Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шляхи й прогнози вирішення глобальних проблем

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Варіант№8

Охарактеризуйте альтерглобалізм.

Визначте економічні складові глобалізації. Проаналізуйте міжнародні торговельні потоки.

Опишить парадокс «Фелдстайна– Хоріока». Зробіть висновок про відповідність парадоксу реаліям світового економічного розвитку на сучасному етапі. Наведіть конкретні приклади.

4. Головними показниками глобалізації на світовому рівні є:

1) економічний взаємозв’язок між країнами, який відбивається на зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу та ноу-хау; 2) ступень взаємозв’язку економіки кожної країни зі світовою економікою в цілому; 3) пропорції прибутків, що стримали конкуруючі компанії окремої країни у всіх головних регіонах світу; 4) співвідношення зустрічних інвестицій з усім інвестованим у конкретну галузь капіталом.

5. Сучасними концепціями економічного глобалізму є:

1) концепція сталого розвитку; екологічна концепція; концепція базована на системному комплексному підході до дослідження і прогнозування процесів економічної глобалізації; концепція межі зростання;

2) концепція „глобальної рівності”; взаємозв’язку соціально-економічних і екологічних процесів розвитку; концепція базована на системному комплексному підході до дослідження і прогнозування процесів економічної глобалізації;

3) концепція „глобальної рівності”; взаємозв’язку соціально-економічних і демографічних процесів розвитку; концепція метозу біосфери; концепція межі зростання.

6.Яка школа розробляє теорію глобальних рішень і ком­промісів

а) еколого-економічна школа. б) школа універсаль­ного еволю­ціонізму. в) школа глобальної екології.г) школа контрольо­ваного гло­бального розвитку 5д) школа міжнародної політичної економії .е) школа економічної соціології

7.При наявності суперечності між світовим економічним розвитком і соціальним прогресом людства виникають:

1) об'єктивні умови щодо перетворення глобалізації на її негативну реальність, що веде до появи нових глобальних проблем;

2) певні можливості для покрашення життя людей;

3) унеможливлюється реакційна політика окремих держав,

4) симптоми оздоровлення процесу суспільного відтворення, як окремих країн, так і людства в цілому.

8.Визначте основних суб’єктів глобалізації світового господарства є:

1)транснаціональні корпорації та банки; 2)країни великоїсімки; 3)національні держави; 4)міжнародні організації; 5)великі міста; 6)відомі особистості 7)відповіді 2,3,4;8) всі відповіді вірні.

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Варіант №9

1.Опишитьпарадокс «дисоціації» . Зробіть висновок про відповідність парадоксу реаліям світового економічного розвитку на сучасному етапі. Наведіть конкретні приклади.

Концепція протоглобалістів.

Шляхи й прогнози вирішення глобальних проблем.

4.Виникнення глобальних проблем пов’язано:

1) із обмеженістю ресурсів, перенаселенням планети; порушенням екологічної рівноваги, інтернаціоналізацією; 2) із різноманітністю країн; 3) із конкретною сферою життєдіяльності суспільства, із соціально-економічним становищем.

5. Глобалізація означає:

1) галузь економічної науки, яка займається ключовими планетарними проблемами сучасної і майбутньої людської цивілізації; 2) тісну взаємодію і сплетіння економічних, політичних, соціальних, правових, інформаційних, культурних та інших трансакцій на світовому терені; 3) поширення безпосередніх і опосередкованих зв’язків між суб’єктами економічної діяльності всіх країн світу; 4) формування єдиної для всього світового суспільства системи світогосподарських відносин; 5) великої сили рух всесвітнього капіталу (без національних та ідеологічних відмінностей) за максимальні прибутки у мінімальні строки; 6) систему або спосіб організації взаємозалежного виробництва; 7) всі відповіді вірні; 8) вірної відповіді не має.

6. Парадокс глобальноїстратифікаціїрозглядає проблему:

а) поширення впливу ТНК на світову економіку;

б) інноваційного розвитку сучасної економіки;

в) поглиблення нерівномірності економічного розвитку країн і регіонів світу;

г) усі відповіді є правильними.

7. Неоліберальна глобалізація, як сценарій глобального розвитку, характеризується:

а) безпрецедентним нарощуванням усіх відомих форм нерівності майже в усіх сферах діяльності людини;

б) демократизацією міжнародних економічних відносин;

в) ефективнимспівробітництвомусіхсуб’єктівглобальноїекономіки;

г) скороченнямнерівномірностіекономічногорозвиткуміжрізнимикраїнамисвіту.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.