Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мета та предмет діяльності Підприємства

УКРАЇНА

ВЕРХІВЦЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

 

Про створення комунального підприємства

Верхівцевської міської ради «Водоканал».

«Керуючись пп. 1 п. 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням міської ради №396-23/VI від 09.07.2013р. та надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення на території Верхівцевської територіальної громади, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Створити комунальне підприємство «Водоканал» Верхівцевської міської ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства «Водоканал» Верхівцевської міської ради (додається).

3. Призначити начальником комунального підприємства «Водоканал» Верхівцевської міської ради Грищенка Володимира Івановича.

3. Доручити начальнику комунального підприємства «Водоканал» Верхівцевської міської ради Грищенку В.І. вжити заходів щодо проведення державної реєстрації Статуту комунального підприємства, виготовлення відповідної печатки, штампу.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста ( В.М. Осадчий).

Міський голова В.Ф. Залужний

 

м. Верхівцеве

25 червня 2015 року

№ 646 - 39/VІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Верхівцевської міської ради

Від 25 червня 2015 №646 - 39/VІ

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ВОДОКАНАЛ»

ВЕРХІВЦЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

М. Верхівцеве

Рік

Загальні положення.

 

1.1. Водоканал (далі – “Підприємство”) є комунальним унітарним підприємством, утвореним Верхівцевською міською радою відповідно до рішення № 646 - 39/VІ від 25 червня 2015 року на базі відокремленої частини комунальної власності.

1.2. Власником Підприємства є Верхівцевська територіальна громада, в особі Верхівцевської міської ради, ідентифікаційний код – 35950156, місцезнаходження: Україна, 51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул. Леніна, 75 (далі – “Власник”).

1.3. Виконавчий комітет Верхівцевської міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю комунального підприємства в межах та обсягах визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

- повне найменування – комунальне підприємство “Водоканал” Верхівцевської міської ради;

- скорочене найменування – КП “Водоканал”.

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 51660, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхівцеве, вул. Леніна, № 77.

 

Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є ефективна експлvатація систем водопостачання i водовiдведення, а саме :

2.2.1. забезпечення споживачів водою питної якості для господарсько-питних і комунальних потреб населення на підставі укладених з абонентами договорів та підприємств, організацій і установ, відповідно до укладених договорів;

2.2.2. планування, експлуатація, ремонт і реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства Верхівцевської територіальної громади;

2.2.3. забезпечення прийому і вiдведення побутових стiчних вод в комунальні каналiзацiї згідно з вимогами "Правил прийому виробничих стiчних вод в системи каналiзацiї населених міст";

2.2.4. очищення стiчних вод до вимог, встановлених природоохороними органами;

2.2.5. попередження передчасного зносу трубопроводiв споруд і обладнання та додержання надiйності їх роботи;

2.2.6. усунення аварій та ушкоджень водопровідних мереж, вивчення причин їх виникнення з метою попередження в майбvтньому;

2.2.7. ліквідацiя витокiв води, боротьба з втратами i нерацiональним використанням води;

2.2.8. виконання ремонтних, бvдiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт водопровідно-каналізаційних споруд i мереж господарським способом або на договiрних умовах зі сторонніми органiзацiями;

­2.2.9. виконання ремонтно-відновлювальних робiт на спорудах водопровiдних та каналiзацiйних мереж.

2.2.10. надання окремих платних послуг фізичним та юридичним особам на договірних умовах;

2.2.11. отримання в установленому порядку дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів) на виконання певних видів робіт.

 

Майно Підприємства.

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган – виконавчий комітет Верхівцевської міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, передане йому Власником та набуте ним у процесі здійснення господарської діяльності, являється комунальною власністю Верхівцевської територіальної громади, в особі Верхівцевської міської ради.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Порядок створення та розмір статутного фонду Підприємства визначається Верхівцевською міською радою. Розмір статутного фонду є розрахунковою величиною, яка визначена як 10% вартості майна, на базі якого створюється Підприємство та становить 132 364 гривень (сто тридцять дві тисячі триста шістдесят чотири гривні).

3.7. Відчуження основних засобів, рухомого і нерухомого майна, які являються комунальною власністю територіальної громади міста здійснюється тільки з відома та за згодою Власника, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням начальника Підприємства.

3.9. Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється рішенням міської ради.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.