нації, діяльності тих українських митців, що навіть за умов замовчування й заборони (пригадаймо Емський Указ) створили тексти, гiднi світового визнання (П. Кулiш, I. Франко, М. Коцюбинський).

2.Порівняйте специфічні особливості мистецтва бароко в Лівобережній і Правобережній Україні

 

В-17

І рівень

1.Модерн в перекладі означає –г)сучасний

2.Ідеологом хлопоманства був-а)В.Антонович

3.Відомий представник класицизму І.Мартос був-в)скульптором

4.Київський університет св.Володимира був відкритий у –в)1834р.

5.Собор Марії-Магдалини у Львові побудований у стилі-а) бароко

ІІ рівень

1.Він був ідеологом укр. графіки,сприяв розвитку графічного рисунку, як самостійного виду мистецтва, заснував у 1920-х рр. школу молодих графіків.Хто це?-

2.Назвіть імена відомих харківських романтиків-Л.Боровиковський, А. Метлинський,

3.Барокові споруди у Львові це -собор Св. Юра, Домініканський собор,

4.Що ви знаєте про ”Спілку визволення України”?- суспільно-політична еміграційна організація, заснована 1952 в Німеччині; з 1959 із центром у Нью-Йорку та відділами по інших країнах.Орган СВУ — неперіодичний журнал «Місія України».

5.Що таке ”шкільна драма”?Які театральні жанри розвивалися в Україні у XVII-XVIIIст.?-жанр латиномовної релігійної драматургії, що виник на межі 15-16 ст. в країнах Західної Європи.Шкільна драма розробляла не тільки релігійні, а й світські теми. її мета полягала передусім у допомозі учням і студентам в їх вивченні творів грецьких та римських авторів, а також Біблії.

ІІІ рівень

1.Охарактеризуйте своєрідність укр. бароко-

2. Укр. літературний модерн-

В-18

І рівень

1.Олена Теліга відома укр. –г)поетеса

2.Автором фільму ”Арсенал” є відомий укр. Кінорежисер-в)ОлександрДовженко

3.Домініканський костел у Львові представляє –а)бароко

4.І.Григорович-Барський відомий український-а)архітектор

5.На зміну романтизму в укр. культурі ХІХст. приходить-б)реалізм

ІІ рівень

1.XVIIIст. називають часом розквіту вертепу.Що це таке?-

2.Назвіть відомі вам твори Т.Шевченка-художника-“Кат ерина”

3.Хто входив у ”Руську трійцю”?Які твори цьоготовариствави можете назвати?-М. Шашкевич Я. Головацькийта І. Вагилевич.«СинРусі»(1833),«Русалка Дністровая» (1837 р. уБудапешті),

4.Нарком освіти УРСР,брав активну участь в українізації.Про кого йдеться?-Скрипник Микола Олексійович

5.Назвіть відомих вам митців західноукраїнського живопису кінця ХІХ початку ХХст..

ІІІ рівень

1.Охарактеризуйте культурно-просвітницьку діяльність гетьмана Павла Скоропадського.-Його універсалом створюється Українська Академія Наук, яка існує і досі. Засновано два державні Університети - у Києві та у Кам’янці-Подільському, 150 українських гімназій. Також, вийшло друком кілька мільйонів примірників українських підручників; засновано широку мережу загальнокультурних закладів та установ (Національний архів, Національну галерею мистецтв, Національний історичний музей, Національну бібліотеку, Український театр драми та опери, Українську державну капелу, Держаний симфонічний оркестр тощо).Важливою подією в духовному житті стало те, що влітку 1918 року було утворено Українську автокефальную церкву на чолі з митрополитом В. Липківським. Така подія стала фактично початком незалежної української церкви.

2.Українська модерна архітектура-стиль модерн набуває поширення в українській архітектурі, що знайшло свій вияв у геометрично чітких лініях споруд, динамічності їх форми. У цьому стилі побудовано залізничні вокзали Львова, Києва, Жмеринки, Харкова, перший в Україні критий ринок (Бессарабський). Найяскравішими постатями архітектурного модернізму були В. Жуков, О. Вербицький, М. Верьовкін та ін. Пошуки та експерименти архітекторів-модерністів мали на меті забезпечити максимальну функціональність будівлі, зберігши при цьому чіткість у лініях фасаду. Українська скульптура початку XX ст. теж не уникла модерністських починань. Під впливом західних мистецьких шкіл формується ціла плеяда українських скульпторів-модерністів — М. Гаврилко, М. Паращук, В. Іщенко, П.Війтович та ін. їхній творчості властиві контрастні світлотіньові ефекти та глибокий психологізм. 0. Архипенко збагатив мову пластики XX ст.: він змусив порожній простір стати органічним і дуже виразним елементом композиції. Руці цього майстра належать "Ступаюча жінка", "Жінка, яка зачісується" та інші твори.

 

В-19

І рівень

1.Йов Кондзелевич відомий український-а)художник

2.Першим ректором Київського університету св..Володимира був-в)М.Максимович

3.”Золотою добою” органної музики називають-

4.Імпресіонізм в перекладі з французької означає-б)враження

5.Перша професійна укр. театральна трупа була створена у-

ІІ рівень

1.Назвіть архітектурні споруди характерні для ЛІвоборежного(козацького) бароко-Іллінська церква в Суботові (1653),Миколаївський собор в Ніжині,собор Троїцького монастиря в Чернігові (бл. 1679 р.) та Преображенський собор Мгарського монастиря.

