Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Святкування особистих подій з ЗУ «Про правила етичної поведінки», бейджикиПРАВИЛА

Внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області

Святкування особистих подій з ЗУ «Про правила етичної поведінки», бейджики

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

2. Метою Правил внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб та працівників Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (далі – ГУДМС) є забезпечення трудової та службової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого й сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.

3. Належний рівень службової дисципліни в ГУДМС забезпечується шляхом:

3.1. додержання чинного законодавства в службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.2. підтримання кожною посадовою особою високого рівня своєї кваліфікації;

3.3. виховання посадовими особами ГУДМС у своїх підлеглих високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов’язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності;

3.4. поєднання керівниками методів переконання, виховання й заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих посадових осіб;

3.5. поєднання повсякденної вимогливості керівників до підлеглих із постійним піклуванням про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням соціальної справедливості.

4. Трудова дисципліна в ГУДМС забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.

У трудовому колективі ГУДМС створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки.

До порушників службової та трудової дисципліни застосовуються дисциплінарні стягнення та інші заходи дисциплінарного впливу.

5. Для державних службовців, які працюють в ГУДМС, правила встановлюються з урахуванням Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про державну службу”, «Про засади запобігання та протидії корупції».

6. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

- служіння народу України;

- демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав людини і громадянина;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни.

7. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються начальником ГУДМС в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ Й ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

1. Посадові особи та працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

2. Призначення на посади та звільнення з посад осіб здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України “Про державну службу”, діючого трудового законодавства.

Прийом на роботу працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України.

3. На роботу до ГУДМС приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку й здатні за своїми діловими й моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на Державну міграційну службу України.

Право на державну службу в ГУДМС мають громадяни України незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Не можуть бути прийняті д ГУДМС особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість за вчинення умисного злочину або судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

Посадові особи ГУДМС, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються ГУДМС.

Посадові особи ГУДМС зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Особи, які вперше приймаються на посади державних службовців приймають Присягу державного службовця.

Посадові особи ГУДМС не можуть бути членами політичних партій.

Посадові особи ГУДМС не мають права організовувати страйки й брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу.

Посадові особи ГУДМС повинні дотримуватись вимог та обмежень антикорупційного законодавства України.

4. Посадові особи ГУДМС не мають права: 1) займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики);

2) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю;

3) бути повіреним третіх осіб;

4) використовувати своє службове становище для будь-якого не передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної та іншої підприємницької діяльності.

5. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

6. Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Також під час укладення трудового договору громадяни подають:

- медичну довідку;

- автобіографію та особову картку (форма П-2).

Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію. Інші особи подають документ, що підтверджує постановлення їх на військовий облік.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів;

- декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

- документи про науковий ступінь, учене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

- підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані із прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

- направлення на роботу (для магістрів державного управління й випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

- заявляють відомості щодо роботи близьких осіб, відповідно до статті 9 Закону України від 07.04.2011 № 3206-VІ «Про засади запобігання та протидії корупції».

Також, особи, які претендують на зайняття посад державних службовців в порядку переведення подають характеристику з попереднього місця роботи.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

7. Прийом на роботу працівників оформляється наказом ГУДМС, а у визначених випадках - наказом Державної міграційної служби України, які оголошуються працівнику під розписку.

8. Із прийняттям на державну службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках – шести місяців.

9. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов’язана:

- роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці;

- ознайомити працівника із Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

10. Переведення по службі на вищу посаду здійснюється з урахуванням ділових і моральних якостей працівника, його організаторських здібностей, результатів роботи й авторитетності в колективі.

Просування по службі посадових осіб ГУДМС здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу.

Посадові особи ГУДМС мають право брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. Переважне право на просування по службі мають посадові особи, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування може здійснюватися за рішенням начальника ГУДМС без конкурсного відбору.

11. Переведення на рівнозначні посади здійснюється в разі службової потреби, необхідності укомплектування вакантних посад або з метою більш доцільного використання службових осіб.

13. Переведення посадових осіб із вищих посад на нижчі проводиться:

- у разі реорганізації підрозділу ГУДМС або скорочення штату (з дотриманням вимог КЗпПУ);

- за станом здоров’я згідно з висновками медичної комісії;

- за особистим проханням;

- за службовою невідповідністю (виходячи з ділових, моральних, особистих якостей, а також висновків атестаційної комісії).

14. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

Посадові особи та працівники ГУДМС звільняються з роботи на підставі Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу.

15. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов’язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), керівник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить посадова особа або працівник.

16. Припинення трудового договору оформлюється наказом ГУДМС, а у визначених випадках - наказом Державної міграційної служби України.

17. У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

1. Посадові особи та працівники ГУДМС мають право:

1.1. користуватись правами й свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

1.2. брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

1.3. на повагу особистої гідності, справедливого й шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

1.4. вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

1.5. на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, яке йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

1.6. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

1.7. захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку;

1.8. на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу.

Посадові особи та працівники ГУДМС мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

2. Посадові особи ГУДМС також мають право:

2.1. одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

2.2. безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ними державної служби, у необхідних випадках давати особисті пояснення;

2.3. на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

2.4. вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку посадової особи, звинувачень або підозри.

3. Посадові особи та працівники ГУДМС зобов’язані:

3.1. дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

3.2. поважно ставитися до громадян, не порушувати їх прав і свобод, не принижувати їх честі та гідності;

3.3. сумлінно виконувати свої обов’язки, проявляти ініціативу й творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

3.4. виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

3.5. шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

3.6. забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

3.7. постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

3.8. своєчасно й точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження й вказівки своїх керівників;

3.9. діяти в межах своїх повноважень;

3.10. виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

3.11. суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та в місцях загального користування).

4. Посадові особи ГУДМС також зобов’язані:

4.1. у службовій діяльності бути чесним, об’єктивним та дотримуватись урочистого зобов’язання;

4.2. додержуватися норм професійної етики, виявляти повагу до керівників і один до одного, не вчиняти дій, що можуть призвести до приниження честі та гідності громадян, втрати незалежності та об’єктивності під час виконання службових обов’язків;

4.3. надійно зберігати службову документацію, службові посвідчення та бланки суворої звітності;

4.4. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.

Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.

4.5. сприяти керівникам у зміцненні службової дисципліни в органі;

4.6. бути взірцем виконання службових обов’язків, виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку й тактовність.

4.7. Посадові особи та працівники ГУДМС несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5. Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

6. Посадові особи та працівники ГУДМС під час виконання службових обов’язків діють у межах закону та інших нормативно-правових актів України.

7. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник чи посадова особа за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

3.1. Основні обов’язки та права державних службовців апарату обласної державної адміністрації визначені в Законі України «Про державну службу» та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців:

3.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації, виданими в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства.

3.1.2. Державний службовець:

- повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;

- має виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

- повинен сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків;

- зобов’язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію;

- має з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця;

- має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян;

- повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- зобов’язаний своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або їх посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

- при виконанні своїх повноважень має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручені.

3.1.3. Державний службовець зобов’язаний діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

3.1.4. Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

3.1.5. Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

3.1.6. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.

Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.

3.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

3.3. Державні службовці та інші працівники апарату обласної державної адміністрації також зобов'язані:

- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;

- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

3.4. Державні службовці підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 року № 1922.

3.5. Державні службовці та інші категорії працівників апарату обласної державної адміністрації мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників апарату обласної державної адміністрації та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх службових повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

Начальник ГУДМС зобов’язаний:

1. створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими особами своїх службових обов’язків, підвищення ними рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання своїх службових обов’язків;

2. здійснювати контроль за виконанням службових обов’язків підлеглими йому посадовими особами;

3. під час виконання службових обов’язків керуватися державними інтересами, суворо дотримуватися й забезпечувати виконання законів, чітко віддавати підлеглим розпорядження та формулювати накази, контролювати точність і своєчасність їх виконання;

4. забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами своїх службових обов’язків, у тому числі шляхом застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень та інших заходів виховного впливу у випадках, передбачених законом;

5. забезпечувати гласність та об’єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих посадових осіб, присвоєння їм чергового рангу державного службовця або призначення на більш високу посаду;

6. показувати підлеглим приклад зразкового виконання службових обов’язків і гідної поведінки на службі;

7. належним чином організовувати роботу підлеглих йому посадових осіб, вживати заходів для додержання ними професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед ГУДМС;

8. виховувати в підлеглих посадових осіб сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та приватного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів щодо скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;

9. забезпечувати дотримання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб, іншої таємниці, охоронюваної законом, збереження бланків суворої звітності;

10. організовувати проведення профілактичних заходів з підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі правопорушення.

Керівництво апарату обласної державної адміністрації зобов'язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників апарату обласної державної адміністрації умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (за першу половину місяця 15 числа місяця в розмірі за фактично відпрацьований час, за другу половину місяця – в останній робочий день цього місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку з умовами праці;

- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату у навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

1. Загальна тривалість робочого часу для службових осіб і працівників ГУДМС за обліковий період (рік) не повинна перевищувати норми тривалості робочого часу, встановленої чинним законодавством України. Щомісячні графіки роботи повинні забезпечити збереження цієї норми незалежно від режиму робочого часу, порядку і правил чергування робочих і вихідних днів, тривалості щоденної роботи, її початку і закінчення.

2. Для посадових осіб та працівників ГУДМС встановлюється п’ятиденний робочий тиждень або позмінна робота. Керівники структурних та територіальних підрозділів зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі підлеглих протягом робочого дня.

2.1. Для посадових осіб та працівників ГУДМС, які працюють з п’ятиденним робочим тижнем тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Початок і кінець робочого дня, перерва для відпочинку і харчування встановлюються наступні:

- початок робочого дня - 09.00 год.

- перерва для відпочинку і харчування – 13.00 – 13.45 год.

- кінець робочого дня – 18.00 год.

- вихідні дні - субота, неділя.

2.2. Робочий час працівників структурних підрозділів із змінним характером функціонування встановлюється графіком виходу на роботу (в залежності від встановленого наказом ГУДМС) і, як правило, не може перевищувати 12 годин.

Початок робочої зміни установлюється:

з 7.00 до 19.00; або з 8.00 до 20.00;

Перерва на харчування надається, як правило, після перших чотирьох годин робочого часу.

3. В окремих випадках наказом по ГУДМС може встановлюватися спеціальний режим роботи (в т.ч. гнучкий графік) для підрозділів ГУДМС, або окремих працівників з обов’язковим складанням графіку.

4. Працівникам надається протягом дня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5. Режим роботи кожного структурного підрозділу встановлюється в графіках виходу на роботу. Облік фактично використаного робочого часу відображається у відповідному табелі.

При складанні графіку виходу на роботу працівників, керівники підрозділів мають враховувати норму загального робочого часу, встановлену чинним законодавством. При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.