2.Коли і де була відкрита Всеукраїнська академія наук.Хто став її першим президентом?-ЛЕВИЦЬКИЙОрест Іванович(1922)

3.Назвіть відомих вам студентів і викладачів Києво-Могилянської академії-

4.Що ви знаєте про Михайла Бойчука?-Миха́йлоЛьво́вичБойчу́к(1882, 1937) — український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів». Член НТШ (1912), УНТ (1917). Один із засновників монументального мистецтва України 20 ст. Представник Розстріляного відродження.

5.Який період укр. культури увійшов в історію під назвою”Розстріляне Відродження”?

ІІІ рівень

1.Охарактеризуйте укр. архітектурний модерн.-стиль модерн набуває поширення і в українській архітектурі, що знайшло свій вияв у геометрично чітких лініях споруд, динамічності їх форми. У цьому стилі побудовано залізничні вокзали Львова, Києва, Жмеринки, Харкова, перший в Україні критий ринок (Бессарабський). Найяскравішими постатями архітектурного модернізму були В. Жуков, О. Вербицький, М. Верьовкін та ін. Пошуки та експерименти архітекторів-модерністів мали на меті забезпечити максимальну функціональність будівлі, зберігши при цьому чіткість у лініях фасаду. Українська скульптура початку XX ст. теж не уникла модерністських починань. Під впливом західних мистецьких шкіл формується ціла плеяда українських скульпторів-модерністів — М. Гаврилко, М. Паращук, В. Іщенко, П.Війтович та ін. їхній творчості властиві контрастні світлотіньові ефекти та глибокий психологізм. 0. Архипенко збагатив мову пластики XX ст.: він змусив порожній простір стати органічним і дуже виразним елементом композиції. Руці цього майстра належать "Ступаюча жінка", "Жінка, яка зачісується" та інші твори.

2.”Руська трійця” –літературна та просвітницька діяльність.-Їхня діяльність була спрямована на розв'язання багатьох суспільно-політичних та культурних проблем, зокрема поширення освіти народною мовою серед народу. Проте вони не були піонерами у цій сфері діяльності. Вони могли користуватися значним теоретичним матеріалом, накопиченим їхніми попередниками, - М. Левицьким, І. Могильницьким, І. Снігурським. Вони вболівали за долю рідного народу і піклувались його освітою, що їх самих робило схожими на романтичних героїв, беззастережно відданих своїй справі. Недаремно цю трійцю називають "будителями Галичини". Значний внесок був зроблений діячами "Руської трійці" в розвиток етнографії та фольклористики на західноукраїнських землях. На їх етнографічну діяльність значною мірою вплинули твори західних та східних етнографів та фольклористів.Життя та творчість провідників національного та культурного відродження, "будителів руського духа" в Галичині, учасників гуртка Маркіяна Шашкевича вже з останньої чверті ХІХ століття привертають увагу численних дослідників.

В-20

І рівень

1.Києво-Могилянська колегія отримала статус академії у-в)1701р.

2.Мистецьке об’єднання ”Березіль” було створено у-б)1922р.

3.Й.Пінзель відомий укр. –а)скульптор

4.Ратуша у Львові споруджена у-б)класицизму

5.Курс на українізацію був проголошений у –в)1923р.

ІІ рівень

1.Назвіть відомих режисерів-представників укр.. поетичного кіно-

2.Які архітектурні ансамблі Львова споруджені у стилі класицизму-

3.Які твори Лесі Українки ви можете назвати-“Лісовапісня”,”Бояриня”,”Русалка”,”В катакомбах”,”Конвалія”,”Сафо”

4.Що таке інтермедія?Які театральні жанри розвивалися в Україні XVII-XVIIIст.?-

5.Хто такі дисиденти?Кого з укр.дисидентів можете назвати?-Дисидент-люди, політичні погляди яких істотно розходяться з офіційно встановленими в країні, де вони живуть; політичні інакодумці.Л. Лук'яненко, В. Чорновіл, П. Григоренко, М. Руденко, В. Стус.

ІІІ рівень

1.Українське образотворче мистецтво доби бароко-дух пориву, неспокою, що такий характерний для мистецтва барокко, в скульптурі найперше дав себе знати в надгробках, у мавзолеях, поставлених над покійниками по церквах та каплицях.у добі барокко, покійників ніби пробудили зі сну й частіше представляють стоячими або в цілий зріст, або обтятими більш чи менш незручно і вставленими в нішах.Тоді у Львові увійшло до вжитку загальне бажання оздоблювати церкви вівтарями, зробленими скульпторами, так що й замість мальованих ікон між пишною скульптурною орнаментикою вставляються скульптурні чи рельєфні ікони.Крім скульпторів, різьбярів каменю, працювали в Західній Україні також скульптори — конвісарі або людвісарі. Так називалися відливачі з металу. Головним центром ремесла й мистецтва в добу барокко в Україні зоставався Львів. Одною з більше відомих львівських майстерень була майстерня родини Франковичів, що майже ціле XVII ст. переходить від одного члена роду до другого. Франковичі відливали в своїй майстерні найбільше дзвони та гармати, іноді з дуже вибагливими та артистичними орнаментами, але виготовляли також і самостійні металеві скульптури.

2.Охарактеризуйте сучасний етап розвитку укр. культури

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.